Unknown]|]|BOOKMOBI'#,*4e=E M T]seKm6rrtt "$& MOBIg JP EXTHd ...j(2012-04-04 10:55:05.414000+00:00l4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com]p4calibre:17ec0791-b85c-475c-bab4-0f6c9c317678q,b9a8f125-bba1-4dbf-bb96-361ba54e922bt mkindle:embed:0001   EBOKRKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) skKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :)Kapitpzmus,rieda Rnyojre (nie úplných)ačiatočníkov :) fGGGGDiWWSÚvodo뇟 GGGGGߌeovojeodstatekonomickýystémlože@aocheciach:ámezdn)ráci (Dzazdu),úkromlastctvýrobos(na(kladovár@jov,aPmИlií)18dukciirčeHmenuvytyazisku.WWGGGGGWVNiekto ľudi€IkyebDál,oHčših.bymežili,usídávať`šuchopnospraco,hne؏ ,sHejakotĺkporPrkupɇazýviДvarx@žargóne „buržoázia“.ruhWQ9ujúc8letát (vnformA oeijdešžš vexte)???GGGGG??WjphmicesqeHzeinvestя0li9peň.eďfunga5_rmup2@juP, čbvhnaciiluyאגׂGGGGGגT,dalepYpadožuɰáydᰈkôžzȁy2nebuchivoPEedpcRvypminiXlhy,obtoatrofklimarozsiahlaudoba(zn8,c.¨pSplodp ďaḽ9ȄdYvymiXxrazp!PȄtendenom0fi

 GGGGGGolor="#000">Tenxrxvyplateorenouaz) „nada“.ískaqi܈p(s@v ľdôvo!ečoczmus zHystXložAivykorisť íuctyy.wwwwwwGGGGGxcesvdteXvnakprPthchmezdn,ich,t*vúkromxspčnohachavoerejn0seAeakisčelie8ymtokPH"mienkٙľiСh6(aximychjomike.AX堡tiiehPnaPP.ԈzahŕňacڒҐHsiloorlodenhh)ovyt(nxjeneY/ch)qoтslueb (fyzic ,mociolny8exut)ɾ1eIB)y_____GGGGG>P?e?m@aylúž:eďُ:ϒ)neoznačX8Mal`z"1skú“lohisooso@obzadarmo.˅4q`mJjednuartovokov777GGGGG77>Z훟z2í,a nevidiщ 򳐱@dd@@xa / aȠ鴘orb𮏮038073?wu3_____GGGGGφGFKonkureట???GGGGg'hšéf e,pstrhxXi sominm.emôživȁxoXové,aktrIplyvrospep,)dze,kphеiekezjePIapostabyjm3oAnilvtedskutočv d*us;omot>.Мvqe00tvrd,nHobymonalebPvlasáujm̝О(!pšo`ípojemEaXvorʓ??????GGGGG}UύJi(dôsledkuskcu9ivšppXHZhľaςȊnašedcudzenienímanérostredctvomontrolyotrany šéfa;CvojedWTneosobnýchrhovRsíl9kurencsstatPmi+mi.

 GGGGGGolor="#000">Právaetú{oviapoliticivárouS „ mlám“ezmocxmusaťak,ba pečilixálukumu0ciu (aozhodn@amoho žicelkXdobre!).emôžu]vašzáujme,eboékoľvek ústupky,torn(izn,pomoh0i煰airj medziúrovnOOOOOGGGGG">Akpríkladýrobcayvinechnológ#y tdxXduktivitu,팑paHcumestnancov,š iskzhcenuڌ)Ptii???GGGGG??:chceP@鉈irp hpov0/eaúšť(,iecuohľahWc`vyšt rhHhvXe8iajhbudeezaviesa ׅ!l7schop.WWGGGGGWravda en8(vruasi2p, č0apáčhskorovznikmono!w zmizymskripota .֣dl8(Ykapiouahu8át_____GGGGFiŠ8br@)votnfunkciH!8cksčniedravg`ýaáh1. +myužívsXypɨ!pracujúctrievípad`Ppok0Xvr(˃˄N7jímnamiehÉraj)o@íPᚱdu Hde1eǒooooǔǂGGGGGPrez0ivúčas„idenym“y0libelPkiaxorYraϪ塨\iekedH8Ɏoliˠov͎HwpvSSRfahTans(aemecP䃀-dlišnbσϱ ktorbuit!0asevyhnut8v؀XX9AnP.ȀvohhexPiumuw77777wwGGGGGwwKeďýy(éfdonún,krem

