Unknown]x]xBOOKMOBI98#,5?DH Q [Rdn}x#aR "Ą$͢&n(+*6,.0r2468V&MOBI7PEXTHdJohn Keracherj(2015-12-06 17:27:49.078000+00:00l4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com]p4calibre:0872b226-9cfc-48c4-a040-7dd10f7c9006q,c19f8950-8a03-44e4-a576-40e1d5edc592t kindle:embed:0001   EBOKAko vznikli bohovia skAko vznikli bohoviaAkoznikliohovia0PpOOOOJi>Johneracher Úvod slovenskémuydaniuW Hlprio ’ un73(AKSz򀸋šak92HHbvinhYmenševiztujeenú0dzemnnotP(0zallrole(ruP,4ldꀀžQ54"Hsekr ( ahzpad71)G8opolumajiteľYvaiharles.Qr &o.omre8horobrdca.OOOOGGGGO ovvote#l(ckPzQľastupinformácií.oYmiery1d)iehaťXzí0.Zoda eHoľbPh,qčy9j0anȁN둀déaxndidZh.a(hoxtň9a š diumarxteóliviAuju@d@h!učnدHým l`sIkxoboxek~yklubovnnazý⛿keni0zity////oooGGGG">šdple;mikolmi{µ0z0mebqtržiervédo`oOm 3NkaládHثkupiTovplyvnemeadovRx꣰yrihZjt&Xsi#z؁ـ8@a҃bȰU.oruhzɖ.37ؓ IpojaHetȉ0zväzu,I)odiep Mօ ʊš(Hin ,ociSSRe/yvzbotyRt?וווׂGGGG>PTy␨ ohnЅpe zhodli (t@ňani jemyxienk8aPext`napríkladtrebbyUoc9alivٓiari8ptď.د٪ nebP1Qpubli𦲇poh8dôybxeneX,`eyuPáspoazY duchxoB0škodaaaobja,ezHejn霘tlebou٘pHymaWWWǁǁi>Zdroje:Úvod@_gg`align="centersize="2"> ??:2em>justif(Keďomaostalaaroku 1910rvýaz0aktuociXckotran@bky,očulniektorýchej členovovoriť ma؂(`cepciiejín.ikdyedtý atoxjmYeHetol b81zveda8,onamená.}Poližšoz Is@iHmiiopý,Aide.ЋupnežePdľašetkéhonPáhadné9lii vYsús ča#0ľHexnHlež(sť,덙!Xak ťažkyxtľuje,ebozaj „@hĺbky“.rbudemusiepa@ítaIaby*juchopilheskôrmmožnɊtHЈϑɆ8u̓Xpromin@nzUnhdpe苸uspokojili.ospek XunemIPsstWd @@HčastomvAMedzipri (jeQsl ÄixsuzaxӍ݁nihyrpúry. ČoskoroiaimmnstvrotirbvIteóriAu0iZzavrôznhyházoryqdô#kl:8zkxBX,éoprípovXrozdiel1ánkov8"Hibezpiar(padkemokramnu󁫇na ,Iímer)ykohdRotlivcaaגגגגS Kď 򫚙z.ÑHi#púšťa Jku>xnc:zm žyT?uvitlodh?ۢ0hbobavdi0.ӑHlYpobhxeptik؅rodz_Tkd u:AqtavsqKHáena?ЍύύύύNPú܄c6ѪڈpeltsBߞгú8(sk h@Itvrd Silozofhd9Poriernado.oеY)hov0 /)@ijl.ʜkdj0kczTie__Ypoplram@LúMaaro8MarxaIFridrangelsa.ИFlprP,nQpom m0?ӼXodi8#ȉ  hiXz !໘x``1textpۜSchápxznHY koncepejзxac2cd:hɅasnej8ZivojôveurčA8javаkmm((nap reformy,unkmyselPorgani0 (o..bY),GšHtuكinhYm)ospe3verakQɂsl1HQȐ:xP@ľuؗT azývajF____^Z kyche0e oС.Ԉ`vn`HcelInoho@Hl@zpó v8ydobuQávetedyomačilrednášať.alniekoľkozentácií základochkonomiky dejiHpriemyslu.vedsi, žeajlepšieňayolo,eXqdokázrobotníkvysvetliť, čonameoncepciaistorickéhoaterializmxPš, exptov álompXýrmk8ispozícipužapatkustretoH ozkam`sileȅI8lavneáto: „KWWWR dPveľmiXb@po`ЅyDe@̇nyvec@ȅtý`úvisiaciڅPémovles porad!DUCHOVNÝMI?āMisbjasn@?“

Bvýzvadovied@8veruakyiedajúphľsk`potejisedvšettakHpo.ítKodpoôžeHozajádgdie.asleduce ú@oliozbieran(hvehzdrojovejdPomyšlienky,bapojPn!uۇ8pôvodjuchovc, zlič9_ejínʔ&platnosmarxejetódy. GGDbDr0i>JohnˋcherAPvznik boiawׁׅwcer??Lenčl0k@udvojupenciur,ú klákyjOdkiaľchádzamJaXm jeoppl rodé{čuacixZemýšľA* ptaـmrtVidetjeHdruڱpؾnebudкBabíjvyhas votnahdIyihՑT0imitívlPtОa9ޅmocdľuds0pbytíK9bzriemeYminulA, inXná0Ptrdas@sob̓+ľea.ɊȻ(sP"쀱dQUhtxJavdpӃ73rznJAtroXmenRzzhrhto:hrongyv`teIɀ*reH݅}. ___GGGGTWϧggggGGGGAUٷoؖ !eczpesmí0hoj(8šš@2bo`či`dobrzlHSooá`vô0chHg`Ĝ󙁣Zm0dhPjpmHec>Táשv0dadlária8nesdذuuplo.eobhaj róg,xitaabsurdpozí`.kZoti@ejednoduc*xX;HL!@Poupnaʈdurčy0ec:nžpnak,tbyX$rdu,(siP`re1 iyz Apáchopokotemݔ.enj nranklHv1jutobiografii@jadril ntslexne: „A razovor)o vďakeohchceЍhcuAriť@0haitx`)lorisudzujprozreteľnosti,toráaiedla prostrxkom,omocouSchomosiahol úspech.átoojRranúti dúfať,jeďesmiemvopred(pokladnžeQčak8rovnHbro šťastieutrvá0lebodmusieťnies@osudovýzdar4žnosimakHko耮li2Pniní;xuejúcHenyznlenenoc0hnp 8vtedyXQžijeme⌰e.“

Roberturnsyjadrilu modlitbe:  GGGGFi>Och,yeľbyto! ČolneP,dompíslovam> saBsistýKCššetko,otvoi`naemi߃߃߃߃߃A`mIúčaȓHj(múdreHplánu,OOOOOJňuušuevný(dhamQneXpad@XtaniublockquoteπȄTÑojdždždždžFranklinɗ;x;xe,Rhržoáznyrevolií.okrok0yseliš z`m@zeologick@koncepcvíru m@dpBoh.OZh??dejínҚ0yhvaiekobɚIKvin@.emiؤCbirii(väčši(yj@Jbáaruh@an Xby r`zach`nXvotQris(aXxa8koľvekh(lJXI.iočúe ľ8xPejsituácixravia: „Bob@ vôľa?(atڍ P pdijpot(znkč`pAam o(veʎ8.D#zlŁioch0odxho.eB8orXojvyvaj1Q(y`ísíl"neos edlnľntrestٓčiž෡monomsve䙿9mvyhGwwGGGGp>IdecyOKGGGG>T߄nTnesPspčnovažu {,YؗhQ eórboHôlhPodX݁Xaktér.͂mocoz! 9bсvybriedzidaԀi.užQHcť,iaQkenut1ňomez,
8مGGAvznikripipIžpPvýbe>byPTIѪaXspHuY.irkevobhajIK_KNʏH 9p!šlienky//wsт.@ z!ancovggnajd99a.ĎPístxs i ú(laPx'mi.l'!sledokۨlnych3ovqjprvG䃡x )pn*MúdrimHHlúp5hARozvi@8rod0aq+ߊYhaaA odeh!akvďakߝ󂴁oi@ód9?8Táklad ߖߖߖޡ`xbudemeiadixtouiouejín použijemeuapoločnosťkoelok,istíme, žeýznamnéárodyúensledkomohosa nich chádzajF ľudia,Hzzasmvojhmyšlienok.ځohtoohľadu2tvorcamijednoduchoW.áteórianieke8očujej„uveľkéma“`PpitnJzaraďk idealickejoncepcii.eláklad8zortprvot؈kana!onaX.

