Unknown]t~]t~BOOKMOBI3 $T,5?WHS P Yckt~R[ "$&(*,.02MOBI6Q`PEXTHd ...j(2013-05-06 16:10:21.517000+00:00l4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com]p4calibre:aaa65a2a-cc9e-448e-86d7-7416d1ed78adq,622a07a3-644b-409c-9e39-c7007176e199t mkindle:embed:0002   EBOKhKolektív Workmates - organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metre skKolektív Workmates - organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metreKOLEKTÍVORKMATES:rganizov0eameňových externrpracovníkov londýnskometre pττττfiz2"> ːvojhk vy``koluDisformIlo1998X89.š@o skupiX𨉈ȉ/mepe.˄]Wkitk)mezhdPa3ؓȍ8k syoD,p tr@`amoՒͅvungincípgáiub8sia0hla 2000. tom@o8b9(iľ0ispešcí.aX uivvyBenosmal{`0)A@ia0i0uaňjekomyHvi`žadesIzpookù`netnutБGc(uHtni0aPo2011盧GGGG>S(s dotýknohveHszamavrA'sh09eoropaPnístávarozbautsourcingu nahrádzanietálychracovný`zmlúvočasmieľkP@oblémoYeamestnan súkromnajrejasektore.avyšech*okus(zavťdmienkyharakteristické=ý܃qdoéhoa .ôležiXeQoXzka,kHaoj2ujúcistavi odbox,나expAaisku:eďžakazuje, yschop8nihti2񈰄Och>môžuiorg zÎbniť? aQ8byrokrazásdesadX wRaPloRixjxciiqkontrol8dola,Ёzap!(spoliehz@obmecxá8yvkkhvnxhe?͉Ieičo`siahnuxmimoámcayцmi?átoublikácinapís!ladeozhov`v Andydka`ďalšít(iagȀғginovpé„flbil“áya.

 GGGGESdarityedeonevydه eto,ebHorkmatesQv ́eGAXonohjeasp8yBYinšpi(cio*poincípybyli@.redovtRPakúfskúsen tejvzbudxdsdPtiPtς8P(yslend!!wpezstk–samѪ1{vcxtohause8Pdraovv/נכPakYkut˰koľvekf4triȎqotp8טטכGGGG>PrivȘrcoooomZačiatk`90.98dPLondUnPgrounakz11FiremlP8,mo[lE8dmienkrušilIzav1hodyleobli'naY.ľúč lajػbpsanhohbľXext.ʏrkopa81Ytrihfirmkrokapiinomžӛ!psze.ϟyMTyƍQ)udoťGGGG>V Xu 1998ahozȐo új؜zinfraštruru(ýnskmejverejno-artnerst(PPP).։`dhceladvlakRnicdOKúѫp0,HmafԄ)pX.ˍodporžeďobj(ý7ubdoXp.zapoj1doendrIš{rreq舠 čЋ0jnexjz,evzo`ϔ̔ߑߑߔGGGGpokrpAlome2002 @3,YPmveetiáYxXm qsunudnzor0m̈́@onet.oanarchosyndikav"eobecKBt HáYíctv(uomuje`s(҈haꧤhuszhoriesmoisnas`fun sluA,`o9cbezsovplyvňueRφg'''gg"2"> 

Presvedčivoookazujeorovnaniedvážnychvrdeníirmyetronetri eberama tým, čoaakocdialo.sľubovalodernizáciu 35tc,o roku 2007ocitolútenejpráve.ôvodnýozpoč0npicehýške 2iliónyibiervyšplh7,5%akXdXvQnárast 375% (Paabúdať, žAzxdavky „efektívnehúkromnéiora“olieam hlav`hargumentovprospe`vate).ovemb6dosiahloen 6naplá@a9obPyrat`Ch0ickúeosť klincpodivuhhhodsXsleučasvainti!ahzisk 1%=žpne.SkôrtƋ=T(rfTxlnilvepeti2(k ýnsk鬊. ĎalšqBaubeines9RI:ubilee,΄@h@ic lly.r!:praЖkzame𘙥 amohhak@jímextqs.Ԏ8mmňo X"TakéBbd)stܢxavȡҋietekdnu,Ёk■yuezískIkt???GGGG>ČíY(pioľh0iemԈxeál5AmluvsvPUnvuوz@ģ8𜩢ϳ΋i?1ujexlen>vi. ôsledchpIvP0epp,ғúplnee ťHkuty'Xechnickyäčšinu( s0tároboin!osobyvyluJpv0hzyɶhľВa, moh1ndysvetľ`zlPtuiu:____GGGG뗤t8iiettie,XdYdruhá,andarazi(|1x iinerebH môžoodizodpov8osphpr0rí.enrídhќJ/iϖȶ*_Г) uPagenrimohadz"otXMzduvyplрP pcȃ.΢{(hcalahmanéri.vӖОI€xbaaelegálnerepustenie,apíšešubdodávateľovi, @he: ‚Pánaoaloggsaezamestnmibauskytujemácu.racnúirmu.‘oruhejeiediaNGAo,@yúčtovníckaa,to starosvyplpaehozdyČlktom8ipakoingpongovloptičhnikdyAistíʂlap,. podtn`imdoeťékoľق

 Slabnut؇ov?Naih)čiatku 90.okovaravilôdďalšiiiiciu,MTrea.apor9t9keďobj8ýzIsúkroh/"s1spol`by9zapojhendrIšl8jreakItlčlenskКladndbo8neá, yvzeIAn0komen:׏׏׏ׂGGGG„s =IpfprAojad+pocitcHܵyred(pdo,o PPPiečorobšťHP؀Pdeppu`dhžٗ?:Qo1992.ozhod0Qs)ne(olímВ|pmtTXorazXcelptmosféȵWWWWGGGGDXt)LondonndergroundAúdržbPrpläzokhruba 100Gpsh Jni(oH2agúrn!'`cezirMorsons.ځisäčšiqorg(z@x,xtern:1ijak䖹h"repúšť0ľaluktuɊ@eTHmín˥i3Ppozn(@dobh(lia.od*r?<chy9a š jk`oGciMnohohb8ozriv@Ҋom. ????GGGG¤hybąɉ8cې]núokazm0V@ale0myslelh,akinech@stretaȔ8jelnpkdzbe@ћrw???GGGGEP:aH úhlasъhvrd 鑐muspieť,usXstáť ssyX(d(asimluva8????GGGGNieásu"Qt|hYojiXet.obrowvt@jhstupcjdsedu)]ɑaU_A zm;vItam[Ta@Ypísa(k u$neviHs0vn1qzoroX –+ducho povedané, žemeroti ľuďom oblekoch,iemontérkach.akocohlijnistaťatretnutí.“

 Odficiy(štrajkkeemuuKalížiHprednodňiy"k`íxterni8‚bezpevčlen RMTneprekro)ípiketu.1a /2wpŅpádz8rôzڠpaWstPdoondýhažWalesu.kápo`lúnimbPDonc@eruK0|zЌAtrp󒡃@lohro19849@5.edenPcRdtýmHaalkoksov@Bish`eeOrgreavX zúč(nil ma"eslávznámeu popcio@7777GGGGi>„St lЍ pHs"!؇ťouujúctd(abyYtnysvetľR bykazom,iдXrob@ڂ܉ЍspnP``sȨorPvojooraziacov777GGGGEVýsledkaôш1oz@hruba 100[9?organiz@辩Barišeň%uprxЊx 6P 7w pq 0i!en.ďakahniG`؃ɏ{.ndyí:____GGGGŠ#z0ahcel`d:atY~,@@؀HvárxJhodiЈȋɑľudPȃlúžp݊RajPnutxhadobњlub.ԛЁɏ@d:avyhdeakϞjjavNϋϋϋώGGGGENá'uٓӲsisP, j8j.vôutsourcingutechXkyzatémk Ab Yinnosobtak"eivnakecyv،ˏTRMTriad98veľ00oh0uЕ)тuje p)Ӊ Ob pad`thApinunlh߅0lq0ne8psyýyv8kytXcyhPHZohu"rlolívorkmates/''''GGGG,B ga (zgl.E)VmahAavr(ѭv,`9yúhl9d y+uȶzhZet0tle ripropaBypopn(:ouží:oOOOGGGGEKedvaralelnédbory,rčiteie bežnommyslelova.šlokôr demokratickýpôsobrganizniNeplliajaké člen@ríspevk cieľnebo@vyjednávať vedením.olektívungPlPpadne,apolyajne@ƇiponechaMT.odľamerpcCAS (AdvisRConcxonndrbit9Service;0rhá,ier`ciaarážslužba)áAodovzástupcaoispod)ej)klHPvukonzultáci.akžeeďhceWorkmatestretnuti@poslanehopedR „lť“moblém,9pot_ Išetchamestnancovby? GGGGFb>Radaelegáoi0úPڊxrozdielgaŞnarchosyndikpqprincípov.֢Ȕ1dazkládnajmätomYujúciprolula8rukhrič`hod!XerejXm聨qXh80yí jtza2y akoidntIzodedڤ0uvojuin???GGGG>vpiujAporupoj.shAndyčuujrVHS1akajɒUJ8sunulaPZRáh???GGGG>Neo(roЩSe൛irtoHA, iYQeámoaklؗet m a/.Xdo šjkpáʋext!`jm 񃀞v)Pabamboj2šíri(takmer|ú(0XLondonnderground. Č0o9naQovoPI‚doпײݤ@‘.rikdaopozícXy.eÀslʍ?8chyäčšinou0ednodu@b*spomeXmiv8v!h0Hískz2H bI.Tohyst(`pijjmäAdborov radovxternistov,eďžeMTmedávaliijakéožnosti.amestnanciiovojejartievolidelegátatorýaúčailtretnutiaadyov.ЂcbXlexibilné;Hhtoyť ľudis #miracujete,HZ minibusjednoduchokoľvekaoPoXieko0do,Asobastjasn@mantčím íspnaeovЂzo odaspruD܌adiskusiisilًospiekuonsenzuAkolektívneprlozhod.

