i_7b1d472c89a63c45VVBOOKMOBI/#8,6A?H R \MeoyXTG ",$@&ڡ(t*,.9MOBIQN PEXTH  endUnknowni_7b1d472c89a63c45q,adf3af40-07ab-4b81-8ccd-7151c57f0706p4calibre:adf3af40-07ab-4b81-8ccd-7151c57f0706 EBOKj(2015-12-29T17:16:06.676421+00:00   t  i_7b1d472c89a63c45Akoznikliohovia

9ál?prioȋZhun(AKS8zJHšakw2v(bvinhmenševiz؈hoCujeenúYp@zem0nnoHtp0zallroleruP,hldꀀ:žq54:0sekr (8ahzpad1971)W928polumajiteľ!vai harles.r &o.omre8horob`rdca">Oov(votelckzQXľastuphinformácií.o`mierydiehaťXzí.Zodha 8oľbPh,č閿ju8n)~déxndidh.atňa šdiumarx.teó8<lipviuju@dБučn(aým lXsIkxoboekyklubovnnazýkenixzityבבב">(yšhdleKmiYkolmiM2(\zmebtržpOie؃vdoPo/m 3.*kalád0@kupiovplyvHneme iadovR pypriPZj)t8@sizxـ8a҃b0.oruh2P37Fp8oja붘Hezväzu,APod(iea͕.߅߷ö škin,8SSRe1wyvzbotzyt////($yohn`֘ehod(thňЁӻp𙱊pjemyien8iȲhext(napríklad potrebbyQ ocAal)v1ٛ)aritď.ȥRnebأ(publipɄipoh8 ôxqbXen٥e_ om+Xásxob*hJduchpWB škodapa"aobja0,ezkљ؊t8lebou0i/,y:mO''' Zdroje:??ÚXwwww>KeďٲȧxjarV0zkonЛ8soPlsoq@"ky,čuxvjčl@v(hat XcepciiejínikdredýpojmIil"d0zna áۈ稶š!o[R,pýP,idPupni!9@)etjieáhad@9a࿑isčQPveľ8ex𺹂lsRxťvyxtľynaozaj „hĺbky“.rajudemusieťeľa čítať,byomuochopil.eskôrmaložnosopýaaterialistickúoncepciuejíniektorýchrominentnzčlenovtrany,o逸odpovedeeuspokojili.ospelkáveru, že@mám"sstí,ЃXde)ýasJtomxrestv).

MedziXrirdoednéhíslacassuzap3=nihyXbrúry. Čoskoroišimonstvotirečeníejeóri0AuiediRzav`ôzntázorydôležhAklao8zkhBolo(ysvet0éC„prípusPovXrozdiel) ánkov“y0ibezpia etkpadk lebodemokraHhnu+na,usímek ohdmotlivcaSďouRnȐ`".Ðis$xBpúšťHaXroKkáluQxnch1zmžyhvpiametrndlišydAhZobavdi.Ӑl0XIpobYý,pXeptikыedrodzkHd+u:iAvisCáen(a?('''">NúXT x#>peli݄V(ú蓈ysPkxYɟ9tvrdrSilozofYdɋ`oriernadFo.xH!hov0ij.ʛJkažd kЀHcrTiepoplgggzamúͣaaro8MarxaFridr(angelsa.З>lr,(ƕpomx!!m7"*odiѵyhi؀Xz񛀸؁hPHB0textpchápxzn1GDkoncepejac*c, xxpasnejȊZ𔡸vojôv eurč pj.a@vkmm((napreformy,unkImyselHorgani (o..b),?š@t郃inPIm)hospekver(ak)qlAXɷh9P@ľuH􀸜@azývajPxZ@aakceeo(a.Ԉ`6vncelnRsvo` Pl(zpóBv0y obuy ×uHpHšp. pkoeBákpoД9omika ylUBavýzy Qied??i"oʋ)hľskPpotej/iased všettak;C@odpoXžeH2ozȁáAdXe.asledu ú01zozbieranxzezdrojovejdomyšlienkibQpoj8߭chpu88#pduchovcٰzlič!m"6platnos0&medybr>JohneracherAkoznikliohovia߀)Len čoi8lovekačalvedomovaťvojuxistenciuaž,lúýlásitázky: „Odkiaľochádzam?“HKammerujeBolo úplnerirodz, žeaXudl,ocit)aemiemýšľ9a8`taɀmrti.idedjehoru2Xspaxž (dyebudilot chbíjvyhasživotnahedpd!tiet0amitívnyspčnpii80ㆾmocdľudskbytí.ǐ">Keďbzriemeoinulaejiny,jdQtrdlišpôsobZ?vysvetľA eonanie.Ɋ(miPayujú8cepciejín,zápdlen@ej@plahtxJ1avda ;73rznJctroXmenRalešetdaazhr takto:hron(gic8prváȄá,"(treateriׅvr WWST7&zaloɕYe+zpesmíojaIvyšš@zbo(čidobrxzl ao/Ԅávxvôt ėZAZm(dhPjxmpec{áߊOxvdaxdlár0ianesd)`upulo.eobhajp óg,럸 iAta!absurdpozí.koti@ejednoduc~;H̊@oupnaʈdurč!xecnžhnak,t(by(בЎ`Ă`rPdu, siPXre)z1ppáchonꆡpoko0xutehmM2.enjPnranh)jutobiografii@jadrilntslvneA razovorďakePhchce0u{Ari)poXa؈Yt6XQlorisudzcproz R42iedPk!@pkomJsdosiahúspech.Ԛ"mojidúfbajXmȲ0XrHu`tQ"qupusiePuQo`ovnezdarxžnȃsim)li n(;puiúcHehIoc(h 膸Hx p0e.“">Roberturns'erdlitbe:__ς>OchPQľ! ČlxsHn(ЗHpíss//">a"hsi[[š-At`zeAФ!ou@múdr,">ň)uuševZ83paťhu77>a蔠v䉀AxvKržoyhHciQPokrv@mysHelXšDza1ymhogickPUXírhsm( φZ ӓyv\#ieko2bavinNem[5m(ri3i(väčšy cáruh@anbqzachpnЬHy腈 `jkoľIchl2C͆.xنhúe Pdívejsitu8IraviarBo迲Yľa?Qt@pdi;(me[čh)@GE;onanie. „Dobro“lebozl,toréoná,epochádzadxho.eenokornýmástrojomyvajúciôľuššíchíl"neospravedlniteľntrestaťo čižaomtooonomsveteayaniemuamoholhnúť.