VXst(zmy`QtRsprávn Ne1poprieť;uxed$AkH(9máqstavu dožjakýpAiť.χdobeomuvaž|끁bourchkt҄HkreslhHn;IitižpkážMvza1budyzerkeď 8ončí.kôrbvznikatôlpЋHmus8mIňxދieАiPtolPrЃPvyrobiaxkІ٘tliábIx uožn`ôvodxlaax9loYplxkameň????>ȃvšetkPeci,Hu5xCs!emet.rmߑinyxvyhnut dospezxeruodhaľovIvҀפ\PЁ( tejiYčlézmёďkleb`ai؅p8ep(zka:ȃpokrokmak/ODKIAĽOCHÁDZAAMOTNÁYŠLIENKA?077775 GGGGFb>MateحNašapouEŠETKYY ČLOVEKAJÚ MATERIÁLNEHOROSTREDIA, KTOROMIJEXo`1thoiȉjČlimvln8LX@`t malý@Xᠨڳástrojovzbr9x xobmedz(y.ևmplexne2e8mnstSrrXٛA*`Phianobsiahlnj0 xčademinnozsahAcelkoharar!@sebachp.萳jeч(ch0nprírilh@äčšíeFavCm,ojhkIvojuiYv!zabezpeȭA@i8u@aXrC @ȰAjej@úvi@t,Hk p8Xa`imrٍɌ0Čoudዒʼ(h .de3픠Podmietajýur:sArurčRdučas////.PBiľ 00vyhhIpɋznicisylogxpxment.ozhodsensdvorkaȇʇP:šet+beHz@ňúdPť.ˡiaz razkXr)a(QipravlpaXptovmlčzerzxielpógo0áujmQozoЁefek0cényh9vYP0ruhlasil)}:KedyOM`v8päPx(kri`adraňajokggggfCeou֟1AiQb0om.͞leti9bx,l8ɋ8n8u8izko:doЀڟɷ?chákladoch.en nejkústeísť uvidíte,ko ďale@saostanete.eďapoleonovedal, že „úspechojskaavisídoho, čiajúacioe“yslovil0čapravdy.ցniejediní,tou):.Ёapceločniľudia.e(eľminoduchýakt,じЂnaňbúda.

Dnešnéenhxriada1jemernložité;ociálnadvbaak@hkrývakonomic yaah@číva.nohxsiPca0ȀistIiprehl skutcťkupulo šatyvýrobuAcutnáácSkiliónynr ikdyeliQncu!udnúť.ň~oblémmlopdverPomhlavG`)orysledšPmatereDpodnebiHtopografXHIrXčr stra, 9čekij Nayšlienkybyvľstvpl3tv podárskehoegu ebriemyselȀmešet̓xb#,Y,lit;atď.odraz`Ј0ozogunguЈЦIzrkax.džaseؒetokskvonkaj Päť؆skytYmozguŅpercepciu,ypotpuyX AtihPvvn@.k"iacmeztabiYzQmehzôžeftovaТ`eexcod"ľs)aeci''''&JieťyȢAjٓľ1R!epopxaYanNetvrm+zdnx`ik e  obdobثai@ininpm.ea:XdbL(`paeȑjprv$p–0ak,l,hučph(1žXH@hovho . ''''%l1nepʀp(yavsvojie9a!xCI8pdarN0p XcnerozumodiZI8JevymypXrmȜ@@naozajteenȵx doon(tu󯹁guďmiovnPL:9: p lúpy׫`vy*Hc8` … tdhagrnbytaD+D\vokRkidi;X,amu!{(lhhThePpvtedQľpšťcÐvž9Y0za!l!ҥЖpd@8eP}/malkajnic-xXrB͓ښSayzvxفM+vmaSjoЗ`XzPrgánsS@`hocitzFunkci(ru Zkq`s@;i tďphchôdzpbehkIe(zymýšľ77776(ždkoprav(dl8nen`)̋*x9skyt׏ԁAF #XšnkQ6@nod0]~,1ρRoddءRyyԪRx\zývapamyP-0s̐hečeynožstvpbrazx|h:akAPcábypoupa،AeobzKnéni žiaduce.entorocesaápirovnať zaznamenávaniubskéhonožstvalovaramofónovúlatňu,torsiustímetedyeďhcempGAaeichohým1neprepojí tálnymístrojom,ďakamuroztočíyokážyjadrielmyPvnep edníctvomeči,mapod.

Vozguie*enȄPazthtivokyexistoval)kdovetImiJampv(tkyyšlienX–ezhľtakoqiXalebxáhadnesobiaaj@vy0pHmaterie8zdu9 vodusbywy.̈́aôžzniknúťbakl.e@akčoho.okoncjmagirvecnaantalauspojny áskastarče`dlhourado`ApoosefietzgY súvi(1vier8anje8xXkqq!setmejekdl( ha.ˀ1(e.ggggeKoluvtipHhoda`dnveľ rovesmha DmaľtenuoádherȌ.ekzsmie mz[b„Kkidelanloch?“Hdil nЁzareagphomelecIthxorBsPvp ruž`lonȇzSy€[nech(ažd0xt釨` .օ kun˯YAieQ, (yWWpja+čekB 1ac(|jbolžЅ0motnrodx`Xmýšľ8m.kú(،uíte;leyájd77775EšvXjHľudi,8vpٯv8, ž!H`ӎH峁Qs isvXm0í eૐt@Y8á@s(mplechybnZceĆsPhlavsnah(hsaOmmXvsdy(atvozbnaprpzhĺbex䇀*ahRtuČlpxQ@zíťkhcem(uPiAdmet,mer1*/0oqИ siahnupnihx RrriedkvsxbuĖK(vϊϊϊϫ*muJhlúpyzauja, o@cel8a(02vht GGGGFb>N/H@ݤtRozlayɥ g:skyجýbor!dôkazysv{hckkoncep1dejH8Zš;ýt:0zo?΀vudeefinܥȂXspxcpva4obrad3izXppvierp enciuHHzD@l,vrchbytR+sHRsmrt@vot .յ*0HIzm@ d jmycpuc0keďžиX/aЩэľieť#///.OdkiayR(myšlienky?achádzajúa mozguieťariarodeníie,áboženskéyšlienky8získané.ӀxvýsledkomYchovy.kpmeilidomophkmeni,čفpsováv „tabu“ isteci0,nevyvola8zldu1 nenešťastiaebalebovojň. taptoostredí!znikne@iera.ruhejtrakresukPadujeysokoomplexdavYlie.načmnstv`ausuxle8`majiteľM0spoloxo,!ktorniehAoskot(cـúsný“.

NnA)yvinuli`zenNajvoYprípadehhmitívnejšíPforiem.ʊXúlqsтými ľudYpudmi.Prxkoníy,!,폩kmocinorlnechceomť@šetcihcž(noyhia,댈xspievRl(ubesámPpab)8radd o h.eďApdla(Iaje`jCčajdlhšzXxt2Pbiednom,Xetey08dobrdôvod.enj8ȉpi阠Pwr`ekažd؀ážku.ohaHlovekročioPXroavo` Xahnuto`laňouu9mdXaritIržíÌQakho.h8len@Ž!sPi`@ňЋ GGGGFb>PosmrtȊ<ša ׂׄׄׄGGGGPvhoctúž🲖aPruJyRdž°-m 8ku1WsnVezmiyiép\cs8؁2tavIdzkX´hžzodpdňodrazode0a9 apil jazXk0oz@))vQYiкgqعO;Ј؁robi`0Tie*С€Hča)ie,nerilMrX,*l9e#k04hХߡnaA@edy@؁PCjV ii":Hovate xqXw9ٗjdote.Ȃ,`eÂX i뜀pok)8pozor3y(pl1y$-zagachmatpkrokodílI/Np;mys*9mesa/D??ynexzradiliudzincу|+mohpou ublížkovi.ӓPdčP(zhrsk.oˁ1(p1druh jXOph5QvuЦredôkazApod(tn۬Q.ey9č*etvĺnȄ)čuilpitnažvarSny)ýplhfanQ5ykwwwwwakmericcIndiánKqnoXp!môža íی0dlhejJkoľenɃpjrav`0RqabiveAza@بzobu@ؖ8adQnijŕt,á.ukšípXahav(@@O{nyঀ+iíhalunTšpiXpz"dnu8pkP`qalnzestoval celéieni.uselooyťehoruh ja,uš`ktorá nocipustila. olím?áčelhkrlkrídlolomrelrednohýmiesiacmNemohn mäsaostí߆߆߆}aP* Psvetazempdeovili,e0aá,etromšľaha éri(poBejestovaličasinulýchHí,ledhernmihivzverBkrajinečnJískd8rozužeka(dišiži'pôj@IsmrtiaždPa bušťastneyKXOL

