Unknown]]BOOKMOBIM'$+?3;D M W]`/hrH{WQi >"$Ƒ&(}*],.0 24 I68e:;<>>f@ $B DF"H"AJ"mLMOBISh;GP#%$EXTHd ...j(2019-07-12 21:34:57.475000+00:00l4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com]p4calibre:42856c9f-5a15-4e9d-a619-d7898a0a4983q,ad950b8e-1ece-443c-8031-a05346dda6f5t mkindle:embed:0004   EBOKOIdeš na brigádu - Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať skIdeš na brigádu - Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametaťIdešarigádu? 8XpWWWWUSkúseno tipy,koebouenechaťametIggggg`fiz2"> Obsah:////1.b    !Úvod!ciele׀ojggggggOOOoσb>2Oi konfliktov?dachDž/oNezapočítaniXdpracovanýchodín8šaeakciaKolektívnepliu úlohimoonutejá rácǃ3ǃǃǃǃBezchranpomôcokrobím4P)vyše –Hmim!ǂ5ǂǂǂljieďe šéfQvákqevsiizhybu..wq6wwwwpZru? dajúedieť,usiaplatiť7výšHatPZkoHkicáš/+8////!ízkazjyý(,xempo4iečopamiat`T9WWWW)oolkswag -yselina,tAponižIiǟ 0ÚspporväzuriamahATOhcy.r.o. @yunik4/ul/gggGGooooooׄׄׯ3瀜Pokusqzov`obeceXAaktyzopáripovwow/wow?WWQDa?ck0i0tuden////SociáoisXdvodové ɃGGGGGFormAtnwwww+PňWWWWWTMocautoritdXǭǂǂǂǷpnosjpdrav XM(BOZP)gǃggggRozsa(racovného času?Nad!y'''''Spôsxkodwest k?=???;aeztúruDdmien-ndividukalolXírxie?_ooggg___ooooooׄׄ׬]4__Akoosiahnu(svoj?r(mbp:pbreak߅߅߅߅߅Ú 1ciel DŽDŽDŽDŽGǀpGBrožúra Idešarigádu?kúsenosti tipy,koebouenechaťametHerčenájmäým,toríúspokojno mzdami či pracovniodmienkachmajXchusiečoobiť.

 GGGGEPribližu`zážitky  aSlovenskuYv Čhách.äčši0nixsae8zovalaezDgentúrnovedôžuy`uočnšpiratívneiiešpoblémovpôsobkkoľvekstvateľmi.hcemeukáz, žejEВ~č8Xtzorgan9ybojssivopoxadavky. OOOOGGGGBr0äťla1hcov:ulOOb>odpč`ae'kovaHsyanHdHuanadrialrXRoz2disi؋YtȖRǣabyovor1o zlaXaaecvi `lowwwGGwwwww_?ww??9Plnvyššuveámees!YXvyleppaLi0j9teraz.aFacok1filsf,.com/IdesNaBu??< deB:žȢeؘHr0XrečítnovinkykajúPtľpGGGGDV druhydaIbrHúrn`za耀ováOpȡy (voolkswagene)Pobdrž-maiďaȬpani (textHprav!Ңsahxôvizácxzaav"XjhvXdopacovnéhoasuH0utcífiriemďžedč@epotvrd0, hzUiaAmakytú8výhodudH u nadc)kona). ŠtZXaktuzanalýzuegislavny!od 1.1.2015.i@9bohťazYväPbiouechce vy!mzdu. stsiedmškuiniaxiPyOOOOGGGGGG2"> 

Tátorožúrazniklakopoločnéielo ľudí,toríajúkúseno brigádnickourácou.ydanieabezpečilväzriamcia@redníctvomapdateľstvaodlomu mciampane Ideš@;u?merj߅?8(PA)eolidárnylpracucichDa ďu ri@eblémovoviskuydli,porg(zovZch‹záHa pivkyτȂYSlovenBjHzahičí.do20002ehMedzinodYasoc* (MAP)časzdruž1yȄ(pi 18rnveta.)AHelastqzáujmy,š@qI8ov,Xnartikov.hce؇presadťmoȃ􉑍PnePPldarlntSX9 án,štx`cirkvdboNJNJNJNJNJNašímmbudiu!ženz jotlivQ߆pôsobia!: DŽDŽDŽDŽ-ymi0lokálГςςςςv(\v@Pcovvonkréfirՠπ)./1)Pak`b@Ȃauloob>Po񓋣 čl؜ i0Syorm:?(hkdp9emo`\lxw2wwwwpVyjadaritcimqpP8hľaduin1rpy1čoxjčšiehč8ľudrispieBk dKeIimiLJ3LJLJLJǦePlepšvfungstupy -eschop  efektív?iuY/ulgGGG2)zdelyqpultúrne߂ߚ??avisebkomun onč zho0povobecň< rozHj kús@uia.el!s ďal?qiSrpgljljljByiač8odhYí9h–vojnpť`uz2 mecia,môž_pنHbráti1auopauy,akiHiayOWWWOOOOGGGGČBPAhma<pory.pájás XilodmkvT (jex+ua,hшtódach,ncípX,ѧhie.΃Qch e1`sXdbYP8z,ocarlnPcer목tٳmHt.j.ѐtmhaj3ݞ`eačxiYbr)Kte?ӈežq;qseáhaP@t`dBrganizujesilujeaosiahnuťvociele.


SKÚSENOSTI KONFLIKTOVARIGÁDACHЃP0fontize="2"> Nezapočíta(danZínnašaciaooooGGGGALetnéz nyhpreeľa študentov chudobnejšíletosťou`školhuAleta.ohxk euviacnčiýždňcezgPúrtaPh@.ýmmbs kamatomoᄘ2neistotyt dlh@rcejee,ƃ3vbe (dnPupark)tytdoporu vyplateIplkyn. ߏߏߏߒGGGGPredástupHQipozorq, ždria`:máobľupHismezaAácȕAlashnaG@.ΜťHiprvxdveboly=`hrakPeňɁarAiehlxtoˇ8YísalY,koal.ruhŅoတs!m0eryišoveP,etNseoфPmiwwwwGGGGč@kč0rajPّYvomocP[tovHcXkhoXskakPatiaľ_nevôľdoôئ`ߊڍhkreYЌo 10-20itXlzhdaNϐٗ>c҇pmián9Rtpäťge@kɥďal 0opBmi@pKtre(e߿u.֢ncelárioi؉L7sʄ úlohväčšin6!Gahu`iP.ϧxctrhl(khkapa dlOt8ra ߘߘߘߛGGGGcesɄtov (odczič0lor9kzdX$iac hرt@i šatni/uobunkeHayolega Pmakc@Ysle(0-skub.pčvyZ7aéfAdo0Tvnivejš;Дxdzko¡jaPjukonȌ0anechtak(ganizkЦ؈@KeďLcAzRX`javpz*!okojlH9ZakriʛnHbc1t)a؆b*kmu((sm Ÿsiyby!nXY(ezmysejnzázeftí `I????GGGG">DôvIiA`)zu|by+3JNث hkvíjaodתP)ormFir8navyúfђbI@i:XѯJaedadnodu 9!blém 0šHmavC DzǟdruP`ňždostatokáradia žejeďámomáhaloz,torýrešextrémne ťažkmateriál (našouác@boloapĺňanieontajnerovdpadom),akmeplnili „len“ormu.omickétvrde, ugentúry)sbjednaXakoelok, čohoyplývasaieh (podľych)lákHzaoovíšetci.old`QrodaozdávalZum,asihýbal...

 GGGGEEšteeob8daťškoxoezpečno!iepa(hpís(papierЂy prnoHrredH8piAmžstnnedPatokchranchiedkXCnaanh covispomvod)sHpidrviváenšizokupyR17rigádniP. OOOOGGGGAiPb77777wwwGGGG>VIvejPvíhPadmelizovšbl.aԒ0L édHyaple0mohpby`zaujímasy.rjpoňinf@r,(p[počas@tlebǓchyeporHž/čn cPtut`.aQezvyknú Ș(isostmyȧ icveievoH úvahyobohato ďalqžzdbr)S| kopyviacߙزl namhtedXb,ᏸXtest 0vplatFvyleplin@ptLsЂkcv`rȂ9l*je;mlxor)?ží(Pob)kriva dIajAB.Ákhzai@uHvor 0av(keďžítٛcouseedzirodb往teeveľQntlaxalavhoéf!d؞X uߚvybrXdnu @chpie)u.7wwwwGGGGOiO7777wwwGGGGAKdyhs"trepap@ozipo菐dֺBi8y Ҏ(e(roz𚞖iovЂqmôžu,ٓgoHvviЏ01Ғ~V.ýsleOLpdeň@ty –nր`dʛ 45k/hod.u50????GGGGNiezs(stoľkkB eim8kuн+A0inAjВpimpulzn0ur0xboo!Ђ!zsa4 zvytv8asqkQ@zokamž1reagkopy{ck)s5išPP"xp7plán ďalupґe$18čakitu!šodcp@XH (a2qždňoȏ]Xѫη|žemalraktikyvojhoedchodcu,oýmaaktaloiekoľkí študentiXeoliodveí).výšhodinovPmzdaaaejasn!víťazstvom,ebXodľohčomeadopočuli,tcirigádni`amiásstáva50k/h.…ykutne8nimkoa*mYnukSymylooh, žeea 45? Ďalší oblémɁk҄leelkneveria mobavyožPchôsledkov8jkcie.oteoreticxo1HuXsmie(nechaťmetHxhoungoonak.klynnnedokáziubrániptuezigx8zreniaisecou.

 GGGGFb>ZamyЊPerViaceréformÉXnea oaX žznottúskúsenosťezhd0a(zitíva0igar,trebapmju širšpkextUoXda hC nut – ,torHz9HvН,pvqhec.eŁI nehundr(ydna9nik tYb`PWii (nez ɜ#1!),y5moh0iHim8vizpXpsAapliٮcktpBIڈ1*o i3spoPrac8chhajmäzahraničí.ԕ2týkaP±Xag`úh.֑`obkeďter8ni؋samozrejmd.neveľXoPeSuse9yďjábrIz`HasajvôomɐxY醘s(1maɁIľud!stnazyap!rpsl a vdqB?:ňx0s5APo ȐpbLh0sluhyJu"tkeYKroku 2001kxi zýHqidkdш3iRohôžoA*mini@lXr...PábxGopadT y)ё6Ȋ 0IujúcЅoD Ơwx;múb@covú pňôkazthnnaXdBytzúč`njeX!pفoRkôr.br )mbp:p8break''''ab>KolX pniulohmIut jcexfxxze="2"> 

 K`bojujprevaO/RdنbezvXQeniazhoѓ(pqp1šľ`vr(̭íOiQlHviac`᪱iet.ͺɄ4niu9ruhýBet?9(evyšTRrH@'da(reálnyfliNáoUzvede]oelxč8">m zatajP!ravdepb`chy ho𞑹ʖЍRvytiahnuvzXykryjPploš–berúbЇadržal.Ђrčít[YCptPpnyx30k/x____GGGG">Jedinpnegatívavec0bm!dv„dá“radudXțmoélvŕši`(zobrـiodponosťTúinAáciZr odarilIh4to8YneajhljljljnjGGGGZOdlyuRi_wwwwGGGGADojmy0mžitéhoru(vivej貄yxsamozrej*z𒸷LQpevidí·ɍ acov蒐ymlyrlu1aDuH)zdielЇtuټtavsk)Hka (eraoldo >m.Ŷ@8pp moh0 HPxpup.jtЇdyxynty9seb(v :výplaskoroFstretoWght="0pt"idthdalign="justify">

BezchnýchôcokxímǂǂǂǕווׂGGGG>Načauga 2007XmzohnalrigádY 80Ӆaoďku,šlouenikbؔkraje,뒀alxdminiatívpbudov9výHH.ždyِalkeďolriTčasieamyo@dQKchýb8XjshteleQ šéf(hprXpbyXairxߎߎߎ߂GGGGAko_k(k(芈tor)ridXΆ9aieejaz0 PѬixr4iť7o.aáqmushኸdiiȁbátY1@nad;oA1ôže8vstôlvimým逸ys..׊׊׊׍GGGGKonfliktra____GGGGAPlém ɝHEchcelix`tierQk(arx aؐponé8nipulvukciaPhsuliarmReyɂH@nЁh8klbeqpovedpaparZIÓ ,p`mrgiaemikiž.ԡPЅmvolKzт"XHýslkjten[ evѨ`QkokoDu0`druh0gikWGGGGedetnuXTremýšľx뾰ykopatrnx;svojuxadavmPdobr(pocit*DXehq`rHjbavyѤo!kmedz0n0[mžstupňA????GGGG">pla9ibrPbezvpDtzňiomyl8odh؃:doy phozheolislnkĄ(vQЁuB2odováhaz \razobH܁d?mkúpZZᄩojotem`?E^9ran0ôcok.:brx)mbp:pagebreakPvy –am!GWWWGGGGABÙyQamoškTesa!mevahIndexoslušxtH por Qaednoducháízauräťdesiat9hodinl moh4Hvyb*deľ1iás2tlivodd,pchyxi8xti @ڨiusnos)ťažkvecikoapríkladesaťkilovéalenia drogérii tak.enžerácaôžeyťypohode,oeďazostanešrbnutú šéfku,ak čo.rišlaiásyzdvihnúť,nepozdravila,n9zavelchoďtem,p8iototď.jejudičkyštepilzor, etcirigádni`sibandavýchmradov,to!dnPyrobľuďomle.oPtodh mojiprˁ;smysleQ1aHnemámqrokie žiad,padne8ťažov.҅8smedpísanJdeväť!n,m뉘ala.և0možnhkbezozokmtáloeľa úsp

 GGGGEN0ačiatkuBQpovedP,PkehPím0ovyhl`budeodchzڌP ňou5po0acovnplxtky.esoncX8qparbboИH$otyp)n уX ajrlejšixchc0Ȉhon`O šiestɀmx!,ikɄ[ 0ivav`zaJreȌPy8šPȁ`utsebouPi܄{imiXi:domovekvape8mňauk-4vo9JlušPvysvetc:y|RmQ Ѕpo؏8užÄ(#Rpočírlhajt)7777GGGG">ikývp鈪(jeo8t)BsJasX#(ripoln;0avydwuŀ 8odvahHmiu.????GGGGσσσbr@)mbp:pagebreakb>KYje{hkneviizybu..pbWOM3emOφφϊGGPo as{„la“ lepilate>am:zdáve(kov kc9anketyQ0azcŠtnts`rvisӵXrjň alkoh0m.ηtyriفptxéčЪ.gúrnasáčl 98ieohIbhiRozmýšľ l@d@m čomuAo6Ʉ!B:T*isthmľuďHdou88k e`rB`h`ЎkoroshHloetcɧɄiiltovkNč,ad"íce`0tdía٥p8deǗGGGG">RiadihYkynmPMr*3u:Búceresp.ompetpho9vav , h <,lɀs,ide(ێmo9etkoez袀alrVpo!užCinn8ڂP8v8Hhremoknutopýt`imôžepVäm`Y`PoXj}(reklamɗk  zbehiúp0ُje`pot1bcƒdo0yzj!Ave!hatnelk (majiteľo(tomysleli)9(iel,vPlem@eb.ړ alebtacXqHobhnal: „Vieteoľkotojaakéromotérky?Ԁeš0nemohliieveodinyydržať?“okojne naozajlušsomaunažilasvetliťituáciu,eboásbvinil, žmelast`celý časičrobiliyani lečené.kazovaЄiPpr šiltovknavrh6týchätمmitBochostHlhpe,lphlo.oloeden rimitívov,torížjeďidia,ohnaYriznajsihybሁxnedҋ'*Pesiaohronca.rvačkPalkamtyýpovPvy9lቐvAjadronounikdychc spol@drzáJeviemxSkor@zrmi0.ajlep₈" ao H'zavol@: „KddievPtá,!Hzdáv)St"ЉYakѓo+ide@dHv.olkZєa3(inakIprkht živote)Is ,; odyuhdeňrem8pôj4genpry1buadipeniazeBrigádu.


Akumi҄@pľútej tyOky,Yardraz0tím,iuak.ʠpotH+v9Ppxoʀpfzhovodje򉀀kvypadndІkHt!qkôr`í@nnao⌐˜pj8 Ptbyqnej(psobr(Homôža@okIOZrPiEa?0IuszaplatPЄwwwwqfze="2">  GGGGE porkvapilrejmeHXslov1spojeplnakaqyPul˝h6Zkt芄o ch(ľx̅musíad.ph0nӒpzas okoj4hp8donezmyselspl Keďchc@ú,ii҂(XAvôbec)NvYmôž(r^n9.Hzý ɂ(toho? WWWWGGGGNiyuUuAٍ0i0Apo0ich([Q&^b(pasňm0`ez54p)ȥuإ.֐hodnut0Y󎪄miesnaoz1j@oЬ brozqvѕPȱQťHdbzȆ؁FčkERsledԌD0:záytK98pôjВjevreckpQ0detrodinu, yianocamiP|ROkejƝsyÃHteɀjvy.ӶJ xa e,"n9luvPcmٴˆ,YcmoHPPȗKrok č. 2:    !zdôrazneniespravedlya3 Chceteaúdiť?kej,asné...OOOOOL4O útnaity –ôjdeo mhhorecka (VyXokradnúť?)wwwwwt5wveličený녏ámodinueti, ťažkúrácu6 Om.ooslednejvíleakaleľam,šxajáetaⓠaká.eisom uih| (slušne)riibbudȀť}3 GGDa>Naávereno:rčiietreba@chať`kIpol,cime!dzvyknutýcbr`)mbp:pagebreakggdZvýšlatu?چkokuicHdáš`炇`''''GGGGFi>TáXhsenosvychádzx0es`ety,xje阱ZonkӋnPimaujužxľ)re ntovSlovensku`iLjLjǂGGGG>Pořet؟Xč!sokéko(jsPnastoupilsbzdninyko`terna -tirig-jřiěsíceolobálsoftwarovfirmy.ěl30Xýdněi 80oru(chuUosu8sět.Ў:yXzaרeativ,`říňladkostmt`zhoh1dchyb o `tě@ 3docemjdX8ptejnousi󄺊8zatnanЁ1vakxtplikodmAl`kdomoctmzdneb8Єrval8por,ožnamena _???GGGG>Jzaplx9emestrptad"Kapiza lid(obdoHumanercesavypaaodpověď`phr@brzo XzЮXo.ěšig\)npt jhců.c0px:ggg[s{nalouvyYprodAhHΙtedyzůouzqic@... )Domluvéfschůzažádí(aP*kl㞀W`!H0ipex.֍chn@(j0sm(„NXasɆ@jinؑIV8“ – τʃaZvgbvůbeireflekbybor namYv supermarketuaٺ1ojtp. Ř8sopov(/mȃber9dሩmé8,akch( dH140-15w0i myslodeylas*studium`am(jȆ̇tenmusAýIdči(hrot؛/!@hara0hȟi|փ뵀om 135 (jhZh im8q poczstHԌa.ڛáralůhoočtyONízkazda?΀iyýkon,yeemporáce niečoaamiatkuoebou!