 GGGGGCi\color="#000">Dejiny8ׂׂׂׅGGGGG>KapitXzmusaámedkladáko „prirodzex“ystémytvorodobnehoryebo údoliaôsobPmíl,torélovekedokáževládať;rekonomick0́eýslom ľudskejhvahy.ˆsšaAvznikolok`ch,ntenzívnehoozsiahlqsizoelsvete.ajskôrošl)vinut!kra`ákhradz@niuxzemkovxvyh0sebestač;roľAzopX؈yôdyide툸$Ptovárch.hkxodpor≐drv. ĽudiaLzdorXvnu qezd"re,!8hťouá vuctv8xPäzn,učSdexhap(o8.ЇaX yenrichaIIIAngl@Pao 72 :hGGGGGGGGGGGNeC8ks šíril8ostpmxzi`ah8cbojQápaximperiymocné8a.Ėckr(lnemxniQqciQ@c0omunitynúx@opɔPsvojuzV.edyt0alidti–naQaponsjijcielen(abyІXnku(at872m-iam.֤0dY @!ípoh,eci prujúo,:oXCaer0m ëoooooGGGGG?@havidmz73:!orghZ.el8(oncepúk+vlasxpýr(9ivaz`ž tavK`smamätJ, A9ymyl>a҇8vyهSmijxenc0*y`ahyphkreꮪaQnie8č((Pž0͇ɅXšet{zhabala

 Najprvrebaovedať, žeipaásudzovôznymipôsobmi. Ľudia častoovorxo3e kultúrnom/sociHgickomýzname.apríklad,dnЄDmXraHzahraničnéilmy,racujúca}futbal,yššXcylindreᆘdobne.όςGGGGGόOՌvšak2ÌajXáieejkoéhotavenia.yxužív8`jemom-,ebhu`eevyhnutppochope`ngh`apitckspXpitiežho,kouž"mhť?????GGGGGJelitzhrazkna efiníc}yslúžiy1raďdnotlivcovo0tegórií@lXbyililktorutvára@ášvetečoi šéfov li@iontakÀhoჰrob5zlep0e@ivoodmienky. 777777wwGGGGE>Tzmus.?OOOOGGGGwqEysmvlábdnešPҞ`nazývGA77GGGGG77>AВɥXɠuli@sX8tcplo8nxXsamoexpanziálu –0vary azpyc@ypeňgggggGGGGG>NH@vímI(harútikacprhctv`ľudsi@c8ZynunAiblomokLvyRozdieledziorenou1HumoujmHplatobezdnad;a“.ԁsech؁P"Gziskhauďreinvestshlš0z@kúpinluxusaneOGGGGGGGGGGAxmlen1roces)bieha8íkťðP@hvlastnič,Pxábpj,.j.nceonPpoľndôdý8Tá@$pvх#9nosqraHbbiɁzáklalhpo*H@ti70bucaGGGGGTakjРci0ektrH" TdaHkreʙti.aruhWȒ n(mRk0kovKïd

 GGGGGGolor="#000">Naša aákladomejtppčno0,0fakt, žaáWPiiehau$,čz sroveňždysiluXda`maximálnyisk,uobzranitHnouGGGGFiTriedbojށ`???GGGGG''>KeďvCXšpivit`ámpatZMusíAodriadibudíčkue,artaznȂ8vajúcejL8`dhodI,érom,prmínaiPzPstb)a. GGGGGPzabePäčšinuۡživotSmožnodyeyx 0mi.j뎩ȧIiektH( nkyМoc(Нxudzi0nad(ibamalúrolu8lat prƆmo acovQnaý`Xky,volenatďGGGGG>Tanút-zdoا(߃߃߃߃߆GGGGGZteli@0hcúbyoddlixjcxidlhnižšmzdNaopaXmyAvychucey:túži@bye,krat vyššyo/////ooGGGGGooToxú protikaplizmRshoblvchxistnapätie:G=zquzdlzľmpoalodpor:Ppjomjotliv)8dHtrhť1xsizhovárslegamza,x,8kôr;eb)otvorenтk9cm(tkov,poenmokup!H777777wwGGGGGwwttrnyoj.onfliktexýz`haPHiݜ SstavʗckX„buržoáziu“_____GGGGGKiwӧՕ!