Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Výborné správy z 28. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich

19. december 2022

V poradí 28. riadny kongres MAP sa konal 9. až 11. decembra 2022 v španielskom meste Alcoi. Pre delegácie bol bezpochyby vyčerpávajúci, pretože agenda bola dlhá a náročná. Predsa však bol výnimočný. A to hlavne preto, v akej zostave sa nám podarilo stretnúť a o aký program sa postarala kongresová komisia zväzu CNT-AIT v Alcoi. Išlo o viac než dôstojné pripomenutie si založenia MAP v decembri roku 1922.Praktické body

Začneme dvomi bodmi, ktoré do agendy kongresu navrhol náš zväz. Prvý sa týkal klimatickej krízy a anarchosyndikalistického prístupu. Túto tému sme otvorili už na kongrese v Melbourne v 2019, následne sme ju rozpracovávali v rámci pracovnej skupiny venovanej klimatickej kríze odsúhlasenej na mimoriadnom kongrese v Bratislave v 2021 a nové otázky a návrhy sme predniesli aj na kongrese v Alcoi.

Zaujímalo nás, aké organizácie sa tejto téme venujú v krajinách, kde pôsobia zväzy MAP, či sú zväzy zapojené do nejakých aktivít (a aké vidia možnosti a prekážky), ako sa vôbec pozerajú na túto tému a či majú záujem podieľať sa ďalej na aktivitách pracovnej skupiny. Venovali sme sa tiež otázke spojenej s víziou ekologickej libertínsko-komunistickej spoločnosti.

Diskusia nás pozitívne prekvapila a patrila medzi najdlhšie na kongrese. Kým v roku 2019 sa k tejto téme pristupovalo spôsobom, ktorý sa nám nie celkom pozdával, teraz bola situácia úplne iná. Vôbec sme netušili, koľko veľa zväzov sa tejto téme venuje a chce venovať. Napríklad kamaráti z WSF v Pakistane hovorili o tom, ako sa im aj vďaka podpore ostatných zväzov MAP podarilo takmer okamžite zareagovať na katastrofu spôsobenú letnými povodňami. Na princípe vzájomnej pomoci spochybnili úlohu štátu v spoločnosti a rozšírili anarchistické myšlienky medzi tisícami ľudí, vďaka čomu vznikli nové lokálne skupiny WSF v Pakistane. WSF sa tiež stal dôležitou organizáciou v krajine vystupujúcou proti klimatickej kríze. Cenné informácie sme sa dozvedeli aj od ďalších organizácií z Ázie a Tichomoria a Južnej Ameriky, ktoré už teraz násobne viac trpia dôsledkami klimatickej krízy v porovnaní s európskymi krajinami. Dúfame, že do nasledujúcej plenárky pohneme s touto témou v rámci pracovnej skupiny ešte viac.

Aj náš druhý praktický bod v agende súvisel s činnosťou pracovnej skupiny, ktorej vytvorenie pôvodne navrhol náš zväz a ktorej sme boli súčasťou spoločne s ďalšími zväzmi. Venovala sa vypracovaniu stratégie vedenia bojov na pracoviskách pre malé a začínajúce organizácie. Výsledný dokument bol prijatý veľmi pozitívne a pracovná skupina rozšírená o ďalšiu sekciu bude ďalej diskutovať jeho vylepšenie a použitie.

Solidarita so CNT-AIT v Španielsku bol bod, ktorý si vyžiadala situácia v krajine. V Španielsku pôsobí sekcia ICL-CIT (Medzinárodná konfederácia práce; prezentuje sa ako anarchosyndikalistická, no vyznačuje sa autoritárskymi a reformistickými črtami), ktorá používa meno CNT-CIT. Viaceré zväzy CNT-CIT sa svojou praxou spreneverili anarchosyndikalistickým princípom, čo ilustruje aj skutočnosť, že tieto odbory vedú niekoľko súdnych sporov proti našim kamarátom a kamarátkam zo CNT-AIT, ktorým hrozia nielen tresty vo forme peňažného odškodnenia (dokopy ide o sumu prevyšujúcu 1 milión eur!), ale reálne aj väzenie. Žaloby sa týkajú napríklad používania mena CNT a nárokov na majetok (budovy, na ktorých predaji by sa chcela CNT-CIT obohatiť). Táto situácia je dôsledkom rozkolu, ktorý nastal pred niekoľkými rokmi v CNT-AIT a neskôr zasiahol aj MAP. Od budúceho roka sa počíta s koordinovanými medzinárodnými solidárnymi akciami na podporu CNT-AIT, o ktorých budeme informovať. O rozkole v MAP odporúčame prečítať si nasledujúci rozhovor z roku 2018 s vtedajšou generálnou sekretárkou MAP (časť 1, časť 2).

