Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.



„Dobrý zväz poznáte podľa toho, že je vedeniu proti srsti“. Spor v múzeu Wiener Secession sa skončil.

27. jún 2022

Viedenský zväz pracujúcich (WAS) v marci informoval o ukončení sporu s múzeom Wiener Secession. „So zmiešanými pocitmi radosti a smútku ukončujeme spor proti Wiener Secession. Aj keď múzeum stále dlhuje personálu tisíce eur, niekoľko tisíc eur sa podarilo vybojovať a spustiť zásadné štrukturálne zmeny.“ Požiadavky pracujúcich podporili e-mailami adresovanými vedeniu múzea aj ľudia zo Slovenska vrátane zväzu Priama akcia, takže pre všetkých zhŕňame, čo sa podarilo dosiahnuť.

Pozadie sporu

sec01V spore išlo o dodržiavanie základných pracovných práv, preplácania nadčasov či pracovnej pohotovosti. Týkal sa tzv. marginálne zamestnaných, teda ľudí, ktorí by sa na Slovensku mohli do istej miery prirovnať k brigádnikom a brigádničkám. Ich pracovné podmienky boli už dlhší čas neúnosné a s koronakrízou sa ešte zhoršili.

Od prvej karantény v roku 2020 sa pracujúcim z múzejnej pokladne, obchodu a dozoru zarátavali takzvané „negatívne hodiny“ zakaždým, keď sa nemohli dostaviť do práce, napriek tomu, že múzeum bolo aj tak zatvorené. Následne prišla žiadosť odpracovať „stratené“ hodiny. V praxi to znamenalo pracovať mesačne v priemere 70 hodín za odmenu menej ako 450 eur. Pritom „negatívne hodiny“ nemajú nijaký právny základ (inými slovami sú nezákonné). Rovnako nezákonné je aj zrušiť nárok na dovolenku z dôvodu krízy alebo nechať personál nahromadiť nadčasy bez finančnej kompenzácie či náhrady vo forme voľna.

Už pred pandémiou sa takéto praktiky v múzeu odôvodňovali „záchranou pracovných miest“, čo však nie je pravda, keďže múzeum prepúšťalo aj ľudí s plným úväzkom a nahradilo ich pracujúcimi s neistejšími zmluvami. Okrem toho bol v pokladni, predajni a aj na pozícii dozoru taký notorický nedostatok ľudí, že bežne sa v prípade potreby zastúpiť niekoho na PN-ke volalo ostatným, aj keď boli na dovolenke. Prípadne sa požadovalo, aby v prípade choroby, konkrétny pracovník obvolal ostatných a sám si za seba našiel náhradu.

Pritom Wiener Secession zarobí len na vstupnom a v obchode v priemere približne 4500 eur každú sobotu a medzi jeho sponzormi je jeden z najväčších rakúskych finančných ústavov (Erste Bank), celý rad súkromných sponzorov a v neposlednom rade aj samotná Pracovná komora. Múzeum s takýmito zdrojmi príjmov a štátnou podporou v čase zdravotnej krízy nielenže považovalo za normálne preniesť bremeno pandémie na svoj nezraniteľnejší a zároveň najziskovejší personál, ale všetko to podsunulo ako službu zamestnancom, sebe a verejnosti.


Organizovanie sa

Prvé kroky k riešeniu problémov podnikol v auguste 2021 práve personál múzejnej pokladne, obchodu a dozoru. Spoločne so zväzom WAS sformulovali požiadavky a nasledovali niekoľkotýždenné rokovania s vedením, ktoré sľúbilo že splní malú časti požiadaviek. Vedenie nielenže tento sľub nedodržalo ale zvyšok požiadaviek rovno odignorovalo, preto WAS s pracujúcimi zorganizoval v novembri a decembri dve protestné zhromaždenia pred budovou múzea.

V predvianočnom období nastal zlom. Múzeum neurčito prisľúbilo prepočítať a vyplatiť všetky dovtedy nevyplatené peniaze. Dva dni pred Vianocami prišli pracujúcim v spore listy s výpočtami (ktoré sa ukázali ako nesprávne) a „ponukami“, na ktorých akceptovanie dostali len niekoľko dní. Rozhodli sa radšej akceptovať časť nevyplatenej mzdy, ako naďalej znášať ignorovanie zo strany manažmentu, opakované chybné výpočty miezd, dlhoročné odmietanie požiadaviek a tlak zo strany nového vedenia, ktoré prestalo komunikovať so zväzom WAS.