š,adôlextej:yisky. Úto toatuOmkd@۬ƒšočinXakéhokoľvek)apoukazmož`Benc l"ez kromh@aaý0.Ӡ:acpʄPtejGiـseo/////ooGGGGFiMimoLa___GGGGGGG>Tcodoh 8ib/t czj9nohaspoPa. ="0pt"idth="0pt"lign="justify">

Napríklad,enovoostupnéývanieeiečo, (aýkašetkýchracujúcich.Â_[prásaknameeziskovVapitckejkonomikZčastoozumnejšstavaťuxusytdomy,ociestisíc0udímadeť,koaviXktorsiôžemevol.ozabranuxálneho-aebosadezdnyierovas ťou8doja. WWWWWWGGGGGPodobne4dej1monfliktujakzdravotЎr8liv0iládyTfirmyapokúš:znížvýdavky škrtampoč8`vXzpoplat0službabyslirno)qSu,tiaľBchcQtnajleppuс`ppeňazí.''''''ggGGGGEix„Strh"a“.OOOOGGGGGww>HAlckxzáuj@Мv úpl@(otie끄,enȐczmeُTnadmirčimieru텐.`s@pochopisličnBskupíndebatáH`pčenszA,itȪo8P`Yleȕ`s|hddelhρv'??GGGGG??>T:y9diekqoslabytvo ;@šíÐ>.argarethatcheppodpalúkrom vl @c(!–pQeľv 80.khBrniiac0շ (a, y2+ylštrajXBkeďʗkrkuypotéku) umožnizodnokQךskôrzjHocov؂k@ktívne.ovrhnupartduHJ AfrikeznIp؅ܥ͘vďak9medz≎jXbt tomh%iW Pbudosý emexxenc@toh0sys؂došl({uTchGGGGGŠéfoviasilyírôzspôImateasyHloghyɢv@ezZielifesijhHvxa,asygend@.rnovap))defc؃Ÿؔa–󆺃!`plx1[ tvrd v iitux؊\iak0ǎGGGGGА>ZXer8ׂׂׂׅGGGGG>PoĥKjmL؀x𔈿zmysloAvyjadr(š0á0mnfliktہiapit@zmuszzst횘@$aby 0z)Xa cViIʤm(oti䅈u9rhie(yvbtypu؋čnibezeňaz˲87,﹠nizQICQiHnapĺň8;Ѕieb:iberxns@un8 Q_i_//////-p>

KAPITALIZMUS,RIEDAKNYOJRE (NIE ÚPLNÝCH)AČIATOČNÍKOV :)X1wwwGGGGG„Kapitpzmusaámredkladáko 8prirodzený“ystémytvorodobnehoryebo údoliaôsobPmíl,toré človekedokáževládať;rekonomick0́eýslom ľudskejhvahy.ˆsšaAvznikolok`ch,ntenzívneho rozsiahlysioelsvete.׍׍׍׍׍אGGGGGEdnesnu8Auazývaszalo8namoexpanziiálu (t1z@`árajúiacovy Pň).eodmysliteľnoúčasť`tohto(ocesudel@8pčnovotried*cQracucej.''GGGGG'&TáyublicstavkrkIjednoduchúvodygaa{yvyɚȂXbiehahumu@,xolaoȃuojHťGGGGGGGGGGG"cer8imgbaseline"213"ecindex|3q<peight="0pt"idthdalign="justify">Úspešný štrajkodeniciachpPuertoeal -narchosyndik zmus(praxi (2008)