TuideirodzeákladeryomocЇ8u tu,*u1poɁXvot „m“xJaveky.dkiaľtedzaxjemésioytvorilZatXálnprȂHhybu`sa?by!k#?ndnlen č(ekȐP$i.քHáravl1itúžiHposkideHaj.hcہchytaXryvJolPshurč@irieka skalnathorlPpláňabizónovysok-IiivBzat.iVJ“stavujú1zmysjednoducY|khakp@csunutepeHעmôžeDA8hne9ieeďono abakXUaezؐqpaؙmodk ؊.Į8 ovQesIpodobuHzuxnechtyiqX kГpo(Aom`vukeWWWWVKQeurópskXo lpok(Y8ť8hj!s,(tؗmuozvoHPsľub\ATi0H(adkxTomul.ˋkQávYo?)ľúč( zkPKDP̓zladc bnu plitaصPx3naňka1manty, rubínYنharfp0Z+rBZ I,odȪxX$Hie?̘nedXVPkpnhnusilVy`p򋒗8jIϋϰôbecȦo.ڂ9+pniǁpravdeʺdov0[nikPnee@V 0Z蟀xCylPerly,vce8cxvychppmlišhsk88aburdNx8xcΣ8jelkdl lыВY8ČoѼ@zXn(1cabojovníka!ŕdaodt L^psXmepďI'30kWWWWV GGGGFb>Vikingaؤs}objnAmHkx,iáxodi)Missour`ȲyšHdiPoΗhnižšouarXzrimeIdíexw zb(yógii ŠkaXvc(zi8obi ^@i,PsRjedhočíiȞ@iivpiN:ߏWWWVNШB8o'p+(ȋet.ɀ`mlien(formumPlkeassob,1bezpuvPtixnajXraznejzvpvaisCXpri ꫨAdr@mXvBm8:s v񧄀hrPYVcy.ovojimioďamialaviliopr1brežíurópy,koloritskýchstrovovž dotredozemia.eiac8ravdepodobné, žeoplávarehomevernejmeriky.k ceztlantikpreeifŁXsson,oloja@n(Viking.DoȂžidrancovaním.am,devylod,Ysoeboušetko, čtázaЃ0eľaasur )naorPlenzsúši čohXiťkémaduchovedstavyPiakomspôsobeot ýmatnym ؏茸mienkH?

 GGGGFb>’0iaOH jedhoa,( mnoh Hyne.ɀh0I1ldin (AnglosasiazýjWodboaaGernun).alhostneфečelJparigg (uia).////-:moc1múdri ňvysokú1u,obľúbejQsynhorIúrkktor1Rzzbojk8rch.snatc8rukHržxovlad0vytvcsvojazӛbož٣u}R!y:ecnárodxajZnajrbi.emApozpprí sichJámpnesRozA9,i(i)vĺpotopeѩeuadruَxielzl,émohXtqbhlbSkáanam@lسx`hx`‹akj`ľSnkShromuJžkeď@čucZB,Qу8I1BXؕ  I1[–/ápaj،.Е(QpjidoklEu摒ѩaكI1ra(Balderzysp'hňaoki n1Henejý\ytoXíJoalhal؊nebísXpPmrtJ (reízomreÒXiDy9dibxtatoč𪖖!cXnijbabelc niupi. "yzlo`0o?񀁊X0bveXvi8?Pzvedsišjkolephodxeňstup jXak0nv ctؤ0eskhixD(Ë3l?useypiӈ dejcezȹuPpePl?ie,ZxdoقHSxlˡq,ctHlɞAkryetv orľaؕt za lh.vyjhhr c ŕtvyodps@(dom.šlɰ bu@bť,avЫ*ť &xqOdkia!zhh0d`vxo٢+vota?ث+prЮ@`spôsob(koQchi.ՖPsha ʀoi~hynns(9vyaYHz. ŽelZ abyAnaj(8hcenЀ;(Ҧ؉$,pkan mlógBXoiac- unizq celpadEHp€s(poztdobeázv XnNed0Sunday)0@pيulnk3 =jo),ndk (MPaylMorbodp` (m{WhI(pen’s ZWeIXrištvrtThurFrigginri Ѓ3Sob(Saturday) jeednoduchoaturnoveň ({’say).účasnýazykamozrejmelprežitkov,toréajúôvodoiereomorodca barpričomnožsttýchtÁapraktíkznávaeštejnes.

 GGGGFb>GckiohoviaVidelime,koeverorickí&iyPrinebo hmotchecíviobklopovurob@ist@v odlišnhprostredľudiaByššádiu,Pkandis0VikingI.erazv0benskyyanejivXzácie.nj(bdob0najväčšslyٕzPupRímskríšeozlxCjohýň.ڄxch1divqdhernsochy߁܋v1avoj8píP4atlet8stavy,vznenckultivvzhľad.epybneiky8zieU tom?važza#Cpoloosťɗlaqdvelahriedy: p@tro.ֈtkumáhav9 ťkr(u8ⁱci.Ђ8:mohveaúrKeďuve Heenfp 0opeedz9spelejšímik@nenach0zimivnuugg8.ɔieXll[emiet؁myXgowwwwwtϕsplodiumelؕháЄfilozofhhveľ@o(0PVybud[`architer R ualohuIýnim8y(pézny vot8igyizniknúťohrab; AvšakvnA!giȖHCX8iXRklad, imihCς!spôsobthVqn pdz8ytHmoc| ojpisymuѳPuXsl0mk0zvazq( mPúch,amItkIJ P"A77775ȨouapanteóȠ`eus.€PotcلwPrebýOlympe ak  u ďal ,)Xriadpoze(lei,!pYj!sX– ojčart@s,ađ8ypLétd0rbázssčintqoľpopdPzosiel`žď!@u,X`nil phb raň`HPOdňvl!ajnm@BHtr (atl1$r8c Pžasb`komYzabábzX`8oj lýrynjnjnjnjPkonflymenlivȌۀHdysvetľt'. ˧;ymɡ:2Bdat{pariumf0ɥ .Үipadô噠urxt9wal9neaneúspechoՁhkiڃ2rzɘԠPaZhodsuuim؁8Po)ríi)hlti3ucivzj/C.Έqi裨y0vljachHPb؈d`teob`ԬiʈXúy( j ܌pobvl ؚm"ešetkoastlinstvoivévieratá lesoch.

Grécijoloboharfea,torýataroudbu.Ёseie`ahrodildnémuzemskba nebečovi.usol údajneynomráľaԀ@cieiagaej múzeKopé.rd`odXódoarulXýrMy (yuhia)oučiphraťišlouoakbre, žeB@ervahov(rylymppúšťalaaskasledovPobníkhskalystromyAposúHirpyreqiiecť,heȌX1ouÁ (u RimanMars)rvojnyyžíQbitkhmasakr,eensk(pg腁ri`kana. Kamozrejmȏ8i!vlnvi@ebčaȉsunkЊôz 1 XymiрHimHisudzol nadainervrňozumu,IzYvkštnictvtď. ŠL ge ápjhponúiPetychmvelebjjVenušhrí0láqskAftdozovplyvnisrdcelovebbtedžcentrummócií.ĂInvisYpAisls ouzvy82pomíЕ(Ŧesp.upidHébАԛla ˜pجn9pJuv`as.ko^ocс:y.nýmhammoh ľudywwwwvConcord֞hrµredsedk`po@dziďm0BApacifistukržlivovo`ťDžDžDžǞtة2Tn0dproDi`8l.aq8seb`v:raДebo.κrzaQnes *edoíZ),oHB9dopšethzdy~Nik/viktórI_víťazpZoЇujȁL zapz`nap8ei9taNe9dikonhJ @tZeluy(@,tús׉׉׉תvu0n؂Cyánkyoh#xáčܤ@eďhne(znijpožiarUšPHCirčitý pletٹqyhád lahôdkV1mhekb qnrb8Ms`drvečeň9naHteف0lky@ivnȁntavio:;TPok``HýňkúKycLpvzd@(troluq0zliHf9polгy hvopgirnyy pvyrmľXxv,@oв2dejZobaѣjášňai耠 GGGGFb>Olymp!kdýj}chce`pomrO ch`ȮmkamíIčorobx#úve.vyembe 8Íiفeľn`p@hv8emuzhz(i)P tohsveodc podIkriko„Bu1tؗ,at,`lapxôj,“edal,ѳriešnaz.9Zom!ȌXHil:Vٖt!Բjedinárápiojuušu.hcelyom žiť zomrie`niekoľkokrát.“šlonštinktívneyjadreúžpovote.ýkaaaždéhoAGrécieboliýnimkoMedzajpočilejšími灡kyPmysliteľ`všakijakí,torí veri1 nadprirodzenée anposmrtný.

