Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Prvomájový anglický špeciál RTVS aj s rozhovorom so zväzom Priama akcia

4. máj 2020
RTVS_ST_front
Anglické vysielanie RTVS s názvom Slovakia Today pripravilo kvalitný vyše 20-minútový vstup venovaný 1. máju. V rámci neho zaznel aj rozhovor s členkou nášho zväzu. Hovorila o bojoch pracujúcich počas koronakrízy a spomenula aj aktivity Medzinárodnej asociácie pracujúcich a našu kampaň Nie sme na jednej lodi (minúty 10:15 až 12:45). Celé prvomájové vysielanie si môžeš vypočuť tu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1487/1327603.

Ku koronakríze a 1. máju sa postupne vyjadrili:
- Ján Ruman (politológ)
- Martin Makara (študent, publicista)
- Monika Uhlerová (viceprezidentka Konfederácia odborových zväzov)
- Nadia Hladká (členka zväzu Priama akcia)
- Tomáš Profant (politológ)
- Jana Kapelová (umelkyňa)

My sme dostali otázky týkajúce sa prepúšťania počas pandémie, aktivít pracujúcich na medzinárodnej úrovni, situácie prekariátu a kampane „Koronakríza: Nie sme na jednej lodi!“ https://priamaakcia.sk/koronakriza/. Väčšina našich odpovedí zaznela vo vysielaní, no ako súvislý text prinášame aj kompletné znenie vrátane slovenského prekladu:


When people are being laid off, there is not much we can do to help them in terms of keeping their job or getting it back. For employers in capitalism, this is a logical and rational step – when there is no work, people are going to be fired. This was happening during the last financial and economic crisis, and has been happening now, during a crisis started by a „biological“ cause. In some countries, such as the USA, this process is faster because of the more flexible regulations, but it is happening in Slovakia as well.

Of course you can argue that the state tries to help, but its primary goal is to save the system and the employers. If you look at the measures taken in Slovakia, the workers weren’t really helped much at all: many of their obligations were only postponed and their income already decreased significantly. That is why we as Priama akcia have already offered financial support from our solidarity fund to our comrades.

Judging by the previous crises, we can expect various austerity measures which will hit workers the hardest in the near future. Because this is how capitalism deals with crises in general. Normally, we would advocate organizing and direct actions, which is what our union bases its activity around.

One might feel that in the current situation it is nearly impossible to organize a protest due to social distancing, but workers have already shown that this is not the case, as there are various possibilities to organize not only online but also in person. On one hand there are online meetings, protest and solidarity campaigns, on the other hand, workers organize strikes, walkouts or protest gatherings. We have already seen protests in Slovakia as well, like the latest case of health and social workers on Slovak-Austrian borders. People are coming up with very creative ways of protesting.

Our sister organizations in the International Workers’ Association are also actively organizing. For example, our comrades in India organize delivery workers, demanding minimum income during the pandemic and also organize financial help for the workers hit by the crisis. In Poland, our sister union organizes with precarious workers and the unemployed. In the UK, our comrades are supporting people who have a problem to pay rent and are organizing as careworkers. The union in Spain is fighting for reinstatement of their member. All of these examples show that nobody is going to „give“ us anything unless we ask – sometimes nicely, more often not.

We use the first of May as a symbolic event to promote a campaign focused on working class response to the COVID-19 crisis. Its main aim is to create a network of contacts and support those who want to be active in resolving their problems. We want to connect with people who see it the same way and show that it makes sense to fight back. Also, we think it is important to respond to the ideology of self-sacrifice. “We are not on the same boat”, no matter what politicians and employers are telling us. We never have been and never will be.

The campaign has already started by publishing our view on the pandemic and our main goals. On the first of May, a pamphlet about our conflicts will be available to download. It describes the workplace conflicts our union won in the recent years and shows that it is worth organizing together with us. In the upcoming days we will explain the ideas behind the campaign in greater depth on our website and social media.

The pandemic might and probably will worsen the living and working conditions and we think that only independent self-organization of the workers can build a strong response to problems in the workplace and outside of it.