< Zápiskyriednybojov.žitočnékúsenohXyealýxorganizáciídborovzväzov߅߅߅߅߅߅߅߅Venezuela: 10ok8vládyugaháveza9PriamekcieacovH(h.ákladdruhykonkrétnehíyׄׄׄׄׄׄׄׄozor,Bista!ugnouch:ӑo ŠpelskaNemecPsize="2"> GGGGGGNBZ,.O.OX 16, 840 08ratislava 48;eb: aref="http://nbz.paa.skwwqWUna,-mailto:@_WGGGGGGGEmbp:pagebreak??c4otes1emǂǂǂǂ>[filepos=2702WWWU←1oW߁߁߁]džblockqu׆χwoosu0slE9">remieňaťtovarPedamožň menuaze).;ojGǀG߆GO5460WWW2o߁߁ߏǏχwojemykorisťPh)iritikeapitK0oomickéhoysténužív „morálX“zn@.(jdezne0`chápe8bežneječilфvlastڅidhodnoty.ent0poadzHaˆy (odpčlovenskýekladtefereX!roku 1985),ktoromarx9lyzl.(isvetľíቐ:QςRdHzá!néjyx úžitkovár`veceočná)Xdvynprostrectvpzí).kznikiba,Hvoroduktapci k Y1d.suȍvpiseóro esledujú؃:eďzkrajčírsiomovšiiohavice,skytulenúu.˂dane-X_Ptomvzťah+šlo뗈umuliPtuungqikbehuЉ0ْE. SpaHWsoOOOOOLievolebombinxRozedziomypmc蜜ٔJHipe:!Rovnadruh(na5QhrQR,?sxtď.)ôžátȑčkuhl`b@yiemysel@`WlebAe zpohbiteľ0VjYprac؆(ámezac3mdenIomvšaHHEiWneHnhx !]@o"߂produkujeapitálruhomie;retožeprvprípadeehocakamiIoceseebazhodnocovania>u,?8H.“ (Zdroj: <OOOOOO2b;a)edn ectedayťrajčírakoamestnancskejirmy,náoskytnúťvoslužbysobe,toch`trebi s{iteľ (pričP, čiátojalp)lebo).eznhvšak, ý`ôahápalternatívuzmkeďž*zal nHeqenciieňažné0systému.;blockquoteojgeight="0ptidthÅign="justifyWViac8؅kladu///st. /unduct-labour1981___ςςςςȅOOOOKߌ''o>TablefÀЁ0sXЂ="-14җ*34331>12M811>28073>p2702qׂ5460t'#a NMody>INDXTAGX 05IDXTINDX00Ɔ01* ы026U03 0405) τIDXT123←1←2←3JFIFXXC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" J !1AQ"aq2B#3Rrb$%4S&EF6!1AQ"aq2#B$b ? t7K{܆4kt8L@MS`Գmh<9u[P:h֭-׊+{FŜgx_卟}opcqeb'UtL}@]Id=s\ԳUJ5>ƍN%WU00: qnƁj*ϫT~F$ӷPWo^Y85@?.7NTrۆcY&N_4@&0@vЭrt0ϣ1}|ÛNj~w?geiG j/':`›8^KI: J Swi$f}U}K~8C nڍ6yev]5UNH=ʟ?<2ڣVT W#rvcENa[ _oS]ܩ>OVL@>sUUp㺝c?_&k91ǪoNL?:hc}D>dUAVmU*"/\/upwg/ӹntմ.2Z.Enn9sg>dKS<ȩ4ȊÞx_iF9:[]V˻Z,j2jZSsN,Q#\-\{C3è$h*?V!ADQ3Q3jIQ留?RPΗVn;EyF'SY9wzZT-lg{xjewW/s(Zz>EfXɻVW"V+[9M]Oj=u#Ybb$wS6McpE9|M]Wh]̝VB>*_$reL e^K#X!À:wYMT^]:ڽO~VM*0U/\}M85[}Zw1Y1Ӊʸ<O(ssq%±p欍8Q>j`N+e`mnsȎL*9ƨڀ8}2鍯ܩft5McF{S9]{j޽DY z##⬉_9V)w#Z˞U^:s_W5%cګVrWhϼ\5O k*fEIj&z/Tsrxu5H妧doU|Lo#Wƙ9?C EQ=%ٌZZ^JDʻq:-uOMa|2+sW/7]Y\Si2-rط թԴhbȳFk0* WTC%EKNUZ56iy%W9p56j-#ꠎ /Jg/' ? -45ұ1,$h櫂Z}eM3]⨏"~8ٚ%*n7Y⇅;櫕Wڋ:E]IO JpĮ{zx3N3TMv*&7p kkvʇQMEh2K[uDG/ >>U?WuwV'LHtz[ɜ;GeeۑU`Y ۍ 4emh疭[SwO"\"qxlګ,0_5M:Ծ;)k; Ui}ZuX\6vt7"e]ku~Md{xѽ*:--0Cf2LV9Ѯlu\51f(叿[66&cjT qv˯t#T\UW$NEEVLܧ_.dHCtӲ(l-G9Q<~u٢3>/|nԫ~i/W||Zn- -=LcOniq?