 GGGGEPokračajšeobechromažden@väčšiíro`atvore0eam.ΎAe/ch?enkak8súnpu –kutoč@,6osunu aámz, @xňomyslIpotpHopäťphtlmIgb.֔asexjeeXhmach`osiO60%Či舁oko eto,ebЄz?využívHindividupať1,8pú4emz plémyxiј_vlúä.nspomína:wwwwGGGG„TakmerýJina@jekcidieɚGA*izotedvadsiatipE oPbmnesaleȥer`ik0xah10.“N𕹸ц@akzPehateľsky;ʣY0kôrhel[ۉZ``898)GSodboryohan؁Y ԄtrajئLondonndergroundÈdXnc8n e@e88蜆`Ӹimokazᕀeskoršíx ro@dyt(8b0(ipiketugώώϑGGGG>OdQaajr0R Wunghruh18e 1rȜxantivz` hboj1999-2001.ځ@aľǢǽX ne,#%zvyhм3pchaqklade1okúsz(eovШ˂`)tup.kremPPhovorďalLvech(ímYжpQkusyDrusym o즐dľ1IpAj٬tvXؙWI@،odly̢ ž(QplsvojeXloh`keh:druhțino*q)xHî88iHQdepaזזיGGGG>Zvy(odchádzaBª9,;odvíp //+.֖pda 8s0saxoukHnPX08nad*A bec lnȅݔur)d`c,á/*sedamsiedm.’ú 11Pȹopuláropa(.npozn(va: IڸЍ9ukáz#n؏Yjhmoc.enelny؉at9vtApísaHr1xík@kik–,vúdiu.8gzorgzqYdisku0mِ*`. Ďayavolaťaduelegátov rozoberaťázory, ktorýchaovoriloahromaždení.

 GGGGEĽudiaoliakízlost, že_]niezvolhpiXdop@ánnejkcie.žmena,qa)všecnomzača0okamžiterurotie8iu.adtev tomto@jihrQnij úlohu,Petohoskutočnied@éȆVecadobudvlastnýádGGGGGGG>{st@ubpolovi,(eod(s tkodHmáH (kyblémhy ľnechcePdsُ5ame8anJdstaؐkykov)ormoáceodľapavidiel8zhdXtor tratiameXЇ opo ciálnePbezpe9existud8mn8stvoωZariaKeďiMdodraRposl é`píssennazhavIԓOOOGGGG>Jz mimadxvy0iezavpmyH „šťacšjk“.ʂy_ݜʊocnydq0tan v SusAyxhzo`hvzazv.amaj@0comp7$alkol0'`񓤆ktricaaɩppar(xPjpu,ebujbyBeňqpzrvyďalšíchלyu௑pvovojspvyjnJ) ai.v1 (väčšiyv{m)),:oducHvycikťߏ}poXsazruxsymyobaajrȊYpHoHbujءGGGGGGGGG>ZImohn:͏epHmtʚE, čOolhkkWXuspsamozrejmeran0e3(šokxaț$HtakYil.elthk(a to `pkt,ulӆp jmu!7777wwwwGGGGťʭ?fPívskorhôȇnek.poluشaným(ntP0jeúčinm`vyr( dimu=uaktyzdyrizphzaIh!9mluvVzYihuv ɃXpHnodloٙrtAn还áva:ggggGGGGDestWorkmatesUkázisyQelegȺjeAxry@hnPídedôleéxHjitajWobjPlmpl,!akolؼȔ߯@@)e)cmVoloviro20010(0vať.častiodrážalo útlm širšomojiroX0jektuPP (napokonoaviedliroku 2003).šajeakciuaakt, žeioríacovnícipady؂povýše؁poz!e vyššouier8zodpedno.estasanichanažéri,oHviaclohýmeniarobnémzdyцvšakრomýedXa,existenciia jejebecetulo.

 GGGGFi>„VeDžnelo,etko(ajne.ožЂčhalhenp؍9 –xiba čl .távs[Xegá(z]moh sťstretnu,ebmuse0chy8docpriXvovsiá0ObjblémovYayduc0rozplynulEštžsmQYmjohromorkmatesAáln@Koʃhcelk inzvyčىzmes ajúdodnes.“ȁؗHې怰opäťrHniuikז___GGGGNcHp(artihatrk  /c1وpJakBampýk0hbšs%WPs ʜIta-hšdepodmie`h riуoY0h)͂(nxísk蘻SʴaITdauPPǎ///GGGGEoktób 8:%uymysleAndyštyfšobviЊhrubҋXuS!discip1suspen1oe`IZrostCanikinforciӅxxčҽrepa`hativitPeptemb`yTangɢ 8nždôd10% (z@sP(((j@škrnedlo)aم0e_Zibojvstup ov:sy@Trant8Lon (TfL),exám1xv!ONetwaѫˣǣvecimƻJmpieralW////GGGG>I͆Pazstv굂8qvytv(uvojakosil(zdielnpnk`zamestnancovrijatýchXedvatizáciou poej,aýraznéníženieákladpnaopravu@`0ešetk:zamestnancMetronetu, čoy(dstatealoznačiťmierneXmzdy.irmuoaaktáveľa9xsledkomolo, jed*rozhodyvŕšqxAndymúčasspore.rejmaliocitAchádzajúcajovnomedzhrakmižminulJmôžuivolApa8ho.houspen s (m oridP*crokujRMTorganizhlasPIo štrajkuRrípadeۃ`pustia.rviváčšiyjadri؂|`átumuI@anovenýx raHeňko Hlondýnskiodiutobu .

 GGGGEN9nzhroma3edXerodacie`koxiecihee ďalej.ւ*plnep) o؊)nohieteni Workm8s,toPiasnajavLߎ,budúakoficiȁdonu8ermín0. vycúp:skôrsu@ýpdeednoročpísomQva0a ؁úYia`8hyb(zain`hgg,fLexniv –#nitبbaтpj+PrinútQUnuIšSk۪ost؏>GGGG>ZhrpieKolektívznikHxJoOcii|orc`90..ieX0pnvplykXy̥Underground.Џžk88ise(hFtrod éryahrThatchHvtomPti hhop,Rto8Hľudǟ9syﰾXPuyichnuplatňsvojuociCiskduGGGGGGGG>uz(K(neoslabnaAgch8leodbvQ ispôsobzmL98libezmusP!ou 9yoeklmedz񅍓X(šéfXd doskommiO+usmerň`e,po`kaY0itu0ssviedkeď)vstimmᩓahstupkyuá!dokazlegi(mny (0q`nými)ycsilyGGGGGGG>Čpzčš využí2مPPgenrnyíbzátkb eX@zmluvynarúša8oPvnováht锅(chádzo䐘lenȕá.ˏ~evyprba,8.noh8z2Coirmo++^,Xaormálnes(tpjbonao@y“. Šéfpvyšnaklon膈otakvýsledxjm؄ôoYl kles@ercIZoĐHv SpnhľopveA#pakrnw777wwwwGGGG>A akДeag+?rpXΈmף!rie؀oblbúdcؕP neHymlum:ALGO,UPECOHSEzlúčI|zzunn,UTNAFTHEaUCU,GWUAmicusnȰohHdpíXnY(evku1X`ílava, akude členovaďalejbúdať,epochybneôžemečakáv šielučovanie.ڀoritomrientujdborovúinnos8ešteiacimoacovisko äčšmizbrojizmenšujúcua[skzákladňu.ficiál0zy$ždymaijHznamX`udí,toríX odvet1h tradičvysokouer8orgz osti(napr.aloobchod,@vlatď.),nirtýchnboliȀtoyoutsouranx(aIíxterniYspomín:tej@publicii).

 GGGGEAvšuXzorkmates,葹oblémQ(kakôrx nás.Čnhookaz"akc1X„šťacHrajk“ebzajstHrozba neschvPenéhouondysuspend[.Бc8edia0ľPdobbojH0Hzinapousyychádzyzuktúrȗatrol mKeď(ovzdáy2m,00hdqȟov`ayrokralegislatívav&ažiec!podst0izadhnok0véfmi.kl@rlniesteΧpx:Peniuxasن2,ážvokb:rXPXuXיכככׂGGGG>Txٖؓ ďɱ`otpke:\q8tiexúčely{uA骽ci?hoxavq@pu!KLôsob؝ꏉHvia8ڰeP ciаzdiv`bezhoHmoh8využ1Hcend^3(he 9@lZ.vzHupn(nnp1P3k P(R@ddlk@AvyzePiȏľky8tiȇۻ.noh' u虰PHmýšľ xej.áI"a1)eXkrteHiliehavejPa_____GGGG>AjuqkúsYkol@u8meub`tozPxvidiee0onajs7seriózangzzhX[ɛPߎa49sadlдHcáYoI=mi,ХzlHxiarchosyncʙbѴx.Ȟ؆1vooddelilMTqšvyt"zߤݣleg A(nakladGyiȆhzulsXi (`eňudrž1Q@,akRenechxzviazrupaPḉpourššiá[GpArߎ ch_芘hekXsp `0chyby.aj( b vdelišh*lXHete-1imHђuᅷzohl .red9a7mrBxdákai)pnHed(Hev#stXisۋkť8kiahnuٽg o` mnPXúiac1F@pPAtho@X:t>

<peight="0pt"idthdalign="justify">„Boloyepšie,epsaioodaria dokázalomrimäťiac ľudíziasiaebarganizačné úlohy,(nemusel@áleobišetkuyotutorúežn+kreri.ritácraznamenánenieápisuot`nutí, varčaju. skuto o08redníctv:jMujetz,e!vedúa.eďžeYl|yxArípravqsvojímpôsȀP body]xpoziMysl, yakPYmuyhnúťituhHa

 (dlhejeG@Pr0vyrieib@ !trpIprukry: Ѧ5xevväzGGGG>Tdnyflikf眊yskytHedykoľvek. Šéf!myus(Ѣch vzIYp8án8pcha*e.ֶuAefeXAtavEta8kde ejGB(čižwxi)'ae%,utokmɤ`yh|dča`dezi8z!A sažd)ďalším!"XXehlb0iár neul񯸖aypjad1amib@nneP`הזזזׂGGGG>PľPbuIhr(/spchCs jas!n`per0otoaetЂ೟B0rincipiájepitzomalkĺzrrmt¥p4C\@uxčle[Zstnanc potxИpS`rH9a؉X.chieľomerganizovaťracujúcich, prostredníctvvšeobecnýchhromaždeapoji(doojahoti šéfovitkʃ9ovkov@ovzbud//byastu@alixmi nienecháځ>@xmpm.ʆAxzladtakého=ačnmodeluiaxúorkmates.

 GGGGEPodmienkyaozliiskáodvetviaXkrajPlíšiaodlišaj@žn0iOe.ezhľadup`ak)1݃iKmpevyrilitickupiH,tora-imoho.evoluBväzedؖou/cipXზomyhhmlenriálnekonomlporyOOڅebkule1xkomunite!ej žijeme (akxaNTčasthHlnic2xPuertoal019872a /2wp)usilao trhtom0xp@my)kciíz!vot@peraz"roveňedzioimivultúrdu___ǟGGGG>Vámci ú؇vyX3ߛkyt!SdarityedtionkoxrWxqt chc_av(mu.Ђ%Ёdbato, čP8aémulov tanZmaystЉPcRodbo ք2biamestn*ɂkGiAke#triedmuseО8odZ ʞYۖov,!dexӀokacse[ktíxnjXadilnyk`môžepzveP. OOOOGGGGVyuží:0neliehɬ;PzvnoIGýȋXs͢ҰXtrPq.o1anarchosyn@zmLJ????GGGG@b>Časo8I2dalHí:8bGGGG>•P92:ondUngroun8púšť„CompaPlan“gggggb8:hláPBojHe@no-súkréhoartnerstva (PPP)zfirmyXpndoendraǂǂǂdžomZínxobechP!ZFgggggb9gungCPaelegá777777 2003:rivIkrQHvretiϥȃúdržbyaGchádz6Pnzormenet7:Xd აn Cu,0?hrayalíčekoooonhške 1,7HliardyibierOb(Pokusp)(Andyxo`ze rozbšjkubr()mbp:pagebreak V110iӮyƸipublُtoȚYnu'`8čles organizȔmr lýnskom𽰫////GGh="0pt"lign="justify">Koncom 90.okovresadilaláda8nyautsourcing údržbyratíondýnskehoe.aacionalizáciueagov@acujúciedn0depeytvorenímovejkupiovi,ungaj0rámci,imimoaxist[chdbor@RMT (Rail,aritimendransportn; Železničné,orXovay).֊9u 1999kolHtakmervokyڈ9olekvorkmates,torémuodloaimapojiťojameňovýaj exteyc@.