 RobismeX(KeďkoroánHkopa9ulicutamikX0hárnezhľadtňPrezliekaťAob(onkvjakstar8z0e.ŏžničotríro(.GGGG">Potf@vomajstr,bajao0mliňa.ôvodslabmolAktXodporilIchaosrixelCvbypôs, !dlhočizné (plat:))stoje@9ilҙembrRkoooooGGGG">B!QЊniciJašou úluo@9tro@tr0Рӊ!cxpPop(ť.ڎZéTsie ЛchipHpierzaXle9(hosPoPy6ka,nu]lhkiny,ruhýdoXrč멈ok|2šmaYem0`iɉȈȋvyhovy# neinevh`YúЍ0ívjažy cXvHaaodinunYPrebѵIrhp,ticiaǓǕǕǂGGGG">ŽHobalnsqOLi?8r m0byя ojsýʫvy iujwov0~y4(8ej)w?!?Ԑzmoji8Ȃdesiat,oHpaze?ֳfi50zx8ín +usputobu i 󓐂8.eézdyKe,ýk*reklškePIauء(dostup2aryǐǒǒǂGGGG">Väčšiás)*áy:žЊ>naj`pjhObhajQm`vľua „skpa.“͞c@pžuje8ri1čaYsystém8I0)zy4ch.ˇAt`mȂ(eodmyslinatrHp(uh نm(empok9XӽzxȗAsؼx{9cP~mov.ɝo{(ivobytikRa9o1ka0Q x@oluآ#nepomôcť? ČoxrJocitnkorxiobme:xsx0ny`it.cy৸آjX8o8Hhoršci:ienkamqʍu.brЀ)mbp:pagebreakךךךםb>B۷@oolkswP(-yselotp`žPCPpisOuɤ1poștpašفu?uțas⊜ rbezpn iochp dra)ac,tkti ڂ*mlúvodobeobay`ovv?tH.̐bl+fNkonalЛPtuktorúebolaripravená.kiapadáiečoné, Qbyaaloobiť,ášodobnúkúsenosťlebo záujemnouec0 eurčite!pmzvi.


Som študentka(`koleacužcvaesiaceezíkendyoolkswageneratislPohodurigádnickejácq a.etaPtále,1eneďi0vihajpreňa8ľHiesto, kdem,8vyplmzrukumȊOOOOOMFungoa(: Človekavoeň-9dHešéfx, žechcelovaam1,akýrmínoȊ`stavdánu҅prvraz,oberbansky)8 , !iyslelaprotikon1existhžiadzmluvi1lopní7eho písaᗘpҍJaciXvž5:30.nike:@#8 8, 10 2!8keaj 16od.Њt0@kopa ľul0ch,`arSenؚov,ývaXchrankusvraRjAttŒsidruhPukaz`aSBSkárȅ1artțЂtev k)omoktor˓ne@turet.ڄtpotptíPet@čak𘺃80čít8hrozdepKQjednotliЊX0nbh0. V80hIsídliptpc8firmVzíciinadrhrj0yVtried@adiehzAxotVäčšiysp?drhh8špinuT8zamet)e.̈́ ɓvk9`Њ(Sclean) P`konaschXlthiotv8nibufetؐneK!k (pje@J*vojшhuY ko 9tc(ťuY^sX8uýkqȫ@;؉ vmЄ!kvysvetľ˅rppk(žnejvy.oPcjң-pkvapucahYYžXY܌o!dlhhIXonezam щ)m ЂneutXAz#byNad@si`ɃY@ečn!JЂtHZvilo(̑plaTpôsob(Ӗ,i8g+y;auobilkohbspoٟbchabHToľkiPirYoĔȁpmh@senpi:HǑboXheň.ď!m@.ن Puku – pohdjemXmhP kamXtkpriKxkkrinkxokozdvíhzawZd handra acpɂadišlm`ȅa PlDoty Vdli@päymXtaPvHsx`Adses9HEČzkomic aj$lrje@m'ôrÆYášmufxHXdocRvše ixazy (ié)q1 vX脱cQokъp_F vyhzrBB9[mývulimatizQp( rk8`Mňڤob:ؠZbok؝rubArdzy)(ekaäťJ(o)ƒڊ!@cp`X߉ȏ 酈n9zŠzlz$pšdvjqvéišty,o čomaiatočilalavarišlole ľaiaem.ajsterkaebodosah,akžejejomaakoznámiť.eskôrӁzvedel vrajzavliojuamarátkupoك8,(ch0budúcezodím,eďáciežímTi.áqvybavHsí(môžemsť,መdajúaobHnHhaly.ʉ\amcelᆰažýždeňpb.


Druh@atiaľjhoršikúsenoav`vnPup3ied(xtamiyučkyAautkhȃHd@ečíYihspolupracílepší(`roďkoI@ yьP6x(tretovomust9dvlriknadčas1vie`I nepad8o # –ȄQ1xateľsávalMeštlh xtnýa ned8nčenotu.razȘalovaH@aposledyX`x.Ąaxé8vývodové,znZxslúži8noڍ9j!54tupňov@ň xsnľukazlepPer.˞Zprotii@ýhrad𛇜{`fajn`imPbrsavu,hvzlen 50fo#ček0škodyzdr0e:kou@vmienkacVWjavoru@(odpoxxozrie@Vyhlč.4/2007..c؅#edxcdP誴: <ref="http://www.uvzsr.sk/docs/leg/(_)_d_d_a_Xu_K.pdf">GGGGGGGDȓȍm0riálúvisxOZP焧index.php?option=com_cPent&xw=articleid=161%3AplHe-Ithd=59WR).ֶAstorHioxty(vddv()Rha3vyt)lahuPvr(hdenz (peršpinid`o8Pc@rnkyseliP]|chtutr0hrxtخafasY„papp“xmbiPzЄaa܀Ȩpior,umX(vice,xuliaahandry0topickderitídzaHУmЄapaysji-ervsvrb(iXfkmiǤvyhrnu؂`h$ʋkoskôr otk4aArm`˃^8kaimC8@ak yh @Stн(po sAh؅(PnebѤbnoodí do`briXskzémpF%x-Zx1nYnlthilo.Жˁ4ykohoRéI,*osdb gas8ápnybväz,banx0ѕumý X pocti``kd 10neziteľH8radšymetYF0?kx ebí Hes(svilXplt(ril,kebve)xla9zriؑtۄۄȨ},)evy8ľ9hochotP!`za@u(X@otdoj`ašéfNe(mˣydo(dňsť`)Cdhbޕ lej_ysvetl@j3oಓ|onp`XPôjHhYIiecZitųT89ihahvaяuɀ0A? (nao, že ďalšieriiestnostioliotové,ozabudol).uoncumeny,eďomževládalarhnúťtropddenzužemirespirátorablaIúst červenéľakyy`žksvrbe(predpokladám, Iho chzajúcpoitídezinfikovali)kysna(ekIphlav majrradilsávaučkuautolakTaca 150evlȃprístupštehoršopravníkSX.ove؇juusmyveneň4,1aždúäčšiečistot0čojdeť,špachtl؂H9Hútoobpätnás`mitjajrontom 7ýchhvB2rePodinɃz17:30 (Z cPPsiedmejiatPpoobDos)hˎ9bus,akodnXvšetvec(oxlevZopatrnparir(,؆WidíAlodovzHQpxVW t@jaeniváAsˇ@A.


ApjepHlémy.ehaman!ujeٔkanXhkoopiciam ľuďolníhnaje,bo9el؃tGFt1spiinevit0účaЀpdobnXJsiie(ly8ScleočucМ"etypme: „...jebXiauHokndus“'''''%RxP91situi90p bojí`YZazezhlúp󋀮Іh"2(hnum堔zlaA ko.ojooľb@XospcabsurdMhazЙҭa`sH iYc)p mxmmX@vyčíň na:z bezdom3y0at6kcboqAzlmnjmumklHAPkebyJ)SlJčerXQʆlin҂kqýš`ckbًchc`i@buYs)pkplniezmysHڏr){ajzl[od8nk.¾ؗ hhcpٲlep`ij0ouߛߛߛߛߛEexتa1ožniípadoAkiUvoZvytelefonȌ A ôžaABȘivd)del)neuIl(kavAd8Iaki*alTreshopem! is2x il#scm`53qүjXoAr To!ob0anskypؚIzmluvф0z:zaobtnixa buiokrt`W`oro !d,Xek"1obl`+Яፇ.ôlitčpokúsaXAp̀iaľneozv š0fa1amnea _Zmbp:pagebreakWWWWPÚspsporväzuriakcsATOgenc.r.o yzdrigXnihτׄׄׄׄVvoiؘ`2016vst8IPu0firmoy/-Q PHMartinpٍ0sohi(P莱(2hel1esia aktiv.Ο8 Htqy`yYp@opäť(za`účin.؊wwwwAtxze="2"> 

Keďuteľka77MgVpniŠmihuľováašparvyidlžnéeniazeni a((aXvyšláúyú škodu,torxmHspôsťej!neposkytôkazy),|limJIťGGGGGGG>NeokyPrvéh`ájaxštiyídlo0eň`cxdresovvopchkHxneotra8lisži8vkoXazeA@azíechXt(jch@nke  cenHPimgbaseline"247"ecindex0002~500/ǃǧdovzda8 iPzdyipolnosGFsedemaí.ˎ,@ȫЫiatok 13.@enyčnsnfocioȂzτvstupuje@8ruHciosiahnuYtivXz@van.akmerkamtRSovzSik.ΘbYeisЌikhinXásledvymPli,uz 1'&dlh 190 €OOštvrdXӀetPzaRpo@(vdGwwwwЯ$stȜprichádȇ0Ki24ݐzorPxe-mail(Tnu@rohudiѻ𰸃byPjZvoja PktikyirmNajprvšy(e9oӄ0enskA̳hnoledzrop.ɗcbja"včxangličhe8webstҪFbooku.GGGGHZačaohjrgphfilm9fipurtƀƀȚ𛷘zdzaRpmarkeg.в<`8s hu)cobAqýmspôm@dpUuOwwwGGGG>K0a(päťipouڻ@1.ú8 móde0adxk`redtelomyujiX`(We(ĨyɚtevcmédipxtneriwGGGG>A pm(razu0iĎalHpIXviteznemuselisoýždHA٪2účet 175;VtejXast(l1ukojix8s xpamôžuXťNJNJNJǂGGGG>Bezhľad1i⊐očnosXv0Hyšných 15 €leboie,meaušakozhodlinformovať, žeátoumaredlenhýba.edexsMgr. Šmihuľováašparechcartinoviqplatiťaxík (5 €),ociuotýmľúbila,kojvePdiny (10ktoré GGGGEDeň {rekcn0jasn;ď退škajúHzvyšných 1*t`Dpomenu`zAž konateľkayjadr@ eozmavípad )žadujrigixloklzaení (n@ačPjsken)nai!nxjoduchPezamvr9neIičyHnikdyJal. (ByelkpímPidieúčtovctvoedziATOgencyЛ7npspôsob[mPňؕZvyt–ۛ...)ߒߒߒߕGGGGPr0i y.r.o. Vebehur0mz0(odhHviace)ral1straVieoCm!k諵cezXb,iskutmmôžyzoeobecn.ocin ̟1sjd zorHnimQto:blockqu">•eskvyplácPiezdeniazeE`poh` vA§ 129á 9ieP'wׂׂׂׂ׈WTHjno.˭G=ଘk)tvrdtkŀ.ӓpres`čQS#Xlvojuzavďa0ojupäzuriا( pYov?????ׂׂׂׂ׌Ůa_Xín.káz;ПGyťažyposkyť(mplei܎Naopak,epätvyrozvrh$Ctliፕulene-mailovXaMSauX(iixoT (ohotš(opon0x TȂXetulneodķdžpasomoud9red(v;Ьoblémבדדדׂׂׂׂׂדmluvaq(miadavkamiȉ8rigádnick`i štuptov dšpecifáplňmȣspvýu߇?????wׂׂׂׂ׊ J/߹ra?ӝ(„Acy“ (),odľabcЕ`hoegistrؾAame)ič,PyuvňAe8r"priek8mZlifir(RoyCn)*roȂtIy (vѓeb phr qmriálom)؄ؐ`AnPpokyXСy,Hjstupe҆Wρ/*G"lign="justify"> Martinov hľadshGGGG>KeďPs`ͅmtretli,emalYsnústav0`m, čo(uvyžadЍ.oskybmunform8ie`zväzeriamakci0sv1Ažekiaľsm9ujem íspd`huؑv ň`aktívny,ϋšbudeAW8jskúsenoéhD,tX(pešnePčqvanuá2016.////GGGGBol aujavé,8odobšéfovsvajhk0acovXk8nielentedXkiechchvyplatieniaze levt(ci8dxXj(medzij`stejšhpupy𠠠atĺka,biehaXémyXsamozrej z8r0ie).ΕnuhOHvyuž9ԣravPgɇVmc#or1ohX!JneіXchhvíľach!ruhejmus8Qvedhӊr@lechـ@v8reag;neokۈ(dešaik9@äťd !s` p kx0xqcelten8Ep،6koľ otázok???}• Čo ťzyu`d`Xvota?8wׂׂׂׂׂP<9i(pj`1yoja.֗(jȎyУڡ؎z mysls môžxzoeobecn0_Býmia@tlak8riprôz1Qčen8obl 8evi0Kbybezۇ֦0Xlz88o,sp.vô .akishHpopol4 zvlá!Unervov,#aeHs číteraɾbolxOwׂׂׂׂךWR8xbT0dôleT?׃׃׃׃׃׆ׂׂׂׂׂר@BPudí8om+v Ӳ. ˹J)oxcihovzdal!p a kWSnakjcho`م3nezištk.ítuama8tiz0mych (á᎘X-menpm@lnaggggׂׂׂׂוrad𴲵@som'dždžǂׂׂׂׂׂ>V@tk,JmچUN,Ub`U8jJ+edyednoduchpravodl`shhlv>mer(ims8e+iavH%ohـtҗ\svHdXdenzyenozíci ilaho.ӄYlhoozhIa@atoj@ídtvné1uB|Ğsepmúxšvýsl`karesvedčiliom, žeomaozhodolprávne. Poďakovanie___GGGG>Vtooreámesmierneomohaktiviošíc,toríohrľúčovú úlohu,eba@dieľ9nargzáciskutočnenxdvochpmiôležitýpriamyHakciX(vzduhprst@ed`lom).el``mevyodulovenskaaznamenpozvnudozvjoorne-mai(bezh((m o,egión, rajiujehvšetkým ľuďъsYšxčasosl.de stax rňnajjedn@chšiuasťaždéhjeožnétakúcudqpotrvaúcnoКϓϓϓϖGGGGێٓXzn0Ɍhxtlivcꔟzonia,la (noielen)(Medzirodnejsoacuji(MAP) –SP (sko),SF (Nór{KRAS (RhqAAliartugal#BrPno( (ČeFAUczWSA (USAWׁpluslhad9,e,Ձ!Šp a___GGGG>Ď!ׁׁׁׄGGGGAkášy1Иtvojokol pblémȳci hceri0iťHHu@ásbr؀)mbp:pagebreak߅߅߅߳OKUS ZOVŠEOBECNENIE,RÁVNEPEKTY!PÁRIPOVNDŽGǀDŽDŽDŽDŽDoh brigádnick št@ntGGGGKxٟxri"yohôdayáxmimaXXeruz jہip`މ??? ePcH@nĀ?;zvyHjੂraz,mkrétny ýsledk]šuzathؾpP/˃&py!vybeYmä鯀8čtu(ЛebHd;.ac@môžcza1teф@viac 350hnGG(`ob1inamiýžxwߏߏvIi 2čo1posudzexhPȋ[,dlhHešakQ12esxov.////oooGGGGEPx4ú(vyatod 1.anu15А'()„S“),ižiБ0XšH, šcso!údiI (do 26 k'hcandne@a (dovŕši&eoddelinou]ť`Đ@t)otvr؃AeH,(rebpadu,*4obdobXsčh}8SŠdesXR (vtehdo (@ neskôr'októbra)///GGGGBG'''"nevzťaher0ývmbežLanciapr.okvo0kuonIn傈áhramz0kážkځNlístkA!ujíklad:"lign="justify">

WWWWT)OOOGGGG>SoHe蜠0od0!ɡȃ___GGGG>Xujštut08eجIs ocensk)7ـv٤to,všPášd1y[_].arančqú,torebhzal%,bȁAjďj7navyš@spevdoezer$dulidty.kremȂkpy?ڋac0臧(siHzob[av`(ya`WWWWGGGGTzv.vplyvň0k؈Tho.úviys0couaxi(jíjadP"u kHaOd 1.1.2015átohi 200uresnetrpožposl0gxigdote؏psprekročíš@umنhujú`Uuh až!=m.ost88Qastky' 2yzatvorP iIimigt" align="justify">

Dôaky_ة-ia:blockquote?؀πȃ*     !Pzohdn !poč!]u (hoed`szߌskgeclsirotӘqinv؀8šk15oi(aiavidelnme)h_o'Pr~Ϙsamozmj1Jzebr y (perc8z hrubu).te8(xňسhlací“(o_ًJɔHbo9ܞ(ʂl@c_ZWWWWWWWWWTŠtutrettrayeyâ"ov0nija1Yociálؽťovnzras(yAYlj. {Beda1všet[spehxYštudinesX<džφzabuť.Ӂňmerrči0neeᯧ ‡ožížiado߄ڒm//__oooGGGG+=?vzni 2퇀k0górIRichbrigádnickráciVd///ooob>a)b>k$ub do 200uraačyúraz+Pcelmu,φbdQ=okusahܙ7oׇבoooGGGGAi>Tľka:жum/eȀj  

Zoákonausíamestnávateľ (tedajracovgentúra)zatvoriťohoduísomne,nakeepla. :elbyuvedenutXpráca,dme0zaynú;u?ýozsahvho časub(ktorsaaCára.edno hotovenie#yšxstatyruhésvovi.mluvuibreečítodceňuxniozmkxalýmm`Aktii(ozdá,diskut0to󎨄WRmštd(dpi0v z1`,o̊poZP,utomaticPPXӇmôž`ytQ(napr.p@d, qmášloboLviacko 20odínýžykeďže0tanovujbrigádnރiep„vieme9olcurčI~r“). <`zeOOGGGG">DKߗ`[i (n8 ( osť)ex]nem(aRupd`0spôsobsꚰHNajjejš0sdva: ׇׇׇׇ1)kamžps Rmiúhlasobtran0qz1H//LXG77762)ӃqvýďФ{˗~4oebe.ХPCdPlyy15-"daleaGGGG>HťahcHd) liadku ďalrobklepJvyu`鉸ož"; úť!po܍í@leadšsycPäئskú*jiiNáplňeZ:ɋh؍Qoud.Ÿׯjm!onup r؁܌ bnalíš 8íkladúvHeréni9budؐtvri`oXYX1mid1a"(iehkopamyjdф@Xمvebný8pad|zis@šíc߁ښkminihlHktak@ žHioQipoal/8ooch-tr0rechqítirQprb2͂ЛmypoQnajinforcioXӀd9قAo@l'''GGGG">ckiAovh3q(X(k`1[ȑvl,n[8! ɁHȨnikh(vchpnaraz)\i ɍǎȭIujHe:`hcezgentúrnzasouR\navy@w7777wwwGGGG">V(hacdvPti.Џvodtnu2™³ʉ rôznydovv@. (DȨbyyiekedyveXednpačnpaX@v djhvílp ÔsrozYуduhhn,Ie諐Vzhľadt$tvoj 8otrebujiráhr1#utur.Ęjšpozor,zml("článkyzq9oankn*.)1d9zť,le lenkude ťažšia/nadbytočnárácaáležiteohľadnevoýslejzde.otoedna vecí,torúiegarantu0hyákox musíšiu,odobneH` prvompade,ymôcťám/samaleboolektívnAkékoľvek úpravyohodyQréa8ajaapieri,byInezostal/a!ne脨iespoliehI0čestnsloPrhho.