Idealistickácepciaejín????>Tá,nesčši(spoločnoȊvažujXrpvú,ꀑlože@eóriilobojl@Podľj7ie človekýktér.͂mocozhod!@2í,vybrsiedzidai.ohuôžepHcť,iab`kPenut ňomez,
8iGGD(Y vznikrnirieš.kq9ž`Pvýberuy: KZ8poh@d@vorcyVdnoduc`zCAieke očaajuv@kéQapoPpXľPzaraďkWWCel7a닐z`Ӟo ڮ j 4">Vsti)tsppvnNepoe[ued-Rna(jq@vudoYuanijph9.πhouvaž`lCybourchpkt}presl)pn;IQtotižpC냲M\zؐɾze,eď8ončí.kôrbSth(usm8ňpƋie!(ol8و@2vyrobi0I؈tli灹ábiupôvl alo҉Ypleň7`gvšetkeci,Hu`絿W؊`met.ж@0omqin@evyhdospek)veruqodhaľovѩ!viϣpP (HtejičJz lek8i h8ep(zka:Gǯah(/ODKIAĽOCHÁDZAAMOTNÁYŠLIENKA?ؐbr>NašapoPZZuhEŠETKYY ČLOVEKAJÚMATERIÁLNEHOROSTREDIA,TOROMIJE/hPtpǯOOČlPؗmvthvt8lýȁHQȕ()8aástrojovzbra0ړobmedz8y.`plexkte nespočetnýmnožstvomecíomplexnprostredí,úehoyšlienkylité,Ihiannébsiahle.

Materiálneie človekaedeminujeenozsahoiok,lejchelkovýharak.rzákon vota( „sebachova“. Čusjesťchráni`sa`ed(írodYilami.äčšíZ?kádzavChoom,oôjdeAvojuiedabezpenH@!iatázka,torsimlaa;polniPnajl:ej@0úvis,dkiaľ`mPnos@(staImrtiČouder?8e.deali mnomietajhtakýurpohľadserurč:dučasPɋkoľhrok0vyȄȚej1kAäznicisylogicxpment.ozhodsž3ensvoreaBȆšet+0beȊ(zňoddehť.ˠBiazpovrazkPrkuatiprav0lxapa؅H0tovȃmlčzer zȝBielógo(áujmozo8efek0cényXeďHo1ruhlas)lo:KedyPv8pät(za(kriadraňajokϑϑϑCe蜻ou8ejib`omA.͝ileti9xb(,(lɊn8uikodoHáívЄ?xp.̬Hz8jkú;uvita@dteNaepedьȂpexszaSodhEoja vysXilj*avdyЁdin񌨯oPAȇ7xáľud.odu8ЀじЂn诉aDnXхpuxriaddpmer(;cd(vbaY@krýxgؐSpjޕnohY8vec!!Ɋhl skutťkupu鉈a tyAUrobuIchcRutٯcSiliónyzlikneZhncu!@uPť.Ř׽ blémmopdverHPҁ褰v?`ȁxsledyteD@po`btopografaABrXčrstvmVjNyšlien8obyvľ؊plᖛϣȠhodárske0reglebiemysel#m1Hyyŧ,8nSatď.ҟ9od`"uzogunguv8!zrko.dЯXseokskyonkajPäťskytImozguŅpercepciu,potuy Iti`vxvn(.k )c!tabi!z10軠ôžefHXeexpcodľsŅaeciooohieť8jYľinepop8aHanXNetvrms zdI؟耉 ɕHobdobiixininm.eaj(hdxՅς( ppрaePݜjprvA[pϒ–hakl8,hučph0)PžP@hov`oًOOOHUlneؙbȾavZ(-s8Rqxiex'к+I8darNк1ȫAcPrnerozum2odiZ@҈vQvymyHnorm 8ȚحnaozajteligenP` doontu_XuďmiovnD2ؓúpyǩȜsvysťromadouezmyslovlaveudeariasťredmaginárnymiytoami.iePôžtráviveľaokachukneviditnýxvecX,torýchuvrdia, existujúkoloho.oAdejeakmerždytedy,eďnemáoľko šťastiaphlúpyrodičov,lebnaíPvyrxvaostalomPstpoverčivrd 8ajospel.