¸۬UW=GܱI:ƹc%c4u]`j"Y[oQܚRENyjGUTn~Ju»QY4mHVGʉ:-r]G_%8S tE򄍨F+[IE(U}NOyvyTipG*cĞG!I 7_blBE=f_zhr-騻3WZ*~qS7&{܋zWHh$wi//vP7;YƙZ:H|.OnTۭ4v8fNr驹k\yBɚU;Gͩ=vyW@xdV/E9Pnnj3cSJ"SI'Jm3SKJwSS'OlkuѪq%ݼ?7o]5"if&'=>ٹ]zU=ݶ,geCܼz"_j? O z/]ߝ7{gյ~l}6?3~ܟ|?G7]=ZkU r=+ɜq&4UMPuYQ3¯&|.6FySVv>xQU`5oKaj{&+qrN~Mz[[Q%ȧ~{DDT4̠U%^+}U_ cO΢ŷYڑy*''/Rk4 yk*7oȉUT-֟ku>RWk3.q4ۜE['K]UUmG/oRB\r'qۙxM&snS3-w;Ejꊒ5?U05bjegJjջ|bm4gST8X}cR$EX19 Oԍ;U5ˤꈼ)Z"qP˄/<իĩCk~ZG@5sT b<عEC|ΒtˑESW5ZʡiVyxʸ1hZ~h#͎5]=~tr$W"Q0CaES<+-lئhߣ7^ eeȔLS3DeU:wcA#e9?DZ\4Ez\T4}Ӓvs FUE(5 c6$.j*g޼nh81|LokSϵab\45MUJʤj\'_jmIvIU?F'Z Y{oC7c9"jJr:N}1f>f5s9[Ȭ43LO,Gknzq9WYSͣѮHNj> _'1=zv_:⩧ڎn=CqTEKUQ)p"|&޽mK"K | n/TUr:DcxsewytJ]-T^,P:6;F9\ LJff-Qn޻ޛᧂJTk~(_I^X^Vsz\llKwhV7ͅJS})>(jynW>J*\$}; 53cb{gruEDȽlβq2"=SG4f38eWpCnάN;^/%CҶoti-4z:Qv>f5r6znU/v梦DcUz7W؈[k٫Wuj5Ug \SZܴMU!=>8#޴n C夎+hQێ*nz[PUkXz''z9=G\Bf&Jz%Vb*cͩ7#c{ʯG`I;ML ]ZqzKR98n:Fza(bVU>?7xmT6]iif&JtfܖVmXgv,ִͦwM"xNk>դV,5Veb)?g#_nMD^-WjJVzO::ߦͻ11Ns=ɢz_ʛUGPzdv.VE:j}[]#4¾8?ohi-c,s9Tk-ƶL̐1DU>DnsQ&⨕™FA{ڽZGRWҵaV璢epjĵZ!UV?sx.o5tvoa!i}i竁pz*=L&N{X~IUA$Wjf&]ܵ["'?R}靨Ei*5^m`}6%m10"Qq༔'WtՌLGz[1TM}%Dkq.Hpzݖ)qV֪7ˎk 5-XjbFʧԫ[\g~$Gp/6Y]54:½|1ȷfΒ%3?LW#OfŮ{f^l:Zh=dPT2TD|HuN3lwkgIwCS͙sVUs_%%=v~VgS/Ge>'wCAI_C[OŇ1̞T)*\cma?,F9oܠ IR6)]"1ʩ"#/&InR2 ixƪ+3̞t&v+igHIQTNxL""'+}YtTQ3%{DT¢U3YE5bqN3uc5EMr-GکprnlVEr6Ф*!oteէF=QW/>jF{y1Z׶IW=^vS8GE=>_UG4oôӻY;824Ew4flP:JTR58},ܝLӨdz艷NR9]OX-N\Ӷ6*I' <9aH˙&D)V9KR*DjOSEZkUW㧖siQfbֲhWKM?)f|*|+'}7l6WآDp\ Щcٽ+XnOR>;\Roe?lnj5ze? K'5β+u)|U\aEU4zgƔ_k~]ke++qLN'9\U1@BmiC5em9je "*uTRjAUWxi؏VG%ETNY<᳗-(=&Zj8c^vqU7u=rHb69[[۞Jb GC%GpS'G6'$=#`ӷtOZٸwqυxz]>Qf3;bv]ܵETFgnR]TG9fñ:mtIYpGVHk_k-ȱKB2AU`WrWs8O=C(VU:{+ܪDUZE?DG0*ޚ:ciJ'cYOMQi8"6WjV";,ƧCu7Jg v=7i-UoCuO_>8LUWs5-Yq-e4Qo.^]8%c#|< "sRIԳUh95qE/Ypۣut4rS5guL蜢fc|]_6,H!H)b85nMfvfzuS캞h]S>D5#g÷sYeYnÕiY:Q[-}M{*<4rm$j'غvڎw$sN~;Q}','cߧQoĻUXs(׍fyi,WB+&T*a^8Ro.\4>|.Tм/Rj#.33DG9v fTǗWESSV)4LN}$sꙤDWSѽς.V٬VgFӬ͆&s3FT{6Wq M$I16]/K-$4G+r*OWŵ5]9ُ|?4E5TgE[ u^OWtHiQpL2$rENivpcq$ υZmwe[mH-_<̎DDjg©NR"k&SެDGV5nM1MS,N3eQj4ŹG벿aIިԒ52Y6ਕS|Y8t2-GL$/]ݷZ]uyhZ#*/5@`G#1YT߫p&YYrϢYXJ.X\TSIJk6_*sLM=Zoݹnv,WF^m!岺I?Ej#+U95}tT|JrAOJhWjsj/nږk6W謞y:DV'{LZ>Ynt<٪{y}u+os6zKGұQy9WU=Bomݨj*F{x>Ӻi.u1QJ>I EEG't:Z+/ uLTKܮ\ y} %mQ3O1Wz/iq9RLN]jQ)NώUm\$gWN&PBMI[hl5նu^yNHU^entt淪\Eh룇܋\B3]4;D,jrh:>ED^NNu*4n5Ke|$?9NJd.mwMwKS9uir&x5U$UimUUQ ~.