Zmlu@s agentúramivyčajobsahujožkuinimxodmeHzAunaá,je(brigádarvalainucelkzruHla,d (u.ikladA2t3y.ozri zyu.77775 GGGGEĎalec󉻋ideľљ ček.ri(ujIteHțH8,8opoviؓrob šľapprešet0Rých.ڝím`ejmypyacskápln0hce`nahov nodəkeyedýQqviac@i풠jGGGGGGGGG>Moc auitƉ0bGGGG>Nič`sbvedúci(odlm (Hs 0psychgickxmanipul@a(ie ta).eppinajЍmysť؏ánpýta1dᩓdruhýeňôžᕀXťsp rozn7"ipozdá!.ΠvВؚH(v<alrstvclo൛pauzPediI؂isvdeijob kyAetxíhPamjsúvorech ty7lergiavžzaď@vyvíjAokam|utieߖߖߖ߂GGGGBezpečnocXzdi (BOZP)gOOOOGGGGdejtanxxmúpmuspui špinav Držvid#potre򫅀Q 8dky (hoQSocatď.)IHp聠v*Hidodal,ebOdmietbЮnej(dôȘ;1BezaujíA)paiY !n*oЅǥi>zm9$anHZvnymedpisPtýkhib^؉(@_\.ozorodiav–uz hvy@.˞eKxvbhlaveil9@j0,x0jYemal/8Xvôbvstupʘ????GGGG)iíšan{ázv1. yp0icezgentúrpokojnedzKpo(nSl͋naoze؋Hjyjz úlohariskanuraskôrv8fikȞhocKenNɇ8azilgȸxPљR0škodurady! (SpôsRyi)GGGGPokia0leز ,8žHx' lp väčšinodbiRia:Lenodp .“ƒhčasbe(aPváhuy`0baoypapier(rskutovšHovn(ak3bockih@nHzniklaujmaadraví či úraz.

 GGGGENetrebaiežabúdať)pitnýim -ýtajesladenéápoje.color="#ff0000"> GGGGEb>RozsahracovhoasuAk1podpísalohodu brigádnickejáci štuptov,ôžešdiv priemereaximálne 20odínýždňa (p0vicPor[en|).Ԅákonepmes vatelivyknúgЄa vyžadujodkov uj 8^e,ч@ 4a.chcYzarobiAiacteaӄkoichׂ,ʘdɁpozorby0udámecyovoľujȉ",olypl@ah!rukuakHvšak܏'爞e9wpľxtivynucukáztt0poruš7o@vyujsitu)i,eďHciep;+ӂI8PP,φ\božnchotnejší hPe(tvoj0p(iadavmodylatjed –ax*Pmiery yolekvpašXs`pnoorgzk0presadas8WWWWGGGFPokiaPiH8Ry,mozrejmosťouyhlo@iHJsled|aznr߄߄߇GGGGaNadiyblockquohGtaςoj;akýk vec(erI tejchli'"sbeznepôjbPklen ťažkoXeň0W?neJuji)h.ajmäcípad`8cXagúru,výbAXet>XpeniazekuЬyA,Pkl*aväčšiypočtuTcreodxíš,1ozm`Ad"xXXzS nYn!čU0iedӸʳAhoyTHoncädožQnTW. wwwgggGGGGG@Ssob škodOOOOGGGGBObIstanptduXPseral/a ȍaragraf 225ں s0ovo؁khr0󈟈 nedbanliv"nesXesiahnuretinul as@îBvyššiX j8y.b0pra@čitjrigáWchtiac (dHšpekulS.;))ozbijv90€0iľmluvr9,Ě [8mesttovXatqmaxia3ٟXkx)Ozobr!vuх483חחחׂGGGGPšau hmotY ktorvyvvinnaq celu (Xvhpm s dok).ЎÚ8úd@2c,pXdoolk 18kov.֖p ňoajiA8nY@pmi (Y.oni ď8jvádza, žeokiaľúaracoviskuamestnaníiacerHľudia,chodokodpovedajspoločne.ڂecxjnostibaví,keukáže, vznikolezehovinenia (práv@retoApritrizmienPladnvyknpítavaťotovosť,tororovnumou8blokovanhv ).

 GGGGFb>Prh@kyZat*YѠmmož–rtobí0'0Hnúť mluviam70om)[KotrebAOov,ڃťX΄;.edvšHvždxkfirchr"yoduchšXr ƒa)aaUvyhKoбpprv耠@Nužšut0pz-boPodYZPͅbstupi@`ano!ȕ:brx)mbp:phbreakcAKOOSIAHNUŤVOJE'Uvɸnceďocit0pnvsit`ciVyi`sxse*.ʜns8pôsob;)nechzneptebpip)goHbych9s [PЭPsdotišéfHúp8kyuniverzeobecQn1odQ6v (avôy mal08Hm(pbr)ǏoooǫǫǂGGGG>V saӥK(edčo 9qmus a-. Čip3hzdralogik(=vlaziebypiadaktď. Šéf0𰺡=Xhroz1oxv d8ȕإydob1pPvpokutibXFᯫHedotꆸeqmicquj sspojenajRXXimidJpolPenepaPjVmajiv ݴípadCnaklad02“nšp;iemؕxiu.˥ za {ť hroziťejakýmirokmi,maliyo0 lenlová,leiečo, (9sijokázal/aapln.zniknutúonfliktn`situáciudporúčameiešieústnepísomne (ríklad-mailom),retožeHkašficiálvyjadrenia`ávateľa,t(aôžuXiátlakhoužprotemu !padKobriIsoiadosťohuriamuk@,0inform@ámrýchlozoXntovavbléme.


Čo tohopplýva?Hhggggafonthze="2"> ejJlp fovhobjúBnajc. ////GGGGRôzmetódypracsribli0jHr(úra *⁧8ch.á1ruhyYHkpЁp3y,pôsoHorganizsσʈcr="#000">AvytvЅpinuenucuYmom"vmunite~i>Hbdtiahnu9thnkParef="http://nbz.amaa.sk00ffu>om We闀Ainšpi ''''GGGG">Hlavu*ťebPnenecht(;Juvmm@󁈳iiezXQsil„mXrY"۱}Hedykoľ9ЀuodX8tremaj(ľ`fihmg;veАzjavo????GGGG鄊ním醐ob(Pboprj!zyHmalin8poškodil,zvJp.to:!@OOO>ol72mbp:pbreak+ע">Na1sodlp (NBZ)ւwtBZYnezo৘daȷjjr Quxevaže@textٗlmumov,tsobȨiHm".ungYspolu(väzuЏR aȉ?????GGGGGVýJtitulxh(`čšdostupzrmoweE-www׃u>oׄ">):ggggg|GrahamurchAnahizmusekológia“ (2002 ZanonXváreňez šéfov.até,laaýro(CD/DVD, 5Úspeš9štkodeniHXverReP-osyndik vxi8ápPytXdnbojyUtočseniXye@lzorgzáciíodbor,RX߅߅߅߅߅߅߅ߜe0uela: 10vládyugahPez9ҧ!c ovH( ɉdruhykonktíyׄeight="0pt"idthdalign="justify">Pozor,narchista!ugnouchy (2009)

 GGGGGGNBZ,.O.OX 16, 841 06ratislava 48;eb:~aref="mailto:nbz.priamaakcia.skwwffu>omV dozv9xeWTwww߰igad߂߲]ǂk jdodkazj!FBtkuajxtúto úruRTFPDFáte.__GGGGGGGGGGGGωIu?Ә?tipy,Hebou chtH_iNakladstvpzlo(7.yde,úl 2019).////gggGGGGGGGGGGGGAkášyie jokoli brigádeeáujemoiešiť,zviaám@iektorý na0chontav:
<olor="#0000ffu>GGGGkt.O p> ^????;imgbaseline"142"ecindex3~2JFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('"V !1V"AQR25Ua#7STWqtuvG$3BbrC%4cs)!1AaQq"2 ?_cOөlaM[Ő/=#Gy>6iƻ|3W4K}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}X5OڍIV٪qR҄(XdžCl-uBom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;kQPmnY&9#qAвs<*L}@_tw{ivOW5eY&;K}om/:;kJƻԂnr[e !Kе%s|YW 0A dnK! !ICV{ivOMGy>e+h} O %$;G?Q4m"mr%ɗykL!3A㽴;'ݦv 1ڹmϐ7C A9&LOOCB l-[ E3R/.vK}^Ѭh I7NHUXq [qcUp?UzfDùk !ыDx Pjwd_twTXݖ%5BIR3xwPYɉ8H{~,QQ^p%(e!G⡣q;'ݦvra=S;ۡg'i4ʎ'[͖/}2Rl=Gy>7d>=1fz&qo1" Y 1phzs ,/4–)s8'{T&V6vK}Ɂ;mM yRIdAV xHk^EgFu.7dsJ }ߧj.fly!EZp#{R tlwfjfB#7$ 9V׳a^c`{䂵p8{)m˻-}J a6'x+MuL{Ny*t0PKih$de C#D65ȍ}/qaY! $ ǣHivyWK䛍Qʼ8H O1;N\^Z;W)[x' pwMaYD<,ɡ',=֪.nRͽM\;U'9Yz3g5՛<1VzsR&Nm!m=!J+ǎ+{|nGQ":.Ȉ$1@0As]#l:xjvv)_'c;77kNmmg)hxVkɽM*XaNar3וg-C bF@!/eDӁ56-Yv/%%A8O%P*<8诖ܵq8.0ҐpOA+J4][1ZVPXp;cud=Hn1JݕUI)e{۪uYόc*^ޙӻxWnvyE). :wД<@ϏV1sśB$ahu`<{הˉ)%qA+N='4e/n Ch4LJ8RnjL}W5 >ZKo_.k%) @T4W[(m:8ZGzX {Ye j:Ă9Eg<2i6cB٪c$G zDkRB\}I^|0^ƀѸu* o+$d &UuR]M˱")%)R $dmi[Q)RЗրJҗ$rUNQeC>Z9ĩ%.xY'}g v$d_}vK2gȶ%m`nxckٴx}\#;!KvǦ/1SyZHQ3ڦ۩wdq2X[. )ue7r; QObܷ&"ҔKb[mlnlK\*}/RxtW=1OȽ_+1Xsi e $Rj Ul.ņKlkRJw@'8IzSvxԛwժLȶ(uc|;tq|~mJKIRJpqv[cͽ)ةmSm ~eQ&\Gbȑ4a,XO$nIsš~z44Hn2]w[PɶR֠%unPn.;7$l%6Ne1[>w4mK) D{ xxU+}'XY=n><,H71jLg)3,|W wwi0nnNhW H6F 9׀ٲXj.,-?5-]%;$ `pRjSl)n|KSlTꖠNp+U/h֨75[堭2 w9|Uؑ6q4DGM%6g, (V | S $oYh;ܺLqII$k}EٶXSϮsm)BFpA?U?:_s- {: ;]b=۸ʜ oU6cHݺqzSilA)RRZ:UƵ={2mh۱-.-JuIZP~ gvpź*'mq#p$8@cD:xM˧R׷ev Uv9F:w! xjB^\Jr|$>d:09DcMJZ64 t>c](4]_٧\)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP*f?9k\6~r_.! R R Rw[=Mj$tYiTwnڂDΏkNnj57 X򊰜UΥ,SmRԴ3)ڔ'6h[E>UGc) MLڒ7H︂8rOXqh5I~Ht((:T0?}V_%Y\gma ^$V͠X]J!jiSR~Pw)3o >Z1kn^!)9jRS )I) zs୎̶~΅nfQ[RczsYrLs^SSqZIXINp dk:h~[2PidrJPHRo(8[縕kB^fڶvn%ȐH++mE%@p*<=wFEB&%=1Aiė7pFH־]*LEb܋,8RTڜJPzTnM0Ŧw7-n+( *=9"mNlK۴ϳL7'dH䷞ZTZ>g1-Y rиHvzR;6Fs+sfX]~˄BQHRO$VRȍ<3qRp u *zIǂ1 풰lb˽_WGGfI|ǿ$Lq n+xq@*gz AO$ 2PҠ?5f8-0ZIq9UިocnXφ:Uuܒ#ܚZ aL.G M\5%1|EQaHS;fZ3=d._rCyc8$lMfm9nʀeŒ0NzSkcbҹ9\2t $W_J$l9.]&6YkqaiGK|lgO\^r♫YSx)-D>>ƶlT;2’v(JJs{${PӖ*tܤhq)d}D|9b1|Z n\bqs>J &WNH{2,eGEܑ SJWy5r٘IdhRJwKOHGu/i|?1J6vsws>LwʿzsTJR9-# 9kW+ R}F9{ +H95S3k'sbg@kLJ8)VfYHd1^\?.wח @٧\"aޥwPEm6B mG *=y>7z}-AsJO^uiKc\ҡםcl|s':44noX[α> *=y>7z}-AsJO^uiKc\ҡםcl|s':44noX[α> Cl-uB7z}-RE.vJuv%- wזUhCs':4O^uh.iPα> 9םcl| T77z}-NoX[ KcݣN\kEew[j#)2ZQt9y, `M]Cs':4O^uh.iPα> 9םcl| T77z}-NoX[ Kcӛ=y>Cs':4O^uh.jL}NoX[,- ]Txd"KAwy,p'Rםcl|s':44noX[α> LLӴ{|uh JIBVqV=y>7z}-A#fȅx=yq\Z±dæ,.i?l),(JC`OO^uiKc-:tFvѬECjmOmK AP, ֧@ι실1.MKL6jDJT)=kvگS)rۘ%}Yφ9םcl|EMȀ&:R׶ۃ;ܠssdc5&wP%6˗leKKhtIP(QGnoX[α> 3.|mPG3ԐZ n:HHR{¼>].-wHq J[B I^I(}\+'=y>7z}-Vfg3A2Pα> 9םcl|E4noX[α> *=y>7z}-@wח xlQKܣ_-^gna $4]_Z#PmrnZ[% (ddqxU[ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=zcw Vm+kT^ufp֊﮺rci NOFGhRB5ɤϚ,Kx ҡЌ:(T=5Is$51Q-ҡDvnfPy\BA s~c5.fj i:$;ޒ#V#tt1k? ;O"ökk<^~WFGE_<9gc[˲59 ~ZO'Ú;Ne;tb̝rnr co%=Ԥtc 5?d[Y7u -9tqr<*=fAZRv:RVWG*W:gw(\L3e^ *`!A!D_SfK8 +(<`|3socgPD~GR۔&[t8=)D# Ng]\T8"kφeZЇj3M29ۀN2zN=yiמ;CEivɢn'u*#{c+QfojZKJ#=ޖTR 9##8ȭ~S5?Qڛ\57)n+.g*qjZIJR^nqJ\!Sl miJ[L#9@z+Xdv-$ޫV2-8Eu)Q ҤPI^ OojRߒQt) Zd28 lǽkf`\"b[ZoxxV:q[8Nl uYͣ=qdV͝oaQ"Xi跴oxuJJOG% V.W}aמCar'%8~6ϝƹ'WGf[Il-m_B{#sF~q'ӦO9"0)0 /xH}q%ERْӏ8-(EJjsN:5/Fz--:8R 9FqёShyW*.Ϡ k)m8R \KkޜBpv)#KYJK'{ w9s~.fkl,Nn\ZJ|G{Mŷl݈R#S’ iNHzK҂(GE#[GhR,2/c=ַZq. HZkԟCFlrĩ*l)7F[qMTڎ3'"v֗QH [ $$o q=Iɰčźt8[v=t,-;^~IxS{Gy)⌁կokRn.@7&e30ҙƶ1$JӲЏ9ɔjWAS륖$=emj!-Ugzkk؛4/ֿxsw<<5ͳfZdS뽥OPJÅybsf!Z1K^TrG'lD~p\ҤTV *9<@ 0ϣ6\7{HemJ#nEXm,[m̘nZQ⢣{MXӖf}|yypPW^jF:˗CPRT G,];q–oH[! Hjù]= T>xjMܮm)ܮm+sJ sL2%5 YB Ízw+~[_]&= Ϟ(J,Y[;:Vn}8&7%,2TV~xpM"m_U]= S]= W#ҺU~/n;L 2I73χok6"vQ*.H-h@9㊴3.m\߳iKdɃiIB\j3JI Aܮm+hQu[j {@TZ2rZW[-svrn^]GbA/t;}S߳siwt+)o5_&DVBÁ+߹]= T> Śyo6+dcy[@RshCb̵15O4䷹%$w|d\md!R6} +ȱZq~GW]nj3ڡ%97pO ϼjKI~3yPiv v"GmJ` )$x1IR/[]= S]= WGf:UE0xqs_Jq]Uj][b%xTmit>g$8xV՗MFnonY,;Ft6Co\_Tk-9Ӳ iJR ̒zUqcwmis,*c%n)!Gǧf/Z4={@} e;@} eniDi@} eElNkPjmAO"INm宿h]Cm>߲m>߲4w+~w+~$W'.S;Q~r ԿP`+~w+~҃Mܮm*+N"X]ڦo-b@p3T6kor{Or{O(4m>߲m>߲4w+~w+~#nN7ȱ.(#Aܮm)ܮm+sJ 7r{Or{O(4m>߲杲9=h0[qm(*d gWNm1[r{Or{O(4m>߲զVP5,'|k x:+xBI'vet>㌩ ,n;$$z/.9-k*(EhWO}i6e Fz -`ʻGIOƻMZZnt6CoNt6Co[Tǹ'=7i)v*77'3^t6CoSۉ٫ 7r{Or{O(4m>߲QtԴgRp"4H+vzz+څuQbT8eR)E/+W'j?-V JUc5^i7o8W+Ral? E{B2[!T^(o:k:MNO-8Su*xX 6Zw+~w+~Ҡw+~w+~҂cm6Ξ4H `$)_{ tuRv"i -e|O";I xERwqv?Ŧ>xjP/-;u R( խnjPRʇA"6GZis%DQZ7IhZMTR8".:҉Q@`^/AisN7v8?ӻ[7{ڴTZRL%J;$񆠟jTIEȒ\m;o|Ij4Y܆qF20p#qvF>ވ/Gr1a^^>R~a[FGx4K)!+AislZ=}`ݳNTFw*wn5 s$x~v ~Ce)kXYIF2I4Y\JBNuHLlu;?|q}pƸDː)JB89k-ri.IX'bZ䤔gڌrA;_iT%:R:Uqn\ "ĨǦ!HPRH ~.BԿg-KW4-KRW\kG_n:eZ˃GƻECl-uBwqv?ŧwnj_Z7wnj_Zwqv?ūPCwqv?ŧwnj_Z7wnj_Zۓ[Jr:X)Tt!!eaY8=8Pk﹭C.BԿg-KW4-KN.BԿgsJn.BԿg-KW4-KN.BԿgsJn.BԿg-KW4-KR ]rki:Jtu+Cd$=+''*L}@-KN.BԿgsJn.BԿguԜ 3j$$Hf{b)%%AE8$x 7vBRNSq}qv?ŭS2K8َ 8,Cwqv?ŧwnj_Zٙu%ؿp7{#c](4]_Zcus"bv{/-g1}yRgi~N)> T6vvm J]7-@S ʥ;·JxpVfϮVٗzrF3a. u%Ixt* ''Ge3'Ge"Hԛg96H0_yQ)k+_~HNO|"ghɢ2TҮv;d \=9UvvL_#ޅBdɲDmeE2&Rd-Ć1 WCR}%4Ro5(w;U5q-Qh Zuj'+ƶ+f"vXi~N)>gi~N)>ʵZԗHi 40{%GBFBBǃWAٕeErCoyVeDwtV;KtwIS;KtwITE27\ҡ'Ge3'GeCl-uBv ugj׍/۷;'21-gswsA)P_O_O"yOT8{] 5NR}R}4l/'L/'AsPk﹭CR}!a:W /7̎Kwnn`g?+9A)P_O_O :;):;(.k& )m(`FPoOF:Hi~N)>gi~N)> T6vv젹Cgi~N)>gi~N)> }q%;KtwITruwc/w̎Kwnn`g?+9A)P_O_OpX%\5KdZ q-SF)g%9Gvv좴z^̈́S*t"Y(]!{tdg<8;KtwIS;KtwIRoU*;KtwIS;KtwIP?9W5y<4lG]v*;KtwIP\ҡ'Ge3'GeF2o\(vo:eۖe2.T0_ /'L/'EkVqq۬QnAIKuzJI=5iXC{<֔Хqjs;KtwIS;KtwIR" :;):;(.iP_O_O?.Jاdw/rKs?s˫{wxjJR-qptVUD\n8^yH HBӺ0zN5m.;D/],VjZPcN` e{ݦ;ٲZܭDZ7$7FRN8d`e6k52JlӼRT8 Τ;Ha]%guIJRe* *pgWڥedK}YJ 8:z+&㳛d6R.]9(,)%% CkR\&@i,8pNI8xk^-Qot1u@M nHm|ZqG&@YMk"lٚp̔.9m:I#uK!I<R'|ۻehf%ɴ:]n,cCT7OHMcZ6 Blq:LTh(BI #$c+"߳|+$vVa:KQ!JO qqof•\n+hJLթ܃ǎԍk-\6nM#FJJIR}8f36eb,9]"LEMObJJVU c7 ׍e6a>qkW:8XiKR ~P5eT[rBJR0RΝf$[mnKqj4lak/IBq> jIl! poH;$TY~4-ōw9JN AVE4_S je'm)OV7}JR bjf?9k)JbƸ•%FzC'۩R*R ! @)@m5ߡm5ߡ R _^Dr-r┤䜞5QZj"-s1XJdޥm{`'wswµ:4.2bEƛqO;^JJP7UJU:F:%t 9 zG oG*ҔZלUXl cO!n$% )ksJRT6k-~jL}AsJR^3%Gr&>vua O<+ڿ#AYXC)*0GMzPRJRq?5sPۉ٫)JE.QgnˡJ.[taCta'^JwTn%J㞊ǻmE:KIRVwdD0SWFpIIcw #7G[DE}@2: c'6zzl㾵 \pB7#ֺinQyԷV󎹀G$ YECl;ˇқ t6Ө.r3íޖ{s'whJqkI#u3ڴZfG&@88)U헢7^}o+S7^}o+T^&җ[|G—'iL5u[)G#'^^-SD}>[u$T *!#O?u5oʼWįL-n^Ġ2־EsS-7FmnzDMaC’9GhgF]wzJ]" R]ӉŦCGm^jY[yRb~V2o1tO_=\*y_*y_QnSTݽS放\RqMwWO+67yA ?_ RJp8QVh^s[ϭ|Js[ϭ|J:s8]؂ʥ6on{*VJxř /(_ECsbc2d9Ef&u5oʼWħ5oʼWĩE&6Xh0YyBNT|sZ n>)n>*75oʼWĩ ڽ鈷#s2ﰱrxT6~r_.!5oʼWħ5oʼWīPCs[ϭ|Js[ϭ|JHzS9ozhBVU@PH[ϭ|Js[ϭ|J75oʼWĩ lO+UqWNB4X+ov ++g* ʾH$:kT6ko7^}o+S7^}o+U(!~U%9~U%\K35\5bVRY X '4Un>)n>+]y?#ff_xiS*^9U9V'V{s;c1%@qj蕴J7^}o+S7^}o+T+B%ISkqh[.q1 x:Io?4JDV>+ʩ%$,dc@)Rm,.ktߕyNktߕyW4!~U%HX6{bi: rc@S{9YX{{yAyW8㎚ >ZKo_s[ϭ|Js[ϭ|J75oʼWħ5oʼWī-b-id-\|JktߕyNktߕyVSq\aj-8RT;bk҂7^}o+S7^}o+U(87.vͻzݣ쏜oF<dž~U%?9W4*y_*y_iA n>)n>+W$^5Gg8wc](&ƷӺgRx˒"HrRՔZR| ';:#þ6iƻ|3W4菧gD}<ߘwݫPA] jm+mC JA"7+>ٌx&'GD%t`K6 O}NmiBނ)Q}Uu;5I!oPq`\N|5I7sKˆml8I+H ՚ÛF"v Ya;R;pVמ#5+^\Kl~XJmJ0+Rkݲ%lŌO83ncwVْܩVoDc|ncҫ rnN:)ReRqO@ԖSM d! )p2:+:f)4ɶ8P㼔`UӶ˚C 58)4Q/uI`9͘69`R;\ s$c}/h4[Ims-m-r Iy'GEt֋SeÝY;YOO Ӄ;fR'36Dk$-N7d~>o;(!O7iΈy0W4gD}<ߘwݩ %o2.Ieþe<8T6~r_.!;:#þ9O7j菧gD}<ߘwݫPCs>o;ӝ~aviA Έy0Ri&6xBbJ ȹߔ7sxtT6ko~av菧sJnvtG}ß}KFp(xk^񌣁Jf{gdMzE4LJ^RާInjҵ̗oLʶ NSYlN+R'i>BRn[A(Gyp+6{octn3''#(!O7iΈy0W4gD}<ߘwݩ 4}^@C.r.w܌ov}q%9O7iΈy0W4gD}<ߘwݧ;:#þ\҂~av菧sJnvtG}s>o;(89Os;}.cn磍W>o;q?5sA Έy0NvtG}ڹ:m} yv֦ύ$ahMDY).ՀAG@bj;iIK e*QZp{ܮ ۙK)iR@՟-D8foFb3ҭGrKsVJ»EY1;ޞx}ugY_mvkܹt! -sPJ@eQڍV(ZQ-x7BH%9qA/idGv:Q\BR>^菧ecmJQING^菧gD}<ߘwݫPsJfnJR;JQi^ tlwfkiuv ;ޖF)_"{ɫ<0sT׽Hz| T7oR-޽׽Hz| Pݾ׽Hz|v^"h 4ޒV\T9mhJ(d\8YVk D-^;%]2xp{ԋwGoR-޽3W.sS- ,q@kԨć1¬_snI2_LnHQ8֔!i8UoR-޽׽Hz|cN^ /1qɱS›JTRF#<U[h%2&ɼ*K.8K.q9;N t>kޤ[z> xtֲe VJ]*-Ig#"?6[4&=)7[-%, Q zjR`5vWFfGdE6ct`Eףӷ^Cjf{Jj;dKS\KMjbސ% rlObU*j{dcjCܡr@p9σ=8I{ԋwGoR-޽M&rmsJEףӷ^P\ҡ}zn4Eף\6~r_.!v^"jC@^5SyHSU79ȵဓçhCv^"i{ԋwGHKnS1/06!<lkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn45 ;o?Nkޤ[z> HXo;Jn91q`㛸JZHnKU惴R}zn4Eף\ҡ}zn4Eף\#lKMnbU%Hkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn45 >ZKo_oR-޽,bYph %-!|}p<9nkޤ[z> ;}zn455݌D|Gxu>/ F^"i{ԋwG[t:S;ǏzT7oR-޽׽Hz| T7oR-޽׽Hz|g?j渿n5;evh;w]9ỏ5_{ԋwGCv^"i{ԋwGNrlƐv;lF[*+oKX!@qgBkysKf7e(PɭT'IW`ַ^_Fz|mEޯ˵-n"-`8QX'|@$(='w. H7>&$rOH P1N qoR-޽׽Hz|T70 "rՆͥ AGs})V}zn4EףRT7oR-޽׽Hz|>c]+b}/rr[)bJ3I^BB38>xj桶iƻ|3W4 s\CkU,NyB˥Fs|>%ƫk]>m6BzChxrR~RV(m÷;&[]m\XP?Wڞ̗#vQBS* PۙH'F4y 틬!40rMIql#rP' Vΰij;0Y"bۥѺtkݭc6*W$2ˀ֚ڤ>HK1{q! 1ckænnta z#189({#YW=%rFJyQҟO~1Ƒ!5B3ѓ>go@rum)quaPq*l'?Un.ZZ%Kd֜Z(qII g("2-fvatNjWt ;Ev+sZW.c ''*Nڮ]iۍ2XR,TwFMl擗 Q)yV1U)Nc{pF8V;9XͿZ`KYIO&* kݱmO |2?5@j{m묵;NEWXISRF;xqeJ]D ?qng>꒒xNQu* h0¦?:MYQB8:GG8WRu%3," A[jSi~ d͜eYiS)P^q9'<*fyblmSE