Päť amalk@ajnicranspor0eéyozgu.֌ľuzvštnvuHfungovan1MysímaQyniejomnévšakogleni zergán skéhel@`hocilQ č.unkcihrukynapríkladisk,ísa`tďôhchôdzhbeh,kákRe.zъُmýšľap">Akiž8dk"opravedlo,nHaniLneposkyt8OLeY.В#a„pošlienky“@noduc, 2aOI`eoddelldyyax\zývapamqȗ0s̏.ečenožstvhbrazh|hak1 cábypoužil؁ípa1eayWaC)XiaTentoces”vn륰zn8)0b4anaramofón8latňehuX/Pc.ǁ9abih#pojlo,ďa`;Ёrozhí HqyjadrelЇocPmh8qmpodVzvy# -XtivokHl)kPsvet8Iset07"ohPdHЋziszáhadôsobQvy0kmateriqezdXuvAusbyxoyžzniknúťbaA Naz`DokoncjmagqrvecSantalauHsvojny˜1odáskYؾ(ePslh`doPAqpoosefietzg1viH vier(vje`Pp+I!jRmej@esPdl0.ˀ)؎eKolyvtipahodmPv` 0smaliatXmaľPtenuhoiádher8P .ezxsmiem(ázSb8KkЊUnloch?Pن0il1nzareaAl hoomelec IptP 8 rsXvX`r n8azϝoq[nechaždzX5//+.ָun{)9ie(,p@pOOhjčpekҋh`Wabol8qž(motnrod-8mýšľm.kúhHu(íteXleájd!www">EšPv҆j0ľuȘDrq٭ߜv뽀0hzasisPvmíq`et8x󐩗á@xhomplexchybn2ce܆njs0hlavsnah Psxm,mXvs\qaxzbnaXrpzyhĺbylep2Xah⧁ztuOOOHČ2!lHjzí8ťXkhcemLui8dmet,cmer1:Sa)oa0:siahnuťonihách činýXprostriedkoch,ďakatorýmadobudnemeznanie,ískaliLedctvommyslov.

Každémuieelúpyleboaujatý,yalo@ťelkHjasné, žedrojvšetkmyšlienok=ie.asledujúcepform2#hlavksvetovZnábonstvu8dzamieľ(dokázaPpravdivos`toh8tvrdeniabr>Rozlihevyre7skytýbor!dôkazysprávni0teriȀhckejoncepdejín"aqakôžpýt: „Čovujetao?“΀vudeefinkoYsymcvPaobrad󏈑)zpnierexhenciuprirodz)íl,vrchnbytJ#sa)mrtžt.vedom i,mozrejmpȀ jmi𓘞pujec0neďžuženXaȠtľťoI@sliwOdkia@pxitakMky?؀ozgu8riɇ炇T.ӕ 񖊍ovy.kspivPmoh`km,Ёhs 蒁`tabuo鎰 (, nevyvolzldu)nenešťaPaebsvomeň.֊om٦Xznik(:aruh@Preaqup0Xvysoplex`avYonaKmnpauule HmajiMIol҅xÝztkotcYús 锟ϙinu0&jjvP:Ȧpajehzmi(všíiem.ʡ 0lisϺ(i ľudYpudmi.!PrȃByx,!B,ľkmocٹZln(ech zomxťcicHAnoaфiay9l`8ebesaoY8aad1ҤaѸepoXh.ˤ8*h)jpdlIH1XleCnajdlhšzX v(a0biednom,X*eAdxȶvod.ԩj`ehi2OOOHPώʏkdXážku.oha͉a(rúčiIo)9ȍreHsooB P곹ЍhnutolaňoG؁mdXarit؏rží3 ho.8lenŽيs0ňЊbr>PvoctúžPʸ{EaPr(uyQm8kuٛ_hsnVezmiichcprs(VHn@)؊@tavdPzkr *ahdpdňodraz(HО:!pilaz0k0oz0ɀ)v9(yxO3ЁHrobi0j0Tie:Hča8ɢie,neril'GG@Mr1؏zl0Izes8kiy'"T9hPWnaedyp؁Pڮ蟠V()iiBJ@ovate')zPѧ@ φɖdote.Ȃ,e+Xipokxpozor󎘼oly-zagachmatpkrokodíly'N至mys1me[aDy鹐rezxiludzinc|+mohpouÙzublížʕ,kovi.úresvedčení, žezvenachlasuekutočný.odľa1rozprávahmdruhéhoa.pakoievPtXzvuЂQdôkazompodstatnenostiiery.ei9čdrazelvĺnu,torúPujHleníležitne,važzaarodSnyeýplhfantázie8to/ážitky.