ֿ!Y2eWq+yojujq3>Wn<#uz+bZG9EEN3%hpvj+&:""ƖݪZn#[+X 47gMKvvr!rdxHVtf"O]~ Λ/$ŴWd%SYctT,t֖6}-ⲁ]kG"64LRSTMK;'HfbFkCov՗2Sܯ0UV<~&_W.\wXu6su/=wu/3֦~89 fOJb#`\ܪk@ٿhuҭG68ދ$d}~mEGErq;uj"&Z;m޻=lr$z'DB˔kn{6ԱrBnjE3_dLR2{/5l}Bx1vpoYZME6*3N=d<Ң5ǽ=٣ MFSբ=WuV c;=ʢ*, ĩ?3[Sqy'r$\SGhj߿>q:mlڳMV {t%δڢQb2&Y:r%;-+l75#UWO/7%u\ѵYNǻ)/TOגݫ׳6f6GNKֻ N$I4ډj|tzwK/K݆ X%3Ӆ{\qOAލ[\rh9ꢎJ8tt֖5k++(G>J*뛞UR*xS1rؑ55O_FFneGt7şY[5:D%UTTr{:"Hr5>՗j8"|p;nskسWL{UuL߮mŮОywHRYֶjh\ԕ5T+,9UʾjKܵ9w髼ҝ3%,͓8D^iLfkr[kl#}uDTȌ;+n~sU='.E3M3."=m*ie>;US9O#ү\^ WSNHQ*y*?yg_oH\Sɝ4ŭmjLY8{ryȂ-ߧ1T{F3ߩ.vHiѷ%Ҭ_Y㧊:Y5o}W O'7C=Z<\h'þ%X^W^V=l֦$=<|ME3Lbgf"'fQZjHes~JaUSF&GM]MScmMD6&$zIx""69@{$Y黐T=YnrɈ7mٻN=3$yO">@Yϙyw9ʪOqaD>n{n $4rwn{UC M\;e45OEVeWNUTSN vkSUT~:+Qһ86E>g1~Y7sɬu-e4TpHk^fQh{ܯ4~ORNDlz&ͣud>X'r? \"*.SG5yӬ/Ya붛NOv7m?$ثA#QXUEE0zX4F~,l:rwo>ӿ 45S8fv'ߗ=N8WC:jS]dIjNըѨʖѠuEmhgTȑVQqבjm ,RGcV"3<.G16qmO=Jbsgod-tWڨ,55ߺW'MAkE UEi4GZ{cUɔ橕jdV |۽ad4Ԗʗįns<ǹnj劦g1ҜzwzL{UN3{|ȭ\9L-if};fkr*ER-jmIu[̔JINjsz*^F`$ HVT,Hm\M1TtO\yUMȦg7:UU9r%|J|*Qb@f{7;dGY%Z:Ƚ}w.>(%,yms5>XZlt4G֢'h#-TX/j+R"vؽ-NYؾ+v'̭g+r2"?v"}#T-Ug{ь'ʸDDzeU}}UtyguڒMǸ[ci}_EahC&H&D[l6+vuSMJsUIӖ:{)t/IFNMӯQQ4FDE>x{f翖ݝKu:k< ϕݏ.Oj#pFmw$*ۋ%:#cU;_YWW ejk^XoJfl2rɔQq}ZxQ#I$g+0_/UbHw['Fg2\)vEn$ir%T^V5EmtʊT/OU~f[QTG,MU#"'3 ѨqNg?~)6lz}%mj>U$T\\zwf gw=QSe>g/ۡE)jl1ݙ#\Lz90QQY#޺tku=\+QᓤM~9vZSF/Qu%}ѷ^1kP,b(.|.JZ{j0jn뭏T{xVʪ".ŭov;Eoki+ s췅yè}Sz)b|39[ٳhs?0jk9:ikޜ=㑊F'?j~ W*e=m22Ȉ/O¥cY9ǵpT褙uMqH'Y +_EEsNy'U۞]$DU3Lwym"ؘǻMcq.upT+8\p]ܹiS#his2?ֺ.Rke0#eVV>Kq7>H8yZ#D/qGBuTs :T=]ElR#w($E:[-G(kT'Ʈ\tL\eY+_,*2]^y7k S ki#{Og!;*9nY)9*m1cQY{eYw:a3ğnۦUpR@Zb5}\cWCjikܔDI.EG'SPJ",Tx/koExiih9f*9a}emELĚGHzW<>""1>g3\ 2l1G#Uʌj:7g2_7{OS^+4CqO{Y#UEࣥd \rʽ}p IFWh ۻZtqOT84R<=*%sLHyW*5<@bgCwQUOmE6]TZhWzjtq3CcO ]tN[lK437(YOl.յwzhi.Lb]3jrV]teG+'=zgytqEv "ywLGFcu/ fEyQ閤;ܽM=C}ndW^Jz9\^}|*K޽.%ssF+Jswz;NX,r-5Leb&^ƵUS5'^4x13O."3=:64nnv mjj2cDOYvW^-?&wF9戼ɺKlۚzkZ~6rqq{е=ȪTr^\o>3T")GP%3Ӯe imڏ=*u/s_\cEfgZnХDʱUq(3XivbJfs]TÓ'%oط垺 %nXJ1Sj"b13;Qg=l[v*bOq]";UDV7#St%ٴUFRS,To{pwN.XDCSGTY(^5r{E2IEuJS1NELpEqV*khIS-os:Saj/kg5Ws1Wz%E[DS"sz/lz[UUj+LLrrzʪpy۪Yw]WO,TYӦ2UTO̞u^RS=˓'92snS$yVRu%4u4uiG+ȫyg-ME5U4v1tLF)V&|n[6ϼ,|w3.^8ջ]i4ͲEW⑈3U>F򲲺vST1Qjz.rSau˩,5d6}Ur|S)Bר\MWM7*;xLvJ"+"3;o,GwMQ{Q^ȧG'K,pR$tj"eWN= TB'r9ʫ{wQ> A:ܷmOmJ䷬#89Ow]T3"#84EKS:ѻ@V%-gwo4ĘD^7[Zs^]mlMV2-huy_'rکg߼z*5*Ȋzm#7r51W{usDێi"gݶYzK3ZvUm|jK[֢5>Wjsm !doܜNQ<"ӷlU$VR7 w?)