 TátoublikYppisujývojWu_ôrazjúspechynemkor؃lnehmokickúódurganizn Ɂformyiamkcie.rižikonkt`)0 pt8spôso(Hpr0ladušžeœjieč0„šťacšHjk“).ϋϋϋώGGGBcenpCOLEKTÍVORKMATES:WWWWQORGANIZOV0EAMEŇOVÝCH EXTERNrPRACOVNÍKOV LONDÝNSKOMETREGGGGGGGGGG:color="#000">Pre: d@H`K :ͨXTul(Zdroj: ????9[:ailepos= 17338WWWU←1o߁߁߁]džblockqu׆χwףWsu0smallEiket@ruh!itxjzstnancihromažzvyčajpred(acoviskalebochodpdo8obléupozornilgov)QynzíHvenosť.ʾxľxci(oc)iť[< bojoch Puertoealyroku 1987 2004ôžešrečítaťipublikáciiBZ }„Úspný štrajkodeniciaaЄ_.narchosyndik`zmusraxi“////////////(TablefÀЁ0sX?="-145451>1l057303>0017338ע?;a NMody>INDXTAGX 03IDXTINDX00ф01)02103? IDXT12←1←2JFIFXXC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" A !1AQa"2Rq#3BbSCs5 1!ABRSq"2a3Q ?4()JJRR()JJRR+V1kr|8|'Pru^{}L! (6uU~Lm=mvIޟxg_>}s MxeЈ@EGM |@wJ)JP R)@)JP R)@)JP V/؍w GOg7U,%#?eT>-qv9m6sA_|yGcC,{Im 'ju*湕4$בhx%#xNɥFL7JPz:?e9t4_E5)w2xwpi[+(&|XzRYeYń1U\!+i[.u6XW/ʲb湋ŠR R()JJRR +x(%؄,%#5 1zᩓ>HB\\nzJOX?W!"N*qo+ KYzxCyU! NKbn::L)U/!]}՜b?z?n Ū zMӉۃck_#qhRs;F:$4?ivEРRƼPʵ_*p%;=UrĥDANgfE>mMMÄ\tOU ͝Σ}QlF-F>lLLj 6JVt>% 1)̲|աYdl>-}Br %% * !Z|' VFlbo=r'+\ܤozB2䨟ӏ"ZӍy\}Ȱ4G[05Wu(dtk:ߋ@&6MK9Z uB v[LkUGt߷^fjC#4+j*Z{I;5u׋I&nv>c2#$Z1 wʡ莆-Gj׏liaLGO,'S7V֟ڬsIuҤ4P =׾YtmJVDd+A< Iu6;n^ ޕrmZhMє@LAͰtS˭#]米ޟ;@qN;#9Ө)5V#dָֈKeˉ6z볨^LN=r-ƔP.p($u'CS͎G௯NWď"i_Xm!(@tOqV7`KA ˿:__b%)*Qd>r:4uƿ@,q;SaXX\2d pu ocYm.7I* Q#;֏JMGȪW*pJmV8z4?1t<=}Z kIr뜨kRnIJHytw%@wֲTo$Gaǖ=()JCb%VҥvH^sCԑulXDaQu bKgOxUۍcL4U)^~JVS7mYmMi[gY}2 HHF;U驹;)ٽ[ɇ9qxOɁaJ^ imhJ6t:s֑KEYǵI\ۜ ;XQ^׻}+=3pl;ۚXa6^7e&oPYme 2˻jJ=BRI_[<82 㰓7yyRH$ u7mXBv )}H_BVA*s\6az|rQH@ :n~.9bEPΒXs)?O^ N?1*r.֊^q2ʹh+t:k_巈1nޫAO>۬9di*#}龇F"s^۹LDêwK s+z4o.Z"?p. Ωh (A:\Pnty(Dvs,W˲eK__(k :)iy)/%))o*eW.rbS>rskl3MȘPi=O]P8>dX*LܺzgRHނz;v+[2>"ccۑ O>ӭe"7 eGnQ%l=us%ʵ]M5O¡џ5[rYCPَSlNǛ-Md--t갾w^~0q#/mF7#6kTu/:IW7_{1Qӱ=3@rGD0q+O1O52{,2W^G>#/K{0BJRډ#菉K-`VKhEK+*-*$S]<& nX_L%_s>5金0ք"cZ4#|Ưɷ5Ե2Lu9ṳ&% ֙6"CvUw:5@hZP^5ISd7(4{7_|R^ez,sqo -#^iϪ,gC.ןBY1VGMw yq"PUdǕ^'OONk`{x8[uIS 8RGZ$!K-{) &.cx.Ss|Cl`nysֹTm7b<Ʈ9-W]_":`<JU߳X,W_BG_qi-J6OJTļb5{\\c\u-Ym's v^x:L_'a Gr7νfpowoSqշ'; mGY>MD6aR%DP+ pJ%ۉq58ۨ !(O_3~qfov20H7{d+ڋ~PK]#CUX7ԻN?ڟ .ӏF83 ݶS+xnv{mѾKI_>k~bRU' N' {ZK⣋9'Lϼ)?ڃ%POF,.;ep? }]/ V̜jShx 4'$yWwg9c+>QQ궎/Ωs/o^q[a|FΔ7IހB|΄) J zJR)@ q/ \u㯸h5X8;$hQ~K歝uIeSo!+mCJJ^zf̘]N͢Qk~Xj_9Gc1FNBG9i(YJ{Ep}fuEBiև+x#~rBdnc?gck#ѨnO&K 7[p P#h?Tp쯪ƑrVL^* RXR(C(q)ROjT6 k~7o8z_1[M(<XaН6zҽ()JJRR(QwW&KAn{^Υ#֚$7uŚJɨI`v @r@#niiC:&7"ch z{Mezc4ltH=5U^ USy ndjRg()JJRR(JFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" b !1AQ"aq2BR#347br5SUVstu$6Cc%8FTăDedv6!1AQ"2aRq3SB# ?gtgtkIErNW&m EwmcZY,uuѮSIK )s0HžeZe@uCHYY;42I&S`3twoXgwAwFL)A.fa"N6=gtgt2ҊJ,H2S>0Ϭ а6:CU|>1>xRL)YM9Ʋu-[)'or'^~ʛЙhQ\\}ѐ}S4g:h4ݤG1[Ӷwko4)Jq9S]y`2G"  !mitb(;@A@CJy)SZ[^w1Vl{LFM5@(VMMS,Mm ϴɫ*Ggq;Mkr?ib}(lVL_:mlH>ؑ?AAWeW2 T b ZIcxm7@bRA 77CFigqh &\Z`~aɦp]I&Bn8iN%  5M0gSjK$*uYJRPRnoe$qÞlLj_̾Iu!"ݒos4 NdblLBlPqM>H =(p |X51@  H%&ӏB'z~hO(vO(v~e,JI%pV P吵)$Xc12)w*&D* ,^4b*l\&$T)+~am) =Zsw&"Q׼nQ&]ǖ=.ykg*ԵRJb %to&H6}#)SrfREmNxw&ƲPe<"yA`yB-'"B/WS ; 5)8MU}o1RA񆈱#q|@AE&JF`-k7}F%[[bS,PZJ LiQPͿ0i,;  <ӱϰWChDt;s=W0|>&JJkAę!IeiӺ5fvXmm3Pji]%+HP_XWIѩSU*藒mN% \֢QL,YG[O7 ]ϓn}+pZhu$fǮ=v!4sT2j7{I5}d*sQʒn;>$Gp m l"TBg&^W4w.BVJKSoMӳ 7ʽA*,inHSA~PRsgkX!أEWiaOsoe5D0R{L7N ׁSpS zM?8'BxgGi\ܮ7HbLJE*Xe EZ7 r0z(3*3Zl-(RFSSe\{l╳2iL )G6~*r5:<&. @N!IJ=C+PW>v,i%gb^e6P oLHKJAQN ƴ Ǘ.-FrSmX(Hi3($}8[?"a^qэ5I)Yy-51%Ys]${rYmnsp(3kj۟Qu) eh%W߾#MrQ V(c ^)7@ a !y2Y:9rI, K _MJkS%}AE$)Wi]]JgAFJAB|$*wofkdz]fK)}$,yOԦ+_K={RV ztqGJ87ǶPNjtIT1c ) t<߯JS*Q*Z:` 4t^-OɗM4r`"l7f[;ɖVfr!''P912lajb16!g 5h<<̌/,NI_NE7ЉFΙ⣮QsE;51=6LuEJZIԘcG3quV:g_S$ܔx=z.|e\TP]tՠ#E(MsiS[u9zyޫ SkoOԩl]ɉ':Զ9h;n @#;%$E)wݖmgVͨ-6%Cqn1t4yk&"tyxm 8k8I\ 1SGK nhlwx &0,VCS v2oe'>'t|%W[cJ30‚u(qI>ao-0C*B,[̷ȶ#]*V؈bJժlcI'!s982P;#7 ^/.?) C5Wu*Q4Nj!wGCRԿf{ݥ3ʭ 5")Α78k mW|1#(GY߹8lHm?|nJ]0P=$L˳.-Y[,JQ7$$]vEo1q$jLp}C׀?6<ӆ ITx"Kܻ-hi Y)H@c җ>DL]m3Sp.zc1o|4JRkRV,B]d*)$5I#qa)j^TIZPJSD=In)yԢ7Ͷ+ р4`]%tO3)k3j,fufTml8Y8q|ۧX;jӧ]kQ6`c;9v>yRkQTں_vvb(3GKāT!cP6)}@%v~8//;.w</:bXΧ$ԛu<A}u8>r`)Kyj컯EIizginqGe^͋B UX,,USo.zSOI 10Ym)D=f=/k5מYn25ٸ* W7}k[QlRٜVukc16K Z:G$Y9@jI&-*EmLe_$4.H~blS!IHIqM| WWꆴ=6 xA n캗ڮ"BMSUȰA 8@ADtMUOFh}*-0;0,)4i9I `~cZʹ6pM^bQ/ST[^T?;,=.1-T܃T>[@2t(Bp=~d9Q ܖG阧H"o-OB:1%ՀSs&rm~Ǯ7Y(H ӆ]QpDJ ",MOp NM>.6BEgal\PBR7M>Ž,"*ZQ;,917IU_aE0)6eDC_n,gB,[̷ȶTzjx~l]VF V/d_ZQ:BR6 T(RX}H k4UOHDKkS#*zY*y0}*c;Vfes mɕ*:Nmh??