VezmimiaikladmerickJIndiánxKeďociPspmôžau`KpdlhejestPJeIxkoľkodennáovehravXNámhbivezatvšakobudíx8hliadynevinijaŕtv!"á.ukšípy,mahav!phpehoӎn čisté,hkiíhalunaXšpipzalIdnutppkuAeboln҂PlHlHt`dni.uselobyť03 ,u 8opula.2sm?áčelhkrlkdloTomreldnohýmiesiacmNemohhzHXa@í]򆘆8!t0Aem`deiil؊aá,ptr!šľq(ri1iasinuldŽdhermiPivrBkraji𗐨Hískd0 uؐQta dišip8pôj8ImrPk`ešťe83P74">Tu prirodzKáomoc8t(Yupo)vot„m“ЋxvedkiaľtedzaZМ{zmioytvorilatála8Ȗ@у惸8ihybua?by 0k ?]ٰčXdi.ք0ára<ڃ`túžisؖ s8idexHaj6.hcahytyPjolPsxuracira(alnȃyhorlɕhplaтbizónovysokE@AiK Vr“(v2Imysjednoduc\kPqk荡csuؘ(ഀVeϡ̶Ĩ#x!@Rfne!iPk雉bak퉊ezȐ1vpașm k؊p.ĭ ovAeHdh zu@chty19koٷvukeGGG@európskxo0lpokP1ؠj!s,(tتpuozvoAsľubĮ @ adTom&.ˋkAávQo?!HľúčhzkK4H ћzlapd@chbnupltayp`naň kaQmanty,pbínQwqPxharfh "rJRY,od@ُie?̗1nedp0VYkh6ƃ9xhnusilVy@pLZC0jA1ôbeco.ڂ)Pnipravdeڸdov؁SnikPneeV{)x1lPerlǍvcpe8cv1ch8hm阨jlHsk0aburdXNPmKcXh(jel|kdlÐliČoizHfȜjovníka!>xŕdaodt$`s,YTmeďEϳ(@k`3br>PrelatPtosté IpIánlastnevšetkých ľu(.ɀ`mlienkyormujeater lokoXspôsob, mabezpujúD(Hptie,ajvýraznejvplývasOHnebpovci,`i menhlavnBdrojobvy.‚more:slPni@hrPQVJcevh.ovojimyďa@apo0by(Európy,zoritYostrovižotredozem!JiacpravdepoP,ekrehpSevermPkAkceztlantikpeifŁXsson,`lɂqXD肐dranxam.a(kd ylod,RPuo,(zaЋčasur )ЌPlenzsúšV:mohiťmaduch9ZdstavyIakomQHxa8lnohB"@yneۙ.1lϗ (Anglosaxnaz WoXboaaHGer@Wuhn)ʄZXkove8el0arigg (uia)LjmocY8údr; ňvysokhZuМbľúbe#jsynhoraúrkk1jzX=k0rpchalnIvukHržȂovQladhvytvc azÕbožѝu׉׉">R`!syecIrodajgڮ bempozpíCsich:áHdnesx.oz9r1i !vĺpotopeѣudrudielzѠ émo(ijbv8bkákanaalxrQ^nahHؒ xakbľH0n؎Ühromužykeď8c::, XѓM*@ؔpp9;0yC–Œxápaq.Дp9+xp(jiydok l=Xu777bjXa)Ƀ49raBalderzys/hňaokinevýTyt`íR_Xoalhal؊ eb íspmrt: (zeízomreiDydibtatoč@icHnibabelcphlup`A;yzto?1(௠Jvevi?8zvedsišjkolep0hodeň9vstupPj0akhvctGbeskhiP">x3le?useypiZxdejcezupePl?imRpdoQlAK9م,Ct؁lбɜkryetv80ʣhorľat` ahlX.vyjhr`ct@ŕtvyodpsكdom.QšplYbu@ť,avѩXж~XOdkia1z``dvoy0vota?P3PprЬHxpôsobkochq.Օ@sЇHoix hynFsvyxQyQz. ŽelJaby龀Ќhcenv$¥ v$ЉHkan`zmlóg)2(o1iacsunizAcelxpadEurópe,aodnesachovaliozostatkyhdobeázvovnítýždni.edeľa (Sunday)emen``ohulnk3 =jo),ndelok (MPayleboorbodp`esiac (m{).odaheň (pen’s stredWe9.horištvrtThurrigginriaЃ+Sobotatur5j0oduXӀ׀{účasnýazykjamozrejmlprežitkov,toréajúôvvoiere0mdcaarpričomnožstxchtXpraktíkzxvaeejhes.


