Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Prvomájový anglický špeciál RTVS aj s rozhovorom so zväzom Priama akcia

4. máj 2020
RTVS_ST_front
Anglické vysielanie RTVS s názvom Slovakia Today pripravilo kvalitný vyše 20-minútový vstup venovaný 1. máju. V rámci neho zaznel aj rozhovor s členkou nášho zväzu. Hovorila o bojoch pracujúcich počas koronakrízy a spomenula aj aktivity Medzinárodnej asociácie pracujúcich a našu kampaň Nie sme na jednej lodi (minúty 10:15 až 12:45). Celé prvomájové vysielanie si môžeš vypočuť tu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1487/1327603.

Ku koronakríze a 1. máju sa postupne vyjadrili:
- Ján Ruman (politológ)
- Martin Makara (študent, publicista)
- Monika Uhlerová (viceprezidentka Konfederácia odborových zväzov)
- Nadia Hladká (členka zväzu Priama akcia)
- Tomáš Profant (politológ)
- Jana Kapelová (umelkyňa)

My sme dostali otázky týkajúce sa prepúšťania počas pandémie, aktivít pracujúcich na medzinárodnej úrovni, situácie prekariátu a kampane „Koronakríza: Nie sme na jednej lodi!“ https://priamaakcia.sk/koronakriza/. Väčšina našich odpovedí zaznela vo vysielaní, no ako súvislý text prinášame aj kompletné znenie vrátane slovenského prekladu:


When people are being laid off, there is not much we can do to help them in terms of keeping their job or getting it back. For employers in capitalism, this is a logical and rational step – when there is no work, people are going to be fired. This was happening during the last financial and economic crisis, and has been happening now, during a crisis started by a „biological“ cause. In some countries, such as the USA, this process is faster because of the more flexible regulations, but it is happening in Slovakia as well.

Of course you can argue that the state tries to help, but its primary goal is to save the system and the employers. If you look at the measures taken in Slovakia, the workers weren’t really helped much at all: many of their obligations were only postponed and their income already decreased significantly. That is why we as Priama akcia have already offered financial support from our solidarity fund to our comrades.

Judging by the previous crises, we can expect various austerity measures which will hit workers the hardest in the near future. Because this is how capitalism deals with crises in general. Normally, we would advocate organizing and direct actions, which is what our union bases its activity around.

One might feel that in the current situation it is nearly impossible to organize a protest due to social distancing, but workers have already shown that this is not the case, as there are various possibilities to organize not only online but also in person. On one hand there are online meetings, protest and solidarity campaigns, on the other hand, workers organize strikes, walkouts or protest gatherings. We have already seen protests in Slovakia as well, like the latest case of health and social workers on Slovak-Austrian borders. People are coming up with very creative ways of protesting.

Our sister organizations in the International Workers’ Association are also actively organizing. For example, our comrades in India organize delivery workers, demanding minimum income during the pandemic and also organize financial help for the workers hit by the crisis. In Poland, our sister union organizes with precarious workers and the unemployed. In the UK, our comrades are supporting people who have a problem to pay rent and are organizing as careworkers. The union in Spain is fighting for reinstatement of their member. All of these examples show that nobody is going to „give“ us anything unless we ask – sometimes nicely, more often not.

We use the first of May as a symbolic event to promote a campaign focused on working class response to the COVID-19 crisis. Its main aim is to create a network of contacts and support those who want to be active in resolving their problems. We want to connect with people who see it the same way and show that it makes sense to fight back. Also, we think it is important to respond to the ideology of self-sacrifice. “We are not on the same boat”, no matter what politicians and employers are telling us. We never have been and never will be.

The campaign has already started by publishing our view on the pandemic and our main goals. On the first of May, a pamphlet about our conflicts will be available to download. It describes the workplace conflicts our union won in the recent years and shows that it is worth organizing together with us. In the upcoming days we will explain the ideas behind the campaign in greater depth on our website and social media.

The pandemic might and probably will worsen the living and working conditions and we think that only independent self-organization of the workers can build a strong response to problems in the workplace and outside of it.