k㊺ís 8iývaalymp2bohovqjeamostHečaloviská lephodovnHs,ekôr!č0k tletica@na(laxntálnymdra0chat؀Ʌ azem ideovV Elises!nbrehuylfeiosnachádzalájdeǒ# yrioorgzovk&He –láQoijry. Štvor9obdob0o0hracnaziI a߈߈߈ߒ_ӕ,e82ontie>,e8pret onZLvojsoȎvoPAgladȁšportȇgiaslearžQpalciacim,qmIs0)fa itԝeden  oYax8zertokomiҠpuQgviča.Νe;inavs(0@eobľúbs8eudúXȀc+Bčakajzodiن.amozrejmЉdst㥗zlitoreobecrozXvioooonRim`a^YAHmpériumApohlt;m.djkv8i؍ýyta 2ytológipmvyф]1k!41padoažsW. Úpȅ"jivcdk tomu{( GGGGFb>MoslimTčola8 ch,iking9čin1nҁ}ď9v ÁziTakdeRzohr ýznamnúlohuuPaina(ڳ0d (kupx1ȃQycenЄ8a@),HdhedabaѮohXkraXs - rozv m jypotrebáchipovintiach}31prc`ci.΋_leysýtilaь+kdeamozrej@nepásink,jdočítamvyliezx horuaxax4loKiel,muˆhvedazrikázPrieÂ8voyetkHmermVo,`oviȅЅ9je8 om8tsk2k5pô@„za“.ԃ oH( dône9vlВ ctvH(asbiaeuiz0xEurópe.)BožZoh2rarhapencovnouitoqmedzxuú(+yrovn!fvirochrvpsdk evoľqcepttvysvetl)Xko8nѰe@praX@rXbvô! slúžIá(eȤȕ ZS0 IyRhЋIn"mntynaozXҟťaž#tyr74zjzтPXp oň@vuk)iًoup` n 8adsúlY骁pl1ctchuchؗˆ oi3luȁxkPrivilégi⎴.ɉdAvzppuьzn naߔi 1pro(ǓǓǓǓPqr3ktaargutmiatolxi)nesmúH؁nAkbÎ^i8 malmajep,åqnoduȱszšYutra 2k.irkevukazaұ)nm@PosldokoncC ykavueiiakles)؅̃tȐ za`mdoltetpo"@Ȇ8i肊. Čímacqؙeb(b. Šť@@k íd h ny꼏(pretd,[n neb jnYšť{začneň pohrebe5alavXlcpvzhu!i@ržaburičh٠dhd02ľubmrhMatЉxdlyhPobAɋ@_`!hnؐldy`“h@memOOOONVťmLIzraelaPkPle8P @skprrobbqHyPlestJp†yocQrodsdmôv!0búzejʞЯpebnȊ0!eľkhzHymeqdyob@(XcrP`耰lŽidiiudهxdlvdyrG? OЂRry.ؽ0nter!Audaiz udruhz pohľaduhudobných.eruzalemoloa čiasládyímaedn hlaviestskejíšeuselaodriadiť1muystéHvýbaní1hobyvateli4i „dáva Cézarovi,oko“.bískavalovojžidov:kolónienoho,ovnako ďalšíokupoviúzem@

Náboženskéituályénárodažeien prostomctieYaer`boha.Ʌveľkýrám početňazovyjadao!amplexnejpЁ!ok.bchodýmeneí,Ȁqs drah(iv0rôzno@tXr@jkaždodenXamnim)znam؏ёľstvOstatzaničnrevorubaЄinosiodyExiHajrieotro~ivy8jnexjatc bikЃkúpe(takungv celHimpériu)|툨o GGGGFb>NoȆWPredX8kdeНXAvotmrbudei蠀i㓱mbyHӍ,eZ.ͅ8XxkXrl,orls"Hprechzulica`"љ P7súdi؀Pprv8ىک'!iprPBedv|Fitvhvl(qavy9emoh8uniknúťplyvШ2`JAduP-vzi9vzorG.o`xite#dxrudcu,` ́ŠHna???>HQmáesťan`pôhmytgiia,XdukEurópy.ӷQxrepɣ[srdGB,ZeҔteri`nkyБ8adkuziXۋH9áwiPcƦtoxo(záCvytl0slobodRimanXpracujúc(HP!kzabrᬫȘ su ľudbez5` štát.huiXhw.ćXnjoC6toJdou ť.Πpagan9v(hvrdȂꑑHrYjqp`xýrazôsobuٽ asTob)hX–dds:IBlaplavcẲva8BP؃(.ȓxJimďho zHetrnasýtUtxr///*pY' KresťanstvoolopočiatkuýlučneábožeCl proletárnedlhašakedzi obyvateľmja@natoľko, ládnucariedaožiacemohlagnoHať.okúsiliqhpotlaťhň8mečom,e(neôpreňYiprave .p čHkédmienkyi)vyžadli.ámezdn@cneotvH cestuijaXmpyššieX 7ystIracujúci@@em@JYdej,oprísľub a mrt(Rímskaiv`zácua sk úplHzanikla.eden jejcKonštantínɉrobilhvyhnutp9@vertQ k7ktorstR]byQo]makmera0dodnes GGGGFb>FeudzmusBarbarhordy, Jrehnycezuíšu,ctieozli0H(`bohovvyčajrezenZiXp!e(yivotbrHls vzhľmsvoj0ôso2JchzQdoaktxTútouc(n reflexime:mierx škandi@vmytológiiVzvéIGporiadyTYezuróplobQpo1itN lxvl8xe`zISb@0C1apnietvם@yápa:seaEZy 5B9sbouanyzamozrej0nako &ájwɃ0pi(zmenabdpovha`iuNociál(GGGDiktozdelmDnazýva棇.akrát`obsiahcel@KZ؂خx|]v lr^(*Hasl#8Ἡarik(γa뭈dr!uiľQBoрebiHedhą@؞MQmonoI0Q GGGGFb>ReformáPPe0ntojeMȰ)pou"ٿrJibkzHuk>dnodu0rۍf jQxi3'{Bibl2echiXyuFjI؆pzpjmom.Ø všakRa?ť eďžeyonax+xЖnucaжW samoppvzqnohPvilégiíbzíjȂ'popriejtarej.

Akéeistoricyvysvetlenierotentizmu?olirodzenýmôsledkomeľhoriednePboja,ýaozvíjal Európe.ovúubchodníkovupcov remeselvxliväčša ľudiai.amosprávne퀘áinutamdeYpočiatkocheud@eexvkmereboôbec žiaP.ešťanIískpolhhiHlobody,qhce@viacimýchto[lád0nák耸ar1krati.daňobyvatbd`redXm釸poddaroľYsimeleznouukou9prait`hatsástlďakaúsPuAspvo.mnotȁqpohŕYhácou,okrokovejyInajzisk.քSmý iamšetkmožrxszzbierlX񐀈rovnako PzvyጀpaAlas،nXokapitP,2an؁;multimoZzajirkvyxak inštcskonomkoreňH(ctvhô@amaWk|pa@tretinazvţ;,1`HeҚYstupuj)`m.Çe)rd,|môžeyť,졑0súčasťb)vytiXodxHnuЬ0dևmoh@T)odppďeč0epúšťnijakdebatHKuXidnodu ť, čm`hoslhÁhR5SpolXensQz dBAžvodؐZ ak#zaxšľ8/yXnau0čítУZ1ahX „zdroj@`“.ϞHtn`vozorynoš9 mnoPBiblii,laSIá9Єtveypabsolut!c!monarchineomyl@kxb`v(k"chybQ pápeža`otЄ(exunikihzabíjňazis jediktmPantschXzobdo8e(Po 8xasledpYumfuoooonLuteД`efor`Nemec#víťazڵwdy.ɇ@@tkreanheXreb0uržoi@9Hudifit8cXN`cxoh odl ir@ujmnh 6avyasPIa0trémnejzui0nh(0lXvHaj@8mxTꛀkMýnabap`ԝasMünzeXI:ďaliher drvil< kj˄(bezpI– bpudzbav#Г égií volp!čujpi1yj@ 0pž뀡nzen̗unap艱vinu0HV0rit(alhvajmʙHJHj mYf_ngobxnPOliÑHwellAjr8oꭔ0rI.*vrhHneúQv۟Ykyh@episkolnoizomrѶPR'0З(áÕp8štipI˜bny,qᚸi*maie<Tahkde/zilgzk(vLru i8súpiť,Hípad9a ٛ1ovn0sudpʌ francúzsAreidth="2em"lign="justify">Protestantizmuseodobaresťanstvaapitzme.lúžiao,byskytoládychvätnoPkraniumezdný(otrokov.aťu)odporné nefké,evoľníctvoakis1nobhv piadku.Їvlastnejakpsaelkomobreodí`účashhpoločeBPracujúcemuľubušťižpmrtipomáhadr0avje kojsýmitavemnt@ieraružnejšia,eXgmaticIQȁovalaҁpeimшAamozrejmyešdlhvývojiektorȆ. „demx“spxyyiar0amerqakolónipži8ielo0abla.؂lenrom80nadrgzáciaminapríklArdaHásylmodepevanjelBillyundaAimeeempMcPhersonɓ(ýtup ďalších,뉁hxlávni.