Gckiyoviaǁǁǁ>Vi ime,ko`evero`rickiy rinQzmotHchecí6iobklopaurobist8vlišn prhľudiayššádiu,PkandiysVikingeraz`0benskqyanejivPzácie.ljȇ(najväčšxslxyu0ímskríšeozl(+oh.ڄhchivqdhernsochyׁӋN!avoj Xí0latlet vy,vzne]kulti(h dqpibne<ؖ Hstiɂ0zieHԌ5АmeDŽvažzov3//polohosťAladvelariedy:(Ȋotro .ֈ8tkumáhav ťkrxu*cP0mohvúrKeďuveXeenf9pedzqspelejšímik@nenhzymivnu uggI%iell8ZemietɝmyȐ_ߌߌߌߛcsplodumelH@(áail f`v`oQ苸Vybud;opkarchiterFu`lHýnim8y(Hmpézny  vot8_!gyaiHoupanteó螈eus.€PotIcPrebýHQOlymp*լwrAakQu ďal$1PriadApozehle!,YHj s– ojčartXs,aĐyLétϊ__ʃDdr#ázcčintч1oľpodhzosiel`žďu,@nilҀpbгـaňPྰOdňvl a(nmotr r cȐžasbXkomzabá bzX`0Pojclýry''' PkonflyTenliv3H@dysvetľ'&CX*3قqm1bdȢ8atヨGPariumf⦟ʣ@.Ҭpadô`urt߇ySal)neapneúspech`o`ki rzaAZhodsuuim00Poџríhi\hltucivzyjץϞ.·ii8Py Jvlach8ӕ!b؇dvteobP鄪fú`yHtorej jejréci časťbetovali.vládalatromylastnešetkoxlinstvodivévieratáesoch.

mjoloboharfea,torýiarostiudbu.Ёseie`ahrodildnémuzemskbanebečovusol údajsynomráľaԀ@cieiagazú(eyKopé.rdHod@ódoarulýrMy (yuhia)oučiXhraašlouoakbre, žeervahov rylymppúšť1jaskYsled9a1obníkHskal9posúy{a@yreYiiecť,he@@ouÁ@ (uimanMars)ˆvojnyyží`vitkhxmasakrH,leenskppgX)riPkana. 30amozrejm i˔viob񐁍sunkôzQ)ymi)Himisudzo l؃nadaggg`sohinervȇړiňozumu,zqvštnictvptď. ŠLeáУyponú@iZyPchmveleb9jij>Venušrí8@؂sukAftdozovplyvnisrdceloveZted Pž{pcentrummócií.Ă` n viyhꟀVXislsouqzvy"pomí؈餠ţesp.upid___XHéb@@d`roDixl.asePvraebo.η rzaanesȸЌdo8íKZyo: dopyšethzdyNiGviktóravíťazȒZ?Juj98Lxzap0 znaP8e٧Qty"NȟaeH9d`ikonJp@tQZeluh覩,`tPiús aGGGu(nyánbyjoh#áčܡeďyhneznipožiar0Uhš8ۙirčitýpletQSYhádلlahôdkׇ+؞ϯ?)mнkb9n0rb0M)dr0večeň:teQ lkyF8ivn1@nptavYoꇳooohTok(`ýňk ú#m@vzd` troluѿ liz0fpol@)rPvohpgiHrny8yvyprmľXxvP,poڂpdejZobay)ášňapiXЀkbr>Grékhcel ísťo iývanalympedzohovehoebom2lostoniečnéoviská čkolephodovnHsieň,lekôri0k tletica8na,torxxaxntálnymdrazHichateriɅ ;apozem  ideovVlise!severn(brehuiekylfeiosachádzaláj`deDžciaždštyrioorgXzovalúťe –lávneQij@ry. Štvorroobdobie\omixa0Rzٍ aWWWLP ili,e낸kon!tie,e8bpretxonڀLvojsovvoЍgladšportiasleЄyaržQpalciacim,mIs()faita0den2{WQC!abyyzer1ta8[omirírodu`vičenia.Λeiyvsp0a8Iobľúben8pseudúhqajc #čakajzodggciOO.amozrejmq0dstۤ?zlitejšiQtoH"všeobecrozšír`iؖRimaމ؊mpériumhltgkm.dk0viȅQhytPɑi)Jytológie.҄TvyqE1{vpadožsymi. ÚpۄqjivXc8dkmuӂة0Kre s_Xjudaizmu.ačíx!ucКBoh`otcPn}p t.j.pivy0jhkrvnBíbuzptv8Hs9Y0omajvžd a4sVezmipadbra moȀ`Prodcuň ؃PҀXiIXjpisel,ahvyYv :panajväčšizorHe:imam.ƫcƫRrý-銏 Aedst(ɁdЛúcevečky🔙ZsAzXكPímehootrebáchhvinnostiach.brahám,ovaloh@rivojejXi.ajv_lem,toyasýtilastádakdesamozrejmeepáslinéd,kaočítame,yliezolHoru؀ȁ1roz9sohom.eď@jišiel,mu ľuduaedaže퀠rikáz@pHieťzrchoȃyšetkým mermVo, čovidíraj`vždyatríЃ0 Pomk`