ޟt|?/.1f8jD˭C@6Ouicf/'9\y'A'+ieXy{mB: Ċ ߉IӝOt[4̥) 3);ID f&;ߟRO 9?v}*f\8?udHP>=-SOH<&[K:p\$È@>:HqOdƏsǸ胦j_N~t0b}:!~*_N~̾Vn2.?Yt)K1ԗQeek &d4X΋N?|ź`vvfYfLI^vBǯ!GI̪ ?T ;; '*M lY vVUex)oA}pBkaۉa 8?#2U(EJ$x荇&dԷt}")1ZHS$fqK?J{cM)ES2,7.@e_zrGw#weɽ>1^ivD""ŤzB@'Mu?&TzIOxڶuZQC Ƞm}f SFI"ƗHU 27:od̲ZRȱD"b#&'u{wFFU80([BF^ y["9@]&D@[jkcbEKJvM3)G3l(3*ʝYZ)51#`yOԢ+L-yXڔ͘)f 9e=s &$6q%\bb^*ӭ ҃h-$]67X;I2dF7Eيtbj]ĺӨ6(ZMD5%%*"yidx ttP=)&-1J2_j,KRܬ67AII./1NLH(K _E.yM 'L2EeVe &kDwǀ84rDܪey$(q\Gь]ҢbM)kePE:7GRONLKw}BgMư"[kuIRiVlA{Cø9ܖDLVJm,Fkk:G?X>X\ٿ'Rz I[)Ahc#ba)v#OvYNU.p/R9btbڞxV#g^J%)ȑ{ cov#,cmc.WFkOHprwMX#`*tI5M2Q$)&vG\CROXvWyeqR(4APA?=ƎV o%S)*M1*6 ;Ai|erǣm5<5 $:YÈ1#4R9Kfef[*CEX(NIn)yԢ7? so'U6')f9&͖ߗu: AN;R6-5T՚|y%7YEfRl χ5L=Kz(n~1Zͺ~1w=Ч6QBTJwFl6&0vfUZwA6#=E|+([FPw)7L:'lsᭁWSh&m; iR?Q K.pZH$T]Jlb["7nNUi3(u<~QNզit|ÅRt|Lw>3j5<9Bdlajqrbrk}? :GD\/ҕVyhFjVu~l]0l[TzRR}S4e6BT@Uc@ ##؏8k},!Luc'F+ 2!9T mc6[m^ z"d(S-i!Z&ݐݻPBw.{~ɍ<VrA /0$AeI@qKRmm TʂХ sn'eQ1D^y"I}HD@gKQNk&smGw,Gwdn,Gw wGn,K-)\1yaJZCQ/bzl{ps^?D(Y"h8,=T!yl]Mo?(5'^o|;h9FD㏌i/ݛ!2YA,89Ihw5LSr403y?T]?Qf8Cd>*.aO\޻T46BeQ1BeQ0&Q0eBeQ0.2;f ƌ"NTݹ HyEawGPh4R$@7QcN%F{D,,x/2iXjiI̕{@35H-&-&ݻ$Di {sH@>?u#օ }rNLAQ0 8HmDo yK@BRԜ'߻&"BH 6ÌLJJ-hw :2Q*))'<w?ō3qlݫGwh 3ecw"Wr^p<խ*)i}R; :AKhhMF:H$lLdpCTG Bx2Fi!6CݰItcY'0IpaLY&ťJ{q $$f#!c-%J3uօ_*I|2D)ҲU_K}1ɿAG{׶rE RJVクaU"ʉ=AIׁO?C^I!*hJE V9rO?BIɿC^G:Fnpߛ1>xfNsMG,kAhi{rmfB Nm8}sʏ?A'ꌬېʼo;|:Ǖu., _)<TFse] H7F5-\yl!eRo&x&+iHMZ QEL(6IK?kꇢ/M)<Tc܉nD!>`a4ʖ#i;Mr9EDj)wF&|_tM^5ɐDWjmA)-)9oahias[[ZXd˛̤&ַ퐢R R~œLJR@JmH\4*7*$Bm`!`nC}{y BN0kwX4Zv6_h&bHqhPE ); ZyO6IZtNkI)vΟ~"X^eǖPlӸ{bd`G 1OJ<Иh"]7"I^ǹJEiBԬ {7fs3`*U~XF9`w>Z }2`Wp5{nEVfoŕ>NVk^ u, r} vb'{{yU#.YʄQކIcz&4LMi3$ÝJ֦!VPDzcr"Ա5%rlrT"--~"Q)9g&|э;5jG:mgʔ܄aʺ u@)$ oږU ,3< u%R6{#DL:+ZnL[~epfSc;2%{fY%☇VHQ\MJ7=0[@kj8*^הziT)mG!Ğ4hXk q!D,C,HO牀.MgfΩO)*VP}2&|*OrR|UE5XR[Xz=QR<.RQJ=&6gx əJJ-P >a,w1ybRyIĎe 'a#珙٪tStfVfee AEѶ˘- x6t5 o1hX[G^f>byeq2Ar$|{o;A_)k;f*gI;Dut٫Rmw/:1U=:m+J,@& oPǫl?h{ - ˍBROA:;IıBr ,Eܔ,}=rж]RJq b8F-?Em*4`ʛRQr'R2EXVr =ZJѨ:rrla儕 *Q_=X\أT|ـ>a,IGt4V0ZZSyM!@LnpewݼlqOڀ_Sb* Y)=v)=>3{F:c]n(dTy\/\q!I3%66"r|٬Lqm"*'@ h*QRIQ7$1m:*lcbIjdG݈}!m[2YS)R-amǔr/م}v?^P\7VQ!-J:#} _FAl>wO"c!wIBSd]$ wGKa&E6B.|FS銭ZE>%EKQT]zC pMPm>:B@<߱?jמU|\qշٸ$)_٩5=XPq958f\R[d.">jF|'eNXB7"љRZmKqA(H$s|kL CUu%HPJHƁzْH>L[|wDWk(sKSW= ї:T08Vƈ\ԉZϐ@NJo OirJ am / Krwctڞ)5Jt\a(amj0 F,]$Fb=eS1*(%W[n[3av0'i~ipTH6b K՟֧}Y몹=Ðp.tI84Vd jR1tޒ[<|!麄~j)cE@Û:HNQ0FnP%脯lSՌ7Ua"yR-@J|D0*S1juu~Rw#uN\+Z˞?ݶ.H*YF)HU .\c{f!)[ xT/Qe5 hG=+5*-PP$X_ot7NeJ=ΟDR,QIr*H;,IE7"tfun36o@[cʱ]2=j%qP\prcyW6L +̅fCSFUn@7$cMBun*gʭVo/R{jcEVn}Fq$%lc)*&`(|\G6yUak&V}W!c0^-MS0!*\ʀF_k$Ohj*׬r(z"ނq6=DhwM̓uBB}-6m4 ;{PmҪuJ@:fIbJ7fBcczm ]Jm3~xADy'g&7u2sКAGPRAr^MRN.p4:nRhrJH˧*@̓Ğ$chJX)RT.Dc CY| љ Qjֆ;,:g@p@#Pt:ĕRjrQԼ$Ws;"򅏶Jϲ+A(%YgaUfXYf &ވ _{zaɍG^K K0]V{؏ 6{vMr hUA,vK9˸&m=76\ ӊx~ !MI512 JIR!p\g"~x؊S骭^aɺۙ5'p "t`D3DBteqe:|A & 1RIobo*0/u嗖!YWe 'Op1EGbya3KH[@(Op|MP´<2$q4Yj@rי;emؑ}@< z6lxҭr\;"ۣi=;]wPf[?h²neAG߾ncʦR[J*KE k0evi*iV?*>iGmŊ y{"oM:b(Pm io*HQłK_BtqRQPI[Ǖ %]q&ԛ4?Y' 8sk}/+Oy K O[_ڽXBj\.⯰x菝*|*} 67KPHLZXDy̼ǒ@ʋ͎QG{)ZWqa@̠6E"11'< R7c/JWo_'J;7AHbnr^]dx)ch sؓ/:fi!b3n"*gMKT(i>A7~0*ARH&=%2ZJDB@s+aXwQ|= fD~kA-J|9j/6}k7 }=%2VZK`4'N}D}+1/f מgz '-0Jw/x;ɿc1h*N_w~` 폩wo>@%Wӟi*Nvs+Х!iZ pyg-*fkrL 71崏L--EW[Ÿ=O7P[HqiH!v@O=8]NInhm )JZa}E.6sGFVP%%@Uk)x(b=ELSүJN2r'}u=~%7_v[J[K64֏L} |ø7O.NaCrqޔUi-ewTOyO"TV췲rL2r˵#HMɹ6I$ѩ؊U3H;+FxCx#1A~q )SJY[>q,~֟!֟!E3D6A~.,l:Dniw;Z(K aBrSa$=tNJLR3뎗vR0yjI7迁BqUi)TePe. Sjbj4B36êugI?)_WF7z%#͠8Ƙ,v)e9~y ̿Jm2HSkIJww~K-_ -+ <88+Wɖ9n&.ꔷ/Jic~hYO^u&Tm(@JGt=)ʹAStk8Ⱥ-$[X>b,VmKI}?; "2; !Wtоܦ;RXI l-^9T1cÛ@v,.K`h$;rL+^BJst:w'A0ӈ˕!#@Nm/l+>ĝK(q{gOxGpr~Ye ܔT{9WLʳR{1\uʓ#i*Qv崇)R,ȰZfQ<[^4[53xSiPK@i{k>0N]/baA uLq,|N:A_BiҬJ7/.ZmrR`=B>{t3&Mm'?FbI֥U4\y%I!*BmGǽ~LURJ]%Ǽj@ޢ$\6&cUwRJmą!@I"@.I-N^JvRv]YyYI1}z?㱴L *SIɦ4Nk\-#PA"m*2RRԤht:ClEf&.եToSQb>{SRu]lwiso<4IT+ [=&rGW*ZQ^i5, 9 II7pM8C-Hq)*In >EohXf\ORG*ݗ/8@ @\ 6.S;Bw=9.ڼ3fE/>Ӱt_JiIJǦ(Òl̰YZ\Bpc&EaJt>Fww)9H">j3wU߬r\T@>c=H\cc9.Ҍ4ՎÊ ߹^yz3նOj_E6effi\PB5$=50eŭ%,@eWDLCvQ\Xyҽ?|z>u$.qsQǁ km$wV z-?eiuBtqG_nӱU .