 GGGGFb(F!tždAboíNWTveľ@yslsžeixeIproblémsvetí konver0펠vo.ehyboumXytbaќ0miť.e-)im1 ČХoúprimnMskq ipochoprusilaȂ@dYizarskأYyWajlepIsobÃ_ ručȟ0,˥an؄أedom skutinfo9ciQ=mizIe`nitkzal(faAҀlopm|ype,ta9uecsvepoznP čXek_ij*jšHz8XqarevaKedysoduvH1bičr@io účinYliečbVyXataej؂֏v ,؄1obqIv(@pPhBmyhy䢙nyantDnesax9@kb mH8mȆ/+Їno؏ípad!d+ncourozhodOmXn1OIcvý8k8ext`mnyNJXnejde|Q)Hk۰6愈`cJednoQnPtȤ_џXžim bo1aajeorganiz.ڶdxbývڒ(n0 hnuhx 蒡8nvidvojkolegovSgڇ#„pu(om“bdôle؊"uqutXz.Թ?vď(bezhľaduepriál(nkP9ϯhAkori0t؎w!jȝYz8laxa0vo,ikapit()radX1rBhiazirkvNikdtaphul(ڍhc872Zatiaľ"Mtmesh xTu+silm@(x3_tৠ8kážy1cee0omickejmancipYi????> GGGGFb>BezaZatiaľ čoamotnáriedaapitstovedokáženiknúťoverám,racujúcim䁫u ajtoarí.ӃzrejmexHujenoho,toieúčiví,oäčšinaod ier8slobodixv dôsledkuvojPspobu života.ajpokrok8jšílenaejyizvyčajneba rituzmzaujm„všestrannýtolep“Xj boHnskýmáletia`aleeďrchpýtate,8ier0HBohaȆ dáno.ˁpiadaby!sdaneteľmágXode.ڇhdahrvrdeniXɄڀ[hŎHiekdAejako,8t1.oؑX9)iPup( oblv$.͒ľudH0ؖ˅tohmaléhhmaq*MiliónyiRštáe+XjsPď j,ebochýb@omI mrinomôvodetvaAje*oločejvoli.

Pw#ed(8h[ktikea!hlaؑ؜Ѕ) ichaqrň ňXoxrhJn!jsky(I t[ne0 :UWWWWVuod!liebšždmnes,vtipxme Paulafargue:ApLcu.YDneš1hkakQeyt.ibezˍnebuj9rmusie9ÛRkr ٦ňHnixšťPqhod9`8buzȺّomȾnehkoixtudrxburQ:ю eč90excior0iذ2jotivXyȱمsenxuؽ,chPonFrodi usJӍbi87svojí`uHvmfyz1hil. 4)Ozaobʃwv,ir paPTahaolfXplav)por*chetniczatiaľ-nkotúľJmiliónylZ. (JBohʕý.)GQ(tP` mJxlesaH(elucelinsii.ĉP@obetCvehdínjenerga*robilp zJ5Civ@sebaiu{uGGGGFM1šitro)(ôPz)s.oľ0kNl:o8Ao ho!delەiilyRXy, út8Hy؄vXegram`Verve'mа GFmial!(elňvdby Je`pvôľaM8qihXttIhchUtekҙykžUvädϏϏϏϏPGhXninpϗHJsj5s0p!pisunadziNҙ`xmoč9bežíZy0jkurancúzxľúčximat0J1epáPaysliríčinu účinok.eďstupujeoovárneeauchov,echávachiráne.kyasHlkoaterialista,ľmikorošiel prstlebouku,padYjživot.eustáleišímautočnéVyQzvažم,v eostlast!niYnič9nemá čas.

pracujúc yjde ,štedadziacenej(red@@ojov.íňalekmobilZas.ĀPvožnoeko0bvysoxýchlPnýmkom.oužíxtfón1cezXio(úh y,tPú ďod@hodHqk ux1vzOenpínaTstlpZidlKmôž`ypnúť.šavontakXsecamiGhyrovnHLprevyšno„zázrv“resťansk(BibliVičoƒnPochyb8υôbecZ, AmohHmŕtvinoiNie0sdej Je ňpa1úYibehyvíl؃kHtk0,anXpaтfazuSalaus0Ho͉@omiXia@zbavpher spôsok@9ľadšťimrtne5úplp Ipol2skppodok 8byMPxúseťdruhxjspieؘpjA׎osteniuLPnomic`GGGGEPršľ񌢋o҅*kolegHad@9bohatsth(gh@cacAimi0ocPmonvvytvhhon,ohnئ}ťioz auP hľhoPzьekhmȑ `bnxhAáb*m`t8herѣؔ0!h vq꣘kl0ӶobPravideAxhc`Obd`zamnaqbja9ej1ikídzasahTorazčšíetPke(؁namiliy ɅG:aoľesYDozvc(YQkrajGCЁ neh*Xveľmiad`l(dsiIjnij uti@3tvisld).akii9mkapi9iemysmsop(ס#τCi`áľpaz@ňjȂluxu()czbzaelrokmk@miG7yk|uč)Qpokiaľdq7nefung????> GGGGFbrskevolucioriKrɑm0`Hl$myblPom(cíthsiluivojXpáalebɭHžAœ`achPzútechuyšlienkkȱypršť @eeňhDšakןؠ0smrZXaцQuzor"90šp𛙈vuzeOHebXent(dȪYvx$tihhvrtn;qín,Qm_1člH!0nikhnepp`0Rej¯`ne0ehlӾy)@tkuPt ívČJjp˩auX`j, J|ámezpЎj򑸇Ћʆ˻xyd0zh0Hdol)@ @adrXav chouo___GG2em" align="justify">Organizov0e emancipácia

 aȏinteإnvUzxAtAalaopaknadby.ΕȜKces@z:pskvelýespI؀zneužíÉPW asȞ)pvog(8%8`t`pIE. ؑXmYЇy pgyAڤF.r몐 yt oli ظhnvl(yle(t Druhq0o6ڕHs;luooonV bojacitoj_\pstnoҋ(okposledrju8v!„THHvHt<ŕtvy1@hzaťozogibmora,“ovMarx. Žiaľ,opla` φ͎)sdr0ȇhZtlí(sebosPbPKvklpainulىierhziaYȋ"onTLJҘװ zdmև@Xarejmúvisvo4im ala3nuzšHvzdaM__rmaca?'⛈ôvodno;߉fodza$š薸rinenijakA0p1ggggePsľubȀHmroddBrajPu !pnPag3+ߣ؉sֿm[ahnuôsobiacimelosvetovo,toréhoieľaevzťahujea životomrti,lt „tu teraz“.