>tísknárokiô„z0a“.ԃlodJodôvodnenielastníctv8asbdobiaeuizvurópe.!Božo`PľyaristokraticXpencovnohuitouXsiedz0ueli0úh#yPvn1!trocirčivsdk`nevoľiceptivysvetlimňaOi ný)bexBoripraver@3bhvô0lúž)áln٘n(stqBa3(XpaRv hHnhmn؎Itnaoz#(1ťažtyrHkzjsaHpo(ňvuk@i ڋHomenulpčenskPad:jPúlAílPstv0tahuchGislupkP:Jvilégi ԑ"n.ɉi‡xcHdP8vzpieJyujznna@ߔ$iB pror+蛱P>rkktaHXarguxtmiatolqnesmú8XnZ'#_Ak imalpmaje,ۤnoduدs(zšYutrha rk.irkevukazaȆ)nm8osldokonc38أkpavueiyakles)؅ttȐpQ`za`mdol`te8tpoj@ȷІ8i肊. ČímȆ!ؙebj. Šť@Jídbih!x ny(pret, nv bp jnsšťkIačneňpohrebe=alav lcxvz8huiHržɚburičhAd(hdJľubxhmrЁat8dHlyhob ኰ/ ȌHhn@hlx70ќyWX“hm9emVťmʗ$8Izraelaȇ C8leP skpZrobb(ᬈylestj9ocI(rod>szm`ôvbúzejxʝe`y*n(aeľk0zџymeydAobXcXr"PXp lŽidiudч`dlvPdyʷ__pOȂRry.л8nterAudaiz1uruhvzaHivR@amiskآ0uselodi1`syPbȱ)@vatЂ4d9 Cézap@IboڄaĈzIojHd9k hnak z ďalšíokuXam8???">NVituályjsa"AɤxucЦ|8ňXjado!amhxpAH8ok.ϘBјXe8a,ٯAaЀ0ôznor@Bkdo zaL@znam1PlľOPInp`irevoruAadyExYaj ivy0jzajatciXkbxPúpeotroci (takoungovaloelomímskHimpériu).eruzalemoXbohatéestohokladyilnskvostnýchPvarov.


Novýǁǁǁǁ>Prredie židovskénárodaiedkdei, Bvot mrtiudepdobmuaemi.Ɇ`nebmbyťeľ(s,em.akráčakerlnam,orlsch(Harechádzsalicami čisXa.Ї'súdYPpikôrkšetcista`,ovnр!ipr@Bedvoláp{pFitvXaXlaejavyi(moh0uniknúťplyvpXJednodu8iusevzi)zXzor/.oHmenilte p`ieraamprudcu,X āŠalaHnaHomáesťanstv(pôvodmytgiia,Pukurópy.voknepuPsrdR8Ўp,IXeʓteriál薰mienky ob0adku0zPiPX1Wvácatrokov!9toozšíávytlaȁ0slobod#Rimanz acujúc tr(хHqkzabrكcOpsu ľudbei-` štát.hu!ejiȞAhw.ćPno;n,tonedouť.Π(paganvhHvrdx„qmHr8YjpX“`ýrazôsobuzaynئ`asTob)ۆ–dids:IBlalav㋓1l(a8B୐(.ȓpJimďhovor@zHetrnasýtUtH8r///*pQ' U0 evanjvšqdozvuӛ@le,0neex j8!dejq4iyv8sjAob`NeiـȠYĕ:ht#omvoɂoIpDnešiez$؊rvet8drZno锐s@ruš\HyávPt \ívv dhQ iyrnYnъPvyšší!o(pmyselvaHPni>c(8yaivq.α0vylúčzVtW SHrohdt•ૹ4GGG@bspouiluč(AOl1"akdz8byv"m9to8 Hdnut0 iacIopgno@okús)hotQhň8amplePôHňqYi`.pYdnPsi!0adZל:neot cuДu 7yHٚ񏙣܂K,ȱísb ؛smrt(aivXzyaask]zklJeppjcpKonštannXil`vyhnuX2@verapBϐMiQy0StakmerȪ(dnesCbr>Vznikového1ločeȀporiadkuyjúcezurópsklobodný`po1itjkmeňov,torýolaložepalastníctveôdyzotrBíJbez,(ôsobilpredovanieresťanstva.arbar9ározápadnseverYEJyqtx(Ђvo, č@drozbouestrany@vl8cov.amozrejrako 0b"á,jwp1stúpilmenabdpovedniacemo ediuNXociálsyPmiktnzdelee8nazývaeu izmus.akrátobsiahcel ×ZPovstevoľi.áčelr^a"amsl0Qiaripkracaažd҆ aštuaľHBoombieVedľق8pMAmonoAui܅4pz udrXa sDobpxier,áskaJe`š,rathudob Hýš*Xpoz9et0S„našímJom“eKdda0m komimôžeHvidieťla{`u|PbzhlaťRskokackairkevhter #reLeuA6eítnsimovYȃpoijaS1vojxj– Hvvám`Ƞ!e(IkruhuYjn.enesanci`iebc׋׋׋CCtvr bBx+uxPre,pah8iX8nxqepavmetóh͟xkу!rzasu)̉pravdu:br>PXentꗰoje hpoȿhrA=kzhuk>dnoduJ눳>`xH!p`iP_Biblech0i)Nuc>jЭujmom.ÒۈvšakRa?ťeďžey`na ؆+pnuc\aЯsXph`vz!nohzvilégiíHвíjpo@P)ejW770AYhricyvysvetp D4?rirodz!mô٬eľ*Ȕ5lNuX pcrHȦPrqhčšPudzpsp@vعinutaYd atko@!takmerboôbechPešťolhPiHlobodyLviactR;肀kH.ڒobyvatZDIedPmvmjimleznouuko0 itPhat҅stvďa`ús0uaivos!7ièrnappohŕ1Xon0kromAnajTzisV;mýRiamšetmž"(0p1zbierl nِHrovnako i0zvyHpalas"4X7ov///(4}apit ,raanH;multim0oҁZ޻Щhinšt0qsHomoreňHctvôk(pa@ti0+zf,He2Ðstupuj!Oӂsȵbypz,Hsúčaș8b!vytiAg(dؖerȫ@(ևxmHc.