̹Zo />ٱCek0r̹; #z㪶OUh(Tr)$aqcǾ5|Ԕtg%ZS.#L{mtg5HUŸ,TRnJI'rj[^//TˤvC?Y+, ϶5FSSoʭ ԅ'[6PP1N%R>K8'wV` 7_roZoӗ<߱v({cʓ=t7CN:!ċd#vD4j5I@x|"t?%P!/32%JJX#<1l!CCMyjTmY_$E%+|tVafpU_ʲ܉9|@WQs4-˂BMt UT3)_JR̒b4_*NC! mה&~p'藌f[IbTi=!`s/wۣ-ٰI)x84JPa&i~q_a 0݉,74Xiȑa(퀒#162Z=u{zBBJHДD(&'Q.V)ˑkuhCJ 61 INgYZ=1>2$FoȤ٧茢<{'j+MۦI8< |_.7Dfd-NxE!A:NR==x%9Z-#:c񂣖%j H%Dԇ^gqVԀL7R@gg2`-6hՖWY= *gq']ߵe(LӲ4ZCK#٪%u[) Iij[ 8"i]A%"O~)BJ@RLkg]Rnx%e>bAЈ#[ ኊ|?GwI&Q& nfd=#RN+܍8f6-1(s+"b"fa!h+6r4<]eN W})CSȐKG拯&\]26*w%-D@hh)L6nd6DZXuY'%8 *5io#4$+=)i!7z%'?Dyͫȱk̬-(KBʈ1r>VReFhlHIi 3.T9E$?p8_\v6'f$[K϶mbiPa֚mdim<,#8{d>3IGy_Q9u5IǓ;=f"β?2NspYf N '?D@puIYPߑ}Kԙy[}KLS&vOԅ0iMI@ xlHIq)/:aЁ"SmIu:]:jb^,S `:dt]h,6 o xjRUTN1##u<#{A@Um.DF.*TJH#v>H7+U ҝ%;tD١Dމ/%ТnBL^dY[gzL I4B%e鵉Kr 2yj} M+*JˤKMqR 8Z@&D) LpCcHKp*,K7.R> RsD^׈ JA$-,I+zmt;V@}60_DbFQuʺ'>d T?:*0$Acc!ֲ;ĝIzL)Q-$N-\ zX!uQ_O8oN_w~b˳ rm.mvtnl}ݿh-%&_K ?DM;ъ7Yx! sޗe{Mvto\|>{'?D"%?D;CڈE'?D*%%ljVΙtKXre&rn$ӎ::T@!I jE[KP)Q }O =W aÙL̛nZ`1˜Jg)iSSb[GaYw#b0 mi[xG!i7 M5GcI˳*YeOv&6mJvj}q BfFiWԞ$Qi~q_a  *hm"I@a˴ ވ6HP#[~_,fͯ+~ܡU*ʷ? fTI-v&52Ӫ B'v3ͭ u<ܺs:o{e &kCaH]&( $0ɕbcN㊖BTuH#芢n&rb_@yٰRr$jI +.ܛsR.u쩸hFղĥa۞{ZO덊 %"B6[@J2"; :AAA $\Di]i(- 9wq;I&RJ.9\*' uG4uO;pJ[REX,T;Z=p蹕'|ᯄnLQ*9I=PO.h :m#::iSI;o6ۭ8D}6n,({ #%$)%*"sMx~Wwrm}!$b+CleAa;4eHq6Քz9.IIX$p]ef]Jlt:F\ABrX6WY%uٷ!\i7bDekqQKv@7:z5m)@(OA< =P&q!U^$Fj&TTH.XؗjxėZo-xldfJAZE"э7f]^BnLXU'LINbospa i۵'O[BiRlu(/W іio#.(-”A >ctY$NNV˚M23 pz"*AJsux2BeRB /n RVx/W4Hύ* 0j bRI6Bԑ6kԏu#G>4.b2eXR 05HύR?sDyC_ DzrMiBmHύ O3, o=5 :nQ@( A )*P9Mnj5&laƂBzu;#-b)d)7©R JS}N:#Ɗٔ1ɮM1i!6 [yL\h~vBʊT;#x;%B9+EƢ~b#HԛHyB <HAbQ-PJR3-qbAqP`!`[D3C֣$\}Pj9Qz,roG30u}F._!Ϩ֣j^FroG310o$+z43)esRT猘kBə9TnMdKwqęX[a 󈎚3MnQ H$hv-@$hAŶjBʠA6ٚIZgҙ hp2hfn]%@_q,FjfrEK#@69~}fYDWݮᙪH\jl\w @DJj Cy%= D/Zgbkf i9S߰.W(]EƧ#BRM΂G$ʔD9zZB)qGH @veoO6RIՒ*J'@5V0ME&0qAZiT>QyK( RV{ o}ZɴK)+m W"!0҅i#(\p8XHX xF0@A V Yl/*H#H^?4`ޗ1sHZ\E˂dN(Rb}P*y@ ؛|iPDTNs$f \2Dn8Qb-?4)$AmǺ)DdSj :wXei2CJQHMAQt }R)Igl-W=ݣ-ׁĘMů0AL`ac}QjtEmeYدaY)!N*׶aƒq[|bvKkHHRժUkkuͩ{n(.0Fb;[)O#3Ok7(T$@;M3c4*JGr.C#h!}q]Ǿ9q:s-ZljaKjR7CPP HPQ\{)vbS)Zٱ ڍT>q)/ ! I7)(rAٙ*JgTru]wDdL]TAA{Y2Y Nu,LA+6Tt2`U8K@؞Bn5<y)rm% (nqLU% BPNq-#,92[E!Vz0d:zZ>"7~FQh> QV3(5z킋RU9Gt qs,zWf~\3c,as"ݔk!$ojIߨ3mRT%q$K3}oC2̸m7OkA0 0GDisgFߧ#w*~]@a{BQE%W=ؒ?S~ka\e~xJo-x|ɲŃۏ(ܙ>ff&Y \3L[ ͪkߟ!<^xR;0\He. $+ا59 y[JXA*7a4R\Iu2RR/sϺI4uu X(A9@6̒{6ė"M<30dw1d{q8FΙ9#d8FA jm7~8h#3$)&lfp .AQq[Y*㘂㘌zꁣ b b3ꈵړjgMJu ʷG)TѺ:Is pMem7{1 (8 r=k*Bl #_Mq.Gd~O1 (iN ˔'M9}]'nגn)RVYOX +P*DQ&PBVO n"/&YI}\RoAבZDb Lbܢ~QE>e11QF)”1Zd+b4 k(=gkqn%MJ7fD2Ͻ6P~ Pl9AKHLj(DeP ؃ d(&) ziRJ[V7aE!@/kB˩N摙III؎sqԮA(%Iؠ*"%8t-s2Ԥi+u.Tطi3U9/E '$G/U>A}G_*ƶ][c = JZ+e_FdD$sG6uku·RɌm7t=K/~fSYUBzb`k6nMж<.NNARТ#&t,yn"7|KX)&Bi*̓1/&yVM}Nv ʅw\·#6r49"kD ٚ{zIM’H13#RZ[k= c`%jnS^hCCuem.6) jǕ\YFX)\ز'(]6n|m3~I>uO#JH HOf 5Db b"0-\nUSٲtK\YWCjvF۟(aKeWk~BI J HQ6 $鍨O`RH@"9ogx3.q-m.9.9iYm*RԀ\}$dGK|s\sr)!IA!r@n-1nʞCn qD6 iSz .=z㘌Fm19T$fTh11 < =PqFec- ,=PTh`$ \e!O KYթ"3"#aޭN +-Cb@0F !H`jEgr>1MMQ槙\Q~yQ935 tto#v\7nj#8##%ڍьA%,~FL)>jG,[ܼ4jp'*TfðG3R':Hph-`zob<8O,kS%ȴ+8̒7'AݯqkQt<^MLQjJVM): )6.[뮱6,R^{XA|KLڮI=葉zꬔ W"b:!99<<[լ1>z<?_'ijuON8R <9ƙ"м`Nnn`5I:A,h[͡K< 1)4#4GJ#J|#$2D8"SօܓHi_DE]lRyh8,g|'A@xNS/0)]?Dx8XHd7<~Cʭ•7)UjrFeNRWԏ1[fpH%ENS6u_;HN1?&ԣqR'7m꾙ӲS/ͭD%%Kt(s\DKN]?$AS 3N1Okq*[.-J YID{\Qu(K8RҢQvǧJ7qeh䩑$dբ[S{"A M&ؘM<}qLQT2(wt*%K (?'ɤ]BB.m\?Aa+ }p*)#)sfQ ;ĢO"1~@Fqx纁5?\$#*5u[.) 2و"LFsbHH_n|]qNW ؝tiQI*CCmۉk }fKÉ,Nզ,$@Wλ]1m m BJ@:|EBR# ZmA3d0RRT`7%J65ݹ縥޸ν7 4[@J"?* %"FPA@wO,A L=))V`w nKqM&C3s JK;10ZIZw!t,j0@M:@w&)suJH4]y\̞; ML!35\O$ǫg^Kyx9b=4h9O.J S0⧍ǫt{Ħ# Gʶ~ޯV*TrJ4G@;GF@[GE.%9Icja-)#ԑ5 à@%˔X)!K-xUʦX른>к}<1g0q8)'x#He1_]3=QPt(͎f^#{U._ޯÑ6NK_BM cgԏtO~빌AOx616Q̚L6dr~c q:,R/E_N7ը|eT쭑s1aWZÁܼa<n'{if2k>'ye8y1f2yҴ)+NUt\^UE!_^`y[Og1ٽ[Wqܘ1^ wRTb.- 7(B\Ǫ2䂇'-j9Ӻ0[I֒;:4'荕z,cWQhdND̴@VT Ns\l,cz(4iʻy9Plvy+F Rn왎 9s _iJ##~@/3~VwGUw8d&2C کB18eknp[1H򎑮&995uvdZUa6@Aa֑|z;:j5ݬfE%i$}@$xCpsxñmKBo|CDjYK-%C5GDk=?C Q4OC=?ꍜDk=?C Q4O p (LM r7nOP4ÐM$sl B O,!ޟX A ˒["GxUYRVRsbUUj3G3,\tu:IJSK!N9 r>uS~b- ~4 2ru@olF;w=tөI6|d]^='|zz\<10<# Kaj[BR '=*R@B LOٳO4L-lAA@ sŌsOӛ>ع}1)یr͆9GtV\N*֤lA"#m |jm嗘9]rӺ?57T:u# 1W@ĒGYbβIZH!B#}ŏM`հqYcK7|378ϵ]QW׽>~seBį߯z}meΣ鏵lC}Vz$>դ8[% ,) ޏ$ VR:J²49nOq]I66WLK}Y]AV qacK1*^]w]"R-f:D6%i+MZD(*p(CtG_lb2¶t$m7bk#ۈI;x-$Zk鯀X)%kc 9uͻ:F1AIH( BzbQJ"(W*7!