Formálno-organizačné body v agende

Potešila nás hlavne správa, že kongres rozhodol o oživení pravidelného vydávania Externých bulletinov MAP. Od roku 2023 sa o ich prípravu bude starať samostatná pracovná skupina zložená z ľudí z jednotlivých zväzov, čo odbremení sekretariát MAP, ktorý ich vydával pôvodne. Bulletiny boli dôležitým prostriedkom informovania o činnosti jednotlivých sekcií a vychádzali medzi rokmi 2012-2015 (https://www.priamaakcia.sk/4-Bulletiny-MAP.html). Úpravami by mala prejsť aj webstránka MAP, aby plnila podobný účel ako bulletiny.

Po dlhej dobe bude aktualizovaný spôsob, akým sa uchováva komunikácia v MAP a archivujú historické dokumenty, pričom sa použijú novšie a efektívnejšie technologické nástroje. Viaceré závery boli prijaté aj v súvislosti s fyzickým archívom MAP. Nastal totiž problém s Nadáciou Anselma Lorenza (FAL), v ktorej priestoroch sú archívy MAP uskladnené. FAL napriek opakovaným žiadostiam odmieta archív vrátiť a s MAP nekomunikuje. Ide o ďalší príklad nekorektného správania sa ľudí z odborov CNT-CIT, ktoré kontrolujú FAL.

V agende kongresov sa často objavujú body o zmene stanov. Tak ako väčšinou, aj tentoraz išlo v podstate o drobnosti súvisiace napríklad s terminológiou. Aktualizovanú verziu v najbližších týždňoch zverejníme v slovenčine tu: https://www.priamaakcia.sk/stanovy-map.html.

Medzi ďalšími bodmi boli tri od nášho zväzu zamerané na uľahčenie práce sekretariátu a celkovo niektorých procesov v MAP.

Členstvo a pestrosť MAP

Početne ostáva MAP v podstate na rovnakom čísle 21 organizácií z Európy, Ázie a Tichomoria a Južnej a Severnej Ameriky. Kongres oficiálne potvrdil zánik zväzu ARS, ktorý mal štatút Priateľov MAP, a vstup zväzu Organise! pre celé Írsko.

MAP sa v posledných rokoch rozšírila do krajín mimo Európy, čo nás nesmierne teší. Kongres v Alcoi naplno ukázal pestrosť, ktorú to so sebou prináša. Hlavne organizácie v Ázii čelia pri šírení anarchosyndikalistických myšlienok a praxe obrovským hrozbám. Niektoré sú spojené napríklad s výraznou úlohou náboženstva v týchto krajinách či pôsobením teroristických organizácií. Prístupy, na ktoré sme si zvykli v Európe, v týchto krajinách neplatia. Bolo pre nás cenné a dôležité počúvať našich kamarátov a kamarátky, pretože si takto lepšie vieme nájsť k sebe cestu sa pomáhať si. Kongres tiež privítal návrh indonézskej sekcie MAP usporiadať ďalší kongres v tejto krajine. Rozhodlo sa aj o novom sekretariáte, ktorý si podelia zväzy ZSP z Poľska a ASF z Austrálie.

Organizácia kongresu

Do hlasovania o bodoch agendy sa zapojilo 13 z 15 sekcií MAP, pričom v rámci diskusií vystupovali aj 3 ďalšie organizácie, ktoré majú štatút Priatelia MAP. Priebeh kongresu sa dal sledovať online cez live streaming, čo využili pozorovatelia a pozorovateľky jednotlivých organizácií a niektoré delegácie v rôznych častiach sveta.
 

Ako je pravidlom, komunikácia prebiehala v oficiálnych jazykoch MAP, ktorými sú angličtina a španielčina.

Medzinárodný kongres je náročné podujatie. V MAP nie sú ľudia za svoju činnosť platení, vykonávajú ju dobrovoľne a vo voľnom čase v súlade s princípmi rovnosti, solidarity a vzájomnej pomoci. Všetky nedostatky (hlavne technického charakteru), ktoré sa objavili, sa aj napriek tomu (alebo možno skôr vďaka tomu) podarilo spoločne vyriešiť. Skvelé tiež bolo, že aj keď niektoré témy celkom pochopiteľne vyvolali emócie, na konci dňa vládla medzi delegáciami priateľská nálada.

Ďalšie pozitívum bolo, že väčšina organizácií prišla s konkrétnymi závermi k takmer všetkým bodom agendy, čo sa nepodarí vždy.