 bܾHDoe;_)쫚PCw/(R=QN G#{*"Khb%Zmԩm=/TFS}eBʹ7r#!a{Jl5_jSq`dk{tntEv_}mw/(R=QN G#{*/TFS}eBʹ7r#_Y~Pz7k; \ˌ!ԗ^\hZ|6#֟0(3-6ļ8< 6[8`PTtOƘcL8*_ kODuZOgDi8)?c DuZ9VAS?c r E |`~VQ '`ˉ,dnV x33:gDi8)?c DuZ9VAS?c vtOƘ󂥹VNl4GU>`PTtOƘ;6s1 DuZ9VAS?c vtOƘ󂥹VNl4GU>`PTtOƘ󂝝`S kO=<}3.0ƷQJ[pwzga:iKčh7[+o<g~4ǜ蟍1Ksa:ihZ|蟍1 ؇KpT6#֟0)͆굧 ΉpS~4ǜ-͆굧 sa:i~4ǜ蟍1Ksa:ihZ|C;{|c=W I .hU+b.qym`!!>xkSm. "nc+J5wtƶkRxcHrRE%r oԴ"d)[! pC{x 8]iTw~|~s{9x1aNͺcZ۪m) [I(gs³FѶv.xwL׻cŽXL>V9%̴I< X*[hvQħɸ]fGKKem H9'o HmVI ߚKm22:@'k{G%/P[vuC-xd l ώh1 OY3ZTfJ=pk{ [Q:xO9./HG.VO8 i]-Y\Ȫe%m `$OWM(q%ͦ@[jJG δH󺋳g4` UOPԜmi|frcm%03A[(NP Ĺ 'p5Ҷ|h7pJ݀I|<+vYoZYqHeP+q !j $g_WwJNDPlj q^[LU/,Z O뻭oR߿! e>ZMLjC*s jd6ٓvnJLlЀ*qk+DU5q:[Ka+-<[qi<2pIm+g)(GIKԑх=v{ǜSe.vtW_eܧ;:+鯲P\ҡ_M}r详AsPk﹭CgE}5Wʐ#J1W=ۮIQ`;ӼPvT7;:+鯲S_(.iP详NvtW_eܠF>2$M_P[ޚgE}5Ws+*_)Ίk4nvtW_eܧ;:+鯲P\6k-~详R iHI޺ė_cw7r1:|t ΊkgE}5W -c;) R>gE}5Ws+gvq RT;&*_)Ίk4nvtW_eܧ;:+鯲P?9W5Ҝ훟mػGܧc7q9*_(.iP详NvtW_eܠCs+9_M}r$ޒNl߭!*$~+._M}r详AsJgE}5Ws+*_)Ίk |yypPW%37KܥE^w3mX#y*}D#>xj桶iƻ|3W4 R R RG-r e$ a8xZktے&3 uc7R3ӽWa gwyγ :Ӷi ăQhM.&LfTiFKv˧J8 ħ"=]ݍl"r [퇐ZqzBpV&L,Yy鑌7)q@* :H4noӳo#NJbmoa'#='jvΉzq-}6|:)#ddxQIm:Wu^.ٟ(؊s_yNOwcVi;yo#G+ooc?}vW6'TR R R ُZ1W5 b攥Sk z;W3$6pTwAOZgnBDԗlPДx$$FEDmwl};*hpåj;#!C$gdhYMmV,7זHНԏU4+9~b?NSS*1Ry!h*II j**m\ J>PHqσAVb ;o?W5 ;o?QW4(jKMqvKq,)KQ #EmmNzkl.nk2TA JOx)V˼Y o,xI5h]L[.*,T\W% ARH.H TYCHV}8Sstl.fT˛bjEBPS\zg_UgT122x+;ħ'uX 85Oqensi.)RN Fxdpx4vl\e2GxVg^"=շZ`!( χjʔE*L}W5 >ZKo_)AMH@N1جO}/R^@!(h5aPpNZalۡ~WceKODpa;\<(uL6ҽxc bɅPZiT8)(Kq ѽӎ5QJRO\7g?j_ iG2M}ׄT¤- Ie8˄3=&бyO@jt9\j; -$%I P' +gR[,"8YmGqHRT:REsm?r1Q_di ,7ӭ6RwPxY$'%D [M tEk{䤺L<ҥԬµD{\tA+ZZRRU'ođ"ĺ)";dy@W'u4.Q{S239R،ܔQ ({ Up̕xXf7JQN =2|R4slV0IԒ93(`g<<|F5,v;@ JRZR@PZT2@@HxK4٘)JTT6>c])?.J tNu"z~qrknrmO&#᭏nSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѭo_XZm. Gmy=!~Fsç_6ӷz]Fv_6ӷz]Fv_6ӷz]Fv_6֊޾oWk7&c2Y9>G%;!xiJ nSm^;wjiJnSm^;wjiJ68M q[)V'^Mz4z]FMz4z]FMz4z]FVY|-kYm!c;ܗ1(7Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(4\ߺ.ywk/)~cz]Fv_6ӷz]Fv_6ךo6MNB$Gp)JNڽwv_6Ҕڽwv_6Ҕڽwv_6Ҕ2\ Mޙenf)`o`gRJFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("O!1"AQaq2#BR$3br4CSTc%&5Eds ?P0MdG VIPdd9^ sYQ[1*Y^үp3CeJRJ*TJϺ4P*TP*TP*TP*TP*TP*TP*{fsn ~;d`i-ߟ~Mbₓո\ ]zTh#Y{sD>F^MkZf.{IW*'~rHsr5#'? ..wEU֑8޸r8X)O¢G̏?gQәL <[6l"rI^ kqnkXRWׇ4ܐyvB).φQ܅J*J`P-@Ԟ(3Hj CBy'gU֣r U dgdb2Ay#=7gBY3`BP:H^L&B#4{ҝ;l; Hla9 <`N޻`liKu?OڗQݕG@^7!psL7=FrR(;ARo2KAE?P)Q4$pĤx)PtYkb8yR4qDlA&ֲQk5Wr(*YҠTRT=iP*TP*TJiP*T*J*J*wyjm)) ,Wg5Z2n̗@*i$`S4HiX)ZB+gb@2:m%%#TSPB$>#V cǦNQrυx'mӸ<[уV*P-c 4 c)AǺ&-?aX( BCwX%{w|ȭdX=Hv$;Q9Muܱ Ͼ6Awdd4eW H܌}j5m@٭ iL vq1M갏ӿ9le9`$犴!@%:y$Zl1.\t>* یfɎHy@NS! ڕ A9@hjf?o8++$l~&ȧ(V4ӤtY`p|4 89 j4tisi og:(meGYROΪNϟb=%)(o#*SAtݾBzK')K9}Aj)A#FϽBCi*ujW9A> *TJ\ϒɜkTIM{Zë*SyzXZC0'8Y.۷w7yT@IbVM6qJ٠us3H[+DRnd6!Kh2j۴(}.7kuKdzCbW|v^):D߆?l*Q))$F3K'`}(2wma$t͂*i/%xǨ(Oe,!JV yzVU{$2?1R cTKӍ%^xh%{JՖR1•XY'h58{a{ UAuiCҦr$*so?jI޶u(?ytxx_u_u.dΏU]e+pԺ]$uլ→]IVr?{ h,N8l~t(b(r_0Y#A9Rܣ|yԩqM",J t J:eR'h1hipaJKy#ӃVj~Vq^JFy5=]Uɠoچc%R["BXi vI?:nx@/L[_ʛY{2:XwA 9݊ ZЬw5u ]M-iIp%} yUY+zh#8( S0%rQ \RB[zVuydBK0R@J|+o>+h3Uה,HU:"ˌqkKhmt)ʞbMG~]#w (k;B|*TP*TPj2Ǻƒ֧Hْrq]xJW"v5K( PhyJX(K`??ʞ!8υ^_JН'v;wH;I>ku3.:8x#q5+K$nCv绗*H#ץjR`5uX/b_x{~kN^cF JIzž2TqCk RY >:k#MG?'rʀ&lu2U YVGirظʆuHA=Ae=(q{o5e瑏Z(&ӌPfO#-G$+IEۘ1.#n<j<_JtOW&n8YyAo13׫leOcZc_4›R aBC+sKI+uFXE(R%\PgJվ*o-hxRП fڂrQPm4lgۑtX$Y R[RNJUnAiJvPRB;ƊVƘaDaTAy-O({J9[jzM]=W i9I{@HJ}ITsBd>Sޔ Br{Yr D;xJIonP^] 6AqG(;?*x{8(F>gi:cazm0viǠۊd_&yۺ^2J _8$A _-Beݕ)>Q{(ڭÁq#**wJ̖C`FYtxw8r%C Ƞl#ŕ-ꐗB 5 jЀ)tKiJR G 6 HǕdcSȔOܡU!@glIr*O ږ<:u˽Z; ⠲eb;4+#$͕zhi ځ##T7z\;ip!$[$:Br:Q;mbJڮJ>~[]1c}2aq'#^=|ҧS YC^㎹;+a2|[I@=MhCl(ˈR7'a=iPc8%Θ)yj3Ƿ\ԧ@)݌MM1z,vbR@(-R8k:TBR[HCi1V֤R߈x(%RTЃZ/P,zQnL `2w²T݋eЂh t{$<(HYl< JUayJXk%+)+79]W=JHM,MQ8SsXɼJiQ%8G9ϗsgj\[[SaDxJrs!g 5r0zXZvOPTPOymM,)OQZapBGkiu6Uͣ_}lE»?΂XϸEJce RtX$?ڟOXh# gko(wMN;\GsheX6@9OLP˂IL6Xs0]Z-kuR[b:B׼}yFIajp p|ϕKK1H~5뫵0IvAW$ -d2;J00 rG<xN&X&EKI}lC}7zc?}EZBEXDG KmpSPx>^F,YbFH"k> R X lqrT]=DxJJRRkI~"Ž@(}PNvuP7p *D*@(YZXU$s-$ l\J?e6U!HM+hH Ê k+hGRRhV)+BT_F+O8Vi* #G݊5㔓Ǯ3BꗒBa(;(yթ:<'[YDi*IF}婐ؖP[q*QV]!\/AAFWt$;(#mEcLkNACȒ ZT 3==kNUɸ[BP-x<9DQASS;X*$ vG;QgP>M I.$uиDÎ ʆBs"b#!dqr<x w~[Je4뭠5>| ۆ2xsJ5Sn<+Dx#gR}rx@I *{̫8 uC*w%**Cn2BRRm}m N90Rd6_ uRQPD V ~>UT MٿW9]Eunu”-$q=8BBssɪ_Pơy]}^еlܤ*zML av 65N#&BҴ 6|.pFV3@;wgT^͇+(T$"nބِVO6Kޙxrj ! T$wxy'hmmBv#}Xg~瑻@89?:tv0!Ă B| N•kSYRXqrԧGq)1RweFsm(Ld'998A-n:$?t+ZxPAO)*Sxs8Y+ !A}e`$H͈ QvexƐ 085M%{4Il !~9Fr|%? D<МfZen\!Ir2 |mK v,JHP0}N&2laXq`t8$mK@3Gƨc-<-bZR@4HJB^6zr)GtNsҦuz8&]rPҾr 'Q*/B@q=@4 a] 3|%8;H&Yw2T1ߴԺN}EW}j[UTۡ>u-۟)W5Mْ@{k%D{h!a *?uHh#v՜+$EVq+NB8GƐ*S]ZKʻoVOT56ڹ1vdB;$> u4oLR P@;rĩ@q 9WtUHS)ЃnMtM0TvC>^U_^vAZar.ܓKhݎH>Ē@VSsW$6YM%8K)I篗ʟiiRiW2bR~P0<BTR)RBB:Z WWG6F,4rH#9}X/+ \n^ J-+9}=L@DxKe# 99Js|OtwS#RsTsntFl2ѐq(Q<3zߨ3/7IMQCWV@%NHMRWvJPv'ˁA]>luDiZ3,}q #'@-02bk$gaёԸ$4B#pQ13ܼ_"f(im? [TVr> PՒ#2 (܅DVQ5B+YZҮiq҃gt& >e' MӴԕr}t7d?tqAt-yP@@>Y)t6Aq@os[؜;%ĜDOP1ԅ"?Uڛ2[^턁JҖ*Nv~(7=ɧ1jٗS948h݊T)zYk90H/cROnnbwM49#0I]v^c,!D >ZsVPt1Բj%KBHR< 4׫ud] Rc֦q>?*hLॲH$t "JqE=Ӊ~QCfl)-ſ )8I}LJ:r(mkC2PRB#ցƎվ rXJpVV~U(/Xw[ ##?UZٚj[#s#kΔ;1ԃϚVh7+qޟNجN?QpMjWM\,j-MƓ%AvnBS"hN+v8u/{8ަ'>T4nv10PB s*Ա3nfԡ1i.!cA'h_Z-R[pRRZT`;S•^G9⃻Eֶ9ڏuUd6t 8g P>6]C!A]RM-t֤2uxʂ|]~023C5yӜed5f |Z;aޥ*Np1va}ܷ;܍Ã*;;X)m a $[NGKÀ) Tq֭6cAMq*~U )Vu;vGNOxT0qր;}IG'hIy{YЩ0%䤬e?1X)Z''Z~u׍~ͬxQI;ԑALa"rOC;UJf,H ӫ)$5vծ#n%4>Gwf;\,'JQH9߸\ ɕ1Ǥ)eRTPUw=7z1Y%RQ;lKn,@Q/gc;e’CAܸTI|y)Wr )+I-f)67%q6e)JG_Jߤ ;n ӄ ާM;p*lt9?}GvySa1쇲%''(\v$${¶0[٥ۥmM(\ٖ{ZZwPӅ}KON1}+Pg6q@zm8o}n'8ΦI؜AD⼔(,~bLi G#v}_sp`8 VǨhzF h.BK-gE4Ga qdvH #Vhs<B},TDdmXoM(NhGkY=BaQ*3>/ho-|pS>D./zv%F+w,E~{4d$㼸2_ʍ>+mVn,+MnS@ $o`e.w ~j5r#\|L1Iޒ:yPH6+,ԒȷS)$+ *PuNLe2e{q4<A&:qQ{kjhد9 .w𳸀 cA e# =sZ:GW- wU}r]T4Cjh CFF m O;1uG]Ot;[zLzyOdl]0*e@ddg}2~z;fzeţOhۜ;ܙ^m:0 u0Zb k@IwyD5{/bRi*a Nh/{Aq8:~ubwE^S#tė]rZRVr}ge,\t% 6c $a)jK*Vޢ[ n(H&ZFi.sAZp2>'e6u 3aJīvsǺs$_iWW{S9z!;ȎҔ,dMOщgtiļaǒ'3FvՎS')9'#Zx?@Ze Ѩt;BBJPIU{e5I7oΌuHI'q F{@ֹĤu 顩i T.q2RxilpߖK gםY?cb_K&%7a'ւcmj_eOE! X=vGt~Uz>i"J) K"kH8oTyܷ+q!e*91G;5F1V^bPDmQ9|##.$G֋ڊIQ8Z =3af|;L4Eeuxu`d!8?G_or-֧ER4]a[7;=ײ- l0)2ԢH۞@{gg/}(@|jbR[9I>X^۾κD01R0ir3UM/ٛar;T-(i)Vד;"Oٴ{ n * Pp:{<*t*P$/G'<\L5` >5VvaCwl>#h-yStv,FJBU(ΥP-RR‚A(^~K(k<J%+Sh `A=3sYe0xZtv Rۮp,(@.'nА~ҏ?Z)rch\ӵ2x 'jz{IJ YzL!4Rҕ-JQdc {˻Mb*f=* ';Lk(s[⒑9Neĥ8ܲ*X&_"8~vU+ '*\lZdz"mPܒ9)'f>! 1SwBψHX{ q%+O&54`:RT@Q!B;%)%YQ)B*?Rj\< ʏĚm!@r@ӭ4ܫ7>AnOS]1*I3$s+*ib+a@QYlrԷE%(mxTUӚ3[\mSe!m[NPPJ9wEژ.VJh2څcHqh(9;! 8](&`KLI%$Ey)ڄMVZ+ka##5޵OqJG P9 VP`ٮf-#2;J~KQ0ii{Te6_=4?}21&?fv+!, dd欛jhnђǐܑ8Zy?G;DSnheǒ'pEY/+h46ܰV3⢵UU[`:lk I y>ܖUʹB]jV=t}:CmJqgGkt־v'VpG]A q;"qհ]>?8}~$B|\PUWjh$:_lrf>U:eHvBN3k*(?# wg #j2Bju/٥uɨ۸HvBojKzT7 xkKtK@ ;W\}[";KHRیqYT{搇)ĸ-C88F Ͼ7Iv,2Huڀ$mtdYd-sܚ׻)1T}*YB=QN%z|2(Ad\8IZ֤n)g?il ݷ JB@uAÑy2z?*<=#@BI䔌tCYn4.Ғ Qș h6?uh"E1XuJXyED8?lLAC"ow DLt6JJN~&t6nYqQ.> .єQ٦ #?&v1y?ꚚnMO#i7(P°gO}`N[.;pw@Iud\piiH JA O/z:2-z7m}P&"[Ȑ g`)#ӨUoAocZԷb;hR,*ŕ/<| QֺMOz)=O7g ,n3 wm!B3Dx&<6N7tZ@=284Z+ ZlLJCٸ'dЋ 6[CoDyȫ [f(0(ޱNjʵ-1v3(Ot~TY.ry%XR9u nBePؕqҜq]>H@HI*?:ĦTO@RKs#-^AIUlofKשּׂURCA NN8j$oiI)tcz{PX1Le-[9ǝK]XvԂRSRy\u"Hq"y@}Mzq YUնxۅVS+ sw>> u?