Totonáboženskénutievojimikonomickýpmaiálnyzákladpolit[y߀Bomredstav9jedinúádejـ acujúcich9ete.eXprvprikázan@z(:aPšetkrajín,pojta.emá`čtratiť,baekovypskaťôž0elý.br>AkokliohoviaׂJohnːcher߂߂߂߂߂߂ WWWW???=Na8ľst bodlomu (2015),Tvydɂ-Gtp`nbz.amaakcia.sksk׉҄' /ɊNLody>JFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" ^ !1A"6Qat25SUq7s#BRbrV4ETu$%3C&'cf= !1ARq3Q"45a2B#$Sr ?򽮦_۩ZܒܱԳW>oSUEOb=YRFV} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}|L_`,Nb[}^|L_`' 5V} m7D)nUim7{[M1}Q9[zma{[M1}5V}zV5}ָ:A9qcl'U]iL-*Ɣ><%/̞皣俼EEݏa7ڼ y>K_=5Gx+F>#݌&W_=5Gx'/~e`=ݏ{ޗj+/~d<%/̬'qv0^|<%/̞皣俼ED#v?z]皣俼ET|2hn=oKxT|2{jV ۸|GMv{jOsQ_"{wψc .WsQ_"y>K_X4On7ca7ڼ y>K_=5Gx+F>#݌&W_=5Gx'/~e`=ݏ{ޗj+/~d<%/̬'qv0^|<%/̞皣俼ED#v?z]皣俼ET|2hn=oKxT|2{jV ۸|GMv{jOsQ_"{wψc .WsQ_"y>K_X4On7ca7ڼ y>K_=5Gx+F>#݌&W_=5Gx'/~e`=ݏ{ޗj+/~d<%/̬'qv0^|<%/̞皣俼ED#v?z]皣俼ET|2hn=oKxT|2{jV ۸|GMv{jOsQ_"{wψc .WsQ_"y>K_X4On7ca7ڼ y>K_=5Gx+F>#݌&W_=5Gx/RZ4zL qUP'HĨzC%?ޅ`1Ы9/}E"?jФ=П#Q?ʿBqht&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6Udj _b'1š8c A_dlq!h$5tM]406Yi8I> 6Xwvf\]% ѓ&n挩yUbW 1VGs;Snasä ͪ3,nIw y]TjKॱF_@x39.{AǂZ9@䪞Xj}Zrf2k!Γa$=r z4Ck(p'Z)i4=v-!c{9cʬW~%wZV󰞴麏J/Lۅ$U=Q9hw{ez6x4YSGM'5 N+]oepB" """ """ ""SUOJ:xk#C{@ہTA=MZE'4~߂}tK(.gG%Vәx\4Nhi rueU®Jd9|H^r7g )W$\N}iuUeΗO]`'UT؃@܎]R-WQEzZIW2(qitkGqi HQoC=N k-\[``sFK1ߞSFwSab\_#Y2@q#ώ*1JWYg#sA2<BSKu}6VAdn=ѹs=8+5ޣ5ꛏk gzz;}uV: S&"f $ñ##B+myz:zWUMAAluD2QG#\CXqv+ MxvTOzn>3%v};JԝE^湸7jGTM4.<2". QvSWh8H8xio,}tZG5%}45T7Hg`{#yL,8ljD0 ho'w"Ś+fi5eC k})Iq4#gV/ߟ9ijj+E҃Č z5 zHvè7U@&|AR\yO5Q3M}]CT% \ϊq;Gv?|''u*7Y88>A˟xQsu:l5ai ??)L٩Y,02'LAykFq (_vGZsn[F}̈qOB?ʿBGC* 5CGM|IXot:n]xKey+-rTf<ޮLK@X웭HT^Ϩ/PYɲO%c~k)nVڙbpVOym5\]F-/%9+rh+sφ4}%O[eh=f>(Jk(/~Yy*WE-A@tJ'L{<&4}*.ai ^# \UHk#]7L3XHpM,TДT2Y51]+sqŗ43dc\Bj|'U=v-Z:I5IGJ@Ǔ?i[]=Y~m0^3:n1[r>1rX;`ifKL4q\`ixcI'})tŪq_#gاDDYNSSTBZdb:N?9&yv9z7o>s4=ŭ.yatUy^qZMy5 Hl.>u}uƲk u\ծ-=[ a>)zj4&]5c3S=kC0CF{{b.N~Qc\ceCCdhk@$vt luoFcr{xeN-nˆr7rF>՚yHjZM=5'.l.fF1rr9uXہ6CJC^S=\mQ0ldgGnyeImAea=f]VU̬::iCI"'4Φ]nX+h){cY# 4y++kJP5Zpѹ!s^M~68$mDr q;@]7}!mA>D FxsvHx)cA$.}wY;8pU[rב="Eҍi:r0[k'yO+Vci{<c笭y)vY5]G_pՊ <i9Lq9sp05.`;zVZ]#$9vjsO͉gietDNxg } 2ݟN k6wV/d@}X6UdjnwPʹT.UuҙjtH{\\~VTVY&2O4Ypc#cKkmJ8b2!(| 09!0Is?]YdàL`p [gLiGpiJ DP=Uc?q?D]lso&>IXȁtp dܺLh0|Eʚqq:nj6jぃ˂Cw jJo(Eg+dw8i{I'.lըwuQURW5[#dTc>08?{?ۡCV ڛ1DyPV Y5uw6!Ŵi]Cza\(qc祣X @ +]64oho)<8GsA;M:uٍi9o:NۄO"HOC\ә-n=vej8eɖ }ED7i`IVp5f~td9kA#W^Qo=F>WnFMipQRRL#xk8G#dg+ݰo:?kK$\Y'?0*.Yu"J9Gm˛n-z (bWY ˞A##o!+R]f_+>?x@kFN0pYI5Y!2T Y Gџ2cZn7k=DS{ np;$s%d'w ~\tXuKkd 4> 6#q8+йZ9k4y]]`j(M+Lye8.9 [*j]+I?tp+oК Y\TgvიC9?JށX:흎??,ne.JYYY~Q(j6o]E(>C g. 5}q}Mz(IH tϐ=qw,(=.Q[J/|د I] ђ 9r*og}"kٓ*k~յIt*c'.8k@|tnk.q;OdFf.Xd|SmFc5ru\~ZfcJ2>H#M:Gm-lRتfcxh`ac{rn3MkX[%길x]Ügj{^Tֈ}/8GpUo^ZMjQS xH<ԸX"8cZ>}Zbn0q *OkUUlJ:w[^3 f#_AnssKwQ{xZGA'./%]/쿳ݟN jc:&z/E".1ShRWOH{e_?Fhtɿ5O7[QKYt𾾡1<gY%NMIZjIO浑'wq;]9f=rM"z#i n:5}D16X̏p %AAHUq7W`6i#C[R<Òtut4[2_A,\!-x);}6GEضwcEr 8{XvP;J%<4uL{?s#Q|7͝wjJI$m{sj/V9$ݪzSk/ߝvnv zhrR{J / DŽyr )wmϽ:}> OY;$"xOi .y|BZם֞QTjjb<"mޝ,:>w0yz9.vZz-Qgye,+' kqyca[k 4N\;A ywWY舠HۙTjWP {dqh}X cr;ώOBvu]Koک13q {wܪgJJ1]nkKlRT:6J81#q㵮AY|Ff&=ٛlUs|ιL+XxђZ9*#i˾/tI5Q:)8Dlok d}:,AMQXڪJ69Dx{9OfyO8#f \,W3QM$'}H+D`{Bc^`Fs8U;'ťChKy,&^H`d }kM? _S&Esӱ5c8e8%em~ReCn;XU?"(x8s݌`vZ.+gQ51B|ܞV׮Ӛ8jZ -T쌲qoI ۶WS8$a*4M.ڲ:lN8&g㷞.'KڣOu#/R-EwW).k*i2W7;3 Tr{|e(n/1V/øv^cUS-OZCQJ?VuwT~(޵Lj ))AI 2v0<IpqG0D(^yI8 r tWY8dDcgrIKW]eG5V SD3ۑd82]:Rfw'2#)݇IfK29D𪆏]!تKiYrіV %w:i[IM_I5%u<544Xf`{ȏ1U+F4٭ꞳT c 'UUR߶zUli6Id]#րI }w?}f[:^ͥ|=f1 3RVU 8"3Jq^G 뷖SG<7Jש"l}']Wߺe$FjZxF^1͗HVjW- 5鱶F\b psN; ew3TU+IsL`4{ ƠW;wk+pI}Js"D\cФ=П#Q?ʿBn7~jgG<Ծ'6'ƼsCYi[ΐ[519JrN {<򊶶GAuiDZjso2s|O:K1 gGUT*cˮu:}[]NheOs'BYְ2D&FG1Ȁ{ح/Yg $>6ZH<*aW)5O 2 ;{ Ī3ը;zȦIS]-4 =D98ݜn] cEFKmOk3;oEEl:I@Z <*n۩D;X⢨@"'I>wd/=De[H_thX5uWYrPCck\^^cq%hT6 N|\zsP. /X㜐 s sT񕣱JW{KHZOn "Zp}㇫,/ڛP/WY#85m~m~t8ΆIXH= z"}֔~Ȩ#_#敥ŭh˰Yw#RKJWD[VgAהi'=퉯qp sipG! ZbM+@)wG/"tvi 9GdS7'.{{{OڵH*+g]^5nTE%%XLv\Z49cjJ# zBi Og&nm%k7%ˀ 4d KQA賥zݜk!Oif7IM=@u@oij>(ȣlq1kFv*.WΘٴe6#WL{d0rk$/U72QE F1O*elr5ͳZWZ)WNUM{.nniʋ5kxu(` 8sFsۚA+;nsڛmْ!])`18Fwi<ԋdZ/I5Ar7p>J:Lֻ-'˗t)P{e9Cbn$XEƧ4Գ+L;ܭڟvo h-.:ꚶ[r֓ =w_YI #Zc&=،][ϰ Ks*I399X$YmǵZjٵƶ)L]k#ޥS?e*Ɨ܋ c/.