$q" HF'N[d&a{\_]Ll'!V`vˆ < KMet~A\;lnPHMF^rҌ,V8}d]s'3@1*JiTz7jG j͒+פ=$: ;'̫O~mAEŌ4c@#X#" !!0;ei.6l6$!&+34ǯ'&9dʱZr,a?d_{B}uiOQ"0u*%'G;n=kQRn&0 ܽq}g''5~tXpl7p)'Go|QwY__'4_w,I, ʓ 4T$X@ĵ 98P@$Q%e[=/OrV~[ֽrJ T*f.7_i웋c+/|ok L0}q񺿳L?ebZ"buf_f/7WiPKWU?f/7Wi왋Y|dan3/&ҲC1-dTɘ_٦_nY|[Zfes>OLK>q(`ıZOﲿLyڥ^T9991aT^<=_I?Qțai|c_̝|J'}M8 rr#}QfڽDMjID܄i\1ٮԵڞE Wׯ팪RuEa"}vkϫL)f/:M1ץeO~%1ӥRS8 @67Bze$nlwZ4OT=d0>yT'\SS[er)e!i uI錕" pRe뿸D#ϩ(j2JJu(kI+pt&-(ڛCiAN(?m)NH[RN%e:X6 )wFl5%*I yn5M` H O"3TPN'qZ֦Z5aL7FNIO̾.MFN<4BA -(-?,lƠA=.2^oꍊufwI'M7~ha9Z֜K AQwyJRB@ JJi 0ҪC*wjcەhJ}}1J& dR~okS=rPR-ھi.7Jid[SX֒Y>ס/r.BT{Z_tcsj%RAu:Pś("˓B$"Un-,|-Fv dYebYeb~ĿO<}W(`*q&-0})I;?(x%T(XJ~tn;oE#K o]睯Ԣ>{;U' F0]A.N.WRv;1V$oTзCE cq+vES!+z^eť*ܯhϖ3`ƿS@Am|y :3?N==NIAEǻF14+N jM\a/X6=eXdĶM Ec a %2arm)5ඝH RmKɹCQnn^5IćV٫r8‹B'ME,Հ[/lg6a$0npi:\9AOa-*H7{\o(lsA )INLRcOTɐT2w64-'y0HH˔zC HXTuHwJ̥-% *ȹ[ٖy!ޱ@ɱ&i Ƶ2 R PݿrUcXyR:T8x}6}'jb^q" 2Hg)櫔kJR\Ny^%" XW|f~Vʖ/ Plw}qKbUf] @KVEopEb6iPRAI1f _S(X66,X]1Z I p`f#m $"'BaƐ[KJ@ZT'Sbމ{__` AAA@?S̯LR.gsYqG'F @Ē@.֑z 0D>E{ KСQ®9ͷVZ>\.RSKKin)<ўDnm6 Ek 8{=b/=bc-yՙj̮d‡\^W9knݦke6g+f ].do%du-;&MYRd[)$2.J1rtElHq/ߥ)PD 5xepZ~vbNm^\>~Tcٽb=$9OEyvuӕN)\D$*EH%$#c%Ÿ1jOe9+ƾ8SMTZg͊U컏7 QZ* ?$OϨGg)j J'6{߂oʎчg'`~)Xe˴[P3seg&\/+ ۪hۊA*Q6 H$Kl-m+NU$#Q9x! hcg:4ή\>ZtR:ut]AڎS:pR@Q[|D# )* IE^߷kl#:T^!aL ekLS^Eb[TuIN/A)oQꎋwo#sMJzίG_?vac#(@dlp/ݞ߸tGU>3!X>w,p"c&NI?Re9%Ցr",5_1/ :rZrD,}//]y!'G)~>8SSq`?h}a?9Oǭ_q>%9rs?>/{ƈ< |_u>/{ƈ< |_#\z'?hȿ0)RH +#b3\r$iNFv&Zno(~h:Q(Bo?kgqr;ZHC-~<[Q":%_pۏE-, [)KrMliPГ+;FǩJah$ OeI~l޽z9cIL"VR(r7cp+ K$To<^i֦TΔEn50 iw[ Ǿ~fLx? SZJK̲,Rw\k!'! W#L,PZ$n1eg_9T'H,;5ʙrmFZAZJT1%,ʉ19=R"jaзB #:f)޳#vrgܲ~֕vnr1"YӅm[K1^Ad@ 6namiAA l%#9Fe^ejQhb|D_m(PaXk|8scllE>{"YM]^}\Y@\DC9\\x)cDOষ;C%m#Zq=P\(Kg'\Tau$|Cst)r^d-l;m8! @].vlA_ !GK D \/ɵ6q%Wƒ*C4tMɰ:Pʜ;뇷?N/3*DJݚ t$`7B5HCs]:aQTϕ[]ז+ JgN,;*TH7F}L6=F%K\q-xJ.O~ǴmgW/Cδu95P-g_ɷ ҳ^M5;Zw}MjC x18Fdc}4^ 2h:Y㶣@Mg Lu 'ʥ݆oo:\pbm7= 9]d@ |Se_}7K_$ бځ6]V9T0d 8> &WGJHפzFNz\@Uy]6 F#ғKǎ8IA%8&(tua,ܻa%dHa򑮗1;BCjUr}j+>xHi!-7"G=wn=?<ۭd_]XE1R!B2 ţsYy$4Z ]V:\3LTRRGGD:{ntʂq /DT%$ .:U-Ng.Q{X&uh 3& Y^kei& V& @Y+u>92fT|rie'rO1u:'91*KbbnE,8t*x2KXe Cѣz|cI_Tvw4n")JG-ƹ?|7#cpm/`5x佀o+1` qqdÖXfAECvRewPJ(ZO w׵g[U^3(mmO?Sq)#XQXg3!S=A8D8p,aAt.OiG5 Y"F(u%2l:{u+HRT'tү%0#Imj jn 晋Z>,u1_#3Gl+'Xv&R|iD\nkپoxGzbQ;0ljTamFJO3@&~:Bz"tANj7J[clxڗQ-OZO֧3Q}Nn #NNx*TA 1TmBI uhq1??6ԴjuT;Xݞfp,"T)-=}'J~}kcb?MJR(H@7# ~*̛rvR~ĉ~&[Pp,7vb\1_1l=-Vغ\^S5LG" !+~b B "X ) cZx/:) XR Z#^;@]\l(MӜ+[3y13ԩ*{|BqQW kϘyׄ5LZU=BR3):Chiu;a 1p /q2!0U64A7fG'kKIq$ Er `DiSD˭`7R^mK%nmfF~ihfa\&<4tt=nn'+)P!@؂7A}c\ !qtf=Ty*RTKOI1#}[_Ի,<5 s- Bk~S~BQS,)6g DE,ed$|;4,V>M#s=S1q?䉳3Vv*{3qo+h)ۍw x(:'S<ÿ`;Fr ^<;%]卼ak12W׽>~p^UE#HA eIϓQ^$4i>'`%ՠnMKR2[,JC8AQhϕ Qh_$M;F0jw#/WwAwytAa0fDin&a0f fa0@n&a0BzU3-XLDSKi$#ig.,>]MhE "\Z5LϹ-mǏ'=C醴0y=J\>mΚ]|* ntGEեЅ Gb^rjY3FuX΄'#j2UH$BTrJu73s8{__b@OQIy\N7)OiB{o&#*6F0}2[| UV@d":PEC##qCnS|ѷ FT@PH!N竎am2yKZ$9ATV) { xX^蔧Nk\;ZY,-_ۈ^蛌͏>־PCJ[Z7(hxD­pKZ oNá\oc+3 ҙ_Xכr?OK&DjuRF!m ]TdѢ~xft5#2ELI>g2c^JNdMKJJ%r,{='lB[iH@Rh )4Z|5\5N*^} Nom#!ȉ'|uMCzL+TF1w;)1"aNqIzUzl%6?K}͉(ZSSG*TJ(2}Ft9ys=̒9NP0M@cc:YnGG2<DmbGەC( ."ԺH+HЗqMys?Ui) 6I=auH3jVG\>oQľHkO 9GC l Ck6M'u)fe-!G@q @XP)e(e=!=cF 6׌e@AAA 攲%@^a`C7(&kY=jt߬+O6PmWlbPD>s!nV8'rUI[ mm"BUIx ؂FDi%T).ʺ\ؑ11u%+l'x&TF}k0T.%3 Bf2nҴ&4tBÓ3L)pXdF.>ԕUKGW'Z`/ttociy!Ɋ)+Qj3q]TWj;"|RxZJA,{KXV1 Ӿ㳻[A!i!z_ ^JK"EzG+A`:ܫm\[v|0-|}#5N0roS ]Hߤ]+eEdu+6C3Vw$sl$ߒՓ2MjJu)Ez[-R -LzNKukc M̖V DD~G$`F&ȵЊKB5DG0)#6a)"kM5!QW=,_y-kvAdCkkUɃ>{9 GC#gsPF 4 7G8n̚jQǽ$5]o%ViX{Ħӕ$܎04⒴mlIsjm ِFp,l<8"؆ew)@?$".*i/~Cz~h՜b%^fX$խrVYm,)}q.jgJ 2Q>՛6a4BQHHR 't?0] 6X(|VI IHmp%T]|FM*ԧ! )>hA[>ؙ{퉑 AjaaH6NOtM@(pwљGQ.SqwIP'וҖHASJ6aK$6yDCcK?2_pn:ۘЉ'P)puBg5sAY bމ{__aqDǀL=/04l` le2B s'pCoj!Dɷ2d~=Q-!Ł,phYe-NT\xD!`C>0Ӳ<+ޟX7.i(Cv-s*rb Ъq76_2%XwH :h~#kdܼY yE"tkm6~M|J((eKzDCk(߹7kk@{a!$5Qq#V1gbq/e׽hC:Mҫ j79fӀ-զֶ7֔߰lL; 2ZRJF E(%%J6\8w(j<n͢MLK\(uZ}q ytleQOJirSa wpAPkod=+2_Z#]aL %mEw{! .)-&K2&ڒvk>D֠ފV@op&,o Vru&#K7Nյ1%;FIgE![>ؙ{퉰@B*=SZ#)GVߜwfYd6';#RŔeCLbB|F+!9I7$sK)P18߸6gB͒RA1g{_cĬ[%I7I(Aih=2@2n_)Ix#"cJyFpRttWrnfSt.FmRRt)|dJ! Jd7 v $ԳL:+0q #osGoDry}aLaiy$vvV]Ip nXTb?ᔽ+J,l4&OhRw2\G׶ M|]0M!fRl(ZVTP׸}0+|g6^ 9"ſ%eR7Z 8lTx~brjM ira>@+O=> N`;0ܨverI!i \pW=a5ˣT]` P|kQ@ (6l7hݞblc2n;M2 Js]E }96cjXږ&~O!a\l{ ~R~}PuI E@ûrǘ.