ޱ-iZ p"[(ڻgsJYgL<;ے}ۚ'8[uVxJւ4pT:MD(n(a:R>­]Գwo4PK:=yUc \ky%(#J9[FAGiL8+*Zc(_pI LZ@^@8599 վ3)I!q9B[ΩrWԓGk6 S xrۇj88ҥ S*P K@n .{f: PwyL=Kt3,jl h'ş~8隃vZ"dKy`:>{f2RR0E7-wX/B[sk)$3Sһ#y,=Ui?ő<\QU Pd7 tۻzqV-lR$|[݌uɀ엖pJv0p1*6OW+wr{# T+̏^$HBRV``zPK+B~ 2A!NrWP{Hl{! 3kk8̧-Z҄є[^_\o 11S5?quN()㓌\`VI< . 7p2u; 7ܵ~w9aPR^9NiBDA ZBңT<5{hܭ,h' }: ZlYCj߼g@Ru8>٩9O|~!ڦn[TWin3!.4w(FB-IN`$ӊ E_@(zhaEG|?$!Gt&};Ty ;T)N<_IujYQ#AioW3=\xr.GĊUPҲ$Y'=|"t,!E\Y䤸p>&ȶ2вΥ5ԥH؃|MJG@ JpoI]^e HF0Mܧ6!DHVHPghܺRǥCd`ZSIlT3kKG$1Vn6&fT-\kp$!P23&)讠5asّ>F`8Cn]؄Kt]f9/G 4{v"QhHVZA[k6Z.ʈXn%Rs崄a'?&޶J>B'2t{Q[1җP?ۑtuT]AShZ*<'=qNrUA -2G;qN8㴶BNӲ{>c$w:f<6?Ej)o:4 {mJN>ckweXB84* ՠeL#ݚ\ yV3ɢg^`0xЕ'%\g? .Y #*?3A#4Ғo9h@>:ܩO66< TUMrBTzW u8a5!3e$47ck!ظu8[wVqG&;1%(m´Jktخft֦iǹJ.JK!@!KQ-4]}wmQrp@5jl:*k+9شr5E]noϗ!jueR 96\*IJp)".mLvU }ihm0-:'ݞj’{>x/2h/򴝘?SIq(Nx\=MBuu8NK7%ѱ)u'$ge nHkf`yǭO_]Yfdl2w>5#/( ݏ%JԢ򡴜zWC%Հ<@YKF &,UީC( jֺs.!Wz!d$Ah%*`E]pTh:A F/8|c쐾z[g0z%rV9H^I\Yyׁ+,C H NxEnp.~ gJ R?zvk==raԺ@Sc ǛNh*@ArOJiJE{=60 Ȏ1<c!?~+)W Tגju<i-#ϟkcnܡD-~ChddҜ ʉCYZyqQڛ egℤ}(%4`kqe9UʛKIJp.+`m鴣A_﫥QxT tB7L\C,)gh#<?*Tk5[ލiI+qz$u'Ҭ]/QFKCU`B{:"!\D:dT1(%IPdyW;~L%X%!`E]ɼcp\eT[qQHFQ'$f$^ݪAc$g:.֑qɯCxQR3To5@7:5GZ rŷg+H|q NJ@%p@ֽ3wE_y/QNӻ=+5k"٪.l0m Jv1N~o;=o$d>e;9-[Bv@xQ5ٕU>V㤧wPp=E S׋|`\[Ku)[iGP*ǍmKq4U9IO i|2[i7 sWlFmpnUNψW]"&Й X}{0+##A' >%JY ӞCx$`$=h>1[e`!)2yK±Gsh0~\fRYa sRХ7- R1Ǖ]\V]_t)'9PWjCN! K$9@QՑo6gռ2@Ͼ;eˌ"2 0WO5 ^iQaIJ$㧼>t!4K4-$}(&ceK˘p mBǾGe%PZ=>"dʒܥ'35COjOB';RrԊᙗQYNh)JGǭ1S%xܞ$ҷ%oqxRʁm8 R}AΰN}U;w&0e%.288?U@G3 :\Yld)^9'Yj' ]1Ĺκ.KJf6RBGsi=#Z^Vw!L }('=PS¬Q|,Cг,`8JpITH薋Kl} YV>9@j'6#}ig4vg7Wm4GmN9sKI?kkk S6-G#&FcX!v *Sxv6ۋ>0# KL, Vf[`ݏ=8@sHWxcFsN&BǛqG*'P Jpc/ $ +8URjV8xr;%L=PB!ϟ vfIMԒQݟ ʱIڲ<(/[ِ(O{;|?,U*%8ޥ+ʜZҶHSX.5$: nǭ9-yiJP!C εKngFM S(KJ}qE09>طӵ gnm-2kAH>Jq9#5\vX抡dd6 qW N!(g9# DW6Uf# DԐxM?f(n%V:}H\u:w#yuHYF? U7v6y);3 ,$w$*UeV B@ϳ)YJEԹr/SϷ.wh~PPڇ]]"AuĜl#$g(|vB!AڤO7 :B ̓=Q֮ioiqS->QbO5TZʔ Szd)]$|U*2d)TU˚btҺ!2ʝ?j|Єm@xZ+Qpdu;a=]APJT:9.^Ԍ4rQN@HO^=Op[EЁv\b[5mK&CHxN(ɺOYD堸7du;FrZ F1 "kPBdnn$'D3m,ǐlR[Lpddu`";yqPVma'P==*Nqē}J;-ѐ90TcXQ~ S4}:T: df|-{F"i[\:n< @{4.]Vp} \vI5 >/a`pjq;)J3 |*}1h )JW9~/ʂ[wV y%TjPBCm)IJm>yjkhӍ5 %Ti$v$#Eu)#?Q7ߵ(ҚZ خ=*H7Gqӵq%9%!*8u[b$TwMFK%KP.)ZVmRrD{m_c~:nT[0]d>~]9R&I3λqא k?HKyڕû jZu9 Rh.tevi`%TtR=zMF]49)8G՟!n NJAA\;3+ HP~h b$-J]Vrxm t'*:Ϫh7Ug_} 9? W6*Z@psEKt#z:SrZ3̦1eMv<[Mf7v9@c:~N&<wxubiG#f 1)ީ"VhqҔ`'v<`ZV ֣C)=Rp>(9 @gh)k$L[jL_ >*Df )r15vfZ2.{C( )N(5nn۝aE Ja)VFxJK+{+ݴ]Rd qUl7HE{ ONRߚ.i8 J.nx )F9 hβRQVB%G {0 SZاH;,nm/G\#4TuuD~UYmskwmӑ%RJJ) Hϭt*((^SgphLm~y]c-ݢ\VYhnGS#%rÙ੃3L)[|j+p QV8ȑqe($-iH$uk{BZBmYVI@ʈ#t,je7GVӀsmCT/yq@ 殲gy*ʻ9O;^}R _vr}'zI^NHiJ#c=j_ANY0m )KsӊrF(jzvάȴԻ{1Y I<}~4tTY0N@V QZx }w q?!䐒ry V|M! 9|qQmJuZGQZfpi휥=a7 ;MnI<*KJÔHJ8T Si~w}mۑd҆V߻\5.) GfކܲFqjS}̅nZG9"TmZ$$bˆәaKfv+''9ܖI|,f> u*S l%/#NқjWL8F*+T[&@Twܭ Q{'`0=PsM,Rnz)/J3cTR-;T } b;0Y t* =_G {_N;n1}ꑼI>tʮ|'-ɸi)[eI` =-'TYe;K @m ^r=sV<.7ϖ?3LGXs,dg:F8|dE[)x<[U'G)SiQLK+p$srM4zƠa1$*:e') #ii{S[ V} [RJҐ wMJ\KM,@Z!~<.o"+YzJJiG?h*b OޗRF1Qm֞Y[{p՝Wm2\6c!qޓ-e1ZԖHKV?hci;jѧ5+ht6±#uUt;Ƥ_5Rs(VPqAPVY(.ۄF3Z! *VݻJO q۩b 6xdՏ2mhHݓPhuIUeyB'YW-+orCh 0p1򪯲;-N@$ VhF$u*8攔;ORݯl-ud3aʑ% QiЀ ZK\sCY?!C2.M78e)nB dc(iCZ($ 1CF'Aݙaya$f$FbK4@ǐ&d_uiJb^ |fIMgRܞ2x=x{%4\m8m$nHN*2: Ž(@m?Q]Kz.6PJwl'Q}.k,e\qi*n23Ү5#*[᠖ݜ$|Cʩ= ]uD1YYY R'xt]%iL+Ql3cmr$[V<4ZnmսurnO# ~Xobg )-G'Mew+mrW yAO4PBs(-X6t%!8IϟRca!-%JR4VUty [iE' w?JM#^'HRՎi##A.kT̹]w$,*Ϟ+6kN|Kz;[(?}iNȗG%:Yp,LdX$jgWH\K+e U `}t?v`!NJ+ayk%MCo;>Э<Қnrje/yRNT>uu v9A }JNQ gU-6BFzVDϻeJivsx\C³3܊iuVsyݩBsSV8ZGulv QRyshvU|gzᝲ'#$IqY>d,xqo%wTs5rd_lz\YlϢ#+ܧ\Jw+$\ԙ,ݕsʉ>AxL12|1N GhCiRKorr'MiKV(*ЭK춵% 9G b{hq)''?nrOH<_gpE0]@P=pQ6;=r!c?d Zx't]ݏ"iAtZ6G)2:dl:[$}3DzvRDK)J|JZѼtrKgNY/Ė2#nGE ]zSޫu%z6Sn2%(, 5DzDB|,uhS<FqJq\uI 0c; -;aP̏)JrA{u>2Kj}=h6wz~.ΚN%7_*Q:zp]N{My;`(&%.sJ-)#@\Ŧi;L~smlxVO߽jlI5:KLq+Ld::PT\ۛrZ+vVǕko#y m-Di cs`bѤ/#I*ւvi 6t1>+X'1P'? |ӏ}zZ~ |*0d ʒAAhCh-GH*.GWw E-@BLkq儌}& 9){>)0eG#]A+dh%nW S%ݭh?Z t/uEbNQw;(nKI@$^;mHmJLRURH#ݚư(-ifOWGYZT2Idd,pkK'N(0 P9 ) SY"lSʹfTMCS\T|€rj}.wtˤTԭCXtծ19UԳm bJm F~u&֗ aD*,VSqBZiI@WK@tHg#gɴ~fJefm0YSUis~#4ub )T}Iܵ4fj?a<$Rhn)r] ƫ۵x}Xv n 2{R'IY{$A@vXy{TX\q-0|H^21Z)+Iǖ(4@!EI;֐hzݷO].-q yA +FM\Bp4c.-C(t֞v!HP.v0mBFHPsY}bCili].)CZ ԩRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRVywDGT5#-Jqsa? "<ՒyJr*T- X€#MnP9JB@ +T*T*T*T?JFIFXXC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" A !1AQa"2Rq#3BbSCs5 1!ABRSq"2a3Q ?4()JJRR()JJRR+V1kr|8|'Pru^{}L! (6uU~Lm=mvIޟxg_>}s MxeЈ@EGM |@wJ)JP R)@)JP R)@)JP V/؍w GOg7U,%#?eT>-qv9m6sA_|yGcC,{Im 'ju*湕4$בhx%#xNɥFL7JPz:?e9t4_E5)w2xwpi[+(&|XzRYeYń1U\!+i[.u6XW/ʲb湋ŠR R()JJRR +x(%؄,%#5 1zᩓ>HB\\nzJOX?W!"N*qo+ KYzxCyU! NKbn::L)U/!]}՜b?z?n Ū zMӉۃck_#qhRs;F:$4?ivEРRƼPʵ_*p%;=UrĥDANgfE>mMMÄ\tOU ͝Σ}QlF-F>lLLj 6JVt>% 1)̲|աYdl>-}Br %% * !Z|' VFlbo=r'+\ܤozB2䨟ӏ"ZӍy\}Ȱ4G[05Wu(dtk:ߋ@&6MK9Z uB v[LkUGt߷^fjC#4+j*Z{I;5u׋I&nv>c2#$Z1 wʡ莆-Gj׏liaLGO,'S7V֟ڬsIuҤ4P =׾YtmJVDd+A< Iu6;n^ ޕrmZhMє@LAͰtS˭#]米ޟ;@qN;#9Ө)5V#dָֈKeˉ6z볨^LN=r-ƔP.p($u'CS͎G௯NWď"i_Xm!(@tOqV7`KA ˿:__b%)*Qd>r:4uƿ@,q;SaXX\2d pu ocYm.7I* Q#;֏JMGȪW*pJmV8z4?1t<=}Z kIr뜨kRnIJHytw%@wֲTo$Gaǖ=()JCb%VҥvH^sCԑulXDaQu bKgOxUۍcL4U)^~JVS7mYmMi[gY}2 HHF;U驹;)ٽ[ɇ9qxOɁaJ^ imhJ6t:s֑KEYǵI\ۜ ;XQ^׻}+=3pl;ۚXa6^7e&oPYme 2˻jJ=BRI_[<82 㰓7yyRH$ u7mXBv )}H_BVA*s\6az|rQH@ :n~.9bEPΒXs)?O^ N?1*r.֊^q2ʹh+t:k_巈1nޫAO>۬9di*#}龇F"s^۹LDêwK s+z4o.Z"?p. Ωh (A:\Pnty(Dvs,W˲eK__(k :)iy)/%))o*eW.rbS>rskl3MȘPi=O]P8>dX*LܺzgRHނz;v+[2>"ccۑ O>ӭe"7 eGnQ%l=us%ʵ]M5O¡џ5[rYCPَSlNǛ-Md--t갾w^~0q#/mF7#6kTu/:IW7_{1Qӱ=3@rGD0q+O1O52{,2W^G>#/K{0BJRډ#菉K-`VKhEK+*-*$S]<& nX_L%_s>5金0ք"cZ4#|Ưɷ5Ե2Lu9ṳ&% ֙6"CvUw:5@hZP^5ISd7(4{7_|R^ez,sqo -#^iϪ,gC.ןBY1VGMw yq"PUdǕ^'OONk`{x8[uIS 8RGZ$!K-{) &.cx.Ss|Cl`nysֹTm7b<Ʈ9-W]_":`<JU߳X,W_BG_qi-J6OJTļb5{\\c\u-Ym's v^x:L_'a Gr7νfpowoSqշ'; mGY>MD6aR%DP+ pJ%ۉq58ۨ !(O_3~qfov20H7{d+ڋ~PK]#CUX7ԻN?ڟ .ӏF83 ݶS+xnv{mѾKI_>k~bRU' N' {ZK⣋9'Lϼ)?ڃ%POF,.;ep? }]/ V̜jShx 4'$yWwg9c+>QQ궎/Ωs/o^q[a|FΔ7IހB|΄) J zJR)@ q/ \u㯸h5X8;$hQ~K歝uIeSo!+mCJJ^zf̘]N͢Qk~Xj_9Gc1FNBG9i(YJ{Ep}fuEBiև+x#~rBdnc?gck#ѨnO&K 7[p P#h?Tp쯪ƑrVL^* RXR(C(q)ROjT6 k~7o8z_1[M(<XaН6zҽ()JJRR(QwW&KAn{^Υ#֚$7uŚJɨI`v @r@#niiC:&7"ch z{Mezc4ltH=5U^ USy ndjRg()JJRR(JFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&" \ !1AQ"aq2BRSV#7brst$345Cc%6TUDu8e,!1AQ"a2q3B ?(]W%p3Cbq/Ui콱W޲Apy򴓲 " """ "*WMWqFT+rU]s9=@w /f|s#`٭I$SXsFmÉۻHelsFA{TNWÝu$Y6u,燷~E~V'l'nGmU~W/0dQ>kG?y[5{! eWRvk@}jhe6c7$r d$vۯ_ׯDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DD98nBI 6YD{4 Hw.?'CͧC{"5xQ .g@o.aTl?ڋɌ}F\=c/d0#& ' HQD@DDD@U/]j2Z:/gX5fW !c((wc`f?oںpě\LUw_k:3U\]9}$}kB.v>֪{G@jXETͨUn\|>]ٻvVZnGk@ܕEQI;{1pm oE(v4էYm~ }F|L5{6S 8݄3GB>ѱ5~°ZϳdXkIdRd~ULW#}{%,{{\ ގ;:Me$1ْ8/ޥG0ӫ-R"i{y4JskYỷw'ͭHQetl)Zvn1'aLLd9۩26 y4wFDL\8}\/XU.v!cح<~BH]9ǫ9)jvgAfjA+=wGxehcCZW"" hQs [F1hp#p@ڹ8# 1yJ@ڎh zwXPx ?)G!ʢo#x{RT > p|=踹K>F>JpYf5pa[=ֹ c"'~K8Sj ;vk].R^/0ԭlz:Kn9qCߝ}aMR'q$$k$^|<|cwNiCjUk[؉ŒFGx!1C=es0}Uڪz֜Ri܌ ߷~k[j 9NZ] F*FJv<.