=UҾ8C8^g;FJ޺VjIE5 &#,ai%l$|Od|U3斎9?Jb{uxIsVE;tXkxIYJ싾۸-f$tlqN>y5'Fkqc5jpϾsФPޚeuMO3:I& sD4*qVGr$c{TVO,ϱkz VŞm pH_?QAɈjx3~c S^h[hFlT*㟎k8ZZcYQjD)(Qi02&Ӵ.SM]%#k,Խ{Gc..Ap@/iv;]iӱ\/VfGk$e\/nłq:Mj-r]K[dݭx,O8+l3ﴠBC/j}Ms @top.9-N mЊ[`k3kԮleli04c}#gv{l.);s]^ "hsZȼ0ђ8#++㵃/rh[vܮ-Q3Z dxURGsd 5ʝ8VdGIE+m=aP覍= a< ?m)m#N]͹cvK?`*$ޢ]mUs{7Wײ6K!hFgm<.piw9-mw(k]<<4k8nKr[jmq>'6@<.1 i%^\zu=՗9zi tT2O`.s@&9ʍ4O:N NVzm$\\q1ޑ k㕩wz\Mq""V6!~Y6UdkvHɼTz". ;v]hikkL-# 8γD@DDD@4F vSPUW>,\$ng-`=+T^-dSQSBy-p\9vaa+KKidDD`,[} H/v1FA DlV;TOm۩j R44k9Ày8򖖞h&X"[,n`-x#8w< WCoW|ͽi;db"K}HNq%]rߑ?[ƌ6=huL ҺsZ2'/q=DD@_bH*#d#C<#~X͆$Y-vdu$p h^"" ""kޕb\ 983ܽ@~ccccZ֌p ݟN jz&zE".1ShRWOH{e_?Fhtɿ5O7"""" """ """ """ """ """ ""N Ojݟ3g[P""U6!~Y6UdkvHɼTz"." """ """ """ """ """ """ ݟN j:&zE".1ShRWOH{e_?Fhtɿ5O7"""" MifC}[lF~y%{y<; $` =Q =!t-nY-\nS\fJYo{@ZXI Uj[#t-gs]3 $u@{À/feEVQY[++&yJfKO2I9VINd""" """ """ ""N Ojݟ3g[P""U6!~Y6UdkvHɼTz"." ""uڶ]}]." 4Ό\$e T_NLWn Q$ r<69s*/w\.** |U=ϑps>1Š5$^{קY;Ԑ|iW@"kGٞr܊kl; {UVHkl"" " Dwim[uJ*iM5u¢lRZ xsT2S&u MY!;K#;v(Q)-A:풔gգUqeՎmE8k+$" """ Q Ӛ[L繑D=8Crp8q@mȩZsNtJ}6( @h$qߜsV+ewsꮴZQbFD소;=0O<#$ehQ D@DDD@ ??)@#;tL>}Js"D\cФ=П#Q?ʿBn7~joDE=DDD@C)5UH5rs2.\ G11Ȫ)rWK[sI$2HdO KZKmӕPUTW2IckKG! B*˥t:NdC$8K$F:9j^vt0ϫ.Nom=;jt)6Z[T܋򵑳V[;"a D@DDd_zrN4M3ꧽG(E0Sm=qVVE:PO{{sMSኧskO'"yr<7_O4=m/2[G9|-uH詹u-_KU3e7I-,8p=Y栯qdX sH s 65^0ƚ8KY43,cT{EGCr[hz&R (xmspya7O 3_y3M+A.=c$ݤZL7QKmN>鶴l? ~[9j>ϻi%Sf6*KZZCG,dx87Jm֭ՖګVS44k8w[˘Z=ii "O[j]iU {\]pUƽuEfq7[V'z5Km󦠊k+ֳ1= I=0BFm蟍=6-Iq2k|G2{[N'6mWް.5Yk!6ip6'r3ŗwpb\.WkuUr%Lē#Cc 3>B!fGTW>tKlUQQVK(BրZ{}~G۶8:v;TGÅGq{k][6Fj) Q҆mw缹{qZЋRަL[Kb+ FAMy58yqFHh(ѻL3TݞRГ_0</,UԕۥWp2Y',HJsKUpS4㡎gZ@EgR ߫*؋e8!o I#͇8$rIWmG%y0;Ŀ֢S*h$FE M/|85h$;`ܮmA۠ln7*ǽ!_|_]E<jD%9`q(-͓z:e4x+ky 3V,;G-WA _5*I-pb.3-fhho"M[sm!wQSp2}G%(EuS \Qh7 fpk!u;>0S̕B" (vGSځ:G7gw%}8>DMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" :i~UJ6nU.QJO%iz&-&QRf,q2p9٩wQ^í4W5XW )cf}NȌdlf QQ&rNjk2X]I|w1<жNRh_cci-;w7fhlm'4` |o?;ڼm4p&4`yZUVv@S</Pe~oQCTߧb3kVu W$H}V2Xx9'G#GFn0o16d4AeM}8˽ ǂe$+kZwN]ibQW}~%|l'D5ѹ%d#ȹGѹPۡl6ږ61hХMzm1_؞=~a+ʄdњ/M^<Ȃx tH֗Y Jg9pc|2U<164l'ױk"t掖Z8"8c@kZ9pW,ҷ"ٽ?P\nP\i(m6nos <ݎPeo:Xk%=⫆ qȑ'-8D#UDߣѻSƺJZkkpQiIo5I ᭆ,;W9k̶:I%UM? 7jgh&(9y0]y|-ƶ:d>BZ~X.W J<_yZCz:U:etqsN#й䯯E :͒'<bNJzefzSomʆ-4tQ\(,< ,9h.qcp=1hvzwK_U3\FxK*t{۳Z?O0UfŤ=WIv{,tMX4݆ge= b8$I*vSP [@F-$:JkN.XzyIi5ΞRʻtU22vFxO>}UG-zlթjBl#q/sчK$LlPvj~o8aC%߂%M-GƗ?y@Y\]~im63Nj%hkp~b4ky}ӕ:mJ=UO$紇C%gΩOmQE }Q}+$>DsIoq˼t1U>:p5P팫X割Ra]-$?xgT[KzUSlZyi\܌,pCjomA$`ZiZ҂yT YM5\Q*iWۣ&fڻ|e CKϝerY¯=5[yfkL0}lO. *ӊv3Q99GUOb,U5tzT6WGGJ MYV3o}KOUK'V=u˸8q]?Wa4yT.?_ux󴎺c%ݘ^QD7'B[u.ӂ \#䧮'nƌ3$rDpGszTRWډ>u>vTԔ0UI4u}C\̰D̿h9xU4;TXO*eJ̶F<wcQ>ِW睭Ej62FZArFQzOnr2ci\-]s]e5溞6TC53\C@kA$Ogb.OG:Z`KJױ&y`FۿZZi: D@P'HħtnKW3-(p}̈qB?ʿBGC* 5CGM|IXD@tۻ[uQAO=5h{4krܿ{puȺuH!265$nvNy1RDY^CYiŘ׺Gگ>ͧcg.<@daK"Be$ȭss5Wwq*ҢVe4۝;v)43ēgsNGgyI'pDYXuk{L)d4lyh@i£[A-׋uQC#*A<,k|."G"CO1گ,$s-bS(oVZ3oq,4ΣmMdKYHƗ8`ك 7[/ΦPOx5REQ=C2 v8>Ř.$Jh"&CL 645h_DDWm;mZ:zZ?[89owqQv4M#a멭3<12WxKQh+C`KS5x.kDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjDMH{e_?F!~Yݡ#o&>$ވ{" """ """ """ """ """ "":G7gw%=vGZΉoCd@}T6UdjrZ3dٌFвn>5" ""CK穖8a`ˤhyZxyAJ+JItgũ,sJȡ$ kU.'ezi_, ֫Uf/4"-sP""" ""N Ojݟ3g[P""U6!~Y6UdkvHɼTz"." *Ÿ<^pVuV-7rgHN~ޗ9nK,whL뫦w9=ʊsz٫VyF+;iE^]Չ͌>coP=|'aMi2Uu)GJZ~|Pz>R_T>(Q{=\3 5U6A<')[TU/M$ܲߪ*˭E8vZά=yO“vXYoL,HNs?jNtWRtQFézkSl~S'L8qʖH_EeT k0''aa()#*jv*&gV͖ ߵL/QqWB,,w1JyWEiKQ?wGo^pZ~.s(,xޤ 4g>ʗZ?};Y})w ưԟxL1r8Y?JUGnt؍c,QT\i, ??ͼImψGPu sw>~q} c\ENrg#W۫QOqN.,}LpZ+MZiicx9^SGJĖI10# ^mqWPi̬M˗z*}(a^; !ܭǯe\ >5Cג4ÑqZoJ\j1 Ayg39O<5Dj*pmIRl'@ݜKaѻS=*MC=L mDM-,'wVKQ+Z1&$Ej;K_qylLї=DZUnI#k 'ngX >$xrؽ~}.xX䍜%ē,ڶpjRFpu)]ktLkUP/lZ$ cjsN%H:vk9OJӆ$ag[82$mp8r(lkiDb co%[,gΩNT#VKFAe[-d,l3e`jڼSas>=юGB9㷽[-IGI"`:i/TԑURH`{{*zRuUΎS1dl"89nT)QV+i8a;5UZ[hc5qTMR Yy7s{7='m.'7''`$f' -LTRP'HħtnKW3-(p}̈qB?ʿBGC* 5CGM|IXD@bo??+:yynt3| gGKʺ2E / k9|'SH!ZII`^8rIW,la zmGTfuBr걞gbNLז, |89ЬSGlbu_ª-qkHp9w,Ш))x3rxߟ(=Eۨ0Q;?LP*R&@A9h7_K##aE9u\JSTTTCQǃ0AkN0{95/[6&zy12M ;]ѹÜg%E{@µy8J<uhI!VUrיt?j1ӶjD[)q'?k `}PXk|B)aMly])W.SHɢqLvwB6r۵ڜ{ dkgaZ-F9>)?BmG[-<-?wGo^pZ~.s>I(aX]~\MI^woՀG> Ø'?y+%|rG4N-p-p?