Slovenský preklad:


Pri prepúšťaní sa už ľuďom veľmi nedá pomôcť udržať si prácu alebo ju získať späť. V kapitalizme je to pre zamestnávateľov logický a racionálny krok – keď nie je práca, bude sa prepúšťať. Dialo sa to počas poslednej finančnej a hospodárskej krízy a aj teraz počas krízy spôsobenej „biologickým“ javom. V niektorých krajinách, napríklad v Spojený štátoch, je tento proces rýchlejší v dôsledku flexibilnejších pravidiel, ale deje sa to aj na Slovensku.

Jasné, dalo by sa namietať, že sa štát snaží pomôcť, ale jeho hlavným cieľom je zachrániť systém a zamestnávateľov. Keď sa pozrieme na opatrenia prijaté na Slovensku, pracujúcim veľmi nepomohli: mnohé ich záväzky sa len odložili na neskôr a ich príjmy už teraz výrazne poklesli. V tejto situácii sme ako zväz ponúkli finančnú pomoc zo solidárneho fondu kamarátom a kamarátkam, ktorí v minulosti podporili naše boje.

Súdiac podľa predchádzajúcich kríz, v blízkej budúcnosti môžeme očakávať rôzne škrty, ktoré si najviac odnesú pracujúci. Pretože takto sa kapitalizmus s krízami vyrovnáva vždy. Za normálnych okolností by sme navrhovali organizovanie sa a priame akcie, lebo práve na to sa sústreďuje aktivita nášho zväzu.

Môže sa síce zdať, že v súčasnej situácii je takmer nemožné zorganizovať protest, ak chceme dodržať spoločenský odstup, ale pracujúci už ukázali, že sa dá organizovať nielen na internete, ale aj osobne. Na jednej strane prebiehajú online stretnutia, protestné a solidárne kampane, na druhej strane pracujúci organizujú štrajky a protestné zhromaždenia alebo odmietajú nastúpiť do práce. Protesty sme už videli aj na Slovensku, napríklad v prípade opatrovateliek a opatrovateľov na rakúsko-slovenských hraniciach. Ľudia vymýšľajú veľmi kreatívne spôsoby protestovania.

Naše sesterské organizácie v Medzinárodnej asociácii pracujúcich sa takisto aktívne organizujú. Napríklad naši kamaráti a kamarátky z Indie organizujú kuriérov v boji za základný príjem počas pandémie a takisto organizujú finančnú pomoc pre pracujúcich zasiahnutých krízou. Náš sesterský zväz v Poľsku organizuje aj prekérnych pracujúcich a nezamestnaných. Naši kamaráti a kamarátky v Británii podporujú nájomníkov, ktorí majú problémy s nájomným, a organizujú sa v zdravotníctve. Zväz v Španielsku bojuje za znovuzamestnanie svojej členky. Všetky tieto príklady ukazujú, že nám nikto nič nedá, kým si to nevypýtame – občas slušne, ale väčšinou nie.

Symbolicky na prvého mája sme odštartovali kampaň zameranú na odpoveď pracujúcich na koronakrízu. Jej cieľom je vytvoriť sieť kontaktov a podporiť tých, čo chcú byť aktívni v riešení svojich problémov. Chceme sa spojiť s ľuďmi, ktorí to vidia rovnako, a ukázať, že má zmysel bojovať. Takisto považujeme za dôležité kritizovať ideológiu sebaobetovania. „Nie sme na jednej lodi“ bez ohľadu na to, čo nám hovoria politici a šéfovia. Nikdy sme neboli a nikdy nebudeme.

Kampaň sa už začala zverejnením nášho stanoviska k pandémii a našich hlavných cieľov. Od prvého mája je k dispozícii na stiahnutie brožúrka o našich sporoch. Píšeme v nej o konfliktoch na pracoviskách, v ktorých náš zväz za posledné roky zvíťazil. Ukazujeme tým, že má zmysel sa organizovať spoločne s nami. V nadchádzajúcich dňoch objasníme myšlienku kampane detailnejšie na našej webstránke a sociálnych sieťach.

Pandémia môže zhoršiť a pravdepodobne aj zhorší naše životné a pracovné podmienky. Domnievame sa, že iba nezávislá sebaorganizácia pracujúcich môže byť dostatočnou odpoveďou na problémy na pracoviskách aj mimo nich.


Priama akcia


Ďalšie odkazy:
Stránka venovaná súčasnej koronakríze z pohľadu pracujúcich 
Prvomájové prehlásenie „Koronakríza: Nie sme na jednej lodi!“
Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaním RTVS (2018)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in