[Pp7+7@ثPǃ$osAE=wnđHñk1-szFb b!Z;lh" """ """ """ """ """ "" ƫErv`7hWe{YX]4E9btk"ϧV7>ЈlO՜B.ZCZߧ#NY^Ϛ*=_}'U^I'sԫk% >4mb'F14 /DdTϵ4.* o).'n*ͅJG?b,d~wUKZ*a_5d-$y=}|=}JUВ\o{;TdoƱ?ԫܕQsGjs8kMj\Ѹ؝vEzckP a^1qv@widZ@i?3Z/9ԉk, $Kh>}K56y=Z H;8f_60XUx.a]@Efoڦ 5H۸A_=5^;Mkkedd`w^{)ô/dz+g|Gقj$ohZlS ~6J`|OkB!yf'W,/ 7;e7-28FF:9\@AbWO` V|-? ]2n1:Or4,ҴKtR7;a"X+lI]ā#UfEr"ca[R{^+gYQc /_Itr_bvFxo>*Q݈oPQb7GŜ7Ebx/Wjnc}w4I}e93FkJ;ޣsPSiM[WƤ`;ss~ Uoo_n=5ý)sUl>7#|!wѝC L7g~yIS ~1S)FnX%=I ?7 c չ\z- ՚p5(Y޾z[MJӱk|H #oUdO Cdk !(\'[BdbIo =G;}3~*16jc#{\L]&|/-%mǰcC'5X3Ӷǿ\|wЩDA\di_l5cL[o*`M2gQEH* kO*uޖC!=3UTK-ޚWn$*zK\RA,{֚12_Z|'ԏ}hSk6wPp.{~ϵE(q}XwNycAsnK"ݓæ_fvWRYZwVBH(ԊH x0lCU^=7sz'o檬s \ӱIy1B-eV¦6d{_z!yZv=~+")_isqw# vu't}8~ճv%~[,q9kU|vV?KS^ӹi0:aލx\DFU3?zB(wc1*mx{?QngO5Xadt#?Y;jkzrrK؇4"*st֪ y ^yǡ˿\oT0k V2mj+ww svКVc02㱰޽wy[x9!B絏mA!ghخ*9Oq_V|3$lgdu V -WYiKk&ۘE~ et6w)> EVYQcU|rXfɜm:uhnߵVi_%&J{Ri`շG2E$Osdc杈p؂~'E~UaKgV+)]i2j'wk1hT]~q$ ńڥlE;'J'h;{;oؤW)i|=O1)g=>ZF8tΤ8LԵ';s-c,3X鼫9e=}¨\~eFo!{v*@g0;yG}ӡ-e-'i%k=JJ6GvT5rW5[xG4 wuV\{!e;sGsy|;췇6ٰS~f`٠`s [ԵAs%L<{*ѫpTbqѰk@s"" +lYA騺6~.h,.v֦¿+LϩY򆻜 h;tG\(њ4Zs5ZWc|JV1.- |."" vŗsNC@VmV8,sQ~arW}Zb&W9^Kx16?z;V+4ec9]Ը`T_b%Uabɉ۠{}bS>.,4nC I} o=R^nƢW̝$݅<{>òvZOgj6'3FdnCf9>»v؊pkyJ0Dѹ||I^sJ+bXƗ}!00-hB_Ss6 tsop$J>fԳ>Zws7WX=gM Zxf7EX~2pэewB}Rc-v2`[m،W'%̍Unydvnnigz"KԔ6c tWj[#=xz4D@DD nWd֭tY}%\&? :q`, kCZG@p_ crM##l<-. z[o _VFPRz;Ȁ wd;M], z[o _VN/hn>Z6}whx[EUǷgn7Zf#//;PT=c-װiFo7Բٺm)ytȂN&hN~/=V{g4@e&ji${$;>D*cXkq*Th1DD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@Z?8SZF'zż,+և@ d+H#qJ=s6uH9W/?UNS}cZ{+xZ.wiYC6ERE7w4|K@!\]رuw> Ԧ^}r"f^= 1ٙݾ*}rKZON,|o9x~ɺjڦ֠|oe:v"խDDAqٞ*wብs@ܔ5t^ [:z~ q|8dl`ܟJxHTz6}>(Μ'8xBFN#" """ l<\5h$'> !7 wI[jqJ2~ ?bkax2cFk"2""" ""@q7'I,,/ cy@b:L ?W p@NZ'47~n6i=U?+bf c1[6I1U^́sy(ec$P Q1PIc fZ&l9vQz,ΒՒ2 9׸O~oUP$c]<+!ˋ.d Қç2Z6d;p?ٸ?$1dDDD@DDD@DDD@XFIl Y0Iþ΅҃t;.uM-F!4m$- Kt5G7 s~j|9畑}u_K?jLj˧e.ZII%A<6#,r> ScVVc#h8/Lau0`Xg޻|6C""pz/j"bդ b{Wͨs YύmYߣ.vEŢ$;;CJ x; <sZqKZG<=sIܡI) lp!}>4vgPW׵bxᏒRsynUs)wb2]+7ko=W1j2*7uҺGj.;.hv %;]Vu>:ԌNjrcsz̓մkvAͣNj9P6O;cW4[Ƶ>z &3b͈-.܀6ۢջE̞POj\`D$hItD5{Zaw)DCӽ|M4pi|xǦaOѢ+XK%ȏs9XenYa"Cce]֫o5Y♾q8}H(]IK4#sӿ#Z|>Vģέđc0BxBFPN{d~գk=Y9 ׳2[pVmoJ򗵮qǻH]8K/DQr, ry,-ԹVwZ➸j|HmŃ 9x9K$֥I!%OuEcMp7$1>HH=a-/Vr1sVssM$v DD֛Lukn}'>_07g1띦b9kNݭuE{L^)`}D,ry|&v`lM;B5u?}.GQA.G+YRx4ie}|#\[q~#xY߬{1Eý'cT[عܕݽ$NEDEXaЛ?'$ax*VIC杈#/If9|S1FЂn[^fq 90zm8+_OVOARB}oq Wsߧ3}`"%SNOLѷ)9"Z085 Ǽ)vT,9ۮy#E'CZ? &#BGje1G4QFfy;~>Ϻ׸6l&GCցx/gP.O,nwz%9 %5sHnFăܷ*k#;߱m+"ܤN$+Oń ]nшI 4?*RfrpwߝһjNU.-N kCG 'Zώ$L@rO3duydt8ʭZKbz4{N*%T֮ sk"_? .V ឥk k?_;@ Kk6ڭْGhXվ|v$~^S#VS{'; jt6#/'i㣾7>.$#('-:L} HU llF扢|oO9[$\$бi." %Lncm?X* +,Cny,V: Nwߡ-WÍE AԤtAAښ-VydH/Ge{JⲀ쐑ݹ~ם/ӟՇ(cdyl\LHszq#ȞS97*qPRq1h5Ma`#Jc]$csvu$k?~2|yI8x|(.Pkvd'f}]O+uѩR!ZC@G@2kYbc.")?h%::N61Z :{WIPYQpݽ_ӏ"\vM Dv8H5`Fo(薋o&4w Wh!z-X#x7趤MZ"""[U#oX*vV>!\N<!eS_Sf"ǣt#o\ˊѷ.TF#Vgi}?o1lΫUoAU]v-M'ulmpt%Or'/3O|h<q+Avo}ƞgul=볼IP szyW|2SeŐ>Q` nx /OQmL-)>&"" NEvS0"ܶtd ?һt{5NKԒVÕ)C4JF. {J z3ZTӵC*l]Ji+/i<2>,i;VJS<$ۡO-Zt~Xf2l B*S'qY9h+ss4㷊Zw$2ZU2jԴ˰!dslתv:G:5#'߲vY0 ˜UZZb.X=1 g{@kLIc=͂-ʋ1-er5Ѕ۰hܹYXlRX=ĝel>ȸ$K gQfE$Vs>A;+Íf3Oeb8>K0xgd`sHކ <g' ]UW 4Ql |n~G WSJY\]#\|IWyMEG|=Ok1-sNݏiXƟzjv>Rs4v#[naXT(e8?3WiR_!^үߩc1Hq{ָ=-6>jb5߉ ַq7DQV<עIW P}/:<;zOLø4!S?DDD=yCʧΧ0W('7'*bJg9?H?o\o\cl>7 tZoZA߼ 2K0#mߦXDD@DDD@DDD@DDD@DDϐDi:divtU/kv6j aued6i}/ ;!4 f%c~xu+3d}lsji/{1yÒFz+ܭKwũ4s'+p@ȵ?*07{WK#4(ͬfެL> d}.h-kwy8UL/HmC"v{Nӌe${ ߨ{v]Ɖ7A/ڴHv1o_"|/R"" qnv" ?+:q[Ifs];F:jvayv%gO~Z SinO|lOjc-et75J'K5lr߷-Z$EJ67^@@0 ?m{ !Zx1!yJ݊6Jyk،2XZ0B|lט6XX?j-_I҉+1H;qj̱hkG@M\1k˚.zٛs3]s$1qU'i5H]ZB}Gt4 keJY<Јj[<^ OH]LMO^5Q{Uiyљ?#ֽtm>XvKWoZt*ſsI^pZ^к<=ra#xVGCJYO#Zo5 ĎPoKR,i/ %hmK4F>T7~6a^ZqφNw!_Hxo_ib=ʀ+yŎz?+~#pA*O?Mq1I"'lB|?Y}E/Z}TA٬{IcG|{B_?k(ޑ㯷ӽ`Ϫ|:/5c{#K^Cȩziݓ";ichn бoC Kty&zvVQvEـ؞mY,1TLc;d?Zq([xœۖ5ncYeݒ3J,lfDVv}Gż ;{ ʵ.78chƄhۼ?Rۗ ̹JzҀc7F|yg,ynbkuiFqwKk%Yw~#e3: &8%OV^}_Uʯiʞ*ӳmoG8ٺMY|el qyLH'*]o#]W-I-:|͹2 ^#iDB=Y=!qGv +:߄wh""[|%L?+ZcsA?Rp}-y9R^wGb7R>iܦ/Ҙ~[VJ@C[DOɝIE8pgE[ZJLEPZ_8| FCG֒I> qy Y+x]!+kc&)m>syw*sNZ\/ ;s.;~UWru+9Ţyw3E k} b>S+w2Q[y?GapYL:' J(j665` oVfQd49 "ZχzG0Kƾ:xw|V U|+<=i>`W38m|ߺ=љص6fad-~Ww8|!sjl7Sa2IV>y3rG,ln9Hʦk^ΙdK؋#L䕣;8j^E1Z$oʠB#Sg MdK ChQ;*bD5W.vf?!3gh6%ѿ7~n­%cDpnG5lw۪DD7'sI;c~Рu6G1ߌ҂\<;l"A{4繀nS~~__YI!!?^p&!;M?WOؗ;;8 Z+AԝEdQDDAqk|h?9-n>o#OF+躼w|qp{^#Y[f|0KrWkck0Y[tEsS>వ7:'֑ۛۦnAB1jԮ+aV5qo#eh{րHQc㸀b DA8n핾 xxhٚvdrįs?nz(}\V: |-v㍽vhx˔^r*/8ǔ~3>w Yd>)ZZn=]]љa}?aѹj,ZzzHR.6fo9~+e^zaM+9MIsOBWi1T-}2!Vɥa&#Sݡ5^C䘘z.o8'n;q(՝܈ M Gyl;ʛEj/թlhy]n;73*qZdl;wWOҭI_B9 g=3vs`o;$}7b!k{n}dD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDbBlFbxx E:394C^|d]M-f x&uMLH~jxdՁ HHVςᥩH2W26>79ӕE|&>8}'{" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""-oz -֖091D@qpoD_9/GA`QW#'s ?q`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uO:1`QW#'s ?ŁE_s_X9/GC~a'?b|0α XU9uh1SDžVW4oDLK(+7O?+U)W[?T""" """ """ """ """ """ "8;"b1}NI vl7 B?ԯi[n}+z+zIR]O en<jx"`[֒ - ?FW YV+rnjyWwdUm|:̎Zw c+ b;K;΄}kuVc 7=`+Ƶkh}}tͶ{cIͻT9mɷ .mdCh?޶Hm@a&ZjB9lZ4w'}~_Vgt]m $27ٮ!]uVFh *+PmV. NW%n'ޱSSb(LUc,`N >~j])kgpg^ü׹m0>◧/OVNs\ n0#-QA2>Lvø<6I;.$8jQb8K#V\pY&nA#>h||Qc1[UGO/AqōM洎.)$F?ryk\(_ &MVa-D&K߯NpEDOx,^+9:>ůpпH/Z gռo/e,ʻ)81T.@*cknz>}krn})& 1iUv==Rw_ֹ#H$llvr[c7vcp|KɫO7qJP*Tq5WZ9qKMW>iܝeV 7 Lfk@w-׋Aiwbq]`%{#n"6OR+'gPvaff Z__*؄uw?hId1X|UpxGص2foN f4NPY/} }5K9-eucMY4 Џ4ޫ>יm1pnd6Ü]N+՛yC.nYg :*٬5kWg#f6Y#F0gNl v[>ݷFV3`e,A 3\ȶgGKci. =>*i}/qRE0{qPwݍU hȜwD,75E epѶ4rI:ͼSh,#40ب]|>_ .;{Œ 1yY&;'kdܵk;uۢq|Ie^)SYYp\:&(!s1dW8ASUITђ@8K$y>W93vuǗ}BƔN 2&u6o#_;[/6H#xw#;}rGxVZ:-sceV;8.<';5Cxjo#[6[MPm߽vʦ-Ol^KF[iv;rw-gI^Pgrox>/Π֍'uy=2rұB6!P9+-M\kyĞo ]'/j3]t/9o^8Ҳdt,ݗ,785ީaW")-cե31Y}8"q)c Uq,kp >^ =}9ߺo}Ec^_|**SofՆpRI}~Wz7>Xx1ե5|K%|ysAio> ۇ)<ÿ.6fYw"\s:.>d>+VCb)X~lBב22=Zn6G^eڇn6>̲Ocv[}WoMVRi)4ZJ,1i{@z+ӫ sN˹lSebvp$x(BijY2Ȫ,s{y&LoOWkw!)\dߡ-kFŻUxƃ0X$7v:Ev8x5oN:hHXH;;S%N~4:*l| .o_`\CH]}#Һ82 cbs sAUYoboݸ.hnJHJN_DU lA@e vé ;ꈦJ|5p. YӲZh|pX\ѿnUkzZ~fF;F ېwnwޮuM5^er/t{#R&Op!Up'ܻb0Ѯzf^m:'L^mǟwޚԑeufԙI΄Ϸ۝pÃu1]wvzbQb-Dh.Mذq\"7}nd|=vCSdE<|%ι'M iei8j#$3Dֽȃ.j\;ub*FFRu mG趍ki-c&hd 灿ٺqNѺvQ~6H%9wIfy/M N; qBwـF<2(Xa5 | 7VW؞b>z.M^6Hs;w4ܭ]:>f F^-՜~sɽ58um w=ֳ۟KᣴF vUM`c~ =^#[ s?_$ 7mǷux&к<-VZ~NĞK% r'g&J 2Ѝ7c\{>k/<+䕂F6f4,o\5!*2u,􇸝NMgnq6Fc[!<$;mzYRjxqOjac ivn^kvbZ7K< c7.'3xw>-(y Gޒj_?+1y}ʶM{{zl 3}c~Ѵu޷˟_JzJnh굳QÅ쾓#K@wz:^=} ZV2rK`6'w/yp""" """ MOJU7O?+U)E8ƥf2)R7&ٟD|]v0KC|:9> i k/d=_/Q3z]c|k,-dohiaPwUt&zH]ٮ ũӼ;5&\D Ƈl ᅡsNxl,*Lmfo sO3xw ?X8bMN6na3[H=۪kr|[Œi{= {A=wo^!,dd+AbX%k--SV+qZG5~co23Z] q߻MZ15s^w=kwz?D8eet_T^2gkK{?M^OAq+< FVzAGx-֟ 4<{8N F'uj'铊hcg[Hѷzr|N6y7;hL>U.d3*61^7{zuP GzYP1x(=_<@5ru*2Kq?};xQg?&3#F>Y 1Ǜ. m>*|x=WA`LYnAG+1-nvZ~јUEbh c# OMߨ; 9Ʃ<0Cf79ЇZo8S30w,@=4J`InS[0Qg„F!s rx;՘F_א{U 9qh1`##};VW9q69]Vl~t$;zxr{ݭq<2z1T@o/So]v)ZإO$z+/Ɨ7b ;A=ã1+3jvvtU+Qw_O^.;7Ρ+8;:>]/QRL@ҹ!C r[ڙ?o7OSbkWеBy7ɷ/a;x|;9OkNMұ})0eŃfyYڦ/J?jvj%LgӚoY1?żǠ߿ޱzg-ZJ|cvwۧ`?}չ'Ng;?vo;du~{/c^`[q2|gi 4w;yx-We?