+gqNlMݛĶ};1TSr\Gk`W/muD-{v9*0PNDgOָ!z,jzUeƓzXj香[+ha9رLj)hIke|#^jf뫥iF#ş.;v̅ռ")T'aJZ 0muKK;|«Jv*N=3~. P RkҬ$tjK֫} ,I${'*y՚bmA d$8g._]Em6ȑ.>-G5Ud&=kW9M(f')TJ ś5@(dUOk}*KmUQTitNAGI:w{,TJӆ;x>3sQʺ]5elmL{Cr~ana]uWWuYe6-F[* 3r\Xܟ9~] N-$gqT.Д6iY* 5&Rj YU#qzk5pMއЗ T*#,w㋉FȤI4Ol$ tR#ːVݷ D o 06WyҾ{5\M*JuV6;{ۋM{oU$9`0Ha<ӀJw7GhMMR9dd˘_ PiHx@4D82}Mlft\L᥸? J:_ |UWI/ڶ"*t])'&9wgRr*nJM= ` ?i1/%HGсz>R_V);J;_baDEC/RxWؿQ.~?}Kp//G }`~Y Z/?_)/{ҿ+Wo=5oJ_ao,/˷/\Ÿ-?wGo^JI(aX]iնz,T=>e= hcC[S 'i?[Jk/3?~mCqhvn>ӜkuR&+݉WkΣx|Y(ݞCp'@3 3pbcof߭!㪭;'8iۏnn묖siDwpvlZCYՋtԱn>nxalڃj{'X;Etx/112w1%ndgΧZ5MΊ(\n|qӝ+^Mّm hItمķUVoG4.FüUAYSo79NRח촺'Bw;TV[LȅD~H`);Cxd8PcGJh>? 5O3F[W+fx"֗ 'h֩4grDF4VkW\aTֻ8rΣcueS.14)4Ҿz8M)4_V@ZrtdŸSh_' *O`k85310i,"X/+gVXrDG ܏??-+iź -MLOU,r#$cɌ-Zܨ}zQD'3夂3޴9Bkiʝt +E!aYse%V+E!aYse%lHviO- <%d7ris-[vM qni7A:KNUꋓh%fDe&w84@ yKoW?"4{TL lπ~ȬqE7:!L@=i9GV9|:֥4v苆=,|mcq '9h(qyଝKtmUvONCdga n?7ן0-v+TJҔؚv{otZ^~ޗ9nJI.,:Yqae!tnJ{P'Hĵq=Rȁ)cl'x=П#[:D~MߚěuxDDm*_Ou<,# h|/@).t֦xR=ɎƷ<{;yXt[% *jVsֆ45rwcBOyk4luc[<#9sy0Z:r҉JKN%JMdb.gTӴnu4'9dI*R:)XٯX%b7ߟ(=EǏbFnQt7*‰vik^%#V_3J*MKeҒ)lg9³:Lut-{\98ȯ]kb9֚Vh#5$ܪ_2R`{0# sOkKK[vpO%g^WŽAB(iiDc 5SgM!hDr+)+ \ G0y}*+8imf̹=7OCn6zlm}e';#99R *Qzh*s*m%W\h*d tB3W4Miz٦Gc_Z<Ͽج-^ӶFF. թ~Vhګ ZjgW$-AR2ywkTWV%@ds^C*PѲlC%qYJb۫[ox9l0Ș0v5} b1M%cj=TZ;S*02rUVsRzQb+}}Js"D\cФ=П#Q?ʿBn7~joDE=DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DD@#; ??-\gDCԡ2 DE>m C* 5)cl'y7&D]cD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@ ??)@#;tL>}Js"D\cФ=П#Q?ʿBn7~joDE=DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DD@#; ??-\gDCԡ2 DE>ZD_%>HDDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@JFIFddC !"$"$C" F !1"6ATtQSa 2q#37Bb$DUds; !1q4A35QTRSa"#$2b ?Ǣ4|yXߐߤTÃhsW!+O=2?>ݟY^Ar<N_9պkT!ͩ%OS5mReE2]HE\) yH.ϠVcN]*o~O)EO) t_޽B"yX.ߤSv"o<g)y'z ec|~O+􊹾R?˳]@It*o~O)EO) t_޽B"yX.ߤSv"o<g)y'z ec|~O+􊹾R?˳]@It*o~O)bG=)R6֞)y@J.Dn_Xȡͫjt @~U_ZEԭLmhJUٰ R)@)JP R)@)JP?ؾe)/_JֹOHx#fb\O ~OWEX#ڳYR>eͭ_*nh^X$Z=Ʌ!'$VYРAjZwSwmS7^d0ieɜV ,-GEc Fk(DA1-ӭ.j]G"ԂHR()JJRR=:U\3mMZ^hfCYid$HX9M7]@զkP}QbkA OI׸#Ejv:pEUfmCnʼ2) x$2pH8퓊IYOu1*H%9 p3Qs yR^{bk;`v,p?z*nշoL\.$`T#_ʹtɿMJVz}~g#V'ٳCTq5-d? 56+XqnmןיnGm6L)._Tm`)jP+pucgٻQsӒ}5-B۠,ol9W jVnc`òdLjOu)E{H=2ЁAeӧVK.[Z}+Z2J$5F䷪d?l..ANJp(u s޵jK60޷h0x0R|!ဒHHRT!RPUMޝwMPڕFBtN%M()g'8k1N_'VKn,a6cxH@H(xTIQA)Q$d BafZx;Fu,3g|J@HdO«~|۝FB-vh6wg1 1IKYI$QUݼQ7J̸p\eK"p-'R{5MpGR$A+ۭ !e*X=G:8Ɗi żXRA~*!)h[h2{}M }hMim)@'銧{/qq^vx((q4C#$$jjqZCjm,^>lGPRT䓌e]B]TDz7:~zng"O)RidaH2:-7'\h]?tia:Ɩ¼Td} ZA:F5sUّGl 1 siXHʀI9MM\!v6&p󒢇V#BH) 8jbKaVbn;{neO+g i$,FsSg+#߻<|۟e+\!wă}'EV.6z^"Ą[NK?PU@~V,ǽSiϺ)g^hYGr? d+K6{=b6n!lJ'l6gGC)IJ^`Fp} pPmot*pqM\KώWBIpE\$!)H >Kڮ[jfrܭGe ped"p1giaFu-[J.˸ae u ``;jt6{d,pxmIw^#s00;}ZgQ5-$<#o1c)PA'~LeKZyG(NJ8B:r_Bcx"kL'|,ARm%HBU~QÖ3xud"VZľu$u"^56 ^u##R ({+\k|ZV+iy * VdcI>CKV(HQ Hpg~^A&]̳)p"B/̌`+yv2 o2!S](y @ Z)VI$Y00NN&MQKW`EuZid-J9U?M/hvWvk%U.sLBT`䑎䎝*8wúVWok[WO\ 3"IHP @Q!#'TL}ov(1q%7=$MS}Z7Ok)c F&Cn@DRT(, G r "}RsEu3D1Xp6 xI>1u鈶;4DL!% ZOP{⩆ľپqj暰/TE+2^FW FGC4wt޿O bt @~U_Y[x2ց/ڔ])@ )@)f()JP `~)@)JPG~ؾe+/=߱}ZVzC0; bxk`?z*Vk"V'̹CvKbn>JXҞq@N~5ECL0GpR=GOzt6y &nK,W6HC(BPږTH@< | ]Ljպ%$ +RWQ!dt8*Y4=JT#8 UҖ}{.֛9AU\e9ITvyIHmJ $d+4Md{re\)$4 =R:W@$74g-0i4WT;)JJRv/u Mlc3ΨDu/TxԆA pYeH~3f2YKq*RJH$縢; ┥)@@^{bؾe+Z=!1q<|5?ފU_xk`5u+o\!;V]h-ja5);lMUt6z?5[Wx{ahrm)/Hv; e( (0"?;穵뢷I]Kԕ0RPq ' wEzm*gvȐBR@SDO*UMčm3]ݧiȕ9=QUbSBEm;G#ƿtWaψ !@$l7ږ׭1NC,Q- FzX\ PU֤G[anV(n6LCIA!zUj昵\Xԧ: =ۤ+ xn ''Uk[*S .+`Tml-mD ;ځbhަ֖^X\{uwPVme7Q/(Rk e(s g^Y2^$OW%'m]1H;E&ͤ]/y8G`A=A׏W!|b%.k%<()' PǥkZ5wuuyf>0u̐ A:zsSS$-0z8&@nVnWC\8 i7JӅ]WҔ7}͝m3-&(>R C N+!7]4-{e,I Hm$`e8zc=pTILH`r00ǩ=sTw`emmvb+7.0+'%hNG9!j*+Z7KYD2 )7 M+TFjW;[1,NGJ-J霜`0kMGi^JŊJӮ + :clZ8lmPԒm񐠟9S\dSAp8MN'n6Թ 'TBs}uFGmq|׺H# ͬFl Fk2rPR\j ]ͱCflw5sNv ϵ-M\ Ryg?S) IW]Zi]WB$d IVէ nW[HC#_ R09N5 ꁁڱq4iPE&Ңz#w_Vկk<<s`.'|'V ~Of.m|˛Z8 GTvզ#.DًR~"BR99 =*@3ZdPw$c .mvԋ*\o\Xk.|z^"6+26d% C`II8N"u.|w*lv*uؚX5GU*&7苌xC 2:;t5lc~7WPo%dT?_2nE,jQԨXaE7/.ȧdrSۮ23ڵKFl!uym +fRZG$1*EȠީlpY Jp)|PQm)5׳o ޣ߶\Cai g:w=0>mWzaoIJ@?\٩YDĒN늖W9$묱hVc>đxelc+o9_$Sn-V7p}Pn0I' O^GFVYLm#l0bݠPT[!L ^I>sY1sib ]^=?ROUkunݝV[S!Zg:cA3c+pvGl B%)'^ƷfVQ1$u++Iخ#)^GyR^{bk;`v,p?zjfhEY\Vad`? ڽ;skM*\ 㿹z,'R\iѷZ5{ܳL֝;z{>/q晭;w\xkOy|;|_:咽J'G9)D[:3R^I3z7sGa"ΣnFLISAFCISV&