Čo sa dosiahlo

Celý nízkopríjmový personál dostal náhradu mzdy, v niektorých prípadoch vo výške takmer šiestich mesačných platov. Obvolávanie mimo pracovnej doby skutočne prestalo. Problémy, na ktoré upozornil WAS a ktoré potvrdil na stretnutí s vedením aj personál na plný úväzok, začalo vedenie konečne riešiť. Personálu s neistými zmluvami sa zastali nielen kolegovia a kolegyne s TPP, ale aj vystavujúce umelkyne.

Aj napriek tomu, že stále neboli vyplatené dlžné peniaze vo výške 1000 až 2000 eur na osobu, WAS akceptoval rozhodnutie pracujúcich (aj keď mal kapacity a sily viesť boj ďalej). Treba tiež dodať, že v poslednej fáze boja v múzeu prestali pracovať z pôvodných ôsmich ľudí až štyria a chceli mať pokoj. Predsa však ostáva malá nádej, že múzeum vystaví správnu konečnú výplatnú pásku a vyplatí chýbajúcich niekoľko tisíc eur. Platy by sa mali prepočítať dokonca aj personálu na plný a polovičný úväzok, ktorého sa spor ani netýkal. Päťciferné sumy vedenie určite „potešili“...

Prehľadné zobrazenie požiadaviek sa nachádza tu (zeleným sú označené tie, ktoré sa podarilo dosiahnuť):
https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/12/12/continued-labor-dispute-in-the-secession-a-short-overview/ 

Zväzu WAS sa za relatívne krátky čas podarilo dosiahnuť zmenu situácie, ktorá sa tiahla roky.
Nenadarmo si vedenie želalo, aby sa personál „radšej organizoval v ÖGB (Rakúskej odborovej federácii)“. WAS vtipne poznamenal, že „dobrý zväz poznáte podľa toho, že vedeniu je proti srsti.“

Boj predstavoval „neobyčajne dobrú a dôležitú skúšku, tréning a zdokonalenie našich metód a organizovania sa. Vo veľkej miere nám to uľahčí vedenie ďalších sporov s tými, ktorí si myslia, že nemusia dodržiavať pracovné právo.“ Zväz tiež podotkol, že spor potvrdil fakt, že „boje sa najlepšie vedú vtedy, keď sa ľudia na pracovisku organizujú skôr ako vzniknú problémy. Spory sú výnimočné situácie a je omnoho viac vyčerpávajúce, keď sa organizačná štruktúra a základy spolupráce vo forme nehierarchického rozhodovanie, formulovania spoločných cieľov a prijímania dohôd bez nátlaku, začínajú vytvárať až v momente, keď sa črtá spor.“

 


Spracované na základe informácií od WAS a článku na webstránke zväzu


Na záver pridávame chronológiou udalostí (zdroj):

Rok 2021

Február:
Prvý kolega podáva výpoveď kvôli neudržateľným podmienkam.

August:
Kolegovia a kolegyne sa začínajú organizovať; všetci sa zhodujú, že „niečo sa musí stať“.

23. september:
Vo Wiener Secession nastupuje nové predstavenstvo; WAS čaká s ich kontaktovaním,

9. október:
WAS posiela vedeniu múzea doporučený list so zoznamom pracovnoprávnych sťažností a ponukou na rokovanie.

13. október:
Vedenie múzea telefonicky kontaktuje WAS a dohaduje rokovanie na 21.október.

21. október:
Uskutočňuje sa prvé stretnutie medzi WAS a vedením Wiener Secession: obsahom je presný popis všetkých problémových oblastí súvisiacich s pracovným právom vrátane platných právnych noriem. Sú vymenované konkrétne ciele marginálne zamestnaných. Vedenie súhlasí s tým, že personál už nebude kontaktovať počas voľného času.
Ďalší kolega podáva „predčasnú odôvodnenú výpoveď“ kvôli podmienkam na pracovisku (je to druh výpovede zo strany zamestnanca, ktorá podľa rakúskeho pracovného práva umožňuje okamžite odísť so všetkými nárokmi v prípade, že spoločnosť nepostupuje korektne.)

22. október:
Kontaktovanie personálu vo voľnom čase… Múzeum oznamuje e-mailom presun termínu ďalšieho stretnutia na 10.11.

25. október:
WAS telefonuje vedeniu múzea, že porušilo dohodu z 21.10. o nekontaktovaní vo voľnom čase. Od tohto momentu múzeum skutočne začne dodržiavať dohodu.

2. november:
Po stretnutí dotknutých pracujúcich posiela WAS vedeniu e-mail, v ktorom uvádza, že do ďalšieho rokovania 10.11. nepodnikne žiadne kroky, hoci ide o celkom dlhý posun.