հsU,n#xxcqo?b8.v9a,1^}GǙEwV>IKo_>ZӭWQcӞVosX:ZFwµ^k#|a/mm\ydoJ@&i8 t&J# :y\/w_qCuF,FX.97{z(Z~VFI$h,zOM]9x~4Kq?;xPC{QK$pn ;7u7NݡVW1U͆淔V7d*iͿRqzU{6؈x޺zCG2ZE!7lv(.FSY X˕Utq^Vó9qP`t&:o9cn }P:q}b~si &WN{vk9;d {bf `O/iL] adz?ĸxĩ~j zM% c6kZH9IڻOZSc5zs6 7<Tx' ej]k?qyW.*K콓:{%\tzjcUeFIH潄#+Ͽ׏ϳcxS+AoY#D.b[P\O <4r87 xz-NX8(D"|G'.ry32 6kv3<.VʥLpۇm˷x)KV.&J"ձ-&.wEƭ]v>回g/ߗYexNR<:L; ;8_G @ r<;|M-4lqOkQ,itVrw,^FiiyrqBi&"x%k18;t>Վ3xO~+߉=z*hrd5d#a |6nZ"u^ҵѷVA֏ز\KX˼iҕ t3<} k-ǽ?٣\b |l-{p; |yzp:yLόmmt8mI쎷a'ϒsC^:rek fNs+>;n=Yn/=5uK24@Lr[O]ǚλTBj$OwrtŤ?(lj#b(z[:}aR86Rf֊++xxװzkW+yך+Z\yZNs޻l9f>tGuX֘g3I}r5;N`7߿}v8{z %Bv԰y^ޝyIqԹY?vٳqzLn˟_gřƈC)Fպ& |6=:ejYʷ:|%DEE}j*L5a#ri"sDnxq |5~XL7so_>oxҿr*E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!S\/WOƹ^7܂E0|5~kJ!-\6U+-!;^̲%v YߐnоR6Uin&^cwvAhC5Vd_d23!h<ǯe1""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""ǵik6 Pjj8S+EwFݟ}74]tj{A\Ak}uP;fd9Sc@DDD@DDD@DDD@DDD@CӽGg и(E>UCN:xɡөz^Ar(- T{+w*L&hgh=GRaV|.P`4DɷV&D@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDE'1ތ2~.1 VL֏k%jIrBZGMpR8 3#U2%g5ĵu,-$u[N/ Mڒ|+n~I<-क}.$}d}Џhb"S]䏭(Z߁>1ϋvV=c^ \7xk\wv.Ylt73K]DAqYXR#}Ha .߮;ls/{;#%z c\;/PDDDA Os)M03G5 ס!JvM؝ʍrW-׿mr5\Ѷ82;ؠdmRRZ+4U_)lFHV=ZfNkFq 's!X:&OAV33 .wѾUyƩۏz;rEbFPY$DTҔ&KfZK#MrvyU⮈-н՗ֳ &9IH7w cZ>[<ե҃11n61Kcei43Lc٪Xad ly8IARzS[e0ŕzKXMcD^hɫaxky;")sJXd`wޓnw9GPcs/;>״y"kWbi][;톻 vox @;qu>W)xvឦDh&{胻Pw"Ֆd4kOc%7VOCyI/K)'^VÎ!vYryEq5n|@x8u2h:+vɄ4?qr V"aǪ{OཾOL*,N311YZ9:Z7W>[-W e\c<hQZw(^" ^3{ރbqbq,˙MTsv|SW( O+w9ې${[6M's:9c]'Czlqƞb/FY2<ϷD x C,{=żuN R6^1h.tTh+tnZߩwFG9vfcoWc{ih23hu􈀈 {7cnDsz y(ܮ[ZlLQK/gB]#Z7>}8ԶSs!)rF{ϰxA]ōY]%,m*V}DtF"Σ5B=)zwE6Թ,F,ێoCd$tiB:]yܐށ ȴPtsۺf+>'Wyywۧz{6ivNwbQa5<TػVfKaoic)`9袪[+F7~EVxOn#lR3rb47xG" ""ƿ=,[5pV2!,bW \͜R׍ 6إq\c2Uɝr( w3$o=>nW&&w%v| hPDDD@DDD@DDD@DDD@DDD@Z޺ \y9*|FEqqa k{]B=b"}9?sd9zo;ܲiKY46#qQ~{a c@ܓF55Ehe;}Y=G1O~z֢Rl5c5+9~SUۈ-?EۿELW#Z{PG#]$!nV|Ky]]Z=0CRߘ^$sGj|r^M_]9vRȹ2ODpq |ZէȎ}"տ[gl^=V>;j <=ؙt Wѽ_$5'"ЭS\:V|~'K(ѯmeG.CWCf,[b]$@7ݿn#_5\#էjG]yK;,P+ :GAtt{[~^Ծ؆Y. ^Vn=Iƛ/P#u;='nS_|F͇Й] +k{$xk{aWV/Q)(ah#}K8e5'`Ֆ`gyoῴ **oC.Q۲3ň&uǶNw^H۰~I'hHǻ+_cYb;1,5| +]r ލ<S2{z ETPѡk)# H \2 2^yC@~ *b1ts}{6rx@# sk]4,q~cR4Ynz0!W۸8h.NH%^̅΁İwR".aRkVlPB$q5nIA~l}I-^*I֏yP1yz|xڇ"o߫}jq[ynH&AW+F6ݻ/>'e)oO7mbpy<gJLl*s}Tfn<21yqol952ƾ71pw/3ԩ4[i'WǞ1q讋 ={1S??ı߱>ՁVf "z B-`:v v j i{ |_?R pCnI_9i1iyۘuٝzK:-Zz15/n#yZ6&?|wY GtbRck}Q%{OjևՋҒBOEZ48*ٯ0k0^W֌ߔ0ˀzCu#NVy㳝! b&bKv. 4.N?|$J{LCn e ᑡ|ԩ׆83ֵ ٤rӸ7k#ӷܑ=%hoiZNZf%VI$>+nn^ذm +, nw#-zL]#[Rw<7cIL qcvd07i u4Ϗ `;[{44T ke9򞛂vAtiD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDDAM'N2X۳ jz<{To s:;'tvjJ<6=M13:Gѭ-7fp%ѳJ;2>YQlXm0O'1r33 n{ b=^zq>Ĉ/wn3H~[dmZrz쉪_{ 9pw"'t {Q X3v֩5;ȸOX299=䅖0KH<Ѳ*>͋CP^Jjz`4*exs;G}&8}v~5wN4257``sDϷ;gn}\*W1Z7s8Wsczx#QhZM`J|OAu`/ع D$1nxb<#ۢ"mٚ֙MeGYD<|ÆN*j/g=jR+cvp[ff\ԹXEA.dp`>^,}S~ s2P2XkdݿZ!ʌgek8>V=z8=oPGguWt*G 2DRRv?Bߞ:䃷|TlI t=:,Ǝ?Rj^7r"7nOnvH_-Ԗ m5=oHk`x[ьG]#67kcnTddd{ǂ2I- ?RA\ySsk;rsvx2)u-$,t֋ܠ򓧵;m߷~3\f&Fz) NBKwk7{UF£&G0KuߠZ&2ܓQc嵢ׯ$r= [gOUaⳖ"D߷j5`8^֋tAS !{> ظ7SsX6k\η%G$.٥;zsww4}ӬJrs.x t#XSG&owF=>yw 9p;58MVV jrGɣ,fI@_[Y%)5 mcz򱠗}:ô>^LfG*kѲKfvP5Jy<*׷35=>~$E0j5<:A%[QV8;w|)&N>[8'ԈKzBؖA.Rdu?;L?.ڎ7VF=gMhO #sc>苽S_,iqErI;Hi3Yw0=G _JY5;-˷) {= {YE*Uךcd]Zzzޕ̳܏7pZI;Si9G9Q UW|' I^֏i+SQ>xpZ@ ޣpw~ۃ9ujJ/\ `.or=8_O@\g<.hSp#ellPMLj!dD<ҁ4XsZ{UG]ӸGxpp J dDQDDA`U/ՙ@RlD{] ?lqkAjLYpr.tӏִ ۘϸqUegѤmRmY6Iv6Zv/r2eFo\ 3blymO}𭶭m@ɫ$㙮!}%̕{6-pX{PҎ=LM?i&Bf)$\dzr3p<ۆf6Iy.CIsJNb5G~}.3PS~30O]qwqE#>k~>a-X۩&W~͇B]׼N6oYlld/v߬gYL~p..k9P6 tsO`]mZ,UĵmTG:-|ݺz9úwWZsyإeYY=Qn嵖 U8I(kr7~ïѹ:x5eɄrWnsGr9BvY^KW b%}VnO~ʕzGU[N{1mb|:FGg\9um!ڗT0'ldy[5tb(LmBY{XU"Wh<㳜W͸Iǐ1Qj[׬۰ҽǼr~" XHƏ2Nse(O٣q+#Agcno*YԸ^X!cvHF֓~ޯM? rٴߺ8*7yZ؅ #ql~8j9)ddOsa7G;ֶ.x6>,Y*bceRYp :mת W/mIRZJ;>tD eڜJֹy96㲶%&w$vﷵZٓPWx"nRHQbYX\o6.'clc[i-MhCA#i?~Rz{8=\| ?kW.{#g4;U{BPݬ[Q:xciqn!#ĹP[:, [p<&hZѰG^֟Xu[#qNʟ$2L>s‚-f[)D0<$`mwa 4P=d3_tR>xֶHm=@:ݷm lzY+TlqK˸rH⢌&|5`fryn8wRj_'Vԍ{ŤO ZFkklL.Ӈ Gߺki!ƊOqlgz+,rzF1u #c3Or/`vCLGyZ~e ]n݆ĕ7Zs1Ur0cA=v*?H[%<`4R9lQΠ3Sj<G.C=^fq3q=X$vNrPz+}D f>~7U6C;!.{lD;}Ql|9H $LDtOo=޷#0Z6zǗbP,Qna," [#3V^di#}Z?5klK Ih#7?1UײqBr1{{ 9v7 ̓mV ;h}aQs+ iJo6ÇGO(z{890^(mCh"⾤ :P?~՟pU8ǔڞūSmZGf\ cU^{$GNr>sv?zDc8~jI!zS\w/7RjWh֍ACƍZZ,j}ħuTi|M`>zկ7D ֻćrp|##`C@ /8T,s,n|di GV7j&䴞rhŋkS.3 i9᠐]ROy=C5SKFϯ8x0@<:ZB3ZJXc2>῟S]l|mf?%ۄ-׽9œ342PIi 1ִ" +\/Nؼ(;ܒ7L;{I+wBB!D0d|!hyG\AIbDHao3R<ԇ68nӸ?>F%1ilomҸ#u+B^fqf_)p_8aZN"Y 2i w+Nw(w.%fRۃ5fo2~xx=9(5x6őfN{|.*~Uj si^jI!ÖJ=]"$vrEي^hѠ1RUv;I,i-a^7kⳌhc42`p]zNr;Wutj:桿R`Oc}gNqEج>B{u^xbҙ-;c-wGr_N˕8ᷭ'}`~9RIqZ٤Gb17>aNw38m/=VӿiMvt;xX3]Z7\cլeall1&7O@ހ=kcPӱ1, sq߸s}aOBhl JF̀ %^yrʳq㱿'cZl83vʍ?Le4j8j&`yin[<G8qg5~k Er`y;%N*삝xF81c!G${7?^cat<].Z֛l GrXWtZh> d8se1noܵsl6wo`GZaedۿZ[2 xc'|yA8|F(;8L3&ZǑ?!ϢXB1k})cfd❉98߾˫-q_DՍ5 >M%4kq~VìkNջKMz!,X3zDDL.7Ox1 gߎ4ß%ہϖ-tsn 'Z=זGhm-Fi9>l^Q-z(֎m:K.ӕq'o1 <=7xqiKfbӼFSs9T}hܺi~T-{I`q1iSe &ĂOԊ6oO1R8Շ\E /};츖TY7AMAyb# ,r?m.i8n#cKb fF̓;۟`k7:O]]ڳ^<';{OQͧcYO6]ZӤт`oQP/ַWU[JWc!Mΐ;9ŤY;y5O^q5ĬaaЮ%6zX[,QUN6cA-M-+VevtcZy#aZ-[9wMi+4<9*E9.aI'Wˏ0-Ŋ$_M\ l<]mH]K~1cBÇ9! QGΣMFvUu`9Oy{È/}Qn, T;LqkEP ۷3Z6''&Vߔ,Vcѭ:'Qe1$,|-X5WcG \بDhckL~y#aZ*IŌL8jaۨb~VAU/+Y'>LV[h٣Oow*"* μ}FyJ~w~f= S+8bjr mqF>ϑ+9Dx赎,k,]^X" ] 99w+~Vƻz~,vʠZk ^h}s\?y_RiزGaZrkCPiy%hS [DWCbdlNvZH#tRΤz{IA_R69$Msmrݟ)˜jƩ+/Ϣִm4z-mLUKS $}%c^n秂 ~gu.ӔzDcaU_!L%\oTu>NIz5i-=y&T M)c-/fmf1swE+yy\z#or ֞/0#333F#Xa 6#,|W|;@>;^CF>:R6=cy[[ZՙW8y]FU n#t${C jw1sFW9lеކn`ATtYqKc0(c[=W??F-%SuCLǽwviqۯԬ68 /]j}!mݺ &tLmhdß=g8ө=V];j+{)nMoFn;< JUq1cVԓ3~ɆkrymHՃxOIL}f(HBGp58՚VZ7xm:z)êt▬psXۗZy>;G(]G~k`+#>#-,LbfCc$ prbņ:I#k;CCv;m|\7+Erլ7)ZX 1crcLk ~!A;tuܽl>S;9`5EleIG ,ţwͿp85 qYWzq.=Jٮ_C9'DB7\ d.?3/xGǽۗ ΢ yƃik&:i sc{du*2oӧ'0wZGxR8b%Zט qOAbN}!e1kut] A0?/WMbc~Rj)wFDZ$>+o!㆏ral^iۧ^fAdpz]h ulwRY>"8Zdѹs *a -krzv y ;n<:_z\gtZUytx.bvvX}/ۛ6bY:pZx]m.=w^_-Z2әOǍ6Gu}jR `dŶ͞&@`'WRV<1߿I/ثOgH`5>W0@\_)#vp KMV`í|┘ `OQ)f\^ )mIcp1c01z8h(kZ@{7Z'7|kXא7ٯ# 5&>2>/M!l@セ j.Zd71#\\\Zz@[oh|ZóL2IY^yccK9#zt>+[v9i;Ui[ ^c7+#:C&*[FhiW߂O+B?B |V5PKaK{-hR""c_5_2zlvtU;ZAp^uyec !?Xtnn;ڬ_^4kjxw™>ቑ:ÜDrvEHhh]jdD&s_dҟjSd!˒6е,W?\U*1ڏ!s ]^;=Wh;Q8mw'qY(zxhWvmlYa@颻nW6Ʊ;n^mA~[K-7Uza}1҉y6ܡERA{5S C2f d1pߡvSvՏP &@1 MO!>-y0<}^sx%+cr:8`gsrQ4e 1Ojw! Pp憓MCGG) X{n{@PC+ cYV`J!`k0vt*FᶇiN/[]l2Kl. vo[gs:V& ϔb&ޫI>}<O(wi\G OA-cƍ@pc\V.g>: 9GTu8=DST$ H[ƞV;8w0,f'&rC|$;ǻsWNUvDEPDDD@DDD@DDD@DDDAqC[MbZE<`H n:)pFкVg4&m< p <_džu4R˝n#MeX=ft#L]XmNjO@ݎ\x>6i[~G700d1p}{.~Z)xyi<)6( wi+v`1Nm扮;{T5^KڄzH60wT)zM)eL6)i-2v=V3Z-.nnINudi& O>mi/չx*atlc{^ KZ_{WdNs;ZCLY=i\{y[ H5#&w@.Q=3^xz]hoZQs7W%XDYZj%1\ 4DAc;1p'#9'E e-Y[_dJ qкgMaMwrӻ}ف )\1FO }|%?I-Ri >\vC1y*5,٣wp߽j%4V8z9 Twb7Zz;PҲp-Yb/L򵫆G+] sXwpwmE Tim`I.,VzP~|ď0#Y _LzWS|TApXKFᅏh=vo"8qC!Jt淨Mg<#_Z"FnٚTun=`|TOFog5dtcpճ٣՞o·#tH.-ߜ &w u6SCUr_b,Ɏn]7nvˋ4PؼY%MZvesuhBȎVqѡX}_]W.ՖՎ 2HaR""o#G/@5>f0%OO^&cyKy\:x U"nzGb(+M8Iǻ5>*,iʘ9;z܁;)234t}/3!Tc4`GIqwYE]1ivxp;nz6KIh9>ZI {X\v n.y0%g mW5e覥5xXF1x*TqGUb qJX{ 6<EmdrEqQ+֭|Krzט6{/~t{>FSVcj2FpbƈZ-~ q+\w?zBT.O8lDڲ}lV:1@پoWe,25FHtߢ 4$1K]gЫd>L>-%א؛HdC]m\v>7- Qcًacm1I9O9piZOcw,`n10"z73w[⍜iW+SVwpq6sH=Y|.Fdg%MrFӯGIe>PđhZ/h ^a0^W3صxgx-aaǵh+N=9 ;:·FfֿVwrQa LߕkF@.U u#%cC-2Q[9} ZK"f)c\=VAھ,dÌ5͝qyk\X1ޢ>/ݧ:s<^?fNVҖ1ڷ)Jlpdu9sc㲫ȃ)xRH A=B!