Sprievodný program počas kongresu

Kongres aj väčšina sprievodného programu sa uskutočnili v priestranných priestoroch CNT-AIT v meste Alcoi v autonómnom spoločenstve Valencia. Španielska sekcia sa na akciu pripravila dôkladne. Pre delegácie a ďalších ľudí bolo trikrát denne nachystané výborné vegánske jedlo a občerstvenie. Takáto pohostinnosť a priateľská atmosféra pomáhali delegáciám prekonávať únavu a stres z každodenných niekoľkohodinových rokovaní.

Večery vypĺňal rozsiahly vzdelávací a umelecký program už od 5. decembra. Kompletný rozpis je na webe CNT-AIT Španielsko: https://www.cnt-ait.org/centenario-de-la-ait-iwa-calendario-de-actividades/.

Vzhľadom na delegátske povinnosti, žiaľ, nebolo možné navštíviť všetky podujatia. Tie dve, ktoré sa podarilo stihnúť, boli skutočne nezabudnuteľné. V piatok 9. decembra vystupovala bábkoherecká skupina Títeres desde abajo s hrou Čarodejnica a Don Cristóbal, o ktorej sme už písali v minulosti (https://www.priamaakcia.sk/Medzinarodny-den-babkarstva-v-tieni-represii.html). Bol veľký zážitok vidieť toto vtipné a dojímavé predstavenie, ktoré sa dalo ľahko pochopiť aj bez ovládania španielčiny. Hra pojednávala o útlaku a prenasledovaní, ktorému čelilo anarchistické hnutie v Španielsku zo strany štátu (celé predstavenie v španielčine sa nachádza tu: https://www.youtube.com/watch?v=gXUdL8BFBlE).


Večer 10. decembra vystúpilo neziskové divadelné zoskupenie Atirohecho z Valencie s predstavením My bez mena. Pódium patrilo 7 hercom a herečkám, ktorých slová a piesne boli sprevádzané titulkami v anglickom jazyku. Vystúpenie vyvolalo v prítomných silné emócie plné radosti, bojovnosti, dojatia, smútku… Divadelnému kolektívu sa podarilo vytvoriť skutočne citlivé dielo so širokým presahom. V najvypätejšej časti hra tematizovala bojovné ženské hnutie Mujeres Libres z 30. rokoch v Španielsku. Hra poukázala na náročnú úlohu žien v dnešnej spoločnosti, pripomenula potrebu boja za ženské oslobodenie a ako sa vďaka solidarite a bojovnosti dajú prekonávať aj tie najväčšie prekážky.


Kongres v Alcoi bol stelesnením pohostinnosti a starostlivosti. Ťažko nájsť slová na vyjadrenie vďaky celému organizátorskému kolektívu a ďalším kamarátkam a kamarátom podieľajúcim sa na tomto podujatí.

Pozdravujeme všetky delegácie a organizácie z rôznych kútov našej planéty a prajeme všetkým veľa úspešných bojov. Vidíme sa na ďalších podujatiach MAP vrátane tých na Slovensku (BA, KE), ktoré sa budú v priebehu roku 2023 konať v súvislosti so stým výročím založenia MAP.

Delegácia zväzu Priamej akcie

- - - - - - -

O MAP a jej kongresoch

Medzinárodná asociácia pracujúcich je anarchosyndikalistická internacionála založená v Berlíne v roku 1922. Jej korene siahajú do roku 1864 k organizácii známej ako Prvá internacionála.

Kongresy MAP sa konajú každé 3 roky a medzi nimi sú plenárne zasadnutia. Organizáciu si na seba berie vždy jeden zo zväzov MAP a rotujú po jednotlivých krajinách. O konaní kongresu v Španielsku sa rozhodlo na mimoriadnom kongrese organizovanom zväzom Priama akcia v roku 2021, ktorý sa kvôli pandémii konal online.

Každá členská sekcia MAP môže prispieť bodmi do agendy plenárky aj kongresu. Sekcie majú následne niekoľko mesiacov na to, aby sa stretli a vypracovali závery k jednotlivým bodom. Delegácie prezentujú na plenárkach a kongresoch mandáty, ktoré dostali od svojich organizácií (mandáty získavajú zvyčajne na svojich zjazdoch, prípadne v referendách). Tento federatívny princíp organizovania a rozhodovania je prostriedkom, ako zabezpečiť, aby sa prezentovali názory organizácií a nie jednotlivých osôb.

 

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (12.7., Foajé)
02.07.2023 Aj v júli otvoríme od 19:00 priestory Foajé na Štefánikovej 16 pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (28.6., Kubik)
24.06.2023 V stredu 28. júna budeme o 19:00 opäť v Kubiku na Štefánikovej 4 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (21.6., Foajé)
31.05.2023 V stredu 21. júna budeme opäť vo Foajé na Štefánikovej 16 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in