10. november:
Druhé stretnutie: vedenie múzea súhlasí s niekoľkými požiadavkami. Zvyšné body odmieta. WAS pripomína situáciu bývalého kolegu a vedenie sľubuje, že do 12.11. oznámi či sa „ponuka“ vzťahuje aj na neho.

12. november:
Žiadna komunikácia o bývalom kolegovi, múzeum nesplnilo sľub.

15. november:
WAS posiela email s opravami nepresností v ponuke múzea a termínom na ich potvrdenie do 17.11.

17. november:
Múzeum nereaguje.
WAS dvakrát telefonuje vedeniu a upozorňuje, že opakované ignorovanie povedie k protestným akciám.

18. november:
„Hrozba“ zo strany zamestnaneckej rady pracujúcim v spore, aby nepokračovali v prípravách demonštrácie.
Vedenie posiela listy marginálne zamestnaným, pričom niektoré obsahujú nesprávne zoznamy hodín a ignoruje kumulované nadčasy z rokov 2018 a 2019. V niektorých prípadoch „zmizlo“ v januári 2020 až 105 hodín nadčasov na osobu.
WAS rozširuje informácie o zhromaždení, ktoré sa koná nasledujúci deň.

19. november:
Predstavenstvo múzea pozýva všetkých zamestnancov a zamestnankyne na stretnutie.
Koná sa protestné zhromaždenie WAS pred budovou múzea počas otvorenia výstavy (viac info: https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/11/20/arbeitskampf-secession-erfolgreiche-auftaktkundgebung/).

23. november:
Personál v spore potvrdzuje e-mailom pozvania s informáciou, že prídu v sprievode (externého) člena WAS.
WAS posiela e-mail vedeniu a upozorňuje na nesprávne uvedené časové údaje v listoch. Múzeu odporúča použiť profesionálne služby alebo služby externého mzdového účtovníctva.

25. november:
Správna rada e-mailom odmieta účasť externého člena WAS na stretnutí.

26. november:
Vedenie múzea informuje e-mailom, že termín vyplatenia sľúbených pohľadávok nebolo možné dodržať z dôvodu preťaženia mzdového účtovníctva a posúva termín z novembra na december.

29. november:
Personál v spore posiela e-mail predstavenstvu, že prerušujú akúkoľvek diskusiu, kým vedenie nezačne dodržiavať minimálne štandardy pracovného práva.
WAS posiela vedeniu e-mail, že boj bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky požiadavky alebo ich splnenie aspoň písomne prisľúbené.

30. november:
Tretí kolega dáva výpoveď, okrem iného aj kvôli existujúcej situácii.

3. december:
Prichádza nejasná informácia od vedenia, že externý mzdový audit pohľadávok sa odkladá.

13. december:
Stretnutie zamestnancov a zamestnankýň múzea s vedením (pozvaný je aj celý marginálne zamestnaný personál), potvrdzujú sa problémové oblasti, na ktoré upozornil WAS a prejavujú solidaritu. Vedenie opäť priznáva chyby a oznamuje, že prepočíta aj platby pracujúcich na TPP a oznamuje štrukturálne zmeny od februára 2022. O WAS sa diskutuje dlhší čas; vedenie chce, aby sa v spore angažovali odbory ÖGB.
Stále neprebiehajú žiadne rokovania s WAS a nie je odpoveď na body, ktoré sa budú realizovať.

16. december:
Ďalšie protestné zhromaždenie pred múzeom (viac info: https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/12/15/arbeitskampf-secession-kundgebung-donnerstag-16-dezember/).

22. december:
Vedenie múzea posiela list s „prepočtom“ prinášajúcim niekoľko tisíc eur na spätnom vyplatení, ale v podstatných bodoch je opäť nesprávny (13. a 14. plat, negatívne hodiny...). Vedenie tlačí na podpísanie „dohôd“ a tvrdí, že týmto budú všetky dlhy vyrovnané.

Rok 2022

Január:
Po opakovanom nepresnom vyúčtovaní zo strany múzea sa WAS rozhodol urobiť prepočty za dlhší čas (niekoľko posledných rokov). Zväz sa z rôznych zdrojov dozvedá, že v múzeu dochádza k skutočným pozitívnym zmenám a reštrukturalizácii.

Február:
Článok o spore v pouličných novinách Augustin číslo 545.


Súvisiace články:
Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
Prvý máj vo Viedni s účasťou slovenského a rakúskeho zväzu MAP













Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok








 
ODPORÚČAME



(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in