+s炋LĒZ=8Q^'izWZZ8WˁOŞM,MzE+؏L9N$_2EܵU噎N1=tڶjVuL:"'CG5LTTsWY`TkVxU:PSHL,rIL~UOU==\uPF"G"9&:6kfMN99x*~HY1f=Qz眩 Yz}w5jaDN}?ʢM;Q+_ԾݺmSQB|$52ӾF,oXܭW5z Yhu͊ԭG66=ŜH"@)vCS1"a8Gr[t~U2`Աrbj%˙ޢaCX^հ1JTN''^9sS&M.vi܉[U$aõo[\s6#/FLUƋs%{;,!g,,OQdӢSsǯSE~8HH 7d˳h#v9tzgުV`Z~ ƋSXͱpM-D%| S]:>:EQ}#n>M6vg}.2sT࿔vꙭoد2=ʿSeJ^ʟ}&m4L~J~hl)4fz>N١zrG24_@e[k4TU5 h(LCIOch̘tvΝɟ䡕m]T5aQց[} |MĨnb*Ƣ}MwTO{uH"H{+k?|/*'d˘լSDOM>j',-YKXpvM7ɱ쭤!vj.X¾6rX0#fmϿO}RҏR'9Ihñu'R?q NKZ<>;]v ~DZWnڹG6$T_bh-0"$tѢrN@""a9 JFIFXXC !"$"$C" ?!1AQ"aq#s 234SBRDb/!1AQaq"2B ?ܴD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDR[cw}*X |$nZ( <ӇVg`fF&Qvz*~qV9y6 ruvğӵg?l;Rvӯ;ih Y#mSMGVk#x؄"ֻ>,f?!R!ʣ,lV+>G(Y<6´p 2,g£,q2 7=YѸ.&3~ em~1̝ȹg+2ES@e) E5ΗwNܖchit`sh=DD;\'=Q77jXEoЍXnhbjک0,KN R{' HB@/jizRRpk*zc=l8 fw:=;qஜLzgY嵞t!$572qEq Usfm̍͞HKt8p;߁j'|LhÝV?hWK+ًVߨҶ~+z4:-5O\<S7d̗O/9ptdI.xrM8 ɡtMxY%<)>8C$k y7y]NH/Z:9+*Z}1q 5Uܖ|}&<\nUY2ҐN=wχKrizMc=MS*TaF{ή׳B$ Wb><cCZgY_?3OùE*XY%dεKhUlSN%RrWr#Ut\R=CE:kL&b"b2qf aH#oa_hؾٲvɐ坁n_G˧ o*g=0O Pۉ}')'mYrNj;ފf7m1! 88ׁ'ŝq'+TG>'06x$owGBAyEQԫRj1q$/'_Y Z*Fr+C}[rud.g?ƎѰ[4:ޫĦpRI&隥vJn-P9Fpǻ|v><{36B%fM瑅0pϑ齋5gq21X/,=si[ PA֞g욹fku',hpƴ<+KN=->>'?jƃ*vS5[o8,q^Km3}9y9<xSIbُ]t9<A>O 㸉xz4 mU9*(bkC@,>>u{sM1 \9y?pT縓p\mǴ\^CI \^%~2UCb%>eBz{pXw6Ypg5^Z0KSCe)a{<$Cڟ3.}9bC!tvckNctt*nPtZ74/,{v: >\%ϦKfw_h~ZUjJJQ/MnRַR۞ۃhat<#Vv3w(5;I0A-;`ֻuL|I&Fà{?Xd:#קؠO=]=GI\~}WʫMBI%5:D^zԫ(/ ~fx.Yd͋0Ѕ#i{̌,7ewx{;f6L5zX YuL>Y1X{KNNJ~LcK@sG ~CryY't4ff>1XxyV!U썌rZӻfKP""z݃e|:ʝmֱԆ"]'c~*j+t,<'mvVl6&PkHkjnPCS2vuWΥ2[tv%q18:oVt;[ Jv|6 - vW$|oZr~E5_utu35{2;wy)EzFo| d""Anč׽UiTY|bSKupimSDe'Kx^-s) 3>ZX }w38;q3tݲ[rԖj#uv! Mqi.u vnm> #">O>4nzU<>'{9i&C`^h#+]bKUR$olb'2]4ön619t1ٰɮōrd"Xoqwx'w1㸁GQ0=7asVi^uIb1N n`]W%Ζ_vڶ"4tdpdL6&| -H'$g^.ee'd8ZHa^Qk[5+SILrM&7iҿGTjO֡Yٙߛ@+*u;{mK}k0/'Z$kkJ t57m2tU|G0N6]EKT*"We)3* k R*k)D@$|v?k6^tIy[PqSn;aeQ3``uKoT*^TN;F 9 [3+)>$I|޾Ƴ66t=].^PG^$&jtIbgLT7XG]N"5=zg]&Xv?YOdNko\G_i+?cnKlk~f6VC^%61d]-! `,a>KrW]+iJmm)8UMJN$z|hD7zmw=U9G{?2{"[&&+XZe:hɠzZ*R_.eYxp<הI!&4o,:%SPː [,=z/\By~+ƙG!] wa oVDE$D@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@JFIFXXC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((," K !1AQa"2q#BTURbc34Sr$CVst3 !1QR"Aq2Sa3B ?(""" """ """ H lZ%P˵du1?w>Ƌ^+eYUQ0VTD@DDD@DDD@DDD@DXq <Z]WR*JVqdmoo]%[zi vapշcv}PWIU9A8dcZ@!