[\NLHK)pF#t7<ZP:8ųYJA6)R5bjdaIJqΡUfvXۑyїcg^->_36BnJY.?>ƓVBoc*G)Tt2E')sDCَ1hla]/ZrdI:[B]qF9`܋h)2!J xWo0=QU70V"tLw>N/kgVq&vL_SXÒLQ%3Sr5wBGXḹ*ߺ"Qdrj5m+mTRo3LHknH:'.TI)$MEXtd5c8MM=)6-Y|($tp7y^Kj5> Js-259bNA;2 yw& -E~6}iz&j8r-̷*Um /xqNڂ$)m n,wm {q_ tZ6ki LW((/m5,( I0Ok{fб!.V[ JA%kq{XpwaeFiM)H0LCG;Wqn^Z]Oãz~h<Ұ Ldii-%!I%nTr_)ݱgXٺVpwZ[WmoӅeF:S t3PTˋKh^duk6&_mAHq!I#vSgyDO\TT]MoU}YP%Z xNR p^B).XF)ܠ_kꊌvJh)5BH+{h[ߣ~k7qȞ3HYRe@=- ~K9& A*mzo8OHLypm+ 8Fq.y'tͱ-sn+kdVZYp6U. '}?%Bn-[?TZ=fYLg nйc$6,-sQT)GĄh͠P {ݷW"nG_ɲKVReHWX@ .[!wbL_g*ؗ+0[T'HV8وH߉*ECJ^63,lMS9#6MФ-6M56TȰ[Zx$ Ia}S 4ێLO :)uK!ZJ|+JNz]m,c +}%nqMeq E7 -C".4 {kF;TYImL˲6,uYAfT^oF VQS$DP {"۽qOsWi[/Fs 7I-hEauiթ MG(q-lq,"+Ý@Lʴ (qrc8m 5j-RYTg[B>fs$;sb/Õ75Tz{*BY)J 3X*$瀎CmKIHX(*f:>eYBm8ʯ|Sc{\'1 (c=Ty\agSh+ zRszVba4|dϒ=|cn4A$/b{liVh4I[Wtb Ym5Gvtڜ,PamVu'DϱRQTSrXo"{m;r=w=Pdu_Bo+N8n>;ẇEh^+,I ?]6OTys]m8, txݹ{Mr4*h*ZlLp(dRm`G""1]{Mԭt&̘^kpdzn@ѫhxNZXRC˶,@y"n6['cP겓V&v}>Vp>.ql.ir*9v6#P"=&uݞSf,L%;#ڎƻDf2hS$KP#HG^/t76ϢAID\JqHt)iW6՗E=%)H9bl7gN RMl$!9ms>X8/|+84ɕ$fwf"qN>e\30'o" @7[=6L4RRr̺. MH"l{5f&]]:.N4~EL䑨"LtaŲTY+T#H#@6SgU#iى7&y#i4zv\$ a,٣MEncp c3bs137mTS5+KҫܨH]Ai\zn2+ٶfPF n-LQ~%,t]lghkҙTK+.Q2u/k\r0\OeAhHrC雭% )CUsLuY7AI6SU:V Hjf[H!Kybġ7$b|[ h_sehzBUoyeni *Z@J@I;R |YJND+fnmҁP(BT<ⓞiڷ;EZ ػkQI _#K^eTܘ ?/. P 6,Ffuy\P*Fk*2* \JX-:HzT|;'fg-kRf3Dhڇ2zEc+xII n=G=qn,bwPM8GzF,ulNo`L}ԪaRA '0`R_D%JvڨOH:H3"b90,vu3˗qŗVe[w_rݜyFb&f,tgBlܸ@ #XXB%BzyniXDW.+ka_tmNIhg^?D`q1IدT(S)yʛ:S.+De L9NJZgKဖ-Ny#)ͩiObz]kG~´Y %&JVF],lhsrO|R|iFV2MU'ZR껋y'_?;;kj*f|כ%є) #uH=bprMScr2A{Jԥ9QYD+ug\JJ}WyO㝿cZui]%ީ BH.,v.pCJ6$]SE(c-m-eVbiNaDP8]))815)Bfؗu(eDvJBowoP JMJjf[}L*(_Vݲ*.*Dto11-QYZmK*vLAĪI 8w/OhFJyg&- I rqզֵ3RU |*ڡTCO]3rg+mH:ŧWö.jMֱ<ړuS>7E`(ub@%enHa戧83gDږ7䍿0IDMÆG軵**wɧgL/;%MT,Ekr:EG6LQ6ۈ֪JbNS&Ѐ wR m#s ]UcNzT%dv3](6 " y5{q@sT&9UJ#ʧhTHI Aokh%6,U$~lͼgy{AAvck"EH)P7GۥWS3Ҹ"?9Y=BA&Yˍ~vSNTev90Hf51jSQ9u&u&SʱDm¸7+UJjw*brmo"UFo}v(43ΖI0#F۪e$ iTI3Ρ ʥEY@ x%vYijK.I2(gpr ..FpԶU&SKN%f ijl*nEǚKk6*H̺CTM0sflmֳy%fUb1 w<0LL9.]YZz Iǿ-4L!,OZ:01A'~zNaPrlA onkU 8NePTX;NVy&p0=kb:i^u^D֋7:c*aՊ=JRimbBHzS71=ʧfv.yekY둩QԘ UJ,ZmRr혛nF:Yty> ;V$52TI[Nz>V]KxP XuȝMmSMFyS7!/Yɂ({%7<WFo7Ȑ$pSzrACYy-a51Qm'sacˇ1w{X:A!Hd%kcUҢO5Jٮ,mb UEPC̓GqAn}*!1M.] H% ['5p#8ON/\#7] sJRUl}v #ݩ&ҙh8VYn{#u]^r:ͱ'1OȋrfI$e[ q$RI$Gx]#`,NvP4kl"eԋ(XXa&ltN)jRS>uKH<yfzDUf ْ$q,6KWE.)?7U\.rhތڶ#$L+p 6d^V@w {Mu% `ְ{;=XC2u=\aܒFZa_86K W%;%&l늳(HHXXaGdY|#Y6_J(Rf[f˶L9]HSjl %cyG闅M+Sq4 պY2~I?Dd) <╝ǔ8\|7 #`:N0V0)y/e%.!IШ$8 jSu.ͤ-,wqbz^i7yce[5ONѦ*SSmTšE'*S##rW~iUJT7$[q^?$'b"fSgS-MYZAeJt/Ycq\F':ZC@b8i0GLG"=6EBT>j;SrM6ؔ[i d*6{>Ml8s3%-%H벥A@.[{ %[g OVL>f:7Cm,H]pJ׶iY-ʴA{z}ѥ,8-ψ,ڶv7VU>#:ZP+.˩SXE"㭖auDĢffnQU$(jJr #tS%ɪatVȫ)Q旊kBE1'֕|G8o]7YADMV, wD]khxN$Sk*m-N9 V[vMHJU*Vԇq8}$vڎ>ȋe{=lڑ1#D~e-t>f֒ Ra&=`$(8 ,os,gUGEUajmΔs* uߔu(;FJ3gDŽn*0;FNaL%hmL,eRVEej.A 7i' HCZ6T!]qSNumy6%z4HUrY>K)ژVrp$ּ3Lj~tBQANg*lP@7W`AB\1QU)V7һ R9FpN')Է<,B2; pп4lKC~Ȕ"Y܂2P:9n675RιSI$f=GME/߱Q~Q(/I"_٨YG0dzaVctmC(y-Skre{ óJ$[{YMN\OK$fqyx,` 6ǔR[GaMJR|˼%6T_p͡t~Cnӓ2:r Iވ: Jf\iKm3LUVͼ̺yZoRJ)PAcdxlX[iS&_t(ɛIr{)H IC NL:8ʪn].(RTBoۘ0nTZˋ XoSC%t'Cլ(TQ⚖+TvD6ҤM˶P)^خ=D[\ 7]óV0&ژRQ* wkp~;#{Li3UhHr睘ֶGbWjpR2d2-H*JO+Ųi>J>ۨPeȢ@qb[/rMb1%ikuM*+!j@$Zа+ΐpA0,"<90*X/j?SEF74 [sh8 uMWp1^AՊRr-x6HcRͩjQ3ъ%&5"wnDIwRQk(7"\Xz DT%.(Y#;&& ܛ4'4Ts\(HMEԉD5 TD2 "ۻMve,AVͅnQ*:1~M(AԨ^д3%iA@|G|fVBUk7(sАX Eg).""]iDFA[+#B0E2ZNT5uʯ'L~ηTL}[vT†C ۩j{{t/5ڙV@Amh7p7M3="iv]ӈV%BA@:j lb;EYTV˩WU+? q,v~P#^bG?0GJҺzB[[-"&׶0Kd4zFM7rl̝7('I#_٨)Ub͌`W櫵|4ʔh 鵇9@M6ȥI<4myʺ,z-mM!#^*%2r)OIInnXI:=3ro#r !۳ɉ<ܭFY 7Y9`OVqjRrKi%޲$wS/3?K SYednK7'tslwc*՚OKDHn- 7klF;*k7,pn"3 KriiҲR wFg8[?ryxbQuN`|m첸vW yE, 벓Jn8(qp甉8R$''v<';[Z*W N, \e7`F9JE)[)u)ЯgT_ꛎKB)h먩FCOql> l5'%fQn*ehSuEY@6"mjmVJa[NUYS`M5$t'n*H*Qa|gsÿa|2ل'3@vo"&\}PIJoL?,Tnam$']`cK'R oUm‘~Fii"TɥOVSٷ;] ZUWȾSk["$YFBj9Yj]%uRM#Mt(XinQ6/;9J•gݨy"m m3r٬puEX1Q~JrVja:RCQQ 7:[|o}#TRf]t$Gw$Fh *g]Z&jf^u n-5 ƕ+ߟZږY"@m`,IWd)R 7n 'ɱ 6tsFoe fI.#y %8Xq./dClMn gjHag%{Z\uN{.ďǵ9>{ZHؾ b*fPΫ&Np^'zaRaa`_"h8./M:ad[SN.Gs r-Pvs^}oTJ\R"ݢe{ַnOØ~RKh*m֢$lI1GV7k8JhQ?nf)wh4qFVpO6 ըUՀxh ǔ.6LRHiSiB]Ō;Rh[JߙRBwwFh8csRxK ^mEN. Hchs*]:*TYM-%Kj"ǴEbtU8PCm6w,/ڜN KX!!j!0iB4 IIЛn&*DlL[Sͷ:.Ka+B=p1WUAzQq"Q*Ise OP,-lo{n !`)&.O<>sf$p-2/ISp<!V5َTi *R <OV@ꮬxlk`ZjIIQJT?0BXY?