Tooladpoveďirkviျkonečná.epripúšťanijakúebatu.apitalistiuseliednoducho šať, čomohoslalrostrhíctvomr8okracieX.poločenskériadenmal9žôvod.šetkoak,pt`amýšľ؄0.eniaa@kauči(čítȄ@písSsami@čPd„zdrojú@P“.podstatnjprevojeázoryXnos8našvnohpviblii,lavneStarzá.ڄ\verejystuabsolutckeonarchiYneomyl@kráľaɒpplpjvlast0aj`mTvrd, žey98uý.nabap䖨PԜas0MünzeYar"ďaly@iherRdrvilovwrj놻0bezp9–beudzbav pégiívolúp)čujH9Ayj@AsXhž뀡n8zenʂԗEnapvinu0HGGG@Vrit0zalh8vajQm:Je najm`fP`ng(YobRnOli0Ðwellj߇rxB,rI.qvrh@neúჸv{8kyhpiskolnUH oȣ)ٲ1wHzomr)Rp(Xápštinyt,)Ama ie\(TaXkdezil`z0kXvюruXupiť,ípad؆aa 9ihovnXsudZpx2francúzsreிpo8a Sžto(kydväthazdH(o.at)rpne^,:iZ`v`riadهخ Ȯ&)celkȹ`hoȀ`účasТ灠Qracuesľubšťе(pmrtipohadiavɞڃkoĸiӢȇviqruž;HmeXgH @Ɍ pUPvamozrejmieH ndem“spxyݜam0nPɸdiediablAxxmdrghíklAssyhmode0qevanjPm`BillyundaAimeeempMcPXson諙chiZ(vni br>NveľpyslPsXXixe!bl9vetíon(p vohybou@oyt)baіmiť.e-i() Čx`rimnhMIs Xpochop `usilІh(dIzar:yajlepsob#ruaa(,ynȄXedom(kut89in95ťamiiznúovery.edaeajlepšiarotilátkaáboženstvozalá)faktochiiiere.e úplnýmpakoma,toré yepotrebuje,tačíuraecsveci0znať.o8 člk_ijak(vedomosti.jakIvšHzlútočiťpracujúcipreto,ebovdru.

Kedysioliuševneh(ičovaní`rajšloȄnliečbuykovateltejtoyveľm!Pvaysli, Є!obupôsH؈v v0llho]Bmc vyhémonovvypacientDnesaž(kǃZ؁ primm IvknohýJípadadnou1m $t dobenikXámimqH@da.Ӄzrejex@1!_,@rg,äčšiaad ier8sldvdkxHEvoYNajpokrok0e7ba rituzmzaujmHvstraѣ@hp“@jkrx*a8keďRpopýt8YrBohadáno.ˁpiada(s1danmXg8odZިzhrvrdkҩ@ iekdAej@,t)ةH! iPupblv.͒Rľud (Oxtohmaléhhmai"Miliónygyʉ`Rštáؒ`e#Hj(lejXchýb_Q]Y2覧vhpolAvol,%aaC,A$ib0siydruaúpqiaslarmaIxnajAcaPxcpoznatk–n!i陓$'zČa1evvôbec.dob informȽ0bKkvuišh`t`1ezely">70m8xpekumietceȄ𛩭. vysvetlzQ0erX@id@ohŕ3m (ed`Spktike0aڥhlaБț! iEcharň ňorhJnq!jisky𒹃 tpneu0Ȅ:ѱǍǍǍuodlieb)šxžd𱺊mnes, vtipme Paulafargue:Apnedávajámrácu.“nešnýacujúci človekšakeveríaodlitbyahlieb.ie, žeezeabudeesťimusiexhladovaťobrRaleboradnúť.ečakáňhoijzšťastnáhoda`ohatjíbuz,poomrie@zanechmukonomickústotu.eďpburAen8chapierov,Pčo0eeznamepaH腥kciorskeiskyȈživoteXotivXovi8Všetkysseno`YučiaSch8onbrodir,A2ba0ihkaždod\vojímu8vmfyz`pil.jpôsobȀsiiobstvagg,X送akopak(talxhTenôže)olfLplaviporiـchetnici,(tiaľ xQkotúľmiliónyhlov. (JBohԍYý.)le7ktoȁQvntakHsmilesaHpmysluvlkomePituii.ĉ(Bobetve dín2energ)arobilpzerCu@seba0u3u.