Slovenský preklad:


Pri prepúšťaní sa už ľuďom veľmi nedá pomôcť udržať si prácu alebo ju získať späť. V kapitalizme je to pre zamestnávateľov logický a racionálny krok – keď nie je práca, bude sa prepúšťať. Dialo sa to počas poslednej finančnej a hospodárskej krízy a aj teraz počas krízy spôsobenej „biologickým“ javom. V niektorých krajinách, napríklad v Spojený štátoch, je tento proces rýchlejší v dôsledku flexibilnejších pravidiel, ale deje sa to aj na Slovensku.

Jasné, dalo by sa namietať, že sa štát snaží pomôcť, ale jeho hlavným cieľom je zachrániť systém a zamestnávateľov. Keď sa pozrieme na opatrenia prijaté na Slovensku, pracujúcim veľmi nepomohli: mnohé ich záväzky sa len odložili na neskôr a ich príjmy už teraz výrazne poklesli. V tejto situácii sme ako zväz ponúkli finančnú pomoc zo solidárneho fondu kamarátom a kamarátkam, ktorí v minulosti podporili naše boje.

Súdiac podľa predchádzajúcich kríz, v blízkej budúcnosti môžeme očakávať rôzne škrty, ktoré si najviac odnesú pracujúci. Pretože takto sa kapitalizmus s krízami vyrovnáva vždy. Za normálnych okolností by sme navrhovali organizovanie sa a priame akcie, lebo práve na to sa sústreďuje aktivita nášho zväzu.

Môže sa síce zdať, že v súčasnej situácii je takmer nemožné zorganizovať protest, ak chceme dodržať spoločenský odstup, ale pracujúci už ukázali, že sa dá organizovať nielen na internete, ale aj osobne. Na jednej strane prebiehajú online stretnutia, protestné a solidárne kampane, na druhej strane pracujúci organizujú štrajky a protestné zhromaždenia alebo odmietajú nastúpiť do práce. Protesty sme už videli aj na Slovensku, napríklad v prípade opatrovateliek a opatrovateľov na rakúsko-slovenských hraniciach. Ľudia vymýšľajú veľmi kreatívne spôsoby protestovania.

Naše sesterské organizácie v Medzinárodnej asociácii pracujúcich sa takisto aktívne organizujú. Napríklad naši kamaráti a kamarátky z Indie organizujú kuriérov v boji za základný príjem počas pandémie a takisto organizujú finančnú pomoc pre pracujúcich zasiahnutých krízou. Náš sesterský zväz v Poľsku organizuje aj prekérnych pracujúcich a nezamestnaných. Naši kamaráti a kamarátky v Británii podporujú nájomníkov, ktorí majú problémy s nájomným, a organizujú sa v zdravotníctve. Zväz v Španielsku bojuje za znovuzamestnanie svojej členky. Všetky tieto príklady ukazujú, že nám nikto nič nedá, kým si to nevypýtame – občas slušne, ale väčšinou nie.

Symbolicky na prvého mája sme odštartovali kampaň zameranú na odpoveď pracujúcich na koronakrízu. Jej cieľom je vytvoriť sieť kontaktov a podporiť tých, čo chcú byť aktívni v riešení svojich problémov. Chceme sa spojiť s ľuďmi, ktorí to vidia rovnako, a ukázať, že má zmysel bojovať. Takisto považujeme za dôležité kritizovať ideológiu sebaobetovania. „Nie sme na jednej lodi“ bez ohľadu na to, čo nám hovoria politici a šéfovia. Nikdy sme neboli a nikdy nebudeme.

Kampaň sa už začala zverejnením nášho stanoviska k pandémii a našich hlavných cieľov. Od prvého mája je k dispozícii na stiahnutie brožúrka o našich sporoch. Píšeme v nej o konfliktoch na pracoviskách, v ktorých náš zväz za posledné roky zvíťazil. Ukazujeme tým, že má zmysel sa organizovať spoločne s nami. V nadchádzajúcich dňoch objasníme myšlienku kampane detailnejšie na našej webstránke a sociálnych sieťach.

Pandémia môže zhoršiť a pravdepodobne aj zhorší naše životné a pracovné podmienky. Domnievame sa, že iba nezávislá sebaorganizácia pracujúcich môže byť dostatočnou odpoveďou na problémy na pracoviskách aj mimo nich.


Priama akcia


Ďalšie odkazy:
Stránka venovaná súčasnej koronakríze z pohľadu pracujúcich 
Prvomájové prehlásenie „Koronakríza: Nie sme na jednej lodi!“
Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaním RTVS (2018)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in