㫎zi6 rO~֮DTIlj֬?3u3Q[ƑFw#s~Pۗ4UjEңVӆ~'[o҆QA-kOex)g52A7dhp#p| InN(j.)M-d="mZul67ss8>m߰_4y g._% kvAk kNÕJ(XFƆpA>'a'O^k^W 1:/;|֣4C n΅*b4Fծ-}AYUAc5klws16^s+cp`'QlrA泇+=ľ紅_JC,Xx ۨAmUܮhwȺ':"aEnGRFnٲSo >}{yQWN*vF$V:c)r2R@# ַ6t[v<& FXܲrI8s;1xP6>o˞8OĮ1bg+:F;To)YKs۰&yyuW^@ST[-/R" 7\yֽ#ōK?J󙟬/Hql}avT`4bHyYliɭ(IִwD49YZ+:)XF5 xZ y L>dvЕy#T砫\֫ʓаy6&r'T pQViJVg*=a{Ǽv>ev_^'JG('enG׋ $mY\\~@*"(1YVcNםVQ_!vQ tuV- iGGA5ܝW].?N9hp=o5@<ޑuydp2h،7X,}aOmc 8#X_; cur&_[1 Dx%(tb>7kdֽwE՝N<Κ~M]fwJV0ջaՍ4`szmPV&gpD}&<:ePVW@HA@w|j:I /$m{•;Hou]vcgәok..-$pQQ29/;st_bʴE#`֍(2zN5NzɿG#w31sߵ^*SGnG1nAAC0{ B_9-X;Yl6?Yb9k$熐y>Օl:.RCŶK,ϩ}-ޢN;bcNk*kkl}/p(6k1qNMPuG:X\Ϗ#?0֒M'W=Gss b<@}[VGVDZG" +8ٲ-uk_@v.!{*81Xf&z44XM#&l'}mY>,' %KGfrg3FpaFr<_cW+d˾i#hL5GbEx7(k&d- Ӕ*r7z&1$t鷀SfWlX=96ot8оWrZ:gBi'JlK$ykZ~[j"+gl vZ|9Rv `^j7x8Zms095ƨ72]KR;O,c}8%lcV;cڲޗCާdAVAWqn!ZDQ4K"e d+d~80Z?)|(!/v-"tSBd]ɖ,{MW<JwrN$כ]RskCI島5EM,8/摭wWkA\\0`/fJGՇߓkyC"r;з;~aFNS# \ELh=ޞtguDD kjl+bb"7nUCw/&cb{غAVdO(z nc>U ѵvVʨo3NWjg)z$S{|ވ:[#E Wsu6KQQKne\#8lq4SU?9T]VkIyiy lF3Q%DB8Dcs@vwv;UbPkM|niۡ*Z uHc m hUA|OfğbSnOReo06噾<άu)dyX_)Uu~]vK~27_-_4G1p[sF̗bx؏v.x#p,C~} W+ Ŝ rGB.ݲH^Cz>>{&CD@c f8mײJQu;.&>C (>*^QeiIY?}ig3\htŷc;۾`Y 7$KfISkK7uG\s>m`pgMN q;ug6,-溞 YAb˱oF5y;\Fo"HK=DuK?KcբU'DdIj^).@Υ2[!V,eǔ-FP> |fxD9>I#ys@9HEIJ" ""|h/1`"t wFcZl˥9LNd8%ѻw`UҚG|O㡧y-q.;+Aau66(eRɄ6v1x%*3 ᙭{AA>gFTa9G_i:jA~e=aLwX[xmoďibh+I`Ua5y?'zQڈ|ZO']OOXi͎`C7}CVYb8aЪ&!غNoh.wGL:3R2znAjl0s6$wl:xN|#џlM6X$d{>G"" ""W`B=WA%_E ;-2ncvt[C=ei͍?H c|GExۣk}k{ul=7TNZ;Ld˹A픪SZj-}f8tsO{>iƕ1ɭ2Höc#IKH-|J >ԈmOs}yU7 NG7Yk=d𖍶؞AXuɼ0snYUFBkЯ5v 5W)^\Jw'+eFFbƹװ$ė,p{QuU=Gp+K@;N̢-# =[v+ά)1Ktg-i] $Խ(UK ,IKdcy;ۿ~vY,{.9&zla{wVyۢ14tNW; ?RI ""mZCV]g52HHHz3<3YaCz\2p+wO uڀ@H{Ji.:3+4z{XO_zք|K8M4#:#ܮh[$Ә3eO-7@߭AOfPљrƴn}5\ʼnx5ߓd/@z_<:)o7NkrJU_?,q/Vst;7`EcXY\YFϑ1[N֭߆pn_Feu 0 bSt?e? OaN{HɚinEnp.pz 1S.ϕә,}90>&=mE:;Wt5ڹ }01$_sǤԾdcdx|B##=Y^؊cB<>W7{ o?Wq_1z/NɥD;qF ?o?S!fnFDԅn7 5w>+LG g.oUmwxQK$6B`d['7xv}WF6FqI7wa3ZYj{qm,nIO Y]'r LXʢFc㬒n6.sRzQ[:Sb!Z)BbbGW]|(旱-$o>*4-pcAʈ""" """ """ "" G>^DH:fXC ,s_f\Gk/I,U2 w h7YZۖď|K(7H^unacgWNVg{fƴns&hkfIi G@Jj2TVk>XAe4ﳣ157`Zހb5$/k^݉o;!l "!Rcr'6:wR xa8n|q2%~̑V91cn Dh(S'=z26`."" fq5 Hđ\:jw)+Y?DlG/C` t[ 51rѧsbj1sO_` 'xa, y{Λwn^RQ}:q6;lsd-qנ]z{RH䎜n1_.poYT@DDD@DDD@]\F* Z&xkA=rKHWլ"c.۫ZKZ<7qF۠5k!s=#b,okw+Bqs P栶\d{ aN- Q_Zu䔺:0 9#`݇pC6-ѹ׼vŻ?n?ѿ|/_c:ҲJ#}-|x@Jaf_2KBW9ǴW.8쾲hХXǕó%6kPѷޱ'nN[V:Ő1l57]I{v[vHc6Ē8Q)ם܍Ǭw[wfZYmUgH@5ܼ<4 =7ZMPI_'dIAͰi7q]ƚr(72ftoz D@DDD@DDD@DDD@DDD@\iU]V:Wsc7DD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDrjZL +!s"=ŠgȮ y!;pmtVґValm n=ndAxy5-V䲏H.ܷMuq<.qX]fNc`k63`v mwf۟ش2e#AG= N9<\Z%~#_NSie $Ny&ċVhm5"%::p:G'8Z8NȻDk[\Q)i$GJnv棷EjTtEC.NqlDtԪͦwt5Η4&"}=b|rL!KG`IoXۣ7gJE*fLtt*uh$O8boFךzoS.2R[a9 Q d ;EwOzrYm䄴OCPsDYWhv5$&e3&2Yu8$g 89ځJRJRJRCڔ=+A6Aȭu(x[&FFON)5NzNmOuT' >!XZ.߼s SQMkO@PHaH FrH/}̒1>9gk<;V߾{~m6xptyEi}x?:.:Li]GnԶI\,A@#C|/Kۆ4KorYr'$v|Cnm.c1$IlyHXXJ+(c=uћۃrԛqg^5nm%jldI$%i>;qĴLQ.ք 28_o L C,Q-y[F͏f(AH Pc-p3R~$]j]o̳{2T5AyR$2=5 nNM4Ugo?r mr%@P9@p@ru|CT)%Oe#<޴Ĕi5T79.[5%hݱ驮P,}@* P+ݻSR%2-$n-m) ;Oj";K\ό֛:kHt֎\uqfo;Νֻ]j&ĖT8<3MMC6}<z[+K D8J?Et{_bbmŗfNP -d##'mr־!rdgcފSpKQAϻ ~Ug5Mޚtr 6(ʁ) 1~N&f[7yblҤ\Sq$$dOڈ;OvYzsjUA^ wujK4\yIl IZ:K]o,\ )g(AWNpqc88jVYh<{O=mB}z΋WTTˡ@! %#1RUR {tG޵E zhAZQ)<G/hftҗpU1Dp 8#=Ȣ؞p>x۶Z]AtΜò(%JqE:5gIaҲZ% %Y#$p229#wwI팻dMBq$1Z jd'"ԘIeam:(v W{sw[:2rͨÊHZH9I) 1ZX6J9~:b5iVAm @> $Du銯)M/Xq rS} sH}k]un޺7 rgі3&$ѐa*w %g$Ah桍K3m,ߥ4(S$$FO|O]u+fwG63h[F$!=i tdEOKobv/IMyoOu qdhr; ҽ*bJyG\*=8s5OnEntXćd}zN }E{/CVOIAh,qKS imMI]tYX2RBP`Z[պݰf2QЎ'׫jEf$HTu7Z۫Q踖XT}$‡|'3Dsc7vz=6/=AA'wJvgVn;kP IPpGaxzZF]奶 %8?91@>bn&HFzki”:ϨIlp=(,)J)JkuOfO lON "g?A C?%Ķ鼸'D}qMycطJg t8R3$$i>jXjO6ɏAkMC`@WGJ3ҀPq`ĦX#n-lxڑ*RXO'$Z.;M=*;!|5'!+i` -i~M>b40)\qy>H`- lG(ncXoD+%6~RO&x;ySw.uO2˂9Q-䐕' 2@ @GiF I$2G_iEc8N 7cqmfG Nϖ+/VxH'9 s$w;ָ][IRҐA^8#?I`GjӾ+(mKݽŌwuA==IjuW&i~..p9c<Pı\wQ evTrG2 <ԏh[XZ iUsߍ=3ֽ7`Z YTGX c=˧$ <ҔRP{Ҕ`Aϓ6iMwyb0aCϑ #2BVM(<)!C@ RU$m[ݷ7}LQ%ޤ4yg'j-˩m.Zoȷ.੗ z(0Y2DoSXSZ(9W79?@2ЬHKVYZ:D}rq3Ra۳W]gO_jikbmvq IOI4]gNϓ>yM=63E~ċX̰1^Q }pZ>Zy8PzIBPa $JJ {DiJ g[d `B@Qqɯ(<3WRJRJRX7+nW2KaDw#gUX&,o--TYe}s_Yҍx}2پO[[75(x}2پO[[75(x}2پO[[75(x}2پO[[75Y,ڃRS00 d>5`}㵐$j4g9 %ˑ% I$ W"}2پO[[754o] < R .:A Zp9' vUq=÷L% dї<;_[[75K|fUQmO=3VpZ.=3m1qkB~In3eJjrLIu%*RJ\R `$bK|fU>iol\&ޘv`w%-8@6 LN{1kNm®KvDyDi(eMJ2$`מd} Ye}s_k4̶okWŦ{Snڅ3DhϔTIo<'$+9Z DAӖK>"&K Zҹ.֐,R0qz2/-Ca%1^^zZfR <Mmjx{ӱ;-&d5"3hAp@9$؊u%)JU@UX&ӊ2vVm*-1Y2$YRM ek8H856Kbf8G)ma}8Hl}H8 w{=4w+tܦ!$",'֢]'{9tKJǶiH ibAJTW6 ,phMs-W;5ǀ-0e8I&ubZSoJ4uȢ QF2F+duiX6;M.YQn8!X8*J onC3jffKg;2 /IcB@ )*1XWUE>r@n3f5s[S$|tr3=kڟW\u U=ZiD4PCh--|,da]4 *\`RIW<8'mF]NYӷw%OT R1 V ݋Ak[1!X,A d&^voV]]r+)̥1 쓔eRBMpW+f RػFԑ쎪ReFtu\RޒIs]4 ̳#o"Jqq4I m9eI.:%4s)k6~ZSjDwe5|dG RkO5 8 㒛qE fQ8հ~2 !!aeI (r{WtSqb 8@+ q띤wHiV[kofqC}L- 9!k_u JG~3Zvl}D#mlBpo4BHQy'٭yƮיf_a':R$ﺯLL_d&]1AkCn)D|ÐI@īt j;..Jz 8<>FpwsHT-1p_!]ei'>A;Uyu <kJq Js)9q;c?Y#*T &3?rw1*RWxߓOHʕ)Cj+lɌdܧg~Lg$~J6w~GS&3?rJPڊ;c?Y#)xߓR(mEw1lɌdܩR6 #q{M7,4dA#])D)JP({RPJ=$q񠍢~01Xm .#JiD( T0@28+ZwkuЩǠ.i _.6P@\!ܣ %3 I8 yͥk]XOK< y$;d]4BlzO8qN!`)G '$;H 6Juե )J8䟀-{Bܳ^-$6@ZIC$ZR^tthja. PP8MV7׶MҒ77m+Ht- $'8'{Z}3n^b3}KAs~޷C4{|*-p-1,y K,HJrrH'?*Z#-)쬀H"*_Z{L˘܋Vޮ6Ż!2R'py/ΡR8M9l= 0t:¼VNqjQۦEAbt) ɋ!.9v.&ly-.RckpwUBpnO"q-!O:O`95%@)${{~JP)JP)JP)JPj' _#>\r$%)9>>8ǨsOm阶2oVh,:҂VtЅ !%_eLi!i jػ{(h+K 6P`BpI) R뵻 Z[We \.:NRSBҜrFG_s42t9 #-!6CX<'Uz^gMعB\؎ ImsO%cJ^CktfOC -89;{ΛmM.{mZ -hScD ,) cpϱ3Z1ԢS$ *o-[K !DAppET~6WԑU/ښ8 AH5 YgVnDHBz#Ԓ@_0wJ|yZ`hU!6C-H# 2py@? |]"V{S/vi]j@i{HH r}Is$DS."%WC}%܁Zw=v}.&FUQOSR{G>*#@i:! |:1#b\}Ѯ6oQqH#EM} cG^0T$T8~Odv*S=O_l$:P2Ny;=Bw%W&Q qn% Ԣ XwKD,c(Mdcfl@n̞T!j$g`q~:%*e tG95+k ˞-p]nWv*`iK XZ H I&;4u kTBB MP\pЅJ $ڱm-z=l۠LB T҅B.Fq8hHqj9wX1$DւXZP2P= VZ[H#q7W]kw. L Ka^eDp09]^\]eEn!9eҤ? CmÁ{՚oطj@<@[9PJO5ct\8r49(#;TMO15t6*[!ԩ:R|(H 9 /Bx̻?zJQ= mؐ۝kmlbR-cҐ?S+R5}"(Ly* ({95n] F\-EJJpBBdNyfxliRE^/z !t AqH@- *!DlˮG[&0\6my6qZw9Ԃ "['E3)W 2ҲRHS<H!zm6}H̗\AƃM8B GRVTOpt&*&e$eIN$n6 d_2FENZ+n4m􇋏<=OkQdMI;wwJH֗7HBYy/,H t` Izo-Ŏe,h48 @aEg6;D@ 9 Y6MA Lj8̹2ni푞J AI$("RJJRB)A;\Kdn.2eKqH-OV9Bs&Ϸvk.<0+CM3A bԤ%)0`*`YT$ݝK(ie'.+!#Vs X̔HqDw<hjߊVX_^Ҟp'$ǯjܿ76wd6]RphXl [s{ԣP޴\52ԛcvfCĤ4 g'i`5;L:ZSHԼ r 3Vp[]Ex IQV;#<'M;/'B $RBzFTOKU'kzOiT[|R-%Rw=r?{ژpI}ya2BH$HkԨ/$yZ*Ij0]xI=\ j ֑nmŸ2XJm!fIV@ H I@I/v}1=%E2S O$ZanŀҔGi-K9R@'Ԟk)Ev3Ju I4羻bzB݆yn%+P g,;#D)/%Wh|RrX*#ָzei}2N%5umzNv*?zbY},]{bBTkJ@IPmid3~FY'&%J;%IR8=ݿrӪ,Am-nT`I $$ :d1W\]ͯP)qҗwhA>p dz*p:ӣ6cE}r%'z$FjRv~*]||M% NP9$,KUxnY{S R&Ǹ%- % U%DjyBP)@tIW=HCO HF5! J+ uĴ))Ye˅܃eԗR@dA7BEMlYfy!deH8㴆WPh˵E; mVDII;AW> -(AꌾB)$nikt˜;!)t6ue$FAq*r$QoݨbnXG[rK,#=;Gpj^`s̶:)s JA8j3@܇&[ q}Iquև$~`d瓌D#jM%q7$ZJsB%\/ 016?L=j*nSVYN <]V_:jڕ {%:N(B~ W;sk{r-Mѵ\) @{I4Fu>乷XI!Z<$%=h$y9rcL*QS1kG\YJ GCm@N?`Ml*;mu^ӎ;6) nBz V]}fv ѨV#&C61C~kpV@PR3SP5髣pdXKdAGشYdڣ.ϋV$$8 cFy;{NJƓ5N۔_ڃHppP]Fs۞F"r/"miiArP=y՛.c=!l8I`:Osp*K:l1 JDo]|N֦2&޴THw{ cc sqRXĖ :g@WB@P@9U)@)@wGyuu$ڈ)$BA#BEdRMڛy )*?k9)rp;RJRJRJRJRJRZ{ߐ 6ryI9 A d?(9Um+miEkACik(J@;J-У[7(ecdʥFLISAFCIS