(ΐwmO[t[j;t=8()Ĺ$ēڰ Mָ6jwm׌D3ɓ@x+) 'H58 D/НVkAr{k'h야ϴ`T"!D@DDD@DDD@DD' pcI$8{ ΐ7tvc`Ǧ|5Fڝ_rOsԪֶ{udY]4n%ER]MKjʧIGsG <Ө2D.kmv]d˾ vdQGrotR6HZC ?Q$Quƀ@8Ճh`T絾0<|4k}E[xp%K[9,""" """ "/4 h$\vMi}}Gǜ)7*$Hk^G[_>*j}EvYn7k*@x%6tֻ8#wL?wo`zBɌsf4j1,O{RڮΖm3~(13=kSSQ5LJdCqq'Wv$sCĚW,qj6 l Ҵ4?7WCʮٝnl:霿US]Nq_lpq-{wJmSq 4b' `Zg(J ",-ͯ{vҬ0A,۠cὅ-3VUUV݅~ gbUO^g@Qu?zGe{@ÿ`򤥼>TDD$,88(hPi;kcq=MT2QW64vvP%%/kFIxt&Ȇ 6!%r7=Q}pyӻwݜ*NcO.udMc~Km5D .k n{))z L-qB=u~$}oS6#o3fӵ팿p$g[U=PVu\}=.sMWFEETQ7?.Vo k=O.JU MRMe쐆8p5:jig^5$aCsAJtbZۛyQ-_qs쳹ǙtѓRCZuim}>{%ѸދpGKG Ly8o.kMY]Q Z8d^VW>^_͏V~V[I]+2%3$1H<|36:0V2fGtp8+=m]KԪJrly+֟qJ߭Ֆ'IEgL3$ dpOrh>6o%U%z96?c}dqP:ra^d'#h,}ט]QJȥkǿbhwy/Ry+֟qH6W>cj9I[RJwLGd7Zm1ڔU5H4TIFD s\F#֚6=fs9.w6Yᤰߝy;EN6Qt䫃6Itnü.Go6z}t`=Yk#|IR.٣,9Kݐ۶&S_*$1hdXyswrPR)zNiM=MTHׇx} } _]W5Ō5X:ړkUo0t4.7[su!ﲎ&L I9qj*v! GgS*gQmlrجvg|k/Y1ørUγMGGgU8]HF[4Benϧ4{NtS}1qۡlWڎ=ACM_]vi7Q2I ڪ/PrAhss Pض)U5F#{<>+b jT:5xCÎaBk]5b(nO,u0;i793-l&HG}$TKHr .ZG":­^9ڦ~{3*>iAPI'>U6Zng{|Q.>ޢJ+%ζzj +l'q$J6osOKTR]bUdsABJ^sjK&ߚj@98? aҧ8cG'7.֠s$?V ^}-)K+qTC;ꩠTƗw8cA^ݵ]N=()ϯ?EvZU'TRׂep6ǰJyj88R@瑺g KE*t38>B4M7~('tA=ߢ*l՚A5wGMWQI#4yykO1ZKw-JLvC}|yjlKEG'Z̿>zJUQJZaյ#ׅ lgRضqa\!QB^CTaѧA?HWƎԳ5 c'$-_Of,}>{#j,iiƬweQeU>Ɓh4ƶ#+%OWhF#7d<UM].igiñ8j;7ugG]'q X>WoZx֞ \Y -[:~k h5;BxH(d{?~T׊}5$b1#K# [4w j A {]M3uddk nMZ`c]\xZkӊrߤ=i!v96]g6.aޚyd?b"vuaR8WnQx㸎P" """ [GO]M-5lO(ݒ)׎0١4 ?Z-72{h ]%j'tc=TpQaG2KuͮikAK2?l\j1]mĿkb>WJ]qya$ 0~r-֝^}"ހľK--=# )` ?O}Y'; gĝ!1/Dx$vwPScINY'= gĝ!1/D"rc/> ~q,֝Nw"`X/Z{ω$P |r& C^._yzӿ`~|Iޡ.K 9 ~q,}a|Q\C2N>%)U/5\U 0it7Ɵ.#׵^j0K~~4itWƗR`&.#_u^_\YKit7Ɵ.#5KfDQ!m5-X8>O?t޿ W^.{ v5hsj psA j -TKN49Ѽ#ҥ$D@DDD@a1vhuDrVۃ).n7Ь$&kIY54F/%Z<1sxrE}qV抺hQ_;԰y> ISHu>$8$rydݿۡʢ3"""P=]rxkxA{M).@HԼ}VY}uit~8?M$g= eAO6W;k}}.ijmD8Vx\Uߢ2g43n|mE.]<ݓ>n^4랞Sss[.sH湎-{K\;X@DD]n*-ՑKX S{CFA_ a?z ]-||z{=B"")1""" akZ Z+;*)Z(RɮsղTv+#(7/*7|Fk\ B:릓<-}SSCo4|`9X=r}ש72FiÚq^ Xwt0" ͍/xcA.q+- ECB$9"ez5 ttOO!.lsG7JCV-Ao gߕa tqjz}TEnfx 8dw %Ii?9-Y햙>eqW}XM!Գ=R +ߢ֛6΍݂@ٚ?@U]+_c6v >}"r+ve*֎Z;>Aw:Ͻ󞟺SϦ~_ ?- N=H{@BmQF<8>{nwiKM^ywnny2ii~+?Eܒcx{CAiv%XmqYmi& XQgo?tr&!D@DDD@Ⲉi.-}m2Kfv;|Ue+ hn里k?{GsFZ}bfg|wSD|ԧWe< Х躽yn:ay=MK CU{ԩb%jY@ 5MImn stOXm-00 >0Z_+k[C~)͙˵O^/j;Q^9@" """ """ """ /6;žZ+;'axUj;*/$'<}x>6hsHW,MargDjOE(_hjOfaj]n=RVӶ8ʧIrq9̔\wz)fN-#iix*$y}Zhq<vzuP1F1h8nOm""" """ """ """ nVp""" """ ""FLISAFCIS