M`_išidtrokôzi91s.oľníkt l:olixoho)delqiily]y,@pútPXyڧvegramȀVervewmЇy`74vysmial9(hel(٨v0dby: „JeyboaôľaMBYihPtrestI hchUtekʘkžväd7771Pvlh0nin_ sjsȖXpisuhnad(z٢i`HN`s骀ʐoč1beží‡rjqkuYrancúzľúč1ximat괙eustá@rXIíč8inokvpdoEduc@ȭI@neknesQ񗁄tqskori8sukHԄQjšímxkutd=y(БxMvly0yкxsooohOHj>,švP@ádc(jBreHM(alekmakP)žcqohoIlHbP.oítf(cez@iúhhrؕď@nXvz*xO vypaHUtlpZidlsXťš/8ynɃCprevyšnoРPzázrv k(ťanskBibli8ViᛡaIHbôbec:koh0mŕtvinN 0sdej ňa)úYiCXbehyvílkXtk(,anHh1fazuaaxlaus H9omizbav1PierˆpqXd0šť8ismrtne-úplAhbas,e@odokiǼX+druhj:Xspie09é0os@iuX܃HnomicX) šľ fxsoykgaqd(bohatsthg@cacIȔ imMocRPmon6vytvدHge,ohpnh ťiozuӠľho!bјHekm bobIn@XhábʃpmHtherxq`vٟ*؁qҢ8kl؀obPravidexHhcObdQzamnakqbjejQkKídzasahToraz0čšíret裚ke(ؿmilixy ɅG:aoľeshDozv`, žeiektorýchrajináXsúilióny ľudíezamestnanzneustále.ociyeľmiadiracovali,ohvediaiájsťijak@pru.ie, žeeehybouito4onidxhzávislhladujú.akisЃvšímakapitst1priemyselnvlaíxma(esnpačnsseno.τ:rodiPsaáľveniazochakoíňna@ȀXluxusIveciacconarobzaelý`kmmateri@nomxostreysmiekoickťayacuči4pokiaľd*,ča@poločenhriadok@funguje.


ProleHrskevolucio0ri''''>KeďľkminulXi lilm`qyrblémom,cíthsiluiXvojhoáhalebo蒐užjachádzútechuyšlienkkdobrésyješť deňȀhreb0DnesQakxЁsmrPacɆHuzorš eAvuzemiHkhebIHnt(darazhvpiekedyetiuštvrtgenxcbohat2ín,čv1čl0nikhnep0ejx jPe`Pyc@tkuž([oduk8vn<ČoX8ejšom+ԩ!ámezd)jꑰЋ†n0pypʐd(zh(@dol!80adrPav@op?yu'">Organizqamanci؂////>Vqd\~Rmo(dsta`tQvzdaiodȀ8SdčJ~hpomal!zjk`PŶdnahrozsiahA9yžbrovvstup*РI`pobHndiua$ thosle@ب`dK–䪐)oiQh1rA@l2Ĕ@vzupystPKezcovˑ__z1Ҹ7ҸMťentodvekýroblém.žerazúámcipoločenskejýyostupnéstriedkyaehoiešenie.rrokPedstavujebytieoliticmopa stolládyletariátu.ruhýmomo.štcePpXmyslu.

Vojia(ntoieľtojí8acujúc@j stenoBžok,neposlednxrahajuvnh!ich. „THíciaHtchŕtvyHp`XzaťX)mozog ži akora,“ovorxMarx. Žiaľ,oplatЅaXálpr(aZRtdí.ӁvebeosHnábožmyšlienky,tainuliieruziaávnonaYomaln[dmpok.o0erejmeAvisXscimBalodsnuny'tzv xvzdvaniaדדדMredXac@a liôvodno7KfoiYZchza8šakrineAnijakA0pmumoderϖȇ߇߇">NaísľubАh8mrtxodd`Ȝrajšiuhu@uPtHpn8ag󄣢 Ntvom,xahnu`ôsobposvetxСevzHh!ot[ǟtѝȉTnXW:s(v0mi0'yzákla8Їmpǀxedin[dXs!etXJYp)izxp(:_hn,jsa.eme čtiť,bxekov血`kôž0J.br>Zdroj:ttps://www.ms.org/archive/k/1929/how-gods-m.htmľdloh(2015),vydI">nbz.Hamaak@.sk%/> NMody>FLISAFCIS9