$tU#X 1 eu_&&L&ZTO5K 2>2.IJ I*P#}8Ȟuֵo ^A)Sn#8o}ɾ;{ƿTKr[pV H˧XBV<[Fi4Jbs˧Ts%*s4AF+UaThAA@AAz|aaA.M ʔ\PH>U7˰~LvQt~PꋋFk" km-{d$$s'y){2OWsd@'M*H] rJP#Ml |wFFN RH&)v贼HB%eSVt:6T#=—DUA>$nzc`$4!Eryg ҙm m$c\#[l,#[le#qK#A1o͌  &HIo;I1%$6zH":T"ּQOP̳A|Ǫ:Tz :Tz :Tz :T@ &dܠ^V;wv83!9ak艥t"a4MdMΰAA@AAA; A 8 S|/#tTp{'(:Gye꣼q"A;%0wK1_\Ͼ }=<\|/"9rs02P.\m1Y*& Rr#!0Ce!=c$M,Փ` q/6m esou%A-{ ,Y `ۙZ}Y2@CK+yM'ao)>A;߆SmU{_mƎ|Y.2,y3#A1o͌  H&l{:~70mJ7ԣ1[(ȯ;w0"xA6GéG|cRƕoG|cRƕoG|cRƕoG|cRƕoG|c9-+HRJTXY FD\J71 MAAA@AAA; 8mB$"[ArO|yFm.ُ.[Sk9CMAF`ܗc8߹/|r#>{G|G3GFKNatEl..kwt`(_|GRXQ;:+̀u\Qu$\"yY=t%Fm1^-ĸEK)haĭ/Il 6as{iAq'"F h|i6R=ZJ/A}ocKHA%Z @5WGWJn 0iS@)1XwO zlE.cQ.INh!<%uՁPBriW1Ro)}GdԀ 6WxnWVufqVxh<"'eiJn3m- ϛM{ͧTKquڽrAiJf\lY"@@an `|-^ioP*-8RJNV:%I!Vrz(~B?pni uş]x\sQ%^Z-%Tˋ6"ʬj@,0V.`9)<5(䴼üՔ&ਓi? 9Te*-n-m8s0|ukt^}Ф[B f=8[IM(J&P$_aRi eR.Bb.5'-HlꓷDyxŀU.!/JUK12kO)T;C노OԘbJjfgrTGR~1m AH!!$mmt7Z"Rd%i4J|!IVMNTpХ.ֵIN XX~0{=b, x)IHN-~. UϰA-hVÕ$}c1 N ~远z}L1 +!6e֡.&S`yQ`=,ӕ.(:bOd<JccH\Xg<6ufj& KCiEߴs-=$SÉ*vbG/q{#%n}Gx+BikUCνB| ;WxBe֪Nɲk҄pTNnEWѲrC ;SK [q.R& v9Xcg8ݧgs0ԏyNRxPt:F#$˾j&Q*-XpG-c)_yi8dse::JŔ5K;"!СJJm~d<%j\R6ٓVbBJAbʀyX0R|6Q%!w%5-cQ(àS+kpYf!e;tE+c ]dV ee;.;#'|-('JI[d3ļR(zHb+8hO5eQ@kG'ТeZR4R3:&o+ xRYoGqbBj&aVRܹvN'֕Y'߲ǜu8G"zĬGi4S׶ Wqg>3N-Ň>FVJRP|tx3T>t,F2@y#XS{$~Y = \j+[Tcl_[e6Z zvak+˲:_s?ommR]e_UmC"1p\iM&il uJBRBJ5N';G !Zzt=9ʪ6JH'0=O[FcL\EuPM2ZUG3MU铸9K2(rba.'57־w xA㹿EH)Rs)$,^q`KI2 Y$ \Gكp6TN.bɔKdX-0H}<8OV8{5d?5"ӯ\Z)5_8}m_Q e{ ZRP"j5otv^A{^ -o݋+XEPL]u.\*QHIZ¼jpN8ds*]H6Xy)i n&R 5=^ER~&ߥqOqњ;pOzuVC[5$eHC.4B0DsAj,˪WA 9<>T<+5-%aJS Xoלb,mh2H(oxW UZw(%H 8t }12@_3\C3Rly┐ p{B`וJ+Yk}Pm*[|ꭙwJiYm:v$ `h̰H۾% + |]YAiQb4Ss(QCDvA()E$!~:u")'r JAI6Rmm@M$t%588Q*dp`)Mc5T]U7nwjTZMOгM((u:Uc]RJK 0#xt->:nCأµ=K dh>OwدQv6ٸ+Gǟ&<.bd[cuźujZnTrI`J((uۀ\(.9YnU˗..B/YfMٴUbjϢ_*;$$zFs)1׿,=3B´#IE>I.ڸY#Q65Y<;%TZ+G6kBuC)PnAtMװLe4u*"0sQ%OͿn5eZw,i탶kۅ* |yYj(Z †}?ka}eCP1;~|t|[E:O6xk>B*TBmX{lG5[HK Yqؑ}}>U1Xmjt\Mw:n6rGAˁ%Yewf G!Āk];teh [Pm)@ x iDӪ{́^Y o&+[&mߖ<}JB-Р.=+ qe5Lr嶤o㧜K.W2X}Nmc%qt<ڊ>. >:F#|K)Z Yl6ڐGrEGة)2-LN%&ĩ)qI0{=ZKJU1ACh9AQ#Vn[鮪 xrm E .?_o’\ *eKP=.Ib\!I1#+[%=:}p*N[mHyIna ,rԒqGNtVa ,'&T= ?]Qը4C2j_4s SAn9 (ʔsk:.bM.7.l8Qd)n%ZI,H+Q.<>^ N庺|qaZ 6P!@uD\M(ZeIJVB<`KlU& )ŜR}U; A˪r.+o-R@ fQеhPSir1R_8ϬoggRJV]y6%D*}Jji^mʲB&(.t$ǧeC-Xue\p̭i9U]N먷kmc+m: -Re9_YknÄ\Hh2?L>jH0R+|askZ31o|/ƍVOSe9Fcnr~}vELzv,Mg)c^[H rX"o{K .%u#AW曓b6$k}p#}OOpȆ^E9#!7˪,E;fzӈȵ(ZݍW5NvMt*}䔺RFfx8nڥR^hڵUI] 2Y؛ sV䅭7HP$^ָG{ bPUrS+bTpl/-\ h@3}uymWjWc_ߛ e9_n(T')m<V .O6W0̿wi} gPr?]V rǣ]Gc(QroH;eDiSHCsnrҔ"aJqq 7`"B6-6GW+=|8Lm-(ZjJWVHPrH2yiDFл 7"Dä+͋pH)KQ"C 򒻫2nM&K@s'.4#s l_ /'U%8PFE ~0cIk;4U4Rriy᩼1UTJQ*ahkGJRt&6MUiRw6ےMGwc%/ԧ*Gch+Z>j΢oT5w|?p&:=կZcJPO'Gm:70v A@*"N < @ q q+9MR =8MEG %ꃚD[KgBoђX,O7Sk|!ԴZ6Q'Aq4М[A e=%#?9Zk}LLO ʮR*I}|U>ĉ% c-fH qshKEI7>T"àJMniĴ : cYU!bsokҕ-J;/He?ڥI xQ3)Y' fC(}zRæc9M>WE>&i٦ leO^D(N/2u3*Y*=47Ki-.<ڐ Ѧ[ŃGu%EDi1!̹{\uWݭB..DM5,KsHe"5ȒTy 7-&[a#>:!d4d9 yr åB' VKk $c h΀x`eODyg]*]i, /IA"tˋ)+@A3,P㤗 `t2QY5k n59 45Y%#ѤH$;5*]e<:4'"i %*Q!&"YѪ$^MR/ְZ;Xuu4 ` %$!>'z׬Q<Qje('EA;zF2mζ`ottZ\*Uȷ'3qRzsb r9-Hj,*歇܎=y$W)؃ e*.$%nWdR{Di Zl2k50ntAq鷩fS4)8 z%Kh'A"Eи6Hf56] M9H7#{Vx;;A:$e4֥֤6k1(,7Y2Xr0j0蔐L9 73=[B VePxN Qfn@ʼnvP\XJqh湅 ,C~fT >57+MSRL*V|A KyJFm -V`Jӓr32ƥ֠J[B{+SDJaRp&wפdO1/ږ²132Ȫ %`])UͶcT˦2N6&K!JxPs/I7'!,TvP "y_$5ٚγI_-śQJoXF`d"I$dI6˩*%+HQ M0㌤!vp׌>G٭FV^oF$&L#.V@KRa8cY&a{@r6fjא-K6o{ YZmR$:]X>ە\lf(RTREM@(NV$^u'TlO-6 (uڶbj=ʙ)6z,&Y ,6BaSm "ص^{ꏵ,iqs ׈“22UQ;F3NbY9>[:@̛<iPȷO,N3>)P( 7H 8u@Ie ;+26IChHn먾0M~ۍNNlLI%/4!hw6O pOV% g@ZP@ Kd/ 8 E+:_+ SCĕ eȩ/e6 -} WtL!ג)YW''1DkgSHIeqϱ4L5BANpSsz9OHb3.OH˹TE/u3e-}.ᥤy|I_5*PD*NmO *Iz2)-ɵ[ԥj3LV %Jl|hkp}o'KaڄԹmM9gzikw^ r=?'1,Nzj\)RTWnlcFjq]5TO/.U +;V]f'W4| ^MJ$Nv8ѥ?M\:P%%C>A\LeJ-VnXr,&bIBBNN %_CtANSD9-/USvE6ЋUp?g'uG%$ii$ohu*5r?I9E4O8,U~)dppe&M=5;sm) :\ClKrYI6V^ `(ZKPp;,*ZhsM\m,J`E}H'Tb:^쌋U-P{mmT6)nH"I*hNQyvUL8J~-4,0 HQjr/XIvą*EVru:)'st6XŎkSpv%O!Cz図9n}Cü47W,RaɷIrEHdP&׵O jړ4^M2ү%Xtr E H\Tb4Lҥo(@95&ڤX oi2uuAٺLN)'0Q;m"!TÒ5J3TAl]eظ>q:."9!#*,C2ϼڸ Jaz6?-fqg}zpRT#dx6XnjxwVҼ6\[Sdh4DӤJYi. n4P&kSފP\M10VRSak<\MGOwFN5L.b]+]KrTЋǡ$W%=*̣0iZA\CôIyE9p/,-mD\żFqSKHOtH9(0fmKФN9C<Tf[UmT.cFq7q+O$jfvԢT PR\ZTwiBm %mv'9U\;D33VӧY6IJR,oP$yG\8oXd6eQ0yOpơ"%gT%4?<}bd[{rfx%NDAdai9';09cL\HFLISAFCIS